EnglishНа русском

Економіка та держава № 12, 2009

В. Г. Федоренко

Перший віце-президент Спілки будівельників України, доктор економічних наук, професор, академік УАН

В. П. Адріанов

Віце-президент корпорації "Укрмонтажспецбуд"

Ю. Ф. Джур

Генеральний директор ЗАТ "НДВП Криворіжстальконструкція"

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ю. В. Нечаев

доцент кафедры финансов, КНУТД, директор Центра экономических исследований

ДИАЛЕКТИКА СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВ, МИРОВОЙ КРИЗИС И КРИЗИС В УКРАИНЕ

І. В. Дорошенко

к. е. н.,докторант КНУ ім. Т. Шевченка, МВА

В. І. Дорошенко

канд. геогр. наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії Географічного факультету, Національний університет ім. Т. Шевченка

О. О. Делі

здобувач

РОЛЬ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ УКРАЇНИ ПО ПОДОЛАННЮ НАСЛІДКІВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

СПЕЦИФІКА АНТИКРИЗОВИХ ДІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ КОРПОРАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Н. О. Іванченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної інформації, Інститут міжнародних відносин НАУ

МОНІТОРИНГ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ю. І. Пилипенко

к. е. н., доцент, Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ)

ТЕХНОЛОГІЧНА СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА СТРАТЕГІЯ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

СТРАТЕГІЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. М. Грущинська

к. е. н., доцент. Інстиутут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ

М. В. Мазур

к. е. н., доцент кафедри статистики, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ІНФЛЯЦІЯ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ: МОНЕТАРНИЙ АСПЕКТ

Г. М. Пилипенко

к. е. н., доцент, докторант, Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ)

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І РИНКУ

О. С. Дуброва

к. е. н, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова

ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ

Ю. В. Ліневич

аспірант кафедри Міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ТНК У ФОРМУВАННІ Й РОЗВИТКУ ДИНАМІЧНИХ ПОРІВНЯЛЬНИХ ПЕРЕВАГ ПРИЙМАЮЧОЇ КРАЇНИ

І. В. Андрущенко

аспірант, Національний університет державної податкової служби України

КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ: РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП

А. М. Мних

старший науковий консультант Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, ст. викладач кафедри державних та місцевих фінансів, Академія муніципального управління

ПРОБЛЕМА ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ

О. О. Піддубна

старший викладач кафедри "Економічна кібернетика", Обласний комунальний вищий навчальний закдад "Інститут підприємництва "Стратегія"

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

В. Ю. Степанов

доцент кафедри філософії та політології, Харківська державна академія культури

ІНФОРМАЦІЯ ЯК СУБ'ЄКТ ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

О. Є. Гарбера

Аспірант, Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя

МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В СИСТЕМІ СВІТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ

Р. В. Попельнюхов

аспірант відділу моделювання та короткострокового прогнозування Інституту економіки та прогнозування, Національна Академія Наук України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

П. Б. Чурило

Київський національний торговельно-економічний університет

ПОКРАЩЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ

О. В. Кубатко

Сумський державний університет

ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ "СИЛЬНОЇ ТА СЛАБКОЇ СТАЛОСТІ" ЯК НАПРЯМІВ ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

О. Б. Гребець

викладач, Слов'янський коледж Національного авіаційного університету

КОНТРОЛІНГ ЯК СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

Т. И. Калиниченко

аспирант, Классический приватный университет

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ИЗМЕРЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИ-ОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Ю. А. Кірієнко

аспірант, Львівський національний університет ім. І. Франка

ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ "ТОВАР"

Н. А. Крахмальова

Київський національний університет технологій та дизайну

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИСТАВКОВОГО РИНКУ

Ю. В. Слободчикова

аспірант, КПУ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

О. А. Федько

кандидат медичних наук, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, НАДУ при Президентові України

ЕКОЗАГРОЗА ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА: ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ

О. П. Крентовська

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ

І. Г. Бабець

к. е. н., докторант, Національний інститут стратегічних досліджень

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ СПІВРОБІТНИЦТВОМ РЕГІОНІВ

С. Г. Дрига

к. е. н., генеральний директор Українського фонду підтримки підприємництва

ПРЕЗУМПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МАЛОЮ ЕКОНОМІКОЮ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇЇ ПРОГНОЗОВАНОГО РОЗВИТКУ

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ПОТОКІВ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ СТАТИСТИКИ

Л. В. Пельтек

к. е. н., доцент

ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Т. В. Скрипничук

аспірант кафедри економічної політики та фінансів, Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДЦ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Т. О. Буренко

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ СУКУПНОСТІ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

І. М. Грищенко

аспірант, кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ВПРОВАДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ РАЙОННОЇ РАДИ ПРИНЦИПІВ НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ: ПРОЗОРОСТІ ТА УЧАСТІ ГРОМАДЯН

Ю. В. Шпак

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПОСТРЕФОРМОВАНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця