Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 12, 2014

Завантажити журнал №12, 2014

С. Ж. Лазаренко

д. ю. н., професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської, професійної освіти та права ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

К. А. Бабенко

д. ю. н., професор кафедри ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

ПОЗИТИВНИЙ АСПЕКТ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПРАКТИК КРАЇН СВІТУ

S. Lazarenko

Doctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Department chairman, "University of Educational Management" of NAPS of Ukraine

K. Babenko

Doctor of Laws, Professor, "University of Educational Management" of NAPS of Ukraine

POSITIVE ASPECT OF ANTICORRUPTION PRACTICES OF THE WORLD COUNTRIES

І. І. Рекуненко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

I. Rekunenko

doctor of economics, docent, professor of chair of finance,State Institution of Higher Education "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine"

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE STUDYING THE FORMATION PROCESSES AND DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

В. О. Омельчук

д. е. н., професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ

V. Omelchuk

d. ec. sc., professor of department of social and humanitarian policy, National Academy of Public Administration, President of Ukraine, Kyiv

PROSPECTS FOR A AFFORDABLE HOUSING MARKET IN UKRAINE ON THE BASIS OF THE NATIONAL SYSTEM OF SAVINGS AND BUILDING SAVINGS

В. Г. Баранова

д. е. н., доцент, зав. кафедрою фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

Г. М. Коцюрубенко

к. е. н., викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ДОМОГОСПОДАРСТВА

V. Baranova

Doctor of Economics, associate Professor, Head of the Department of Finance, Odessa National Economic University, Odessa

A. Kotsyurubenko

Candidate of Economics, lecturer in the Department of Finance, Odessa National Economic University, Odessa

FINANCIAL STRATEGY AS A COMPONENT OF THE MANAGEMENT OF HOUSEHOLD FINANCIAL RESOURCES

М. П. Сагайдак

к. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ І ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА НОВИХ РИНКАХ

M. Sagaidak

Cand. of Econ. Sciences, University Reader, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

METHODICAL APPROACHES ARE TO FORMING AND ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF PRICE POLITICS OF ENTERPRISE ON NEW MARKETS

Н. В. Саприкіна

к. е. н., докторант кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів, Київський національний економічного університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

N. Saprykina

candidate of economic science, doctorant, accounting and economics faculties political economy department, Kyiv National Economic University Vadym Hetman

CIVIL SOCIETY IN THE MODERN SYSTEM OF SOCIAL AND ECONOMIC RELATIONS

С. П. Лобов

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ РЕГУЛЯРНИХ МЕРЕЖ ПРИ ПЛАНУВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

S. Lobov

PhD in Economics, Associate professor of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI "Kryvyi Rih National University"

THE APPLICATION OF THE THEORY OF REGULAR NETWORKS WHEN PLANNING ACTIVITIES OF ENTERPRISES

І. М. Поворознюк

к. е. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНІЙ ЕКОНОМІЦІ

I. Povorozniuk

candidate of economic science, associate professor of the Chair of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE MOTIVATIONAL POTENTIAL OF SALARY IN POST-SOCIALIST ECONOMY

С. М. Савченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "КПІ", м. Київ

СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

S. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

SYSTEM-FUNCTIONAL ESSENCE OF THE ENTERPRISE COMPETITIVENESS

А. Ю. Рамський

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ РЕФЛЕКСИВНИХ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОМОГОСПОДАРСТВ

A. Ramskyi

Ph.D. in Economics, associate professor of the chair for finances, management and economics, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

MODELING REFLEX PROCESSES OF SHAPING AND REALIZATION INVESTMENT POTENTIAL OF HOUSEHOLDS

М. І. Іванова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту виробничої сфери, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ ЛОГІСТИКИ ПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ

М. Ivanova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of "Management of Productive Sector", State Higher Education Institution "National Mining University", Dnepropetrovsk

ESTABLISHING AN EFFICIENT SUPPLY LOGISTICS SYSTEM THROUGH THE METHODS OF OPERATIONAL MANAGEMENT OF STORES

Л. Л. Сотниченко

к. е. н., доцент, Одеська національна морська академія

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФРАСТРУКТУРИ

L. Sotnichenko

Ph.D., Associate Professor, Odessa National Maritime Academy

METHODICAL APPROACHES TO A REGIONAL GOVERNMENT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

А. Р. Дунська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Dunska

Ph.D., associate professor, associate professor of management department, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

ECONOMIC METHODS OF ENSURING THE FUNCTIONING OF THE INNOVATIVE MECHANISM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

М. П. Петренко

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон, Україна

ПОСТІНДУСТРІАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ МІСТА І ГЕНЕЗИС УРБАНІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

M. Petrenko

PhD, doctoral student, University of International Business and Law, Kherson, Ukraine

POSTINDUSTRIAL TRANSFORMATION OF THE SOCIO-ECONOMIC DYNAMICS OF THE CITY AND THE GENESIS OF URBAN THEORY

М. В. Тимошенко

к. т. н., доцент кафедри фінансів та державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

M. Tymoshenko

Cand. of Techn. Sci., Assoc. Professor of Chair of Finances and State Management, Dnipropetrovsk State Academy of Finance

MEDIUM-TERM FISCAL PLANNING AND ADJUSTING OF LOCAL BUDGET BALANCES

О. Ю. Могилевская

к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Киевский Международный Университет

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

О. Mohylevska

Ph.D in Economics, Associate Professor of the Department of economy and management, Kyiv International University

METHODICAL GOING TO ESTIMATION OF EFFICIENCY OF THE MARKETING SYSTEM OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

А. О. Фещенко

асистент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

G. Osovska

Ph.D, professor , manager of department of management organization, Zhytomyr National Agroecologycal University

A. Feshhenko

lecturer assistant of management organization, Zhytomyr National Agroecologycal University

THE INFLUENCE OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS ON THE EFFECTIVENESS OF INNOVATION ACTIVITIES OF THE FOOD INDUSTRY

О. В. Федоренко

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління, Черкаський державний технологічний університет

Н. М. Соколенко

старший викладач кафедри економіки та управління, Черкаського державного технологічного університету, м. Черкаси

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

O. Fedorenko

Ph.D., Associate Professor of Economics and Management Cherkasy State Technological University, Cherkasy

N. Socolenko

Senior lecturer, Department of Economics and Management Cherkasy State Technological University, Cherkasy

GLOBAL PROBLEMS OF RECYCLING OF THE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT'S WASTE AND THEIR RESOLVE

А. М. Ужва

к. е. н. доцент, доцент кафедри обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

О. В. Тімкова

магістрант, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

A. Uzhva

PhD, associate professor, associate professor of the account and economic analysis, Mykolayiv V.O. Suhomlinskiy National University

O. Timkova

Master, Mykolayiv V.O. Suhomlinskiy National University

THE EFFECTIVE MODEL OF AUDIT OF CALCULATIONS WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS OF THE ENTERPRISE

А. В. Кириченко

к. е. н., доц. кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

В. В. Рудюк

студентка ОКР "Магістр", Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

РЕСУРСНІ ПЛАТЕЖІ: ФІСКАЛЬНИЙ ТА СТИМУЛЮЮЧИЙ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ

А. Kyrychenko

PhD, associated professor of Department of finances and credit., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

V. Rudiuk

student education level "Master", National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

RESOURCE PAYMENTS: FISCAL AND STIMULATING ASPECTS OF APPLICATION

С. В. Нараєвський

старший викладач кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

ЗАЛЕЖНІСТЬ СОБІВАРТОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ВІД ВАРТОСТІ ГРОШОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ ГЕНЕРАЦІЇ

S. Naraievs'kyj

senior teacher, Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

DEPENDENCE OF THE PRIME COST OF ELECTRICAL POWER ON THE COST OF MONEY SUPPLY FOR DIFFERENT TYPES OF GENERATION

Д. В. Нехайчук

докторант, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ

D. Nekhaychuk

the doctoral of ОRISM NASM of the President of Ukraine

DIRECTIONS OPTIMIZATION FORM OF INVESTMENT AND FINANCIAL INFRASTRUCTURE OF THE REGION

К. І. Постоєнко

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ

K. Postoenko

postgraduate graduate student Kyiv national economic university name after Vadym Hetman

THE SYSTEM OF FOOD PRODUCTS MARKET PUBLIC REGULATION IN UKRAINE

К. Є. Гармаш

аспірант кафедри економіки та оцінки майна підприємств, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ПЕРВИННЕ РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНСТРУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРНОГО РИНКУ

K. Garmash

postgraduate student of the Department of Economics and business property valuation, Kharkiv National University of Economics named after S. Kuznets, Kharkiv

INITIAL PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN CONTEXT OF DEVELOPMENT A NATIONAL DEPOSITORY MARKET INSTRUMENTS

О. В. Дідух

асистент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

І. О. Кривецький

аспірант кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

РОЗВИТОК АУТСОРСИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ХОДІ ЗДІЙСНЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Didukh

assistant of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University, Lviv

I. Kryvetskyi

postgraduate student of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University, Lviv

DEVELOPMENT OF OUTSOURCING ACTIVITIES IN THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTION RESTRUCTURING OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Я. С. Палешко

аспірант кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки Класичний приватний університет м. Запоріжжя, Україна

ЗАПОЗИЧЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ya. Paleshko

post-graduate student of chair of economics, national and applied economics Classical private university Zaporizhzhya, Ukraine

LOANS UKRAINE AND ITS USE FOR EFFICIENT DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

О. В. Котляревський

здобувач кафедри економічної теорії, Донецький національний університет

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

O. Kotliarevsky

Postgraduate of Department of Economic theory, Donetck National University

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

Г. П. Жалдак

аспірант, асистент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "КПІ"

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ ПАРАМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

G. Zhaldak

PhD student, assistant of the Department of Management, Natsіonalny tehnіchny unіversitet of Ukraine "KPI"

FORMATION OF THE MECHANISM OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH INNOVATIVE PARAMETRIC MODELING

Т. Г. Плисюк

здобувач кафедри менеджменту, Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ РИЗИКІВ

T. Plysyuk

Researcher of the Department of Management, Rivne State Humanitarian University, Rivne

PERFORMANCE EVALUATION OF INNOVATIVE RISK

О. С. Носенко

аспірант, Запорізький національний університет

СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПРИВАБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ЇХ РОЗВИТКУ

A. Nоsеnkо

Graduate student of Zaporizhzhya national university

MODERN METHODICAL GOING NEAR ESTIMATION OF ATTRACTIVENESS OF INNOVATIVE PROJECTS OF ENTERPRISES WITH THE PURPOSE OF THEIR DEVELOPMENT

К. М. Каламбет

аспірант, Полтавська державна аграрна академія

ПІДХІД ЩОДО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

K. Каlambet

postgraduate student of Poltava state agrarian Academy

APPROACH TO PLANNING AT THE ENTERPRISE THROUGH THE USE OF MATRIX MODELS

Д. В. Павловський

аспірант кафедри організації виробничих та інформаційних систем, Житомирський національний агроекологічний університет

СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ВІЙНИ У МОЛОКОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ

D. Pavlovskyy

post-graduate student, Zhytomyr National Agroecological University

MARKETING WAR STRATEGY IN THE DAIRY INDUSTRY

Л. О. Білокінь

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФЛЯЦІЇ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ

L. Bilokin

student, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

THEORETICAL BASES OF INFLATION, ITS FEATURES IN UKRAINE AND IMPACT ON THE ECONOMY

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"