Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 12, 2015

Завантажити журнал №12, 2015

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку та аудиту

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК НОВА ФОРМА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: АСПЕКТИ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ ЄС ТА КНР

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management of foreign trade activities The national Academy of statistics, accounting and audit

STRATEGIC PARTNERSHIP AS A NEW FORM OF ECONOMIC INTEGRATION: ASPECTS OF NEO-DEPENDENCY BETWEEN THE EU AND CHINA

Ю. В. Великий

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Y. Velikiy

Doctor of Economic Science, Professor, Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

STATE REGULATION AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN UKRAINE

В. І. Радько

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

ПОГЛИБЛЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ ЯК ЧИННИК ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

V. Radko

Ph.D. docent, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

I. Svynous

Prof., Bila Tserkva national agrarian university

INCREASED SPECIALIZATION AND CONCENTRATION AS A FACTOR IN THE INTENSIFICATION OF MILK PRODUCTION

Л. Я. Глубіш

к. е. н., доцент, провідний фахівець відділу наукової атестації, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ПЛАТФОРМИ ГРУП ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ТА ЇХ УЗГОДЖЕННЯ В ХОДІ РИНКОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ

L. Glubish

candidate of economic sciences, assistant professor, leading specialist of scientific certification, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THEORETICAL PLATFORMS OF ECONOMIC INTERESTS GROUPS AND CONCORDANCE THEM DURING MARKET'S INTERACTION

А. А. Антохов

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування, Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, м. Чернівці

КОНЦЕПТ ТЕХНОЛОГО-СИНГУЛЯРНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

A. Antohov

Ph.D., associate Professor of the department economic theory and management Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych, Chernivtsi

TECHNOLOGY AND SINGULAR CONCEPT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS

І. А. Педько

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Одеська державна академія будівництва та архітектури

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ ЗАМОВЛЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ БЕТОНУ ТА ВИРОБІВ З БЕТОНУ

I. Pedko

candidate of Economics, associate Professor, Department of marketing, Odessa national Polytechnic University

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACH TO THE FORMATION OF PORTFOLIO OF ORDERS OF THE ENTERPRISES-MANUFACTURERS OF CONCRETE AND CONCRETE PRODUCTS

М. О. Кравченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ФОРМАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

M. Kravchenko

PhD, Docent, Associate Professor of Management, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"

FORMALIZATION OF THE CONCEPT OF THE ENTERPRISE ECONOMIC SUSTAINABILITY FROM THE SYSTEM-STRUCTURAL THEORY POSITIONS

І. П. Гайдуцький

к. е. н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту, ФММ НТУУ "КПІ"

МОТИВАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР МІЖНАРОДНИХ АНТИВУГЛЕЦЕВИХ САНКЦІЙ

I. Gaidutskiy

PhD in Economics, researcher at management and marketing faculty research laboratory of national technical university of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

MOTIVATIONAL NATURE OF INTERNATIONAL ANTI-CARBON SANCTIONS

О. Л. Лаврик

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразина, м. Харків

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОВІРИ ВКЛАДНИКІВ БАНКУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

O. Lavryk

Candidate of Economic Sciences, Senior Teacher of Credit and Finance Department, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

THE INCREASE OF TRUST LEVEL OF BANK DEPOSITORS DURING REALIZATION OF THE BANK CREDITING

Ю. В. Ніколаєнко

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і банківської справи, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ: ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ

Yu. Nikolaenko

Candidate of Science in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Banking, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

ECONOMIC ESSENCE OF CREDIT RISK IS IN A BANK SPHERE: FEATURES AND PROBLEMS

Н. В. Попик

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет, м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОЦІНКИ ПОЛІТИЧНОГО РИЗИКУ

N. Popyk

Ph.D., Associate Professor economic Cybernetics, National Aviation University

THE USE OF ECONOMETRIC MODELS TO ASSESS POLITICAL RISK

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й.Завадського, НУБіП

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВІ КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ

Y. Biliak

Ph.D, Associate Professor of Management them. Y.Zavadskoho, NUBiP

CONFLICT OF INTEREST AND WAYS TO SOLVE A CORPORATE BUSINESS ENTITY TYPE

О. Л. Ворсовський

к. е. н., асистент кафедри організації та економіки фармації, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

ВПЛИВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

O. Vorsovsky

candidate of economic sciences, the assistant of the department of organization and economics of pharmacy, National medical university named after O.O. Bogomolеts

THE IMPACT OF THE SECURITIES MARKET ON THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES IN UKRAINE

С. В. Каламбет

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

Д. С. Плохіх

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

S. Kalambet

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of finance and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

D. Plohih

master's degree, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

SPECIFIC FEATURES OF THE CATEGORY HOUSEHOLD FINANCES

О. В. Мороз

д. е. н., професор, кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

В. М. Семцов

к. е. н., доцент, кафедри фінансів і кредиту, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

Г. С. Кукель

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ АГРОХОЛДИНГІВ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

O. Moroz

Doctor of Economics, Professor, the chair of Management and Modelling in Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsia

V. Semtsov

PhD (Economics), associate professor of the chair of Finance and Credit, Vinnytsia Institute of Economics of Ternopil National Economic University, Vinnitsia

G. Kukel

Postgraduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

AGRIHOLDINGS MODELING OF THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND RURAL UKRAINE

Ю. О. Швець

к. е. н., викладач кафедри фінансів та кредиту, Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет", м. Запоріжжя

А. О. Захаренко

студентка, Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет", м. Запоріжжя

РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Y. Shvets

Candidate of Economic Sciences, lecturer of finance and credit, State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University", Zaporozhzhya

A. Zakharenko

student, State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University", Zaporizhzhya

REGULATION OF CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES PАТ СB "PRIVATBANK"

Т. І. Павлюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри філософії та економічної теорії, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

М. В. Панісько

студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

T. Pavliuk

PhD in Economics, docent, Associate Professor of Philosophy and Economics, VTEI KNTEU, Vinnitsa

M. Panisko

Student, VTEI KNTEU

MACROECONOMIC REGULATION PRINCIPLES AS PREMISES FOR GROWTH OF NATIONAL ECONOMY

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

Мохаммадреза Ахмаді

здобувач кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ БУДІВНИЦТВА ЗАЛІЗНИЦЬ У ІСЛАМСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ІРАН

L. Martsenyuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, с. Dnipropetrovsk

Mohammadreza Ahmadi

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, с. Dnipropetrovsk

STUDY FOR THE CONSTRUCTION OF RAILWAYS IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

М. І. Волобуєв

к. м. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

М. О. Дідусь

студентка, Київський національний торговельно-економічний університет

РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА — СУЧАСНІ АСПЕКТИ

M. Volobuiev

PhD Associate Professor of Management Kyiv National University of Trade and Economics

M. Didus

student Kyiv National University of Trade and Economics

DEVELOPMENT OF PERSONNEL — MODERN ASPECTS

Л. О. Вітренко

асистент кафедри менеджменту, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ У ПРОЦЕСІ БЮДЖЕТУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

L. Vitrenko

Assistant of Department of Management, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

THEORETICAL ASPECTS OF CAPITAL EXPENDITURES IN THE BUDGETING OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE

О. В. Клименко

магістр, головний спеціаліст аналітично-організаційного відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, м. Київ

КАДРОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ

O. Klymenko

master's degree, general specialist of analytical and organizational department of National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets

PERSONNEL POLICY IN UKRAINE: DIRECTION OF DEVELOPMENT AND WAYS OF REALIZATION

К. І. Крицун

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА КОТИРУВАННЯ КУРСУ ДОЛАРА США НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

K. Krytsun

Phd student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING INFLUENCE OF MACROECONOMIC FACTORS ON THE QUOTATION OF THE US DOLLAR IN THE FOREIGN EXCHANGE MARKET OF UKRAINE

Ю. С. Табачок

аспірант відділу державних фінансів, ДННУ "Академія фінансового управління" Міністерства фінансів України, м. Київ

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБСЯГІВ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ ПІД ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

Yu. Tabachok

a graduate student of the department of public finances, State educational and scientific institution "Academy of Financial Management" of the Ministry of Finance of Ukraine

OPTIMIZE THE VOLUME OF STATE GUARANTEES FOR INVESTMENT AND INNOVATION PROJECTS

А. О. Гаврикова

асистент, асистент кафедри менеджменту, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

A. Gavrikova

аssistant, assistant of the Management Department, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

FORMING OF THE MONITORING INFORMATION SYSTEM FOR ELECTRIC POWER MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

Т. І. Великсар

аспірант, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Т. Velyksar

graduate student, Odessa National Economic University, Odessa

STATE SOCIAL ASSISTANCE AS AN ELEMENT SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION: REALITIES AND PERSPECTIVES FOR IMPROVEMENT

Н. О. Валявська

асистент кафедри транспортних технологій і логістики, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

РОЗВИТОК КОНТЕЙНЕРНИХ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ В МОРСЬКИХ ТА РІЧКОВИХ ПОРТАХ СВІТУ

N. Valiavska

assistant of transport technology and logistics, Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich Sahaydachnyi, Kyiv

DEVELOPMENT OF CONTAINER CARGO IN SEA AND RIVER PORTS WORLD

И. С. Марченко

аспирант, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков

СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК: ОПЫТ НОВЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН АЗИИ

I. Marchenko

postgraduate student, V.N. Karazin Kharkiv National University

NATIONAL ECONOMIES LEVEL'S IMPROVEMENT STRATEGIES: THE EXPERIENCE OF THE NEWLY INDUSTRIALIZED COUNTRIES OF ASIA

Д. О. Сікорський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ АНАЛІЗУ Й УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ

D. Sikorskyi

post-graduate student, Department of Economic Cybernetics, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

METHODS AND TOOLS OF INFORMATION RISKS ANALYSIS

А. В. Руснак

аспірант кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МАКРОЕКОНОМІЧНІ СТИМУЛИ ЗБАЛАНСУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

A. Rusnak

graduate student of the department of macroeconomics and public administration Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman

MACROECONOMIC INCENTIVES OF LABOUR MARKET BALANCING

О. В. Немировська

аспірант кафедри аудиту та економічного аналізу, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ З ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

O. Nemyrovska

PhD student, Audit and Economic Analysis Department, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

MECHANISM OF THE COOPERATION BETWEEN NATIONAL ECONOMY WITH MULTINATIONAL CORPORATIONS

Г. М. Степанова

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

РОЗВИТОК СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

G. Stepanova

post-graduate student (candidate) Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ENHANCED REGULATORY SYSTEM OF FINANCIAL MARKET IN UKRAINE

М. Г. Балоглу

диссертант, преподаватель, Кавказский Университет, Баку, Азербайджан

ПРИНЦИПЫ И ФАКТОРЫ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕФТЕПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН

М. Baloglu

author of dissertation, teacher, Caucasian University, Baku (Azerbaijan)

PRINCIPLES AND FACTORS OF NORMAL FUNCTIONING OF BAKU-TBILISI-CEYHAN PIPELINE

О. О. Рябоконь

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

O. Ryabokon

post graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PROBLEMS OF FORMATION OF LOCAL BUDGETS IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"