EnglishНа русском

Економіка та держава № 12, 2016

Завантажити журнал №12, 2016

П. І. Гайдуцький

д. е. н., професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки, Директор, Інститут стратегічних оцінок

СТАТИСТИКА ПРОТИ ІМПЕРСЬКОГО ЕГОЇЗМУ

P. Gaidutskyi

Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Agricultural Sciences, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Director of the Institute of strategic assessments

STATISTICS IS AGAINST IMPERIAL EGOISM

В. О. Омельчук

д. е. н., професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА В КАНАДІ В СФЕРІ ДОСТУПНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА

V. Omelchuk

d. ec. sc., professor of department of social and humanitarian policy, National Academy of Public Administration, President of Ukraine, Kyiv

HOUSING POLICY OF CANADA IN SPHERE OF AFFORDABLE AND SOCIAL HOUSING

Ю. Ю. Юрченко

д. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Yu. Yurchenko

Doctor of Economics, Associate Professor of economics department, Berdyansk University Management and Business, Berdyansk

MECHANISM OF ADAPTATION OF FOREIGN EXPERIENCE TOURIST ACTIVITY IN THE ECONOMY OF UKRAINE

М. І. Диба

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", м. Київ

Є. С. Осадчий

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", м. Київ

К. М. Суторміна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", м. Київ

КОНЦЕНТРАЦІЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ КАПІТАЛУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

M. Dyba

Doctor of economy, professor, Professor of Banking Management, SHEE "Kyiv National Economic University of Vadym Hetman", Kyiv

Е. Osadchyi

Ph.D., associate professor, Associate Professor of Banking Management, SHEE "Kyiv National Economic University of Vadym Hetman", Kyiv

K. Sutormina

Ph.D., Associate Professor of Banking Management, SHEE "Kyiv National Economic University of Vadym Hetman", Kyiv

CONCENTRATION AND CENTRALIZATION OF CAPITAL IN INNOVATION

У. І. Моторнюк

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

U. Motorniuk

PhD (Economics), Associate Professor, Lviv Politechnic National University, Ukraine

SOCIAL POLICY AS NEEDS OF THE WELFARE STATE

Т. В. Кожухова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ФІНАНСУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ СФЕР СТАЛОГО РОЗВИТКУ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ МОБІЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ РЕСУРСІВ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

T. Kozhukhova

Ph.D. in Economics, Assistant Professor of the International Economics Department Kryvyi Rih Institute of Economics SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

FUNDING OF THE PRIORITY AREAS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: STATE AND TRENDS OF MOBILIZATION OF DOMESTIC PUBLIC RESOURCES IN DEVELOPING COUNTRIES

Р. С. Зубков

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету "Україна", м. Миколаїв

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

R. Zubkov

PhD in Economics, st. lecturer of the Department of Enterprise Economics, Mykolaiv interregional Institute, Open International University of Human Development "Ukraine", Mykolaiv

THE MODERN STATE AND PECULIARITIES OF INVESTMENT AND INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES OF THE BLACK SEA REGION OF UKRAINE

Б. М. Марков

к. е. н., докторант Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТОВАРОПРОСУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

B. Markov

PhD in Economics, Alfred Nobel University in Dnipropetrovsk

FACTORS OF INFLUENCING ON FOODSTUFF SALES PROMOTIONAL MERCHANDISING FORMATION AND DEVELOPMENT

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ТУРИСТИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

L. Martseniuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro

MARKET RESEARCH TO DETERMINE THE VOLUME OF TOURIST TRAFFIC BY RAIL

Х. А. Снігур

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету

ХОЛІСТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

K. Snigur

PhD, Ternopil national economic university

HOLISTIC MODEL OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

О. В. Лебеденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Lebedenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

REPRODUCTION OF LABOR RESOURCES IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. Г. Михайлов

к. тех. н., ТОВ "Хопштайнер Україна"

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, LTD "Хопштайнер Ukraine"

FORMING OF ORGANIZATIONALLY-ECONOMIC PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRARIAN ENTERPRISES

Н. Ю. Гусейнова

докторант, тьютор, Азербайджанский государственный экономический университет

СПОСОБЫ АНАЛИЗА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

N. Huseynova

doctoral candidate, tyutor, Azerbaijan State Economic University

METHODS OF THE ANALYSIS OF LOGISTIC STRATEGY OF SALES ACTIVITIES OF THE ENTITIES

К. С. Салига

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та моделювання економічних систем, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Ю. В. Нестеренко

магістр, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

K. Saly'ga

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Finance and economic systems modeling Department, Classical Private University, Zaporizhzhya

Y. Nesterenko

Master's Degree student, Classical Private University, Zaporizhzhya

IMPROVING OF STATEMENT CONDITION OF ENTERPRISES BY APPLYING THE ACCOUNTS RECEIVABLE MANAGEMENT

О. В. Черевко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

О. В. Яковенко

здобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ РЕГІОНУ ЯК ОСНОВУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

O. Cherevko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and economic security Department

O. Yakovenko

Seeker of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

THE MAIN FACTORS OF IMPACT ON FOOD SECURITY IN THE REGION AS THE FOUNDATION OF NATIONAL SECURITY

Н. Є. Скоробогатова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Н. М. Балєва

магістр, НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

N. Skorobogatova

PhD, Assistant Professor, Associate Professor of International Economic Department, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named Igor Sikorsky"

N. Baleva

Master, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named Igor Sikorsky"

THE IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF FINANCIAL COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND THE EU

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

Б. С. Нянчур

магістр кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

E. Didenko

Ph.D., Associate Professor of Management department, Kyiv National University of Technology and Design

B. Nyanchur

Master of Management department, Kyiv National University of Technology and Design

BUSINESS PLANNING AND ITS ROLE IN THE STRATEGIC MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

О. М. Корнілова

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

Ю. О. Огороднік

магістр, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

О. Kornilovа

Candidate of Economic Sciences., docent of department of Statistics, Accounting and Economic Informatics, Dnipropetrovsk National University named by O. Honchar, Dnipro

Y. Ohorodnik

Master of Dnipropetrovsk National Universit named by O. Honchar, Dnipro

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR DETERMINING THE QUALITY OF EDUCATION UNIVERSITIES IN UKRAINE

Н. В. Кудрявська

аспірант, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

N. Kudryavska

post graduated student, Economy faculty, Kyiv National University of Taras Shevcenko

FINANCIAL, ECONOMIC AND LEGAL BASIC OF WORK OF INSURANCE INTERMEDIATOR

Я. В. Паламаренко

аспірант кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Y. Palamarenko

postgraduate of Department of Economics and Business Vinnytsia National Agrarian University

PRODUCTION OF BIOETHANOL AS A COMPONENT OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE ALCOHOL INDUSTRY OF UKRAINE

Д. О. Тищенко

здобувач кафедри страхування, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ

D. Tyshchenko

applicant for PhD, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

THEORETICAL APPROACHES TO THE AIMS OF STATE REGULATION OF INSURANCE MARKET

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця