Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 11, 2016

Завантажити журнал №11, 2016

Н. Ф. Єфремова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

Н. Ф. Стеблюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та адміністрування, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

О. І. Чічкань

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ — ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

N. Yefremova

Ph.D., associate professor, assistant professor of production, Dnipro State Technical University, Kamianske

N. Steblyuk

Ph.D., associate professor, assistant professor of organizational management and administration, Dnipro State Technical University, Kamiyanske

O. Chichkan

Ph.D., associate professor, assistant professor of finance and accounting, Dnipro State Technical University, Kamiyanske

SUPPORT THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION — AN IMPORTANT COMPONENT OF THE STRATEGI CGOALS OF THE WELFARE STATE

О. А. Іщенко

д. е. н., професор, директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "СММ", м. Київ

КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ

О. Ishchenko

DSc., prof., Director "СMM" Ltd., Kyiv

COMPLEX ENVIRONMENTAL-ECONOMIC ASSESSMENT AND IMPLEMENTATION OF STATE REGULATION AND PLANNING

О. В. Черевко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки

Ю. М. Радзіховська

здобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

СУТНІСТЬ, РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ІНТЕРФЕЙСНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

O. Cherevko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and economic security Department

Yu. Radzikhovska

Seeker of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

THE ESSENCE, ROLE AND TASKS OF INTERFACE SECURITY IN THE IN THE PROCESS OF PROVIDING INFORMATION AND ECONOMIC SECURITY IN THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ В КРАЇНАХ ПЕРИФЕРІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЙОРДАНІЇ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management of foreign trade activities of The national Academy of statistics, accounting and audit

THE DEVELOPMENT OF TRADE LIBERALIZATION IN THE PERIPHERY: THE PROSPECTS OF ECONOMIC INTEGRATION OF JORDAN

О. В. Полтавська

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

O. Poltavska

PhD in Economics (Candidate of Sciences), Kiev National University of Trade and Economics, Kyiv

ENSURING EFFICIENCY OF ENTERPRISES HOTEL INDUSTRY

Ю. Е. Тимофєєв

к. т. н., доцент кафедри організації та управління будівництвом, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

Ю. Б. Чернявська

к. е. н., доцент кафедри основ економічної теорії, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ЗМІШАНЕ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ — ШЛЯХ ДО ЇЇ РОЗВИТКУ

Yu. Timofeev

cand.tech.sci., associate professor of the organization and managements of con struction of Kiev national university of construction and architectur, Kyiv

Y. Chernavska

cand. econ. sci., associate professor of basics of economic theory of Kyiv national university of construction and architecture, Kyiv

THE MIXED FINANCING THE HIGHEST SHKOLY — PUT TO ITS DEVELOPMENT

Н. М. Ступень

к. е. н., доцент, доцент кафедри кадастру територій, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

N. Stupen

PhD Candidate of Economic Sciences, Docent, Associate Professor of Territories Cadastre, "Lviv Polytechnic" National University, Lviv

IMPROVEMENT OF METHODS OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC MANAGEMENT OF THE RECREATIONAL AREAS DEVELOPMENT

М. М. Бердар

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

КОНТРОЛІНГ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

M. Berdar

Ph.D., Associate Professor of Entrepreneurship Taras Shevchenko National University Kyiv, Ukraine

CONTROLLING AS MODERN CONCEPTION OF MANAGEMENT INDUSTRIAL ENTERPRISE

В. П. Звонар

к. е. н., с. н. с. старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України, м. Київ

СІЛЬСЬКА ГРОМАДА В УКРАЇНІ ЯК СУБ'ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: АКТИВІЗАЦІЯ ЧЕРЕЗ САМООРГАНІЗАЦІЮ ТА ПАРТНЕРСТВО

V. Zvonar

PhD in Economics, senior researcher, senior staff scientist, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev

A RURAL COMMUNITY IN UKRAINE AS AN ACTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT: STRENGTHENING THROUGH SELF-ORGANIZATION AND PARTNERSHIP

М. М. Гусейнов

д. ф. э. н., доцент, Азербайджанский Университет Кооперации

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА В КОНТЕКСТЕ ЕГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

M. Guseynov

PhD of economics, associated professor, Azerbaijan Cooperation University

THE PROBLEM RESOLUTION OF FOOD SECURITY OF AZERBAIJAN IN THE CONTEXT OF ITS INNOVATIVE DEVELOPMENT

Ю. А. Никитюк

к. с.-г. н., с. н. с., Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

Ю. О. Сологуб

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ В УКРАЇНІ

Y. Nykytyuk

PhD Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv

Yu. Solohub

postgraduate, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv

CONCEPTUAL DEVELOPMENT BASES OF THE MODERN MARKET OF MEDICINAL PLANT MATERIAL IN UKRAINE

А. Ю. Панкова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Запорізькій національний технічний університет, м. Запоріжжя

Т. В. Лагутін

магістрант, Запорізькій національний технічний університет, м. Запоріжжя

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ У ВІДПОВІДНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

A. Pankova

Professor Assistant in Economic Sciences, Associate Professor the Department of Management, Zaporizhzhya national technical university

T. Lagutin

Master student, Department of Management, Zaporizhzhya national technical university

"THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY UNDER THE STATE DEVELOPMENT STRATEGY AND THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS"

О. М. Клименко

к. держ. упр., доцент кафедри "Фінанси, банківська справа та страхування", Академія муніципального управління, м. Київ

Н. В. Кальчук

магістрант, Академія муніципального управління, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

O. Klymenko

Ph.D in State Government, Асademy of municipal administration, Kyiv

N. Kalchuk

master student, Асademy of municipal administration, Kyiv

THE CURRENT STATE REVENUES OF LOCAL UKRAINIAN'S BUDGETS

А. О. Касич

д. е. н., проф., професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

Д. О. Глущенко

магістрант кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

A. Kasych

D. Sc. (Economics), Professor, Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design

D. Gluschenko

undergraduate of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF ENTERPRISES COMPETITIVENESS MANAGEMENT

Азер Амир оглы Халилов

докторант, Институт Экономики НАН Азербайджана

СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА АЗЕРБАЙДЖАНА

Azer Amir oqlu Khalilov

Postgraduate of Institute of Economy of ANAS

PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF OIL AND GAS SECTOR

В. З. Гусейнов

докторант, Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

V. Guseynov

Postgraduate of Academy Public administration at the President Azerbaijan Republic

PRINCIPLES AND METHODS OF EFFECTIVE USE RESOURCES ON A ROAD TRANSPORT

А. Т. Грицишин

аспірант кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕЖИМУ ВАЛЮТНОГО КУРСУ НА РІВЕНЬ МІЖНАРОДНИХ РЕЗЕРВІВ

A. Hrytsyshyn

Ph.D. student, Ivan Franko National University of Lviv

THEORETICAL ANALYSIS OF EXCHANGE RATE REGIME INFLUENCE ON LEVEL OF INTERNATIONAL RESERVES

В. А. Диба

аспірант, Національний Технічний ніверситет України "КПІ" ім. Сікорського

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

V. Dyba

a graduate student, National Technical University of Ukraine "KPI" im.Sikorskoho

THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF INSURANCE COMPANIES IN UKRAINE

Г. А. Єгорова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ: ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

G. Iegorova

Ph.D. student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ECONOMIC AND LEGAL PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF MERGERS AND ACQUISITIONS: WAYS TO HARMONIZE DOMESTIC AND EUROPEAN EXPERIENCE

A. Shysholin

postgraduate student, head of foreign economic activity office, National technical university of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

PRE-UNIVERSITY DEPARTMENT AS A FORM OF CROSS-BORDER EXPORT OF EDUCATIONAL SERVICES FOR UKRAINIAN UNIVERSITIES

А. П. Шишолін

аспірант, начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ВІДДІЛЕННЯ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ФОРМА ТРАНСКОРДОННОГО ЕКСПОРТУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

О. Б. Худик

аспірант кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

О. Khudyk

graduate student of the department of accounting, analysis and audit Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

THE INFORMATIONAL SUPPORT OF STRATEGIC FINANCIAL ANALYSIS

О. О. Рябоконь

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Ryabokon

post graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PLANNING AND FINANCIAL MANAGEMENT OF LOCAL BUDGETS IN A DECENTRALIZED ECONOMY OF UKRAINE

Б. М. Криворук

здобувач, Білоцерківський національний аграрний університет

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

B. Krivorukov

applicant, Bila Tserkva national agrarian University

STATE SUPPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND FOOD: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES

О. П. Тищенко

доктор економічних наук, професор кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ1" (АВТОР — КАРП'ЮК О. П.)

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"