Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 12, 2013

Завантажити журнал №12, 2013

Д. В. Веремчук

к. е. н., доцент кафедри обліку та аудиту, в. о. завідувача кафедри обліку та аудиту, Севастопольський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

СТРАТЕГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

D. Veremchuk

PhD, Associate Professor, Head of the chair of accounting and audit, the Sevastopol Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

THE STRATEGY OF TAX REFORM IN UKRAINE

І. А. Федоренко

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

О. С. Мордовцев

асистент, асистент кафедри фінансів, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

ФОРМУВАННЯ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

I. Fedorenko

Doctor of Economic Sciences, professor of the Finance Department, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

A. Mordovtsev

Assistant, assistant of the Finance Department, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

FORMATION OF THE INDICATIVE PLAN FOR REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Г. І. Лановська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний університет харчових технологій

І. В. Демяненко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний університет харчових технологій

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

G. Lanovska

Ph.D., Associate Professor of Finance, Kyiv National University of Food Technologies

I. Demyanenko

Ph.D., Associate Professor of Finance, Kyiv National University of Food Technologies

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE STUDY OF FINANCIAL INTERMEDIATION

О. В. Клименко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський інститут бізнесу та інформаційних технологій, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ОЦІНЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

O. Klymenko

candidate of economic sciences, associate professor of department of Finance Kyiv Institute of Business and Information Technology

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF THE FINANCIAL ASSESSMENT OF CORPORATE SECURITIES

Н. В. Білошкурська

к. е. н., викладач кафедри економіки та менеджменту, Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА

N. Biloshkurska

PhD in Economics, lecturer, Department of Economics and Management, European University, Uman Branch

THE ECONOMIC-ORGANIZED MECHANISM OF FORMING ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY: PRINCIPLES, FUNCTIONS AND STRUCTURE

А. Г. Семенов

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, Донецький національний університет

В. О. Васильєв

аспірант, Донецький національний університет

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

A. Semenov

the Doctor of Economics, the professor, the professor of department of Economic theory of Donetsk national university

V. Vasilev

the post-graduate student of of department of Economic theory of Donetsk national university

THE ANALYSIS OF SOURCES OF INVESTMENT FINANCING IN MODERN CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEM OF UKRAINE

Л. Г. Богуш

к. е. н., с. н. с., пр. н. с. ІДСД ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ

СОЦІАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ, ПОЛІТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ

L. Bogush

Ph.D. in Economics, Senior Researcher, Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

SOCIAL PRIORITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE: THE CRITERIA OF FORMATION, POLITICS OF IMPLEMENTATION

Т. Г. Вяткіна

к. е. н., докторант кафедри економіки підприємства і управління трудовими ресурсами Луганського національного аграрного університету

РОЗРОБЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. Viatkina

Ph.D., doctorant of Department of economics and HR management Lugansk National Agrarian University

MECHANISM DESIGN DEVELOPMENT OF EVALUATION FARM RESOURCE POTENTIAL

О. М. Транченко

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів і кредиту, Уманський національний університет садівництва

ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

A. Tranchenko

PhD, Senior Lecturer Uman National University of Horticulture

BANKRUPTCY PREDICTION IN THE CONTEXT OF THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURE

А. М. Хімченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри "Економічна теорія", Донецький національний університет

О. О. Махнович

аспірант кафедри "Економічна теорія", Донецький національний університет

АКТИВІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В КРАЇНАХ СВІТУ: РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНИЙ СТАН

A. Khimchenko

Candidate of Economic Sciences, associate professor of department of Economic theory of Donetsk national university

E. Makhnovych

the post-graduate student of department of Economic theory of Donetsk national university

ACTIVIZATION AND DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE WORLD COUNTRIES: A RETROSPECTIVE SHOW AND A CURRENT STATE

В. П. Хомутенко

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

А. В. Хомутенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

АУДИТ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ЗАПОРУКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

V. Khomutenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Professorof FinanceDepartment,Odessa NationalEconomic University

А. Khomutenko

Candidate of Economic Sciences,Associate Professorof FinanceDepartment,Odessa NationalEconomic University

AUDIT OF LOCAL BUDGETS AS A GUARANTEE OF FINANCIAL SECURITY OF THE REGION

Б. В. Письменний

к. т. н., начальник ЦНДЛ ДП "СхідГЗК"

І. І. Касілов

к. е. н., ген. Директор ТОВ "Восток-Руда"

О. Б. Письменна

старший викладач, Обласний комунальний вищий навчальний заклад " Інститут підприємництва "Стратегія", м. Жовті Води

ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

B. Pys'mennyj

candidate of technical sciences, chief TsNDL DP "SkhidHZK"

I. Kasilov

candidate of economic sciences, director general TOV "Vostok-Ruda"

O. Pys'menna

post-graduate student, Kryvoriz'kyj national technical university

PROBLEMS OF RATIONAL USE OF ENERGY RESOURCES IN UKRAINE

Н. І. Луцька

к. е. н., доцент кафедри обліку та аудиту, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ПІДТРИМКА З БОКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

N. Lutska

PhD (Economics), Assistant Professor of Accounting and Audit Chair of Ivano Frankivsk University of Law named after King Danylo Halytskii

INTEGRATION PROCESSES IN THE ECONOMIC SPHERE AND THEIR SUPPORT BY THE UKRAINIAN STATE

С. П. Стеценко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

S. Stetsenko

Ph.D. in economics, associate professor department, Kyiv National University of Construction and Architecture

SYSTEM FOR MONITORING OF ECONOMIC SECURITY AREA

К. С. Тимощенко

асистент кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

K. Tymoschenko

assistance of finance department, Dnipropetrovsk national university by Oles Honchar

FUNCTIONAL LOAD OF FINANCIAL SAFETY MACHINERY OF THE ENTERPRISE

Т. Г. Сиволап

аспірант кафедри економічної теорії та підприємництва, Запорізький національний технічний університет

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В РЕГІОНІ

T. Sivolap

graduate student of Economics and Business, Zaporizhzhya National Technical University

FEATURES OF EVALUATION OF TERMS OF FORMING AND DEVELOPMENT OF FINANCIAL RESTRUCTURING OF INDUSTRIAL COMPLEX ARE IN REGION

К. С. Пугачевська

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЗКІВ

K. Pugachevska

Post-Graduate Student of the International Economy Department of Kyiv National University of Trade and Economics

FOREIGN TRADE AS A DETERMINANT OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN A GLOBAL ECONOMY RELATIONS

О. Р. Бахматюк

здобувач, Академія муніципального управління

СТРУКТУРНО-ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

O. Bakhmatyuk

Competitor Academy of Municipal Management

STRUCTURAL AND INSTITUTIONAL ASPECTS OF REGIONAL INVESTMENT INFRASTRUCTURE

І. М. Севрук

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

АНТИКРИЗОВИЙ МАРКЕТИНГ МІЖНАРОДНИХ РОЗДРІБНИХ FMCG-МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

I. Sevruk

postgraduate student, Kyiv National University of Trade and Economics

ANTI-CRISIS MARKETING OF INTERNATIONAL FMCG RETAILERS IN UKRAINE

О. І. Жидик

аспірант кафедри фінансів і банківської справи, ДВНЗ " Ужгородський національний університет"

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ: СУТЬ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ

O. Zhydyk

Post-graduate student of department of Finance and Banking, Uzhhorod National University

RETAIL: NATURE AND EVOLUTION OF VIEWS

Ю. В. Унтмоале

аспірантка, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ДЕРЖАВА ЯК ІНІЦІАТОР ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОРЯДКУ

Y. Untmoale

Postgraduate student, Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, Kiev

THE STATE AS THE INITIATOR OF A COMPETITIVE ORDER FORMATION

А. О. Самойленко

аспірант, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

МІЖНАРОДНИЙ РУХ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

A. Samoylenko

PhD Student of Oles Gonchar Dnepropetrovk National University

INTERNATIONAL MOVEMENT OF HUMAN RESOURCES IN THE CONTEXT OF STATE REGULATION

Д. В. Пашко

к. е. н, доцент кафедри економіко-правових дисциплін, Національної академії внутрішніх справ України, м. Київ

РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА

D. Pashko

candidate of economic sciences, аssociate рrofessor, National Academy of Internal Affairs, Kyiv

IMPLEMENTATION OF A CONTROL SYSTEM OF REGIONAL FOOD MARKET

В. В. Поліщук

к. держ. упр., Голова Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНИЙ СТАН В УКРАЇНІ

V. Polischuk

PhD in Public Administration, Chairman of account chamber of the Supreme rada of Autonomous Republic is Crimea

PRESSING QUESTIONS OF ORGANIZATION OF EXTERNAL STATE FINANCIAL CONTROL: WORLD EXPERIENCE AND MODERN CONSISTING IS OF UKRAINE

Н. С. Орлова

д. н. з держ. упр., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

Ю. Л. Мохова

аспірант, Донецький державний університет управління

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

N. Оrlova

Dr. of Public Administration, Professor of finance, Donetsk State University of Management

J. Mokhova

graduate student of Donetsk State University of Management

STRATEGIC DIRECTION OF MORTGAGE IN UKRAINE

В. В. Семененко

к. н. держ. -упр., доцент кафедри адміністративного менеджменту та державного управління, Вінницький національний аграрний університет

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК УКРАЇНИ

V. Semenenko

k.n.derzh.-con. Associate Professor of Administrative Management and government Vinnytsia National Agrarian the university

THE GOVERNMENT DEVELOPMENT MOLOKOPRODUKTOVOHO SUBCOMPLEX AIC UKRAINE

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, Університет економіки та управління

АКТИВІЗАЦІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

F. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

INTENSIFICATION OF INSTITUTIONAL REFORMS IN THE COAL INDUSTRY FOR THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

V. Uzunov

Ph.D., Associate Professor, Rector, University of Economics and Management

STRATEGIC DIRECTIONS OF INNOVATIVE REGIONS' DEVELOPMENT IN UKRAINE

В. О. Омельчук

д. е. н., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

V. Omelchuk

d. ec. sc., associate professor of department of social and humanitarian policy, National Academy of Public Administration, President of Ukraine, Kyiv

FORMATION OF THE NATIONAL CONTRACTUAL SAVINGS FOR HOUSING IN UKRAINE

С. В. Ірхіна

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ

S. Irkhina

graduate student, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

ASSESSMENT OF THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF HOUSING IN THE CONTEXT OF BUILDING AFFORDABLE HOUSING IN UKRAINE

Д. О. Бакай

аспірант, Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", м. Харків

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В НАФТОГАЗОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

D. Bakay

postgraduate, National university "YaroslavMudry Academy of Law Ukraine", Kharkiv

CIVIL CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF THE BODIES OF EXECUTIVE POWER DURING THE ESTABLISHMENT OF THE STATE CONTROL IN OIL-AND-GAS SECTOR OF UKRAINE

Л. П. Оверчук

здобувач, державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України"

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ НАДАННЯМ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

L. Overchuk

Researcher, State Institution "Ukrainian Scientifical-Practical Center for Emergency Medical Aid and Disaster Medicine of the Ministry of Public Health of Ukraine"

AREAS OF IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF EXPERT MEDICAL PRODUCTS IN THE CONTEXT OF THE DELIVERY OF HUMANITARIAN AID IN EMERGENCY SITUATIONS

І. А. Герасименко

магістр з управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України

ВПЛИВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ДІЄВІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

I. Gerasymenko

Master of Public Administration, National Academy of Public Administration, office of the President of Ukraine

IMPACT PUBLIC ORGANIZATIONS ON THE EFFECTIVENESS OF STRATEGIC PLANNING IN GOVERNMENT

О. В. Ричко

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, НАДУ при Президентові України, м. Київ

ГУМАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

O. Rychko

graduate student of Political Analysis and Forecasting NAPA the President of Ukraine, Kyiv

HUMANIZATION GOVERNMENT IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"