Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 11, 2017

Завантажити журнал №11, 2017

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант, Маріупольський державний університет

НЕОПРОТЕКЦІОНІСТСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНАЛЬНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ УГОД В УМОВАХ БАГАТОСТОРОННЬОЇ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

V. Panchenko

post PhD at Mariupil State University

NEO-PROTECTIONIST CAPACITIES OF REGIONAL TRADE AGREEMENTS IN THE CONDITIONS OF MULTILATERAL LIBERALIZATION OF TRADE

О. І. Лабурцева

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБГРУНТУВАННЯ ЦІН ДЛЯ УЧАСТІ В ТЕНДЕРІ

O. Laburtseva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Marketing and Advertising, Kyiv National University of Trade and Economics

METHODOLOGICAL ASPECTS OF PRICES JUSTIFICATION FOR PARTICIPATION IN THE TENDER

Д. А. Міщенко

д. н. з держ. упр., професор, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

Л. О. Міщенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

Д. О. Холошня

магістр, Університет митної справи та фінансів

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЯК МЕТОД ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

D. Mishchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Finance, University of Customs and Finance

L. Mishchenko

PhD, Associate Professor, Associate Professor Department of Finance, University of customs business and finance

D. Kholoshnya

Master of the University of Customs and Finance

STATE FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY IN UKRAINE AS A METHOD OF OVERCOMING THE FINANCIAL CRISIS

Н. Ф. Єфремова

к. е. н., доцент, Дніпровський державний технічний університет

В. І. Роєнко

к. і. н., доцент, Дніпровський державний технічний університет

РИНКОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ

N. Yefremova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dniprovsk State Technical University

V. Roienko

Candidate of Historical Sciences, associate professor, Dniprovsk State Technical University

MARKET REFORMS IN UKRAINE AND THEIR SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES

В. Ф. Яровий

к. е. н., доцент, докторант, Херсонський державний університет

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ І ДЕСТИНАЦІЙ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ

V. Yarovyi

candidate of economic sciences, associate professor, doctoral candidate, Kherson State University

STATUS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES AND DESTINATIONS OF THE TOURISM INDUSTRY IN THE SOUTHERN REGION

О. С. Головачова

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

К. С. Пугачевська

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ДЕТЕРМІНАНТИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕКСПОРТУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

O. Golovachova

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of International Economic Relations Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

K. Pugachevska

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of International Economic Relations Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

DETERMINANTS OF REGULATORY POLICY IN THE SPHERE OF AGRICULTURAL PRODUCTS EXPORT

Р. Г. Сніщенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і фінансів Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук, Україна

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЯК РЕГУЛЯТОРА ФІНАНСОВОГО РИНКУ

R. Snishchenko

сandidate of economic sciences, associate Professor of the Department of Accounting and Finance, Kremenchug Mykhailo Ostrohradsky National University, Kremenchug, Ukraine

THE MAIN ASPECTS OF ENSURING THE FINANCIAL SECURITY OF THE STATE AS A REGULATOR OF THE FINANCIAL MARKET

Г. А. Отливанская

к. э. н., доцент, доцент кафедры экономики предприятия и корпоративного управления, Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРАУДФАНДИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ

G. Otlyvanska

PHD in economics, associate professor, department of enterprise economy and corporate management of A. S. Popova Odessa National Academy of Telecommunications

THEORETICAL ASPECTS OF CROWDFUNDING AS APPLIED TO AN ENTERPRISE

А. І. Машко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

СУТНІСНІ ДОМІНАНТИ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ

A. Mashko

Ph.D. in Economics, Department of Finances, Ternopil National Economy University, Ternopil

DETERMINING THE NATURE OF THE BUDGET DEFICIT

Ю. А. Рак

к. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ

Iu. Rak

сand.sc.(econ.), senior lecturer of department of economic theory and competition policy, Kyiv National University of Trade and Economy, Kyiv

CREATION OF PROPOSALS FOR DEFINING THE DIRECTIONS OF COMPETITION DEVELOPMENT

І. С. Каленюк

д. е. н., професор, директор Науково-дослідного інституту економічного розвитку ДВНЗ "Київський національний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

О. В. Куклін

д. е. н., професор, директор Черкаського державного бізнес-коледжу, м. Черкаси

ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

I. Kalenyuk

Doctor of Economics, Professor, Director of Institute of economic development studies SHEE "Kyiv national economic university named after Vadym Hetman"

O. Kuklin

Doctor of Economics, Professor, Director of Cherkassy state business college

ECONOMIC RISKS OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

Н. В. Зачосова

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

А. О. Коваленко

магістрант, кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

N. Zachosova

D.Sc. of Economics, associate professor Professor of the Department of Management and Economic Security Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnytsky, Cherkassy

A. Kovalenko

Master's Degree of the Departmentof Management and Economic Security Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnytsky, Cherkassy

METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

К. С. Мороховець

студентка 6-го курсу, магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Yu. Makarenko

Doctor of Economic sciences, professor, The Dniprovs'kyy National University named after Oles' Gonchar

K. Morokhovets

6th year student, master, The Dniprovs'kyy National University named after Oles' Gonchar

THE STRATEGY OF IMPROVEMENT PROFITABILITY IN THE COMMERCIAL BANK

В. І. Усик

к. е. н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Ю. В. Схулухія

студентка кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

КОРУПЦІЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ЯК ЗАГРОЗА АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ

V. Usyk

candidate of Ekonomics Sciences, reader, reader of the Department of Macroeconomics and Public Administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Yu. Skhulukhiia

of the Department student of Macroeconomics and Public Administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

CORRUPTION IN HIGHER EDUCATION AS A THREAT OF ACADEMIC INTEGRITY

Т. А. Чупілко

к. т. н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

І. С. Сіліна

студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Є. О. Колєснік

студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

МОДЕЛЮВАННЯ ВВП ТА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЙОГО ЗМІНУ

T. Chupilko

Candidate of Sciences (technic), Associate Professor of the Department Applied Mathematics and Informatics, University of Customs and Finance, Dnipro

I. Silina

a student, University of Customs and Finance, Dnipro

E. Kolesnik

a student, University of Customs and Finance, Dnipro

MODELING OF GDP AND FACTORS THAT ARE AFFECTING ITS CHANGE

J. Yereshko

PhD., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theoretic and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

O. Kharchenko

PhD., Assistant of the Department of Theoretic and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

THE METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE ENTERPRISE CASH FLOW MANAGEMENT

Ю. О. Єрешко

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

О. С. Харченко

к. е. н., асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Л. О. Івченко

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

А. О. Рябенька

магістрант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН У СТРУКТУРІ КОМПЛЕКСНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

L. Ivchenko

Candidade of Sciences (Physics and Mathematics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies, Kiev

A. Riabenka

Master, National University of Food Technologies, Kiev

CHORTKIV DISTRICT IN THE STRUCTURE OF THE COMPLEX TOURIST PRODUCT OF TERNOPIL REGION

О. П. Савич

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

O. Savych

candidate for economic sciences, docent of marketing chair at Kyiv National Economic University after Vadim Hetman, Kyiv

GLOBALIZATION IMPACT AT STATE GOVERNANCE OF AUTOMOTIVE INDUSTRY

О. В. Мосієнко

викладач, Житомирський торговельно-економічний коледж, м. Житомир

ГЕШТАЛЬТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

O. Mosienko

teacher, Zhytomyr trade and economic college, Zhytomyr

GESHTAL'T, AS AN INSTRUMENT OF THE REFLEXIVE MANAGEMENT OF THE PERSONNEL OF ENTERPRISES

О. Л. Кошеваров

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ВПЛИВ СВІТОВОГО РИНКУ ТРАНСФЕРІВ ФУТБОЛІСТІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ ЄВРОПИ

О. Koshevarov

graduate student at the department of international economics Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

WORLD PLAYERS TRANSFER MARKET IMPACT ON THE COMPETITIVENESS OF FOOTBALL CLUBS IN EUROPE

М. О. Омеляненко

аспірант, Чернігівський національний технологічний університет

ОЦІНКА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ МІНІМІЗАЦІЇ РІВНЯ БОРГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ВИХОДУ ЕКОНОМІКИ З БОРГОВОЇ КРИЗИ

М. Omelyanenko

Postgraduate student, Chernihiv National Technological University

ASSESSMENT OF FOREIGN EXPERIENCE TO MINIMIZE DEBT BURDEN, THE EXIT OF THE ECONOMY FROM THE DEBT CRISIS

В. О. Лесик

аспірант кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЕКСПРЕС-ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ

V. Lesik

post-graduate student, Banking Department, S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE IMPROVEMENT OF PROCEDURES OF EXPRESS-EVALUATION OF FINANCIAL STABILITY OF BANKS

В. А. Ковбаса

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НОВИХ РЕГУЛЮЮЧИХ ІНСТИТУТІВ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ

V. Kovbasa

Postgraduate student of international economics department Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FORMATION PROSPECTS OF NEW REGULATORY INSTITUTES OF THE WORLD CURRENCY SYSTEM

Д. В. Пінчук

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

D. Pinchuk

post graduate student, Kyiv national university of trade and economics

WORLD EXPERIENCE OF REGULATORY POLICY IN THE FIELD OF TRADE OF MEDICINES

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"