Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 11, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11

Завантажити журнал №11, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.4

Т. В. Сьомкіна

д. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

О. М. Згурська

к. е. н., доцент кафедри кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ОСНОВНИХ ПЕРЕДУМОВ ВИНИКНЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ

T. Semkina

Doctor of Economic Sciences, Professor of Entrepreneurship,Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kiev

О. Zgurska

PhD in Economics, Associate Professor of Entrepreneurship,Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kiev

HISTORICAL ASPECT OF THE MAIN CAUSES OF THE DIVERSIFICATION PROCESS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.9

М. А. Міненко

д. е. н., професор, завідувач кафедри технологій управління, Національний авіаційний університет

В. А. Піддубний

д. т. н., професор, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства, Київський національний торговельно-економічний університет

Д. І. Альохін

студент 2 курсу магістратури, Київський національний торговельно-економічний університет

ДІЛОВА ДОСКОНАЛІСТЬ: ВИМОГИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

М. Minenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management Technologies of the National Aviation University

V. Piddubnyi,

Doctor of Engineering, Professor, Professor of the Department of Technology and Organization of Restaurant Management of the Kyiv National University of Trade and Economics

D. Alokhin

student of the 2 course of Master's degree of the Kyiv National University of Trade and Economics

BUSINESS EXCELLENCE: REQUIREMENTS AND PROSPECTS FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.15

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences, associate professor,Professor of Finance, Banking and Insurance Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

V. Gorbenko

Student of gr. MGFBSz-1-18, Dnipro State Agrarian and Economic University

DEVELOPMENT ASPECTS OF MANAGEMENT OF PROFIT FORMATION SOURCES OF THE ENTERPRISES IN AGRICULTURUL INDUSTRY

С. М. Халатур

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

В. В. Горбенко

студентка гр. МгФБСз-1-18,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ДЖЕРЕЛАМИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ АПК

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.20

Ю. В. Шушкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансів, Львівський національний університет імені Івана Франка

УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Yu. Shushkova

Ph.D., Associate professor, Associate professor of the Department of State and Local Finance,Ivan Franko National University of Lviv

STATE POLICY OF INNOVATIVE AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ECONOMY WORLD EXPERIENCE INSTRUMENTS GENERALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.25

Л. Є. Фурдичко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ІНЕМ НУ "Львівська політехніка"

О. М. Піхоцька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ІНЕМ НУ "Львівська політехніка"

CТАН ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ: ЙОГО АНАЛІЗ, ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ

L. Furdichko

PhD in Economics, AssociateProfessor, Associate Professor of the Department of Finance INEM NU "Lviv Polytechnic"

O. Pikhotska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Finance Department of INEM NU "Lviv Polytechnic"

THE STATE OF EXTERNAL PUBLIC DEBT IN THE ECONOMIC REALITIES OF UKRAINE: ITS ANALYSIS, CAUSES AND CONSEQUENCES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.30

В. В. Джинджоян

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

МІСЦЕ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ТА КОРПОРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ

V. Dzhyndzhoian

PhD in Economics, Associate Professor, Headof Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

PLACE OF ENTREPRENEURSHIP AND CORPORATE ACTIVITIES IN THE IMPLEMENTATION OF THE MODERN SOCIAL PARADIGM

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.34

Р. В. Міхель

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів

ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА СУСІДСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ УКРАЇНИ

R. Mikhel

PhD in Economics, Associate Professor of the Department Of International Economics and Investment Activity, Lviv Institute of Economy and Tourism, Lviv

EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY AS AN INSTRUMENT OF UKRAINE'S EUROPEANIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.39

Т. О. Королюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ПРАВИЛ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

T. Koroliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the department of national economy and public administration SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE DEVELOPMENT OF MONETARY POLICY RULES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.46

І. М. Сисоєва

к. е. н., доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування,Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

О. Ю. Балазюк

к. е. н., доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування,Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

О. Б. Погріщук

к. е. н., викладач кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ, ЙОГО ПАРАМЕТРИ ТА МЕТОДИ

I. Sysoieva

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics, Accounting and Taxation, Vinnytsia Educational and Scientific Institute of Economics of Ternopil National Economic University

O. Balaziuk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics, Accounting and Taxation, Vinnytsia Educational and Scientific Institute of Economics of Ternopil National Economic University

O. Pohrishchuk

PhD in Economics, Teacher, Department of Economics, Accounting and Taxation of Vinnytsya Educational-Scientific Institute of Economics of Ternopil National Economic University

SUMMARY OF SOCIAL AUDIT, ITS PARAMETERS AND METHODS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.50

Н. О. Іванченко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики,Національний авіаційний університет

О. М. Густера

к. е. н., асистент кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ IOT В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

N. Ivanchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics, National Aviation University

O. Gustera

PhD in Economics, Assistant of the Department of Economic Cybernetics, National Aviation University

THE MAIN PROBLEMS OF IOT SECURITY IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE UKRAINIAN ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.55

Л. О. Зайцева

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, обліку та банківської справи, ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганська обл., м. Старобільск

ІНТЕГРАЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ

L. Zaitseva

PhD in Economics, Senior lecturer Department of Finance, Accounting and Banking, Luhansk national University. Taras Shevchenko, Starobelsk, Ukraine

INTEGRATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE ACTIVITIES OF COMPANIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.61

О. І. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К. В. Сироїжко

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

О. М. Дмитрієва

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ: СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

О. Melnyk

PhD in Economics, Assistant of the Department of Enterprise Economics and Human Resource Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

К. Syroizhko

Researcher of the Department of Enterprise Economics and Human Resource Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

О. Dmytriieva

Researcher of the Department of Enterprise Economics and Human Resource Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

JOINT-STOCK COMPANIES IN UKRAINE: STATE AND BASIC PROBLEMS OF FUNCTIONING

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.68

A. Kravchuk

PhD in Economics, Associate Professor of Accounting and Taxation Department of Odessa State Agrarian University, Odessa, Ukraine

A. Sakun

PhD in Economics, Associate Professor, Kherson State Agricultural University Kherson, Ukraine

T. Gakal

mаstеr's dеgrее, Kherson State Agricultural University, Kherson, Ukraine

TRENDS AND PROSPECTS OF RURAL GREEN TOURISM DEVELOPMENT IN SOUTHERN REGION OF UKRAINE

А. О. Кравчук

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

А. Ж. Сакун

к. е. н., доцент, Херсонський державний аграрний університет, Херсон, Україна

Т. О. Гакал

магістр, Херсонський державний аграрний університет, Херсон, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.73

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, професор кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технології та дизайну, м. Київ

А. С. Несенюк

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СИСТЕМНІ ЧИННИКИ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

T. Voronkova

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Business Economics and tourism, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

А. Nesenyuk

mаstеr's dеgrее, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

SYSTEMIC FACTORS AND CAUSES OF CRISIS PHENOMENA IN ENTERPRISES IN THE MODERN ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.76

Н. М. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Н. В. Різченко

магістрант, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

N. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Assistant Professor, Department of Accounting Statistics and Economic Informatics, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

N. Rizchenko

master student, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

FEATURES OF COST ACCOUNTING AND OUTPUT OF PLANT PRODUCTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.83

А. М. Савченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та економічного аналізу, Університет державної фіскальної служби України

Т. В. Мироненко

магістр Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України

О. І. Романченко

магістр Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

А. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Audit and Economic Analysis, University of the State Fiscal Service of Ukraine

T. Mironenko

Master's degree student, University of the State Fiscal Service of Ukraine

O. Romanchenko

Master's degree student, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORGANIZATIONAL-INFORMATION MODEL OF CALCULATION ANALYSIS WITH STAFF: MODERN STATUS, PROBLEM ASPECTS AND AREAS OF IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.88

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри облік і оподаткування, Національний університет "Запорізька політехніка"

І. С. Салогуб

магістрант, Національний університет "Запорізька політехніка"

УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОРЕНДИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ В ОРЕНДОДАВЦЯ

O. Zorya

PhD in Sociology, Associate Professor of Accounti ng and Taxation chair National University "Zaporozhye Polytechnic"

I. Sаlogub

6th year master student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

IMPROVEMENT OF THE ACCOUNTING OF THE RENTAL FIXED ASSETS OF THE BANKING INSTITUTE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.92

Л. С. Крючко

к. е. н., доцент, кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ю. В. Кравченко

студентка 2 курсу магістратури, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

А. І. Локотькова

студентка 2 курсу магістратури, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

L. Kriuchko

PhD in Economics, associate professor, Marketing Departments, Dnipro State Agrarian and Economic University

Yu. Kravchenko

student of the 2 course of Master's degree of the Dnipro State Agrarian and Economic University

A. Lokotkova

student of the 2 course of Master's degree of the Dnipro State Agrarian and Economic University

MANAGEMENT OF ADVERTISING ACTIVITY AND DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.96

О. В. Зелінська

к. т. н., доцент кафедри комп'ютерних наук та економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет

А. О. Євдокімов

магістр, Вінницький національний аграрний університет

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ

O. Zelinska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of Computer Science Vinnytsia Department and economic cybernetics, Vinnytsia National agrarian university

A. Yevdokimov

mаstеr's dеgrее, Vinnitsa National agrarian university

FUNDAMENTALS OF BUSINESS RISK MANAGEMENT OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.100

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткуванняНаціональний університет "Запорізька політехніка"

К. С. Ганноцька

магістрант кафедри обліку та оподаткування,Національний університет "Запорізька політехніка"

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ: БУХГАЛТЕСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТИ

I. Maksуmenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

K. Hannotska

Master 6th year of the Department of Accounting and Taxation National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

FEATURES OF ACCOUNTING OF RENTAL OPERATIONS: ACCOUNTING AND TAX ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.103

Н. Ю. Канцедал

магістрант спеціальності "Облік і оподаткування", Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

І. М. Клімович

старший викладач кафедри економіки та обліку, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

В. І. Ганін

к. е. н., професор кафедри міжнародної економіки та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ОКРЕМІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

N. Kantsedal

Master's degree speciality Accounting and Taxation, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

I. Klimovich

Senior teacher of Department of Economics and Accounting, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Kharkiv

V. Ganіn

PhD in Economics, Professor of Department of Ministry of Natural Resources, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

SINGLE QUESTIONS OF MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.108

Є. І. Бірюков

аспірант кафедри менеджменту та публічного адміністрування,ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

ДЕТЕРМІНУЮЧІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Ie. Biriukov

postgraduate student of Management and Public Administration Department,PHEI "Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University"

DETERMINING FACTORS OF INFLUENCE ON FUNCTIONING OF ELECTRIC POWER ENTERPRISES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.111

П. А. Лепак

здобувач, кафедра економічної теорії та конкурентної політики,Київський національний торговельно-економічний університет

ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

P. Lepak

applicant, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

TRANSFORMATION OF THE ECONOMIC CULTURE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.116

С. А. Вініченко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА

S. Vinichenko

postgraduate student, National University Of Life And Environmental Sciences Of Ukraine

FEATURES OF FORMING MARKETING STRATEGIES IN MARKET OF HONEY PRODUCTS

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"