EnglishНа русском

Економіка та держава № 12, 2012

Завантажити журнал №12, 2012

М. А. Міненко

д. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

CУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

О. І. Маслак

д. е. н., проф., завідувач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Н. Є. Гришко

старший викладач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ДОВГОТРИВАЛИЙ ПЕРІОД

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ІІІ ТИСЯЧОЛІТТЯ

Ж. В. Гарбар

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

А. Х. Іляшенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ БЮДЖЕТНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

О. В. Короткевич

к. е. н., ст. н. с., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Павленко

к. е. н., доцент кафедри управління, Сумський державний університет

Ю. Т. Алібекова

аспірант кафедри управління, Сумський державний університет

ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ

С. В. Федоренко

к. т. н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій, ІПКДСЗУ

М. С. Федоренко

студентка, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

ЗАЙНЯТІСТЬ, ФІНАНСИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Н. І. Коваленко

аспірант кафедри фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ

Н. Я. Кунтий

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

АНАЛІЗ ДОВГОСТРОКОВИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ АКЦІОНЕРНИХ ВІДНОСИН ЯК ОДНІЄЇ З ПРИЧИН КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ

Л. В. Катроша

аспірант, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Ю. В. Корнієнко

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ

К. Д. Речкіна

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Ю. С. Рогозян

аспірант, Донбаський державний технічний університет

ВИЗНАЧЕННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

О. В. Кузьменко

аспірант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЙОГО РЕЙТИНГУ

А. М. Пивовар

здобувач, Житомирський національний агроекологічний університет

СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Т. І. Адирова

асистент кафедри менеджменту, Одеський національний політехнічний університет

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

О. В. Гребенюк

аспірант, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. О. Олійник

аспірант кафедри трудових ресурсів та підприємництва, Національний університет водного господарства та природокористування

РОЗВИТОК ДОСЛІДЖЕНЬ РИЗИКІВ У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ У РИЗИКОЛОГІЇ

Н. В. Хлістунова

аспірант, старший викладач кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ РИНКУ АВТОСЕРВІСУ УКРАЇНИ

В. В. Силкін

здобувач кафедри міжнародної економіки, Кримський економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ГЕНЕЗИС ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА ГАЛУЗЕВІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНІВ

Л. Є. Турчин

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОВІРИ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

В. В. Соколовська

доцент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ ЯК ОБ’ЄКТ ЦІНОУТВОРЕННЯ

В. Ю. Степанов

доктор наук з державного управління, професор кафедри менеджменту і адміністрування, Харківська державна академія культури

ВПЛИВ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА НА ІНФОРМАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ ДЕРЖАВИ

П. С. Покатаєв

к. держ. упр., докторант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РЕАЛІЗАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

В. Л. Рибачук

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ

М. В. Скиба

к. держ. упр., доцент кафедри економічної теорії НПУ ім. М.П. Драгоманова

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ

Т. В. Кондратюк

кандидат науки з державного управління, докторант кафедри філософії та методології державного управління Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬСТВОМ І СФЕРОЮ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., голова Івано-Франківської обласної ради

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О. П. Борисенко

доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, кандидат економічних наук

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Л. Д. Оліфіренко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВНОГО ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. Л. Помаза-Пономаренко

аспірант кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ Й ПІДТРИМКИ БАЛАНСУ ПУБЛІЧНИХ І ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ У ЗЕМЕЛЬНО-ОРЕНДНІЙ СФЕРІ

Л. А. Кисельова

аспірант кафедри інформаційної політики та технологій, Національна академія державного управління при Президентові України

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ АРХІВНОЇ СПРАВИ І ДІЛОВОДСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

К. Г. Сидорова

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ "ПРОФЕСІОНАЛІЗМ", "ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ" ТА "КОМПЕТЕНТНІСТЬ" У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

О. Б. Таращанська

аспірант кафедри управління національним господарством, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В. С. Сіцінський

ад’юнкт, Національна академія Державної прикордонної служби України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ У СФЕРІ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

О. А. Дмитренко

слухач, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

УПРАВЛІНСЬКА ІНФОРМАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

О. С. Данишенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця