Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 12, 2009

В. Г. Федоренко

Перший віце-президент Спілки будівельників України, доктор економічних наук, професор, академік УАН

В. П. Адріанов

Віце-президент корпорації "Укрмонтажспецбуд"

Ю. Ф. Джур

Генеральний директор ЗАТ "НДВП Криворіжстальконструкція"

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ю. В. Нечаев

доцент кафедры финансов, КНУТД, директор Центра экономических исследований

ДИАЛЕКТИКА СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВ, МИРОВОЙ КРИЗИС И КРИЗИС В УКРАИНЕ

І. В. Дорошенко

к. е. н.,докторант КНУ ім. Т. Шевченка, МВА

В. І. Дорошенко

канд. геогр. наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії Географічного факультету, Національний університет ім. Т. Шевченка

О. О. Делі

здобувач

РОЛЬ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ УКРАЇНИ ПО ПОДОЛАННЮ НАСЛІДКІВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

СПЕЦИФІКА АНТИКРИЗОВИХ ДІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ КОРПОРАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Н. О. Іванченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної інформації, Інститут міжнародних відносин НАУ

МОНІТОРИНГ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ю. І. Пилипенко

к. е. н., доцент, Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ)

ТЕХНОЛОГІЧНА СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА СТРАТЕГІЯ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

СТРАТЕГІЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. М. Грущинська

к. е. н., доцент. Інстиутут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ

М. В. Мазур

к. е. н., доцент кафедри статистики, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ІНФЛЯЦІЯ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ: МОНЕТАРНИЙ АСПЕКТ

Г. М. Пилипенко

к. е. н., доцент, докторант, Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ)

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І РИНКУ

О. С. Дуброва

к. е. н, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова

ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ

Ю. В. Ліневич

аспірант кафедри Міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ТНК У ФОРМУВАННІ Й РОЗВИТКУ ДИНАМІЧНИХ ПОРІВНЯЛЬНИХ ПЕРЕВАГ ПРИЙМАЮЧОЇ КРАЇНИ

І. В. Андрущенко

аспірант, Національний університет державної податкової служби України

КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ: РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП

А. М. Мних

старший науковий консультант Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, ст. викладач кафедри державних та місцевих фінансів, Академія муніципального управління

ПРОБЛЕМА ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ

О. О. Піддубна

старший викладач кафедри "Економічна кібернетика", Обласний комунальний вищий навчальний закдад "Інститут підприємництва "Стратегія"

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

В. Ю. Степанов

доцент кафедри філософії та політології, Харківська державна академія культури

ІНФОРМАЦІЯ ЯК СУБ'ЄКТ ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

О. Є. Гарбера

Аспірант, Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя

МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В СИСТЕМІ СВІТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ

Р. В. Попельнюхов

аспірант відділу моделювання та короткострокового прогнозування Інституту економіки та прогнозування, Національна Академія Наук України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

П. Б. Чурило

Київський національний торговельно-економічний університет

ПОКРАЩЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ

О. В. Кубатко

Сумський державний університет

ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ "СИЛЬНОЇ ТА СЛАБКОЇ СТАЛОСТІ" ЯК НАПРЯМІВ ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

О. Б. Гребець

викладач, Слов'янський коледж Національного авіаційного університету

КОНТРОЛІНГ ЯК СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

Т. И. Калиниченко

аспирант, Классический приватный университет

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ИЗМЕРЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИ-ОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Ю. А. Кірієнко

аспірант, Львівський національний університет ім. І. Франка

ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ "ТОВАР"

Н. А. Крахмальова

Київський національний університет технологій та дизайну

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИСТАВКОВОГО РИНКУ

Ю. В. Слободчикова

аспірант, КПУ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

О. А. Федько

кандидат медичних наук, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, НАДУ при Президентові України

ЕКОЗАГРОЗА ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА: ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ

О. П. Крентовська

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ

І. Г. Бабець

к. е. н., докторант, Національний інститут стратегічних досліджень

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ СПІВРОБІТНИЦТВОМ РЕГІОНІВ

С. Г. Дрига

к. е. н., генеральний директор Українського фонду підтримки підприємництва

ПРЕЗУМПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МАЛОЮ ЕКОНОМІКОЮ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇЇ ПРОГНОЗОВАНОГО РОЗВИТКУ

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ПОТОКІВ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ СТАТИСТИКИ

Л. В. Пельтек

к. е. н., доцент

ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Т. В. Скрипничук

аспірант кафедри економічної політики та фінансів, Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДЦ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Т. О. Буренко

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ СУКУПНОСТІ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

І. М. Грищенко

аспірант, кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ВПРОВАДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ РАЙОННОЇ РАДИ ПРИНЦИПІВ НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ: ПРОЗОРОСТІ ТА УЧАСТІ ГРОМАДЯН

Ю. В. Шпак

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПОСТРЕФОРМОВАНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"