EnglishНа русском

Економіка та держава № 12, 2011

Т. М. Качала

д. е. н., професор, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків, Черкаський державний технологічний університет

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ІННОВАЦІЇ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Г. А. Дмитренко

д. е. н., професор, зав. кафедри економіки і управління персоналом, Університет менеджменту освіти НАПН України

ДЕМОГРАФІЧНА І СИСТЕМНА КРИЗИ В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЯ ЗМІН

В. М. Барановська

доктор філософії в галузі економіки, декан стаціонарних форм навчання, Українсько-арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса МАУП

І. І. Дахно

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Українсько-арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса МАУП

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЛЕНД-ЛІЗУ

І. П. Мігус

д. е. н., завідувач кафедри менеджменту, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

С. М. Лаптєв

к. е. н., доцент, ПВНЗ "Університет економіки і права "КРОК"

РОЛЬ СЛУЖБИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Л. В. Жарова

к. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН Украї

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНА ТЕОРІЯ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

Д. В. Склярець

аспірант, Чернігівський державний технологічний університет

ТОРГІВЛЯ ЯК РЕЛЕВАНТНА КОМПОНЕНТА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

С. О. Корецька

д. е. н., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

АНАЛІЗ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ФРАНЦІЇ

Л. І. Федулова

д. е. н., професор, завідувач відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики, ДУ Інститут економіки та прогнозування НАНУ

Т. О. Морозов

здобувач, ДУ Інститут економіки та прогнозування НАНУ

МЕРЕЖЕВА ГОТОВНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

О. П. Коваль

к. е. н., завідувач сектора управління соціальними ризиками відділу соціальної политики, Національний інститут стратегічних досліджень

ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОЇ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

О. П. Кавтиш

к. е. н., старший викладач, НТУУ "КПІ"

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. І. Ковтун

к. е. н., доцент, завідувач кафедри регіональної економіки, Львівська комерційна академія

ВПЛИВ МІЖПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ НА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ОЧІКУВАНЬ ДРУГОЇ ХВИЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

М. В. Корягін

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Львівська комерційна академія

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

О. Д. Рожко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОЦІНКА СТАНУ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

Л. П. Сідельникова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри податкової та бюджетної політики, Херсонський національний технічний університет

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ

О. П. Величко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНОМУ АГРОБІЗНЕСІ УКРАЇНИ

Гаджиева Телли Халаф кызы

диссертант, Азербайджанский кооперационный университет

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Е. Г. Бровкова

к. э. н., доцент

Е. В. Бровкова

аспирант

Т. И. Адырова

аспирант, Одесский национальный политехнический университет

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ОРГАНИЗИОННОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Л. С. Селіверстова

к. е. н., докторант, Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового управління МФУ

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

ФОРМИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Л. В. Рудалєва

заступник начальника відділу з особливо важливих справ, юридичний департамент, Національний банк України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Ю. В. Цалько

здобувач, Київський національний університет імені Т. Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ПРИВАТНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ

Р. В. Шамрін

здобувач, викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

ТАКТИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

О. М. Халковський

здобувач, Київський національний університет імені Т. Шевченка

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ЯК СТРУКТУРОУТВОРЮВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

О. Ю. Могилевська

аспірант, Європейський університет

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. М. Крапко

аспірант, Національний авіаційний університет

ОСНОВНІ РИЗИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Н. В. Новицька

асистент кафедри обліку та аудиту, Харківська національна академія міського господарства

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Ф. П. Ткачик

здобувач, Національний університет державної податкової служби України

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ю. О. Якимов

аспірант, Національний університет державної податкової служби України

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ АСПЕКТІВ

В. Д. Долот

к. держ. упр., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

Я. Ф. Радиш

д.держ.упр., професор,професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТА В АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНИХ УМОВАХ

Л. І. Полякова

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та правознавства, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ — ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА ВИКОНАВЧОЇ ГІЛОК ВЛАДИ В УКРАЇНІ (1991—2004 РР.)

В. М. Швидун

кандидат педагогічних наук, докторант кафедри філософії, соціології державного управління, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ПЕДАГОГІЧНОЮ ОСВІТОЮ

С. В. Аніщенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

І. Л. Шульга

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ ГРОМАДЯН НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

П. Й. Кузьмінський

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В УКРАЇНІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця