Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 11, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11

Завантажити журнал №11, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.4

О. В. Шкурупій

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавська державна аграрна академія

Ю. В. Самойлик

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавська державна аграрна академія

О. О. Шматько

здобувач ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 051 Економіка, Полтавська державна аграрна академія

МАРКЕТИНГОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ТРЕНДИ

O. Shkurupii

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economy and International Economic Relationship, Poltava State Agrarian Academy

Iu. Samoilyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economy and International Economic Relationship, Poltava State Agrarian Academy

O. Shmatko

Master's degree of economic science, Poltava State Agrarian Academy

THE MARKETING FEATURES OF EDUCATIONAL SERVICES IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT: INTERNATIONAL AND NATIONAL TRENDS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.12

І. О. Тарасенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Є. С. Несенюк

аспірант кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ, Україна

ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

I. Tarasenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief of the Department of Finance and Financial and Economic Security, Kyiv National University of Technology and Design

E. Neseniuk

PhD student of the Department of Finance and Financial and Economic Security, Kyiv National University of Technology and Design

INVESTMENT STRATEGIES OF INNOVATIVE COMPETITIVENESS OF EASY INDUSTRY ENTERPRISES AND MECHANISMS OF THEIR REALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.19

А. Р. Дунська

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Д. І. Антоненко

здобувач освітнього ступеня "магістр", спеціальність "Менеджмент міжнародного бізнесу", Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

СЦЕНАРНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ

A. Dunska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

D. Antonenko

Master degree in Field of Science of "Management of international business", National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

SCENARIO PLANNING OF THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL ACTIVITY OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF UNSTABLE MARKET CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.24

І. А. Маркіна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

О. М. Таран-Лала

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

В. П. Яхницька

магістрант кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

I. Markina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Poltava State Agrarian Academy

O. Taran-Lala

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management, Poltava State Agrarian Academy

V. Yakhnitska

Master student of the Department of Management, Poltava State Agrarian Academy

STRATEGIC ASPECTS OF MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF THE COMPETITIVE BUSINESS ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.28

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

М. П. Шишига

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

M. Shyshyha

Master student of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVING ACCOUNTING AND AUDITING OF ADMINISTRATIVE COSTS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.35

М. І. Міщенко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

Л. В. Марценюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

Н. С. Чернова

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

М. О. Грінєнко

магістр факультету Організація будівництва та експлуатації залізниць, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

M. Mishchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

L. Martseniuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

N. Chernova

PhD in Economics, Associate Professor, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

M. Grinenko

Mаstеr's dеgrее of the Department of Organization of construction and operation of railways, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro, Ukraine

THEORETICAL APPROACHES TO ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF TRANSPORT ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.41

Ю. О. Єрешко

к. е. н., доцент, НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

В. Р. Товмасян

к. е. н., докторант, ПВНЗ "Європейський університет"

ТЕОРІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ЗАСАДА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ju. Yereshko

PhD in Economics, Associate Professor, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

V. Tovmasian

PhD in Economics, Doctoral candidate, Private Higher Educational Institution "European University"

MODERNIZATION THEORY AS A CONCEPTUAL BASIS FOR THE ENTERPRISE FINANCIAL POLICY FORMATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.47

О. М. Юркевич

к. е. н., доцент, кафедра корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

О. В. Субочев

к. е. н., доцент, кафедра міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

С. І. Лихолет

к. е. н., доцент, кафедра міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СТРУКТУРОВАНІ ФІНАНСИ ЯК ОКРЕМИЙ ЕЛЕМЕНТ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

O. Yurkevich

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

О. Subochev

PhD in Economics, Associate Professor, Department of International Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

S. Lykholet

PhD in Economics, Associate Professor, Department of International Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

STRUCTURED FINANCE AS A SEPARATE ELEMENT OF THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.54

Л. С. Іванова

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

РОЛЬ І МІСЦЕ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У СУБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ АГРОБІЗНЕСУ

L. Ivanova

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

THE ROLE AND PLACE OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE TRANSFORMATION PROCESS OF PERSONAL PEASANT ECONOMY INTO BUSINESS ENTITIES IN THE FIELD OF AGRIBUSINESS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.59

Х. О. Патицька

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

ФОРМУВАННЯ ЦЕНТРО-ПЕРИФЕРІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ОБ'ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ РІВНІВ І СФЕР

Kh. Patytska

PhD in Economics, Senior Researcher, State institution "Institute of regional research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine"

FORMATION OF CENTRAL PERIPHERAL COOPERATION IN THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITY IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION: IDENTIFICATION OF LEVELS AND SPHERES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.63

О. І. Піжук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,Університет державної фіскальної служби України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНДЕКС ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ТА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ

O. Pizhuk

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics of the Enterprise, University of State Fiscal Service of Ukraine

NATIONAL INDEX OF THE ECONOMY DIGITAL TRANSFORMATION: TO FORM A SYSTEM OF INDICATORS AND ITS COMPUTATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.69

О. Г. Вдовічена

к. е. н., доцент, кафедра товарознавства, маркетингу та комерційної логістики,Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Н. В. Шупрудько

к. е. н., доцент, кафедра менеджменту, міжнародної економіки та туризмуЧернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

С. В. Вовк

к. е. н., доцент, кафедра міжнародного туризму і готельного бізнесу, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин імені Б. Д. Гаврилишина, Західноукраїнський національний університет

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ БРЕНДІВ (ПРАКТИКА ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ)

O. Vdovichena

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Commodity Studies, Marketing and Commercial Logistics, Chernivtsi Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University

N. Shuprudko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Management, International Economics and Tourism, Chernivtsi institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

S. Vovk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of International Tourism and Hospitality Business, B. Havrylyshyn Education and Research Institute of International Relations, West Ukrainian National University

DEVELOPMENT OF REGIONAL BRANDS (PRACTICE OF REGIONS OF UKRAINE)

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.75

A. Abbasov

Director, Azerbaijan Scientific-Research and Designed-Prospecting Institute of Energetics, under the "Azerenergy" JSC, Baku, Azerbaijan

ELECTRICITY PRICE FORECASTING MODELS

Аббасов Алі Яшар огли

Директор, Азербайджанский Научно-Исследовательский и Проектно-Изыскательский Институт Энергетики при АО "Азерэнержи", Баку, Азербайджан

МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.80

Н. В. Лагодієнко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування,Миколаївський національний аграрний університет

В. В. Хоренженко

магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет

Ю. В. Татаренкова

магістрант кафедри обліку і оподаткування,Миколаївський національний аграрний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

N. Lagodienko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of accounting and taxation,Mykolaiv national agrarian university

V. Khorenzhenko

Master student of the Department of Finance, Banking and Insurance,Mykolaiv national agrarian university

Y. Tatarenkova

Master student of the Department of accounting and taxation,Mykolaiv national agrarian university

EFFICIENCY OF STATE PLANNING OF TAX REVENUES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.84

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки та сфери обслуговування,Київський національний університет технології та дизайну, м. Київ

А. О. Мельник

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

T. Voronkova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Service Sphere, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

А. Melnik

Mаstеr's dеgrее, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

ECONOMIC CHANGE OF INDICATORS OF EFFICIENCY FROM THE BUDGETARY COSTS TRANSFER

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.88

А. В. Ращенко

к. е. н., доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Поліський національний університет

А. В. Лесь

к. е. н., доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, Поліський національний університет

І. В. Роїк

студентка ОС магістр спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища", Поліський національний університет

І. В. Нелеп

студентка ОС магістр спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища", Поліський національний університет

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ЯК ЧАСТИНА ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТ ТА ОТГ

A. Rashchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Ecological Safety and Environmental Economics, Polissya National University

A. Les

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Ecological Safety and Environmental Economics, Polissya National University

I. Roik

Master's degree student, specialty 183 "Environmental Protection Technologies", Polissya National University

I. Nelep

Master's degree student, specialty 183 "Environmental Protection Technologies", Polissya National University

SOLID WASTE TRANSPORTATION AS PART OF THE CITY TRANSPORT SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.92

Н. В. Параниця

к. е. н., доцент, доцент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики, Університет державної фіскальної служби України

В. А. Таращенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та економічного аналізу, Університет державної фіскальної служби України

О. В. Карева

студентка 3 курсу, Науково-навчальний інститут обліку, аналізу та аудиту Університету державної фіскальної служби України

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК У РЕГІОНАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ

N. Paranytsia

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management Accounting, Business Analysis and Statistics, University of State Fiscal Service of Ukraine

V. Tarashchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Audit and Economic Analysis, University of the State Fiscal Service of Ukraine

O. Kareva

3th year student, Research Institute of Accounting, Analysis and Audit, University of State Fiscal Service of Ukraine

FACTOR ANALYSIS OF INCOME TAX REVENUES IN THE REGIONAL BUDGET

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.96

Г. П. Жалдак

к. е. н., старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

М. Р. Красовська

студентка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПРОЦЕСИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

H. Zhaldak

PhD in Economics, Senior Lecturer, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

M. Krasovska

student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

PROCESSES OF PRIVATIZATION AND DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.101

Д. М. Утеченко

асистент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

D. Utechenko

Assistant of the Department of Management, BilaTserkva National Agrarian University

FUNCTIONING OF AGRICULTURAL COOPERATION AS A MEANS OF REPRODUCING HUMAN CAPITAL IN RURAL AREAS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.106

О. Д. Дон

старший викладач кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА СВІТОВИЙ РИНОК ПРАЦІ

O. Don

Senior lecturer of the Department of Economics and Management of National Economy Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL LABOR MIGRATION ON THE WORLD LABOR MARKET

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.112

М. О. Беспалов

здобувач кафедри менеджменту та бізнес адміністрування, ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

M. Bespalov

Сandidate for a degree of the Department of management and public administration,Academician Yuri Bugay International university of science and technology

PECULIARITIES OF FINANCIAL DECENTRALIZATION IN THE CONTEXT OF WORLD EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.11.116

Ю. Ю. Онопрієнко

аспірант, Сумський державний університет, м. Суми, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ЯК ЦІЛЬОВОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ БАНКУ

Yu. Onopriienko

Postgraduate student, Sumy State University, Sumy, Ukraine

PROFITABILITY MODELING AS A TARGET STRATEGY OF BANK FINANCIAL MANAGEMENT

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"