Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 12, 2010

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

КРИЗОВІ ЯВИЩА В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З ЦИКЛІЧНІСТЮ

О. В. Бугров

к. е. н., директор, B&B Project Management Solutions

О. О. Бугрова

к. е. н., заступник директора, B&B Project Management Solutions

Т. М. Шкуренко

головний спеціаліст, Міністерство регіонального розвитку і будівництва України

МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНОЇ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ПРИНЦИПИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА

І. І. Гончар

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

АУДИТ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ПРОЦЕДУРА ПІДТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Т. В. Акімова

асистент кафедри обліку і аудиту, Національна металургійна академія України

ОСОБЛИВОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

М. П. Офік

здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Зборовська

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Дніпропетровський університет економіки та права

ОБЛІК ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ

В. В. Смиричинський

к. е. н., доцент, Тернопільський національний економічний університет

О. П. Дмитраш

аспірант, Тернопільський національний економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ КОНТРАКТНИХ ВІДНОСИН

П. О. Лук’яшко

викладач, Чернігівський державний інститут економіки і управління

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ

А. К. Мусаєва

аспірант, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет"

ДЕРЖАВА ТА РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

І. Б. Чудаєва

к. т. н., доцент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОПОЛІСІВ У ЯПОНІЇ

К. Г. Бриль

викладач кафедри туризму, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ ЯК ЕЛЕМЕНТІВ ПОБУДОВИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

А. В. Димчук

асистент кафедри економіки підприємства, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ; аспірант, Київський торговельно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

М. В. Бодрецький

аспірант ПВНЗ "Європейський університет"

СУТНІСТЬ ПОЗИКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Яременко

аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

СВІТОВА ПРАКТИКА ТАРГЕТУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

А. С. Морозов

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РОЛІ ЗОЛОТА

Д. А. Глухова

асистент кафедри міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЗВИТОК НАНОТЕХНОЛОГІЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

О. Е. Денисов

ст. викладач, Університету економіки та права "КРОК"

ВАРІАНТНІ СЦЕНАРІЇ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ОЛІГОПОЛЬНОГО РИНКУ

С. В. Крива

здобувач кафедри "Фінанси та кредит", Вінницький національний технічний університет

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА — ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

А. О. Черкасова

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТУ ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

І. Б. Філонова

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ БАНКУ РОЗВИТКУ

О. С. Максименюк

викладач, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

АУТСОРСИНГ ПЕРСОНАЛУ В ГАЛУЗІ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

О. В. Олійник

магістр, Київський національний економічний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ ПРОТЯГОМ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Н. В. Авраменко

к. мед. н., доцент, доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини, Запорізький медичний університет

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови обласної державної адміністрації у Львівській області

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТУ НА 2011 РІК (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

В. М. Козаков

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

А. В. Любченко

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процессами, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ

Ю. Г. Королюк

доцент,кандидат фізико-математичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ВИЯВЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ КЛАСТЕРНИХ ФОРМУВАНЬ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ: СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ

С. Ф. Марова

к. х. н., доцент, Донецький державний університет управління Г. О. Кошева, аспірант, Донецький державний університет управління

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

С. А. Матійко

к. держ. упр., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ

ПРОВІДНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В СТИМУЛЮВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ

Л. В. Сердечна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри маркетингу ДДУУ, м. Донецьк

ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН З ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦІНОВОГО МОНІТОРИНГУ ДЕРЖАВОЮ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

Н. М. Левченко

к. е. н., доцент, докторант, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного Управління при Президентові України

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

І. П. Приходько

к. е. н., доцент, докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Р. Ю. Сорока

Віце-президент Конфедерації ділових кіл Львівщини

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Л. В. Пельтек

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

МЕТОДИ ОЦІНКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

В. О. Власов

аспірант кафедри маркетингу, Донецький державний університет управління

ГОЛОВНІ РИСИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Ю. В. Фалко

здобувач кафедри філософії і методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СЕКТОРА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНИ

Н. В. Ільченко

Черкаський державний технологічний університет

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

В. О. Лавроненко

аспірант, Класичний приватний університет

РЕАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

І. В. Бакум

старший викладач кафедри економіки та управління, Черкаський державний технологічний університет

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

А. П. Вожжов

д. э. н., профессор, заведующий кафедрой финансов и кредита, Севастопольский национальный технический университет

А. А. Белецкий

ассистент кафедры финансы и кредит, Севастопольский национальный технический университет

И. И. Костенко

соискатель кафедры финансы и кредит, Севастопольский национальный технический университет

ОБ УЧЕТНОЙ СТАВКЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

Я. С. Головіна

аспірант кафедри банківської справи, Одеський державний економічний університет (м. Одеса)

РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ УКРАЇНИ

Е. Л. Гринько

кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита, Севастопольский национальный технический университет

У. В. Дремова

старший преподаватель кафедры финансов и кредита, Севастопольский национальный технический университет

ОЦЕНКА ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА БАНКОВ УКРАИНЫ

О. І. Фурдичко

д. е. н., академік НААН, директор, Інститут агроекології та економіки природокористування НААН (м. Київ)

О. Є. Гудзь

д. е. н., професор, завідувач відділу, Інституту агроекології та економіки природокористування НААН (м. Київ)

ЗЛАМ ТРАЄКТОРІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ: МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ

О. В. Дащенко

виконавчий директор з питань готівкового обігу, Національний банк України

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАМІНИ НОМІНАЛІВ КУПЮР

Н. М. Ільницька

аспірант кафедри банківської справи, Ужгородський національний університет

МОБІЛЬНІ ГРОШІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГРОШОВІЙ СФЕРІ

В. І. Міщенко

д. е. н., професор, директор, Центр наукових досліджень Національного банку України

А. О. Крилова

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОГО НАГЛЯДУ

К. А. Куклік

аспірант, Тернопільський національний економічний університет

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЯК БАНКІВСЬКИЙ ПРОДУКТ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

С. В. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Університет банківської справи НБУ (м. Київ)

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ СУЧАСНОЇ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ

Р. М. Нижегородцев

д. э. н., главный научный сотрудник, Институт проблем управления РАН, г. Москва, Россия

ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

Н. М. Пантєлєєва

кандидат технічних наук, доцент, докторант, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

КОНСЕРВАТИЗМ ТА ІННОВАЦІЇ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ

О. І. Петрик

д. е. н., директор, Департамент економічного аналізу і прогнозування Національного банку України

СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

Т. О. Пожар

аспірант, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"

РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

О. В. Процько

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ІНСТРУМЕНТАРІЙ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗГОРТАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ: ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

К. І. Рожкова

аспірант відділу грошово-кредитних відносин, ДУ "Інститут економіки і прогнозування НАН України" (м. Київ)

КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВ УКРАЇНИ: КРИЗОВІ УРОКИ ТА ПОСТКРИЗОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

А. Н. Ряховская

д. э. н., профессор, засл. экономист Российской Федерации, зав. каф. Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва), ректор Института экономики и антикризисного управления

РАЗВИТИЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

А. А. Сатмурзаев

д. э. н., профессор, декан факультета "Учет и статистика", КазЭУ им. Т. Рыскулова, г. Алматы

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Ю. К. Семениченко

к. е. н. , доцент, докторант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

А. І. Степаненко

к. е. н., доцент, начальник, Головне управління Національного банку України по м. Києву та Київській області

ДОВІРА ДО БАНКІВ І ЗАСОБИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Л. И. Стефанович

к. э. н., доцент, Национальный банк Республики Беларусь, г. Минск

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТЕОРИИ БАНКОВСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Ю. М. Дмитренко

Київський національний університет імені Тараса Шевченко

НОВА ПАРАДИГМА ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"