EnglishНа русском

Економіка та держава № 12, 2010

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

КРИЗОВІ ЯВИЩА В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З ЦИКЛІЧНІСТЮ

О. В. Бугров

к. е. н., директор, B&B Project Management Solutions

О. О. Бугрова

к. е. н., заступник директора, B&B Project Management Solutions

Т. М. Шкуренко

головний спеціаліст, Міністерство регіонального розвитку і будівництва України

МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНОЇ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ПРИНЦИПИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА

І. І. Гончар

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

АУДИТ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ПРОЦЕДУРА ПІДТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Т. В. Акімова

асистент кафедри обліку і аудиту, Національна металургійна академія України

ОСОБЛИВОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

М. П. Офік

здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Зборовська

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Дніпропетровський університет економіки та права

ОБЛІК ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ

В. В. Смиричинський

к. е. н., доцент, Тернопільський національний економічний університет

О. П. Дмитраш

аспірант, Тернопільський національний економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ КОНТРАКТНИХ ВІДНОСИН

П. О. Лук’яшко

викладач, Чернігівський державний інститут економіки і управління

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ

А. К. Мусаєва

аспірант, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет"

ДЕРЖАВА ТА РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

І. Б. Чудаєва

к. т. н., доцент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОПОЛІСІВ У ЯПОНІЇ

К. Г. Бриль

викладач кафедри туризму, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ ЯК ЕЛЕМЕНТІВ ПОБУДОВИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

А. В. Димчук

асистент кафедри економіки підприємства, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ; аспірант, Київський торговельно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

М. В. Бодрецький

аспірант ПВНЗ "Європейський університет"

СУТНІСТЬ ПОЗИКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Яременко

аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

СВІТОВА ПРАКТИКА ТАРГЕТУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

А. С. Морозов

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РОЛІ ЗОЛОТА

Д. А. Глухова

асистент кафедри міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЗВИТОК НАНОТЕХНОЛОГІЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

О. Е. Денисов

ст. викладач, Університету економіки та права "КРОК"

ВАРІАНТНІ СЦЕНАРІЇ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ОЛІГОПОЛЬНОГО РИНКУ

С. В. Крива

здобувач кафедри "Фінанси та кредит", Вінницький національний технічний університет

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА — ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

А. О. Черкасова

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТУ ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

І. Б. Філонова

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ БАНКУ РОЗВИТКУ

О. С. Максименюк

викладач, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

АУТСОРСИНГ ПЕРСОНАЛУ В ГАЛУЗІ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

О. В. Олійник

магістр, Київський національний економічний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ ПРОТЯГОМ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Н. В. Авраменко

к. мед. н., доцент, доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини, Запорізький медичний університет

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови обласної державної адміністрації у Львівській області

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТУ НА 2011 РІК (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

В. М. Козаков

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

А. В. Любченко

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процессами, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ

Ю. Г. Королюк

доцент,кандидат фізико-математичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ВИЯВЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ КЛАСТЕРНИХ ФОРМУВАНЬ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ: СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ

С. Ф. Марова

к. х. н., доцент, Донецький державний університет управління Г. О. Кошева, аспірант, Донецький державний університет управління

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

С. А. Матійко

к. держ. упр., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ

ПРОВІДНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В СТИМУЛЮВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ

Л. В. Сердечна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри маркетингу ДДУУ, м. Донецьк

ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН З ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦІНОВОГО МОНІТОРИНГУ ДЕРЖАВОЮ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

Н. М. Левченко

к. е. н., доцент, докторант, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного Управління при Президентові України

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

І. П. Приходько

к. е. н., доцент, докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Р. Ю. Сорока

Віце-президент Конфедерації ділових кіл Львівщини

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Л. В. Пельтек

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

МЕТОДИ ОЦІНКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

В. О. Власов

аспірант кафедри маркетингу, Донецький державний університет управління

ГОЛОВНІ РИСИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Ю. В. Фалко

здобувач кафедри філософії і методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СЕКТОРА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНИ

Н. В. Ільченко

Черкаський державний технологічний університет

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

В. О. Лавроненко

аспірант, Класичний приватний університет

РЕАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

І. В. Бакум

старший викладач кафедри економіки та управління, Черкаський державний технологічний університет

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

А. П. Вожжов

д. э. н., профессор, заведующий кафедрой финансов и кредита, Севастопольский национальный технический университет

А. А. Белецкий

ассистент кафедры финансы и кредит, Севастопольский национальный технический университет

И. И. Костенко

соискатель кафедры финансы и кредит, Севастопольский национальный технический университет

ОБ УЧЕТНОЙ СТАВКЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

Я. С. Головіна

аспірант кафедри банківської справи, Одеський державний економічний університет (м. Одеса)

РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ УКРАЇНИ

Е. Л. Гринько

кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита, Севастопольский национальный технический университет

У. В. Дремова

старший преподаватель кафедры финансов и кредита, Севастопольский национальный технический университет

ОЦЕНКА ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА БАНКОВ УКРАИНЫ

О. І. Фурдичко

д. е. н., академік НААН, директор, Інститут агроекології та економіки природокористування НААН (м. Київ)

О. Є. Гудзь

д. е. н., професор, завідувач відділу, Інституту агроекології та економіки природокористування НААН (м. Київ)

ЗЛАМ ТРАЄКТОРІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ: МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ

О. В. Дащенко

виконавчий директор з питань готівкового обігу, Національний банк України

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАМІНИ НОМІНАЛІВ КУПЮР

Н. М. Ільницька

аспірант кафедри банківської справи, Ужгородський національний університет

МОБІЛЬНІ ГРОШІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГРОШОВІЙ СФЕРІ

В. І. Міщенко

д. е. н., професор, директор, Центр наукових досліджень Національного банку України

А. О. Крилова

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОГО НАГЛЯДУ

К. А. Куклік

аспірант, Тернопільський національний економічний університет

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЯК БАНКІВСЬКИЙ ПРОДУКТ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

С. В. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Університет банківської справи НБУ (м. Київ)

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ СУЧАСНОЇ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ

Р. М. Нижегородцев

д. э. н., главный научный сотрудник, Институт проблем управления РАН, г. Москва, Россия

ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

Н. М. Пантєлєєва

кандидат технічних наук, доцент, докторант, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

КОНСЕРВАТИЗМ ТА ІННОВАЦІЇ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ

О. І. Петрик

д. е. н., директор, Департамент економічного аналізу і прогнозування Національного банку України

СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

Т. О. Пожар

аспірант, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"

РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

О. В. Процько

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ІНСТРУМЕНТАРІЙ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗГОРТАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ: ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

К. І. Рожкова

аспірант відділу грошово-кредитних відносин, ДУ "Інститут економіки і прогнозування НАН України" (м. Київ)

КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВ УКРАЇНИ: КРИЗОВІ УРОКИ ТА ПОСТКРИЗОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

А. Н. Ряховская

д. э. н., профессор, засл. экономист Российской Федерации, зав. каф. Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва), ректор Института экономики и антикризисного управления

РАЗВИТИЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

А. А. Сатмурзаев

д. э. н., профессор, декан факультета "Учет и статистика", КазЭУ им. Т. Рыскулова, г. Алматы

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Ю. К. Семениченко

к. е. н. , доцент, докторант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

А. І. Степаненко

к. е. н., доцент, начальник, Головне управління Національного банку України по м. Києву та Київській області

ДОВІРА ДО БАНКІВ І ЗАСОБИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Л. И. Стефанович

к. э. н., доцент, Национальный банк Республики Беларусь, г. Минск

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТЕОРИИ БАНКОВСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Ю. М. Дмитренко

Київський національний університет імені Тараса Шевченко

НОВА ПАРАДИГМА ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця