Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 12, 2012

Завантажити журнал №12, 2012

М. А. Міненко

д. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

CУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

О. І. Маслак

д. е. н., проф., завідувач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Н. Є. Гришко

старший викладач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ДОВГОТРИВАЛИЙ ПЕРІОД

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ІІІ ТИСЯЧОЛІТТЯ

Ж. В. Гарбар

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

А. Х. Іляшенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ БЮДЖЕТНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

О. В. Короткевич

к. е. н., ст. н. с., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Павленко

к. е. н., доцент кафедри управління, Сумський державний університет

Ю. Т. Алібекова

аспірант кафедри управління, Сумський державний університет

ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ

С. В. Федоренко

к. т. н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій, ІПКДСЗУ

М. С. Федоренко

студентка, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

ЗАЙНЯТІСТЬ, ФІНАНСИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Н. І. Коваленко

аспірант кафедри фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ

Н. Я. Кунтий

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

АНАЛІЗ ДОВГОСТРОКОВИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ АКЦІОНЕРНИХ ВІДНОСИН ЯК ОДНІЄЇ З ПРИЧИН КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ

Л. В. Катроша

аспірант, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Ю. В. Корнієнко

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ

К. Д. Речкіна

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Ю. С. Рогозян

аспірант, Донбаський державний технічний університет

ВИЗНАЧЕННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

О. В. Кузьменко

аспірант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЙОГО РЕЙТИНГУ

А. М. Пивовар

здобувач, Житомирський національний агроекологічний університет

СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Т. І. Адирова

асистент кафедри менеджменту, Одеський національний політехнічний університет

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

О. В. Гребенюк

аспірант, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. О. Олійник

аспірант кафедри трудових ресурсів та підприємництва, Національний університет водного господарства та природокористування

РОЗВИТОК ДОСЛІДЖЕНЬ РИЗИКІВ У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ У РИЗИКОЛОГІЇ

Н. В. Хлістунова

аспірант, старший викладач кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ РИНКУ АВТОСЕРВІСУ УКРАЇНИ

В. В. Силкін

здобувач кафедри міжнародної економіки, Кримський економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ГЕНЕЗИС ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА ГАЛУЗЕВІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНІВ

Л. Є. Турчин

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОВІРИ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

В. В. Соколовська

доцент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ ЯК ОБ’ЄКТ ЦІНОУТВОРЕННЯ

В. Ю. Степанов

доктор наук з державного управління, професор кафедри менеджменту і адміністрування, Харківська державна академія культури

ВПЛИВ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА НА ІНФОРМАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ ДЕРЖАВИ

П. С. Покатаєв

к. держ. упр., докторант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РЕАЛІЗАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

В. Л. Рибачук

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ

М. В. Скиба

к. держ. упр., доцент кафедри економічної теорії НПУ ім. М.П. Драгоманова

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ

Т. В. Кондратюк

кандидат науки з державного управління, докторант кафедри філософії та методології державного управління Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬСТВОМ І СФЕРОЮ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., голова Івано-Франківської обласної ради

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О. П. Борисенко

доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, кандидат економічних наук

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Л. Д. Оліфіренко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВНОГО ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. Л. Помаза-Пономаренко

аспірант кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ Й ПІДТРИМКИ БАЛАНСУ ПУБЛІЧНИХ І ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ У ЗЕМЕЛЬНО-ОРЕНДНІЙ СФЕРІ

Л. А. Кисельова

аспірант кафедри інформаційної політики та технологій, Національна академія державного управління при Президентові України

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ АРХІВНОЇ СПРАВИ І ДІЛОВОДСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

К. Г. Сидорова

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ "ПРОФЕСІОНАЛІЗМ", "ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ" ТА "КОМПЕТЕНТНІСТЬ" У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

О. Б. Таращанська

аспірант кафедри управління національним господарством, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В. С. Сіцінський

ад’юнкт, Національна академія Державної прикордонної служби України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ У СФЕРІ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

О. А. Дмитренко

слухач, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

УПРАВЛІНСЬКА ІНФОРМАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

О. С. Данишенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"