Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 12, 2008

В. К. Мамутов

академік НАН України, директор Інституту економіко–правових досліджень НАН України

МІСТО, РЕГІОН, ДЕРЖАВА: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

В. В.  Рибак

д. е. н., народний депутат України, голова Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства і регіональної політики Верховної Ради України

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

О. О. Лук’янченко

д. е. н., Голова Асоціації шахтарських міст Донбасу, Донецький міський голова

РОЗВИТОК КОМУНАЛЬНОЇ МІСТООБСЛУГОВУЮЧОЇ СФЕРИ В РИНКОВИХ УМОВАХ: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ

С. В. Богачов

д. е. н., зав. відділом економіко-правових проблем містознавства інституту економіко-правових досліджень НАН України

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ МІСТА

М. Г. Белопольський

д. е. н., віце-президент Академії економічних наук України

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО І ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

І. П. Булєєв

д. е. н., заст. директора Інституту економіки промисловості НАН України

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА І СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ВІДНОСИН: ДЕРЖАВА, РЕГІОН, БІЗНЕС, ГРОМАДЯНИН

В. П. Вишневський

заст. директора Інституту економіки промисловості НАН України по науковій роботі, член-кор. НАН України

ФІСКАЛЬНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Є. В. Горохов

д. т. н., ректор Донбаської національної академії будівництва та архітектури

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ

В. І. Кочуєв

Голова Донецької міської громадської організації "Агентство розвитку місцевого самоврядування"

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ю. В. Пасічник

д. е. н., зав. кафедрою фінансів Черкаського державного технологічного університету

ТЕОРЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

В. П. Рубцов

к. т. н., магістр бізнес-управління, Інститут місцевої демократії

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ЯК СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОГО ТРАНЗИТУ

В. А. Устименко

д. ю. н., начальник юридичного управління Донецької міськради, заст. директора ІЕПД НАНУ

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ МІСТ НА ЗЕМЛЮ: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ

С. Ф. Смерічевський

к. е. н., доцент, декан обліково-фінансового факультету, Донецький державний університет управління

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ЗВ'ЯЗАНО-ДИВЕРСИФІКОВАНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ

О. О. Болдирєв

заступник начальника відділу тимчасового адміністрування, Національний банк України

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ — ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

Г. М. Пурій

викладач кафедри економіки, Дрогобицький державний університет імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

О. Л. Ворсовський

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Покатаєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ РЕФОРМУВАННЯ ВЛАСНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

П. Б. Юр’єва

здобувач, Національний університет державної податкової служби України

ФОРМУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЯК СКЛАДНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

С. Е. Сардак

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет

СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

А. Ю. Нашинець-Наумова

аспірант, Українська академія бізнесу та підприємництва

ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Л. В. Капінус

асистент, Національний університет харчових технологій

ОЦІНКА ХАРАКТЕРУ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН

О. І. Полтавець

викладач, Класичний приватний університет

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. М. Нестеренко

Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ, Мінпромполітики України

Т. В. Сакалош

Національний технічний університет України "КПІ"

ПОТЕНЦІАЛ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

В. В. Ткаченко

старший викладач, Національний університет ДПС України

ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Є. В. Нетецький

магістр, Міжрегіональна академія управління персоналом

РОЛЬ І ЗАВДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ

Г. В. Карпенко

магістр, Міжрегіональна академія управління персоналом

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Ма Пин

(Китай), аспирант

Ю. П. Матусов

Национальный технический университет Украины (НТУУ "КПИ"), Киев

ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ И АНАЛИЗУ ИНДИКАТОРОВ РЫНКА СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКІВ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І СИСТЕМ ЇХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

П. І. Гаман

кандидат наук з державного управління, заслужений працівник охорони здоров'я України

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

В. М. Тимків

магістр державного управління, асистент кафедри державного управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

В. В. Сиченко

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ

В. М. Бесчастний

к. ю. н., професор, докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ

СТВОРЕННЯ НОВОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

І. М. Мельник

здобувач кафедри державного управління та менеджменту, Національна Академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Р. Й. Левицький

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

О. С. Коврига

здобувач, Академія муніципального управління, м. Київ

ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Т. Ю. Черняєв

аспірант, Класичний приватний університет

РОЗПОДІЛ ДЖЕРЕЛ ДОХОДНИХ НАДХОДЖЕНЬ МІЖ БЮДЖЕТАМИ РІЗНИХ РІВНІВ

С. Г. Осіпчук

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. Є. Євграфов

аспірант, Класичний приватний університет

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

О. О. Коліжук

аспірант, НАДУ при Президентові України

СВІТОВІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

В. В. Сухенко

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

О. Г. Гіндес

здобувач, Академія муніципального управління, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО НАПРЯМУ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Л. М. Мельничук

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ СІМ'Ї: ВИДИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"