EnglishНа русском

Зміст журналу № 12, 2011

Т. М. Качала

д. е. н., професор, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків, Черкаський державний технологічний університет

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ІННОВАЦІЇ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Г. А. Дмитренко

д. е. н., професор, зав. кафедри економіки і управління персоналом, Університет менеджменту освіти НАПН України

ДЕМОГРАФІЧНА І СИСТЕМНА КРИЗИ В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЯ ЗМІН

В. М. Барановська

доктор філософії в галузі економіки, декан стаціонарних форм навчання, Українсько-арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса МАУП

І. І. Дахно

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Українсько-арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса МАУП

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЛЕНД-ЛІЗУ

І. П. Мігус

д. е. н., завідувач кафедри менеджменту, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

С. М. Лаптєв

к. е. н., доцент, ПВНЗ "Університет економіки і права "КРОК"

РОЛЬ СЛУЖБИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Л. В. Жарова

к. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН Украї

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНА ТЕОРІЯ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

Д. В. Склярець

аспірант, Чернігівський державний технологічний університет

ТОРГІВЛЯ ЯК РЕЛЕВАНТНА КОМПОНЕНТА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

С. О. Корецька

д. е. н., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

АНАЛІЗ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ФРАНЦІЇ

Л. І. Федулова

д. е. н., професор, завідувач відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики, ДУ Інститут економіки та прогнозування НАНУ

Т. О. Морозов

здобувач, ДУ Інститут економіки та прогнозування НАНУ

МЕРЕЖЕВА ГОТОВНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

О. П. Коваль

к. е. н., завідувач сектора управління соціальними ризиками відділу соціальної политики, Національний інститут стратегічних досліджень

ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОЇ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

О. П. Кавтиш

к. е. н., старший викладач, НТУУ "КПІ"

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. І. Ковтун

к. е. н., доцент, завідувач кафедри регіональної економіки, Львівська комерційна академія

ВПЛИВ МІЖПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ НА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ОЧІКУВАНЬ ДРУГОЇ ХВИЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

М. В. Корягін

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Львівська комерційна академія

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

О. Д. Рожко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОЦІНКА СТАНУ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

Л. П. Сідельникова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри податкової та бюджетної політики, Херсонський національний технічний університет

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ

О. П. Величко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНОМУ АГРОБІЗНЕСІ УКРАЇНИ

Гаджиева Телли Халаф кызы

диссертант, Азербайджанский кооперационный университет

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Е. Г. Бровкова

к. э. н., доцент

Е. В. Бровкова

аспирант

Т. И. Адырова

аспирант, Одесский национальный политехнический университет

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ОРГАНИЗИОННОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Л. С. Селіверстова

к. е. н., докторант, Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового управління МФУ

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

ФОРМИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Л. В. Рудалєва

заступник начальника відділу з особливо важливих справ, юридичний департамент, Національний банк України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Ю. В. Цалько

здобувач, Київський національний університет імені Т. Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ПРИВАТНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ

Р. В. Шамрін

здобувач, викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

ТАКТИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

О. М. Халковський

здобувач, Київський національний університет імені Т. Шевченка

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ЯК СТРУКТУРОУТВОРЮВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

О. Ю. Могилевська

аспірант, Європейський університет

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. М. Крапко

аспірант, Національний авіаційний університет

ОСНОВНІ РИЗИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Н. В. Новицька

асистент кафедри обліку та аудиту, Харківська національна академія міського господарства

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Ф. П. Ткачик

здобувач, Національний університет державної податкової служби України

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ю. О. Якимов

аспірант, Національний університет державної податкової служби України

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ АСПЕКТІВ

В. Д. Долот

к. держ. упр., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

Я. Ф. Радиш

д.держ.упр., професор,професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТА В АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНИХ УМОВАХ

Л. І. Полякова

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та правознавства, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ — ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА ВИКОНАВЧОЇ ГІЛОК ВЛАДИ В УКРАЇНІ (1991—2004 РР.)

В. М. Швидун

кандидат педагогічних наук, докторант кафедри філософії, соціології державного управління, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ПЕДАГОГІЧНОЮ ОСВІТОЮ

С. В. Аніщенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

І. Л. Шульга

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ ГРОМАДЯН НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

П. Й. Кузьмінський

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В УКРАЇНІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12