Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 11, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11

Завантажити журнал №11, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.4

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет "Львівська політехніка"

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГРАМ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

METHODICAL SUBSTANTIATION BASES OF THE STATE FINANCIAL SUPPORTING PROGRAMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT ON SMALL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.9

О. М. Ложачевська

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

О. В. Орлова-Курилова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна

Н. О. Макаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу та логістики, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

В. О. Рубежанська

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, обліку та банківської справи, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ТА МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ, ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

O. Lozhachevska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management,National Transport University, Kiev, Ukraine

O. Orlova-Kurilova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management, Law, Statistics and Economical Analysis, Luhansk National Agrarian University, Starobilsk, Ukraine

N. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Marketing and Logistics, Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine

V. Rubezhanska

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Banking, Luhansk Taras Shevchenko National University, Starobilsk, Ukraine

MODELING OF ADAPTIVE MANAGEMENT OF INNOVATIVE ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF LOGISTIC AND MARKETING STRATEGIES OF INTERACTION OF THE STATE AND BUSINESS, DIGITALIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.14

С. І. Мельник

д. е. н., професор, Український інститут експертизи сортів

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

І. В. Фурман

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

Г. В. Трофімова

к. с.-г. н., доцент, Український інститут експертизи сортів

Є. М. Стариченко

к. е. н., Український інститут експертизи сортів

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

S. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, BilaTserkva National Agrarian University

I. Furman

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

Н. Trofimova

PhD in Agricultural Sciences, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

Y. Starychenko

PhD in Economics, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

AGRICULTURAL INVESTMENT ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION PROCESSES

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.20

Л. І. Гальків

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту організацій,Національний університет "Львівська політехніка"

Т. В. Кулініч

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,Національний університет "Львівська політехніка"

К. В. Сінькевич

студентка магістратури кафедри менеджменту організацій, Національний університет "Львівська політехніка"

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЄКТНОМУ УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

L. Halkiv

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management of Organizations, Lviv Polytechnic National University

Т. Kulinich

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Organizations, Lviv Polytechnic National University

К. Sinkevych

Master's student of the Department of Management of Organizations, Lviv Polytechnic National University

COMPETENCE APPROACH IN PROJECT MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.26

О. Ю. Бобровська

д. держ. упр., професор, професор кафедри економіки та соціально-трудових відносин, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: ПРАКТИЧНІ КРОКИ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ

O. Bobrovska

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Economics and Social and Labor Vidnosin, University of Customs and Finance

IMPROVING THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL: PRACTICAL STEPS AND APPLIED ASPECTS OF IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.34

О. Ю. Бочко

д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу і логістики,Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

В. А. Когут

аспірант кафедри маркетингу і логістики,Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

ДИНАМІКА ЗМІНИ КОРИСТУВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ

O. Bochko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

V. Kohut

Postgraduate student of the Department of Marketing and Logistics,Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

TRENDS OF SOCIAL MEDIA USERS, DURING THE PANDEMIC PERIOD: BEHAVIOR RESEARCH

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.39

С. М. Халатур

д. е. н., професор, в. о. завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

М. В. Кравченко

д. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування та УФЕБ, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

О. А. Черниш

студент гр. МгФБС-1-20, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

M. Kravchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting, Taxation and MFEC, Dnipro State Agrarian and Economic University

O. Chernysh

Student of the gr. MGFBS-1-20, Dnipro State Agrarian and Economic University

MODEL OF FIXED ASSETS MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.44

С. В. Онешко

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки і фінансів, Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна

ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО ОБГРУНТОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ "ІНДУСТРІЯ 4.0"

S. Oneshko

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics and Finance, Odessa National Maritime University, Odessa, Ukraine

PRIORITIES OF FORMATION OF SCIENTIFICALLY SUBSTANTIATED INDUSTRIAL POLICY OF BUSINESS ENTITIES ON THE BASIS OF THE CONCEPT "INDUSTRY 4.0"

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.52

В. С. Лисюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та маркетингу, Рівненський інститут слов'янознавства, м. Рівне

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Lysyuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Marketing, Rivne Institute of Slavonic Studies, Rivne

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION RESEARCH

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.58

А. С. Колєсніченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків, Україна

СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЯК ІНТЕГРАЦІЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ

А. Коliesnichenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Intelligence, Accounting, Hotel and Restaurant Business, National Technical University "Kharkiv polytechnic institute"

THE STRATEGIC VECTOR OF THE BUDGETING SYSTEM DEVELOPMENT IN THE PUBLIC SECTOR AS INTEGRATION OF ACCOUNTING, ANALYSIS, TAXATION AND CONTROL

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.65

О. М. Стасюк

к. е. н., старший науковий співробітник відділу розвитку виробничої інфраструктури,Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ, Україна

Л. Ю. Чмирьова

к. е. н., науковий співробітник відділу розвитку виробничої інфраструктури,Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ, Україна

Н. О. Федяй

к. е. н., молодший науковий співробітник відділу розвитку виробничої інфраструктури,Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ, Україна

О. Ф. Ляшенко

к. е. н., провідний науковий співробітник, відділу розвитку виробничої інфраструктури,Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ, Україна

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТАРИФІВ НА ІНТЕРЕСИ ДЕРЖАВИ, СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ГРОМАДЯН

O. Stasiuk

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Development of Industrial Infrastructure, State Organization "Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine", Ukraine, Kyiv

L. Chmyrova

PhD in Economics, Researcher of the Department of Development of Industrial Infrastructure, State Organization "Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine", Ukraine, Kyiv

N. Fediai

PhD in Economics, Junior Researcher of the Department of Development of Industrial Infrastructure, State Organization "Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine", Ukraine, Kyiv

O. Lyashenko

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Development of Industrial Infrastructure, State Organization "Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine", Ukraine, Kyiv

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE REGULATORY ACT REGARDING THE INCREASE OF TARIFFS OF FREIGHT RAILWAY ON THE INTERESTS OF THE STATE, BUSINESS ENTITIES AND THE CITIZEN

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.74

С. В. Федоренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва та архітектури, академік Академії будівництва України

Л. О. Василенко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва та архітектури

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ

S. Fedorenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Construction and Architecture, Academician of academy of building of Ukraine

L. Vasylenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Construction and Architecture

WAYS TO IMPROVE THE ORGANIZATION OF LABOR PROTECTION IN ENTERPRISES, INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.79

П. К. Бечко

к. е. н., професор, Уманський національний університет садівництва

В. П. Бечко

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

Н. В. Лиса

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

С. А. Пташник

к. е. н., старший викладач, Уманський національний університет садівництва

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

P. Bechko

PhD in Economics, Professor, Uman National University of Horticulture

V. Bechko

PhD in Economics, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

N. Lisa

PhD in Economics, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

S. Ptashnyk

PhD in Economics, Senior Lecturer, Uman National University of Horticulture

TAX MANAGEMENT IN THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.84

І. В. Мартинюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна

О. Ю. Дубовик

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна

АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ ЗА ГРУПАМИ ТОВАРІВ ЗГІДНО З УКТ ЗЕД

I. Martyniuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Odessa National Economic University, Odessa, Ukraine

O. Dubovyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Odessa National Economic University, Odessa, Ukraine

ADMINISTRATION OF CUSTOMS PAYMENTS IN UKRAINE BY GROUPS OF GOODS ACCORDING TO UCT ZED (UKRAINIAN CLASSIFICATION OF FOREIGHN ECONOMICS GOODS)

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.90

З. М. Криховецька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

С. І. Щипайло

фінансовий аналітик, Applicature Inc.

С. О. Кропельницька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Z. Krykhovetska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

S. Shchypailo

Financial Analyst, Applicature Inc.

S. Kropelnytska

S. Kropelnytska

TAXONOMIC ANALYSIS OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.98

З. М. Побережна

к. е. н., доцент кафедри економіки та бізнес-технологій, Національний авіаційний університет, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ АДАПТИВНОГО ТА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЛЮ АВІАПІДПРИЄМСТВА

Z. Poberezhna

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Business Technology, National Aviation University, Kyiv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF ADAPTIVE AND ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF THE AVIATION ENTERPRISE BUSINESS MODEL

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.106

Н. І. Волкова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і банківської справи, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Г. В. Статкевич

магістрант кафедри фінансів і банківської справи, Донецький національний університет імені Василя Стуса

РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

N. Volkova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, Vasyl' Stus Donetsk National University

H. Statkevych

Master's student of the Department of Finance and Banking, Vasyl' Stus Donetsk National University

DEVELOPMENT OF CONSUMER LENDING IN CRISIS CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.112

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технології та дизайну, м. Київ

К. В. Хівренко

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ

T. Voronkova

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Smart Economics, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

К. Khivrenko

Master's student, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE GLOBAL ECONOMY: STATUS AND PROBLEMS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.116

Novruzova Nuriyyah Zakir qizi

Doctoral student, Azerbaijan Cooperation University

THE ROLE OF FINANCIAL MANAGEMENT AND QUESTIONS OF DEVELOPMENT OF ITS MECHANISMS IN THE MODERN PERIOD

Новрузова Нурія Закир кизи

докторант, Азербайджанський Університет Кооперації

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЙОГО МЕХАНІЗМІВ У СУЧАСНОМУ ПЕРІОДІ

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.120

Т. К. Кваша

науковий співробітник, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

МОДЕЛЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО ВВП ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

T. Kvasha

Researcher, Organization "Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine"

MODELING POTENTIAL GDP FOR UKRAINE FISCAL SPACE CALCULATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.126

А. М. Гуменюк

аспірант кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу. Західноукраїнський національний університет

СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

A. Humenyuk

Postgraduate student of the Departament of International Tourism and Hotel Business, Western Ukrainian National University

MANAGEMENT STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE SPHERE OF HOSPITALITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.131

С. О. Остапенко

аспірант кафедри міжнародної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

S. Ostapenko

Postgraduate student of the Department of Global Economy,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN THE RESUMPTION PROCESS OF THE UKRAINIAN AGRICULTURE POTENTIAL

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"