Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 11, 2018

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11

Завантажити журнал №11, 2018

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.4

В. В. Лаврук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри геодезії та землеустрою

Н. В. Покотильська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адмініструванняПодільский державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Lavruk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Geodesy and Land Management

N. Pokotіlska

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Public management and AdministrationState Agrarian and Engineering University in Podillia, Kamyanetz-Podilskiy

ECONOMIC GROUNDS AND EFFICIENCY OF ORGANIZATION OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES 'TERRITORY

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.8

В. А. Голян

д. е. н., головний редактор журналу "Економіст", м. Київ

С. В. Петруха

к. е. н., заступник директора, Інститут післядипломної освіти Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

В. Ф. Рошкевич

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН У ЛІСОВОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

V. Golyan

Doctor of Economics, Chief editor for "Ekonomist" journal, Kyiv

S. Petrukha

Ph.D. in Economics, Deputy Director of the Institute of Postgraduate Education of the Academy of Financial Management, Kyiv

V. Roshkevych

Postgraduate student, Science and Research Institute of the National Academic Institution "Academy of Financial Management", Kyiv

STATE REGULATION OF INSTITUTIONAL CHANGES IN THE FOREST SECTOR OF UKRAINE: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL CONTEXT

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.15

Тагиев Мурад Рамиз ог.

д. э. н., профессор кафедры "международная экономика", Бакинский Государственный Университет

Ахундов Фарадж Таир ог.

докторант, Институт Управления при Национальной Академии Наук Азербайджана

Е. Н. Тимощук

д. т. н., директор, Институт водного транспорта Государственного университета инфраструктуры и технологий

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ДИНАМИКУ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Tagiyev Murad Ramiz

Doctor of Economics, Professor, Department of International Economics, Baku State University

Akhundov Faraj Tai

Ph.D., doctoral candidate of the Institute of Management at the National Academy of Sciences of Azerbaijan

E. Tymoshchuk

Doctor of Technical Sciences., Director of the Institute of Water Transport of the State University of Infrastructure and Technology

INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON THE VALUE OF COST OF SECURITIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.20

S. Khalatu

doctor of Economics, associate professor, Associate Professor of Finance, Banking and Insurance Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

N. Bilych

student of gr. MGFBS-1-17, Dnipro State Agrarian and Economic University

FINANCIAL TOOL OF LIQUIDITY MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANKS IN THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

С. М. Халатур

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Н. С. Білич

студентка гр. МгФБС-1-17, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.27

М. В. Корягін

д. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку,Львівський торговельний-економічний університет

ПОБУДОВА МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

M. Koryagin

Doctor, Doctor of Economic Sciences, Professor, Prof. the Department of Accounting,Lviv Trade and Economic University

CONSTRUCTION OF ACCOUNTING METHODOLOGY

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.32

Н. О. Петренко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування,Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

N. Petrenko

Doctor of Economic Sciences, Associate professor, Head of the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman

FORMATION OF INDUSTRIAL POTENTIAL OF UKRAINE: REGIONAL ANALYSIS

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.39

О. Г. Мельник

д. е. н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

М. Є. Адамів

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

А. В. Тодощук

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

O. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

M. Adamiv

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

A. Todoshchuk

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF REFORMING THE СUSTOMS SYSTEM OF UKRAINE IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.45

Л. Є. Фурдичко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

О. М. Піхоцька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

ПРИЧИНИ ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ, ЙОГО УПРАВЛІННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

L. Furdychko

Candidate of economic sciences, associate Professor of Finance National University "Lviv Polytechnic"

O. Pikhotska

Candidate of economic sciences, associate Professor of Finance National University "Lviv Polytechnic"

CAUSES OF DEVELOPMENT OF THE PUBLIC DEBT, ITS MANAGEMENT AND SERVICE, OPTIMIZATION OF UKRAINE'S FOREIGN POLICY

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.50

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

А. О. Сабадош

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

БАЗОВІ СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОКАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ НА "КРИХКИХ" ТЕРИТОРІЯХ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

T. Kutsenko

Candidate of Economic Sciences, Docent, Docent of National Economics and Public Administration Department,SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

A. Sabadosh

Candidate of Economic Sciences, Docent, Docent of National Economics and Public Administration Department,SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

BASIC ELEMENTS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF LOCAL ECONOMY ON "FRAGILE" TERRITORIES UNDER CONFLICT CONDITIONS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.55

З. А. Мацук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Z. Matsuk

PhD, Associate Professor, Department of Finance, Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas, Ivano-Frankivsk

EVALUATION OF THE REGIONAL DISTRIBUTION OF THE COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS' FINANCIAL SERVICES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.61

М. В. Руденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Черкаський інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

M. Rudenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management and information technologies of Cherkasy institute of State higher educational institution "University of banking"

DIGITALIZATION OF ECONOMY: NEW OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.66

Ю. О. Лазебник

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ: ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ОБСТЕЖЕННЯ УМОВ ПРАЦІ

Iu. Lazebnik

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department,V.N. Karazіn Kharkiv National University

MONITORING OF THE QUALITY OF EMPLOYMENT IN UKRAINE: ESTABLISHMENT OF EUROPEAN SYSTEM OF WORKING CONDITIONS SURVEY

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.72

Н. Г. Панченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом,Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ЗА УЧАСТЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТА МІЖНАРОДНИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

N. Panchenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management of Industrial and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport , Kharkіv

MECHANISM FOR FORMING A STRATEGIC PARTNERSHIP INVOLVING RAIL TRANSPORT AND INTERNATIONAL STAKEHOLDERS

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.77

Я. В. Колеснік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

А. О. Криворучко

магістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ СПОЖИВЧОГО ТА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

Yа. Kolesnik

PhD in economics, associate Professor of finance, banking and insuranceDnipro State Agrarian and Economic University

A. Krivoruchko

master's degree, Dnipro State Agrarian and Economic University

PERSPECTIVES FOR DEVELOPMENT OF FINANCIAL MANAGEMENT IN CONSUMER AND MORTGAGE LENDING

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.81

О. Л. Руда

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

К. Г. Маркуш

магістр, кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА БАНКУ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

O. Ruda

Candidate of economic sciences, associate professor of department of financebanking and insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

K. Markush

magistr of Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

DEPOSIT POLICY OF THE BANK AND THE MECHANISM OF ITS REALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.85

Л. І. Бровко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Ю. В. Сорока

студентка, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Є. І. Бровко

студентка, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

L. Brovko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

Yu. Soroka

student, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

Ye. Brovko

student, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

ANALYSIS OF THE LOAN PORTFOLIO OF UKRAINIAN COMMERCIAL BANKS IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.90

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

А. С. Фесюн

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

E. Didenko

Ph.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

A. Fesiun

master's degree, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.97

К. В. Гребеник

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

РОЗВИТОК СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

K. Hrebenyk

postgraduate student , Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

DEVELOPMENT OF THE BUDGETARY REGULATION OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.102

К. В. Загребельна

аспірант кафедри національної економіки та публічного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ДИНАМІКА КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

K. Zahrebelna

postgraduate student at the Department of National Economy and Public Administration, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

THE DYNAMICS OF THE REAL ESTATE MARKET CONDITIONS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.107

О. А. Петрух

аспірант кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

О. Petruch

PhD Student, Ivan Franko Lviv national university

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S HEALTHCARE SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.111

І. С. Корженко

магістр кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА-ІМПОРТЕРА

I. Korzhenko

Master of the International Economic Relations Department in Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

SALES ACTIVITY OF THE IMPORTING COMPANY

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"