EnglishНа русском

Економіка та держава № 12, 2008

В. К. Мамутов

академік НАН України, директор Інституту економіко–правових досліджень НАН України

МІСТО, РЕГІОН, ДЕРЖАВА: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

В. В.  Рибак

д. е. н., народний депутат України, голова Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства і регіональної політики Верховної Ради України

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

О. О. Лук’янченко

д. е. н., Голова Асоціації шахтарських міст Донбасу, Донецький міський голова

РОЗВИТОК КОМУНАЛЬНОЇ МІСТООБСЛУГОВУЮЧОЇ СФЕРИ В РИНКОВИХ УМОВАХ: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ

С. В. Богачов

д. е. н., зав. відділом економіко-правових проблем містознавства інституту економіко-правових досліджень НАН України

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ МІСТА

М. Г. Белопольський

д. е. н., віце-президент Академії економічних наук України

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО І ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

І. П. Булєєв

д. е. н., заст. директора Інституту економіки промисловості НАН України

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА І СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ВІДНОСИН: ДЕРЖАВА, РЕГІОН, БІЗНЕС, ГРОМАДЯНИН

В. П. Вишневський

заст. директора Інституту економіки промисловості НАН України по науковій роботі, член-кор. НАН України

ФІСКАЛЬНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Є. В. Горохов

д. т. н., ректор Донбаської національної академії будівництва та архітектури

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ

В. І. Кочуєв

Голова Донецької міської громадської організації "Агентство розвитку місцевого самоврядування"

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ю. В. Пасічник

д. е. н., зав. кафедрою фінансів Черкаського державного технологічного університету

ТЕОРЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

В. П. Рубцов

к. т. н., магістр бізнес-управління, Інститут місцевої демократії

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ЯК СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОГО ТРАНЗИТУ

В. А. Устименко

д. ю. н., начальник юридичного управління Донецької міськради, заст. директора ІЕПД НАНУ

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ МІСТ НА ЗЕМЛЮ: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ

С. Ф. Смерічевський

к. е. н., доцент, декан обліково-фінансового факультету, Донецький державний університет управління

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ЗВ'ЯЗАНО-ДИВЕРСИФІКОВАНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ

О. О. Болдирєв

заступник начальника відділу тимчасового адміністрування, Національний банк України

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ — ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

Г. М. Пурій

викладач кафедри економіки, Дрогобицький державний університет імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

О. Л. Ворсовський

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Покатаєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ РЕФОРМУВАННЯ ВЛАСНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

П. Б. Юр’єва

здобувач, Національний університет державної податкової служби України

ФОРМУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЯК СКЛАДНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

С. Е. Сардак

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет

СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

А. Ю. Нашинець-Наумова

аспірант, Українська академія бізнесу та підприємництва

ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Л. В. Капінус

асистент, Національний університет харчових технологій

ОЦІНКА ХАРАКТЕРУ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН

О. І. Полтавець

викладач, Класичний приватний університет

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. М. Нестеренко

Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ, Мінпромполітики України

Т. В. Сакалош

Національний технічний університет України "КПІ"

ПОТЕНЦІАЛ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

В. В. Ткаченко

старший викладач, Національний університет ДПС України

ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Є. В. Нетецький

магістр, Міжрегіональна академія управління персоналом

РОЛЬ І ЗАВДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ

Г. В. Карпенко

магістр, Міжрегіональна академія управління персоналом

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Ма Пин

(Китай), аспирант

Ю. П. Матусов

Национальный технический университет Украины (НТУУ "КПИ"), Киев

ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ И АНАЛИЗУ ИНДИКАТОРОВ РЫНКА СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКІВ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І СИСТЕМ ЇХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

П. І. Гаман

кандидат наук з державного управління, заслужений працівник охорони здоров'я України

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

В. М. Тимків

магістр державного управління, асистент кафедри державного управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

В. В. Сиченко

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ

В. М. Бесчастний

к. ю. н., професор, докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ

СТВОРЕННЯ НОВОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

І. М. Мельник

здобувач кафедри державного управління та менеджменту, Національна Академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Р. Й. Левицький

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

О. С. Коврига

здобувач, Академія муніципального управління, м. Київ

ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Т. Ю. Черняєв

аспірант, Класичний приватний університет

РОЗПОДІЛ ДЖЕРЕЛ ДОХОДНИХ НАДХОДЖЕНЬ МІЖ БЮДЖЕТАМИ РІЗНИХ РІВНІВ

С. Г. Осіпчук

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. Є. Євграфов

аспірант, Класичний приватний університет

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

О. О. Коліжук

аспірант, НАДУ при Президентові України

СВІТОВІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

В. В. Сухенко

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

О. Г. Гіндес

здобувач, Академія муніципального управління, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО НАПРЯМУ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Л. М. Мельничук

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ СІМ'Ї: ВИДИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця