EnglishНа русском

Зміст журналу № 12, 2009

В. Г. Федоренко

Перший віце-президент Спілки будівельників України, доктор економічних наук, професор, академік УАН

В. П. Адріанов

Віце-президент корпорації "Укрмонтажспецбуд"

Ю. Ф. Джур

Генеральний директор ЗАТ "НДВП Криворіжстальконструкція"

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ю. В. Нечаев

доцент кафедры финансов, КНУТД, директор Центра экономических исследований

ДИАЛЕКТИКА СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВ, МИРОВОЙ КРИЗИС И КРИЗИС В УКРАИНЕ

І. В. Дорошенко

к. е. н.,докторант КНУ ім. Т. Шевченка, МВА

В. І. Дорошенко

канд. геогр. наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії Географічного факультету, Національний університет ім. Т. Шевченка

О. О. Делі

здобувач

РОЛЬ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ УКРАЇНИ ПО ПОДОЛАННЮ НАСЛІДКІВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

СПЕЦИФІКА АНТИКРИЗОВИХ ДІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ КОРПОРАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Н. О. Іванченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної інформації, Інститут міжнародних відносин НАУ

МОНІТОРИНГ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ю. І. Пилипенко

к. е. н., доцент, Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ)

ТЕХНОЛОГІЧНА СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА СТРАТЕГІЯ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

СТРАТЕГІЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. М. Грущинська

к. е. н., доцент. Інстиутут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ

М. В. Мазур

к. е. н., доцент кафедри статистики, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ІНФЛЯЦІЯ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ: МОНЕТАРНИЙ АСПЕКТ

Г. М. Пилипенко

к. е. н., доцент, докторант, Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ)

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І РИНКУ

О. С. Дуброва

к. е. н, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова

ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ

Ю. В. Ліневич

аспірант кафедри Міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ТНК У ФОРМУВАННІ Й РОЗВИТКУ ДИНАМІЧНИХ ПОРІВНЯЛЬНИХ ПЕРЕВАГ ПРИЙМАЮЧОЇ КРАЇНИ

І. В. Андрущенко

аспірант, Національний університет державної податкової служби України

КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ: РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП

А. М. Мних

старший науковий консультант Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, ст. викладач кафедри державних та місцевих фінансів, Академія муніципального управління

ПРОБЛЕМА ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ

О. О. Піддубна

старший викладач кафедри "Економічна кібернетика", Обласний комунальний вищий навчальний закдад "Інститут підприємництва "Стратегія"

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

В. Ю. Степанов

доцент кафедри філософії та політології, Харківська державна академія культури

ІНФОРМАЦІЯ ЯК СУБ'ЄКТ ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

О. Є. Гарбера

Аспірант, Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя

МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В СИСТЕМІ СВІТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ

Р. В. Попельнюхов

аспірант відділу моделювання та короткострокового прогнозування Інституту економіки та прогнозування, Національна Академія Наук України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

П. Б. Чурило

Київський національний торговельно-економічний університет

ПОКРАЩЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ

О. В. Кубатко

Сумський державний університет

ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ "СИЛЬНОЇ ТА СЛАБКОЇ СТАЛОСТІ" ЯК НАПРЯМІВ ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

О. Б. Гребець

викладач, Слов'янський коледж Національного авіаційного університету

КОНТРОЛІНГ ЯК СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

Т. И. Калиниченко

аспирант, Классический приватный университет

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ИЗМЕРЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИ-ОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Ю. А. Кірієнко

аспірант, Львівський національний університет ім. І. Франка

ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ "ТОВАР"

Н. А. Крахмальова

Київський національний університет технологій та дизайну

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИСТАВКОВОГО РИНКУ

Ю. В. Слободчикова

аспірант, КПУ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

О. А. Федько

кандидат медичних наук, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, НАДУ при Президентові України

ЕКОЗАГРОЗА ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА: ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ

О. П. Крентовська

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ

І. Г. Бабець

к. е. н., докторант, Національний інститут стратегічних досліджень

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ СПІВРОБІТНИЦТВОМ РЕГІОНІВ

С. Г. Дрига

к. е. н., генеральний директор Українського фонду підтримки підприємництва

ПРЕЗУМПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МАЛОЮ ЕКОНОМІКОЮ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇЇ ПРОГНОЗОВАНОГО РОЗВИТКУ

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ПОТОКІВ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ СТАТИСТИКИ

Л. В. Пельтек

к. е. н., доцент

ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Т. В. Скрипничук

аспірант кафедри економічної політики та фінансів, Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДЦ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Т. О. Буренко

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ СУКУПНОСТІ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

І. М. Грищенко

аспірант, кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ВПРОВАДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ РАЙОННОЇ РАДИ ПРИНЦИПІВ НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ: ПРОЗОРОСТІ ТА УЧАСТІ ГРОМАДЯН

Ю. В. Шпак

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПОСТРЕФОРМОВАНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12