Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 12, 2011

Т. М. Качала

д. е. н., професор, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків, Черкаський державний технологічний університет

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ІННОВАЦІЇ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Г. А. Дмитренко

д. е. н., професор, зав. кафедри економіки і управління персоналом, Університет менеджменту освіти НАПН України

ДЕМОГРАФІЧНА І СИСТЕМНА КРИЗИ В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЯ ЗМІН

В. М. Барановська

доктор філософії в галузі економіки, декан стаціонарних форм навчання, Українсько-арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса МАУП

І. І. Дахно

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Українсько-арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса МАУП

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЛЕНД-ЛІЗУ

І. П. Мігус

д. е. н., завідувач кафедри менеджменту, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

С. М. Лаптєв

к. е. н., доцент, ПВНЗ "Університет економіки і права "КРОК"

РОЛЬ СЛУЖБИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Л. В. Жарова

к. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН Украї

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНА ТЕОРІЯ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

Д. В. Склярець

аспірант, Чернігівський державний технологічний університет

ТОРГІВЛЯ ЯК РЕЛЕВАНТНА КОМПОНЕНТА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

С. О. Корецька

д. е. н., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

АНАЛІЗ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ФРАНЦІЇ

Л. І. Федулова

д. е. н., професор, завідувач відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики, ДУ Інститут економіки та прогнозування НАНУ

Т. О. Морозов

здобувач, ДУ Інститут економіки та прогнозування НАНУ

МЕРЕЖЕВА ГОТОВНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

О. П. Коваль

к. е. н., завідувач сектора управління соціальними ризиками відділу соціальної политики, Національний інститут стратегічних досліджень

ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОЇ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

О. П. Кавтиш

к. е. н., старший викладач, НТУУ "КПІ"

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. І. Ковтун

к. е. н., доцент, завідувач кафедри регіональної економіки, Львівська комерційна академія

ВПЛИВ МІЖПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ НА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ОЧІКУВАНЬ ДРУГОЇ ХВИЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

М. В. Корягін

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Львівська комерційна академія

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

О. Д. Рожко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОЦІНКА СТАНУ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

Л. П. Сідельникова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри податкової та бюджетної політики, Херсонський національний технічний університет

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ

О. П. Величко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНОМУ АГРОБІЗНЕСІ УКРАЇНИ

Гаджиева Телли Халаф кызы

диссертант, Азербайджанский кооперационный университет

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Е. Г. Бровкова

к. э. н., доцент

Е. В. Бровкова

аспирант

Т. И. Адырова

аспирант, Одесский национальный политехнический университет

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ОРГАНИЗИОННОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Л. С. Селіверстова

к. е. н., докторант, Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового управління МФУ

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

ФОРМИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Л. В. Рудалєва

заступник начальника відділу з особливо важливих справ, юридичний департамент, Національний банк України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Ю. В. Цалько

здобувач, Київський національний університет імені Т. Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ПРИВАТНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ

Р. В. Шамрін

здобувач, викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

ТАКТИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

О. М. Халковський

здобувач, Київський національний університет імені Т. Шевченка

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ЯК СТРУКТУРОУТВОРЮВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

О. Ю. Могилевська

аспірант, Європейський університет

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. М. Крапко

аспірант, Національний авіаційний університет

ОСНОВНІ РИЗИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Н. В. Новицька

асистент кафедри обліку та аудиту, Харківська національна академія міського господарства

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Ф. П. Ткачик

здобувач, Національний університет державної податкової служби України

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ю. О. Якимов

аспірант, Національний університет державної податкової служби України

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ АСПЕКТІВ

В. Д. Долот

к. держ. упр., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

Я. Ф. Радиш

д.держ.упр., професор,професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТА В АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНИХ УМОВАХ

Л. І. Полякова

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та правознавства, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ — ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА ВИКОНАВЧОЇ ГІЛОК ВЛАДИ В УКРАЇНІ (1991—2004 РР.)

В. М. Швидун

кандидат педагогічних наук, докторант кафедри філософії, соціології державного управління, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ПЕДАГОГІЧНОЮ ОСВІТОЮ

С. В. Аніщенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

І. Л. Шульга

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ ГРОМАДЯН НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

П. Й. Кузьмінський

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В УКРАЇНІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"