Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 11, 2015

Завантажити журнал №11, 2015

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку та аудиту

ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ АСИМЕТРИЧНОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ КРАЇН В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management of foreign trade activities The national Academy of statistics , accounting and audit

PROBLEMS OF OVERCOMING ASYMMETRIC INTERDEPENDENCY OF COUNTRIES IN THE CONTEXT OF REGIONAL COOPERATION

І. С. Грозний

д. е. н., с. н. с., "Європейський університет"

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОГЕРЕНТНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

I. Grozny

Ph.D., European University

THE ESSENCE AND IMPORTANCE OF COHERENT APPROACH TO QUALITY MANAGEMENT ENTERPRISE DEVELOPMENT

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

О. О. Кравченко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

I. Vinichenko

doctor of Economics, Professor, Dnipropetrovsk state agrarian and economic University

A. Kravchenko

post-graduate student, Dnipropetrovsk state agrarian and economic University

ECONOMIC CONTENT AND THE FORMATION EXPENSES OF THE ENTERPRISE

С. В. Войтко

д. е. н., професор, Національний технічний університет України "КПІ"

Я. Д. Мельник

Національний технічний університет України "КПІ"

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕТРОСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАНОТЕХНОЛОГІЙ ТА ПЕРЕДУМОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОРИВУ УКРАЇНИ У ЦІЙ СФЕРІ

S. Voitko

Doctor of Economics, Professor, National Technical University of Ukraine "KPI"

I. Melnyk

National Technical University of Ukraine "KPI"

RESEARCH OF A RETROSPECTIVE OF DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGY AND PREREQUISITES FOR THE TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGH OF UKRAINE IN THIS SPHERE

С. В. Каламбет

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

Ю. О. Павлова

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

S. Kalambet

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of finance and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

J. Pavlova

master's degree, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

ESSENCE DESCRIPTION OF FINANCIAL PLANNING ON ENTERPRIS

І. Ю. Сальман

д. ю. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

М. І. Ібатуллін

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОГО АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ ТА МІСЦЕ В НЬОМУ УКРАЇНИ

I. Salman

D. Yoo. N., Professor Bila Tserkva national agrarian University

N. Ibatullin

Ph.D. in Economics , associate Professor National University of life and environmental Sciences of Ukraine

RECENT TRENDS IN GLOBAL AGRI-FOOD MARKET AND PLACE OF UKRAINE IN IT

І. І. Рекун

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

І. Rekun

Ph.D. in Economics, associate professor of the Department of finance and economic security, Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

PERSONNEL MANAGEMENT IN THE ECONOMIC SECURITY ENTERPRISE RAILWAY

С. В. Ведернікова

к. е. н., доцент, доктор філософії у галузі економіки, професор Міжрегіональної кадрової Академії, завідуюча кафедри економіки та менеджменту Одеського інституту МАУП

ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

S. Vedernikova

Ph.D., associate professor, Ph.D. in Economics, Professor of the Interregional Academy of Personnel, Head of the Department of Economics and Management of the Odessa Institute IAPM ( Interregional Academy of Personnel Management)

DESHADOWING ECONOMY FACTOR OF ECONOMIC STABILITY IN THE COUNTRY

О. Є. Федорченко

к. е. н., доцент кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. Fedorchenko

Candidate of Sciences (Economics), Docent of Entrepreneurship Activities Accounting Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

IMPROVEMENT OF BUDGETING SYSTEM OF THE ENTERPRISE

Н. Б. Давлетбаева

к. э. н., доцент, заведующая кафедрой менеджмента предприятий, Карагандинский государственный технический университет

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

N. Davlyetbayeva

PhD, Associate Professor, Head of Companу's Management Department, Karaganda State Technical University

AUTOMATION OF PRODUCTION PROCESSES IN THE FOOD INDUSTRY AS A FACTOR OF ITS INNOVATION DEVELOPMENT

К. С. Хорішко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІМПЕРАТИВІВ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

K. Khorishko

Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

REALIZATION OF STRATEGIC IMPERATIVES IS IN A MANAGEMENT DEVELOPMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES

О. В. Корнієцький

к. е. н., декан Миколаївського факультету Морського та річкового транспорту, Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного м. Миколаїв

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ СИНХРОНІЗАЦІЇ

A. Kornietskiy

candidate of economical science, the dean of the department of sea and river transport, Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich-Sagaydachnyi, Mykolaiv

METHODICAL ASPECTS OF INTERACTION INTERREGIONAL TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEMS IN SYNC

І. О. Стеблянко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ УКРАЇНИ: ПРОСТОРОВА ТА СТРУКТУРНА ДИНАМІКА

I. Steblianko

Candidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Associate Professor of the Department of Economics and Management of National Economy, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipropetrovsk

GROSS DOMESTIC PRODUCT OF UKRAINE: SPATIAL AND STRUCTURAL DYNAMICS

Ю. Д. Радіонов

к. е. н., начальник відділу адаптації та імплементації міжнародних стандартів, моніторингу і аналізу у сфері державного фінансового контролю, Рахункова палата України

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Yu. Radionov

Cand. of Econ. Sci., Head of the Department of Adaptation and Implementation of International Standards, Monitoring, and Analysis in the Sphere of State's Financial Control, The Accounting Chamber of Ukraine

FINANCIAL SECURITY UKRAINE: PROBLEMS AND WAYS TO ENSURE

Л. Л. Сотниченко

к. е. н., доцент, Одеська національна морська академія

МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ЯК ГОЛОВНІ ІНСТРУМЕНТИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

L. Sotnichenko

Ph.D., Associate Professor, Odessa National Maritime Academy

MONITORING AND ESTIMATION AS MAIN TOOLS OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT DEVELOPMENT OF THE REGIONAL INFRASTRUCTURE

Г. Л. Норд

к. е. н., доцент, директор інституту післядипломної освіти, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ

H. Nord

PhD of Economics, Assistant professor, chief of the postgraduate education Institute, Black Sea State University named Petro Mohyla, Mykolaiv

FOREIGN EXPERIENCE PROVIDING OPPORTUNITIES FOR HUMAN DEVELOPMENT FOR DISABLED

Ю. В. Гусєв

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Університет Сучасних Знань

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ У РЕГІОНІ

Y. Husyev

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Economics and Management, University of Modern Knowledge

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUBSTANTIATION OF THE FRANCHISE SYSTEM AS A TOOL FOR SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE REGION

В. О. Жмуденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СИСТЕМ РІЗНОГО РІВНЯ ІЄРАРХІЇ

V. Zhmudenko

PhD, associate professor of management organizations, Uman National University of Horticulture, Uman

THE ASSESSMENT METHODOLOGY OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF SYSTEMS OF DIFFERENT LEVELS OF A HIERARCHY

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ПРИ ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

A. Zhigir

Ph.D., Associate Professor of Economic Cybernetics and Finance Department Berdyansk State Pedagogical University

CALCULATION OF ECONOMIC EFFECT AT INCREASE OF THE LABOUR PRODUCTIVITY AS A RESULT OF LEADTHROUGH OF MEASURES ON PREVENTION OF CONTAMINATION OF ATMOSPHERE

І. В. Сіліна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

М. В. Хацер

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ УМОВАХ

I. Silina

PhD in Economics, assistant professor of Finance, Banking and Accounting Department, Zaporizhzhia Engineer Academy, Zaporizhzhia

M. Khatser

PhD in Economics, assistant professor of Finance, Banking and Accounting Department, Zaporizhzhia Engineer Academy, Zaporizhzhia

MANAGEMENT OF FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE IN THE CRISIS

В. М. Орел

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту Миколаївська філія ПВНЗ "Європейський університет"

ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА СВИНАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

V. Orel

candidate of economical science, associate professor of the chair "Economics and Management "Mykolaiv branch PVNZ "European University" (Ukraine)

ECONOMIC SYSTEM EVALUATION OF PRODUCTION COSTS PIG ENTERPRISESE

Л. В. Бірдус

к. с.-г. н., професор МКА кафедри управління персоналом та економіки праці, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

М. А. Бірдус

аспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

L. Birdus

сandidate of Agricultural Sciences, Professor ICA Department of Personnel Management and Labour Economics, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

M. Birdus

graduate student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

STRATEGIC MANAGEMENT AGRICULTURAL SECTOR UKRAINE

О. В. Чеберяко

д. і. н., к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

М. А. Кривовяз

аспірант кафедри фінансів економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

ЕКОНОМІКО-ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

O. Cheberyako

Doctor of History, Ph.D., assistant professor of finance and credit, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

M. Kryvovyaz

Ph.D. student of Department of finance and credit in economic faculty Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

ECONOMIC-THEORETICAL ESSENCE OF SYSTEM OF PROVISION FINANCIAL SAFETY IN THE COMPANY

С. М. Ганзюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

Д. А. Снітько

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

S. Ganzyuk

PhD in Economics, Assistant Professor, Associate Professor of the Department of finance and аccounting, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

D. Snitko

master's degree, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

FINANCIAL RESULTS OF COMMERCIAL BANKS UNDER POLITICAL INSTABILITY

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Т. В. Довбиш

магісрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

O. Zorya

PhD associate professor, associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

T. Dovbysh

master,the 6-th course of Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

THE METHOD OF ANALYSIS AND EVALUATION OF FIXED ASSETS OF PJSC CB "PRIVATBANK"

М. С. Рахман

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та менеджменту ЗЕД, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

І. О. Гриненко

магістрант 2-го курсу економічного факультету, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКСПОРТІ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

M. Rakhman

PhD in Economics, Associate Prof. V.N. Karazin Kharkiv National University

I. Grynenko

2nd-year student for Master's degree of the School of Economics, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES IN THE EXPORT OF MACHINERY INDUSTRY IN UKRAINE

І. В. Радзівіло

к. е. н, доцент кафедри фінансів і кредиту, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, м. Запоріжжя

В. Л. Будуров

викладач-асистент кафедри теплоенергетики та технології машинобудування, Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

I. Radzivilo

Ph.D. in Economics, chair of Finance and credit of Zaporizhzhya Institute of Economics and Informational Technologies, Zaporizhzhya

V. Budurov

Teaching assistant of Heat-power engineering and machine-building technology Department of Pervomaysk Polytechnic Institute of Admiral Makarov National University of Shipbuilding

FINANCIAL INSTRUMENTS OF CRISIS OVERCOMING AT THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISES: PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTION

Ю. О. Ярмоленко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту Академії праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ju. Yarmolenko

Ph.D., Associate Professor of Business Economics and Management Academy of labor, social relations and tourism, Kyiv

FEATURES OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

В. В. Бабіченко

к. е. н., Заступник Голови Правління, начальник фінансово-економічного управління, ПАТ "Укртатнафта", м. Кременчук

КОРПОРАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ: ОБ'ЄКТИВНІ СУПЕРЕЧНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

V. Babichenko

PhD, Deputy Chairman of the Board, Head of Finance and Economics Department. PJSC "UKRTATNAFTA"

CORPORATIONS OF STATE SECTOR: OBJECTIVE CONTRADICTIONS OF FUNCTIONING

О. В. Мельник

доцент кафедри Транспортних технологій і логістики Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ)

ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

O. Melnik

Candidate of Economical Science (PhD in Economics), associate professor of department of Transport technologies and logistic of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich-Sagaidachniy

THE USE OF OUTSOURCING IN THE ENTERPRISES OF WATER TRANSPORT

М. М. Думікян

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

ЕКЗОГЕННІ ТА ЕНДОГЕННІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

M. Dumikyan

graduate student of International Economics of Kyiv National University of trade and economics

THE EXOGENOUS AND ENDOGENOUS DETERMINANTS OF TRANSNATIONALISM OF WORLD MARKET OF TELECOMMUNICATION SERVICES

О. В. Мажула

аспірант, Університет митної справи та фінансів

КРИТЕРІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

O. Mazhula

Postgraduate, University of customs and finance

CRITERISATION OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

А. В. Суханова

старший викладач кафедри фінансів, Національний університет Державної податкової служби України

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ТА ПРОГРАМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

A. Sukhanova

senior lecturer of the Department of Finance national University of State tax service of Ukraine

INFORMATION SUPPORT ANALYSIS AND PROGRAMMING OF REGIONAL COMPETITIVENESS

С. С. Голіков

аспірант економічного факультету, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

S. Golikov

graduate economic faculty of Kyiv national Taras Shevchenko University

TAX SECURITY AS PART OF FINANCE SECURITY

К. О. Копчинська

аспірант, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

K. Kopchinska

post-graduate student National University of STS of Ukraine, Irpin

IMPLEMENTATION OF EU STANDARDS OF CORPORATE INCOME TAX IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"