Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 11, 2014

Завантажити журнал №11, 2014

Т. В. Паєнтко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків Національного університету ДПС України

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА У РЕГУЛЮВАННІ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ

T. Paientko

doctor of science, professor of financial market department, National University of state tax service of Ukraine

THE ROLE OF FINANCIAL INTERMEDIATION IN THE REGULATION OF FINANCIAL FLOWS

І. Г. Фадєєва

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТА СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РЕГЛАМЕНТАЦІЇ НА ЗАСАДАХ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

I. Fadyeyeva

Doctor of Economics, associate professor, professor of economics, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, m. Ivano-Frankivsk

THE MAIN DIRECTIONS OF BUSINESS PROCESSES IMPROVEMENT AND MODERN METHODOLOGY OF MODELING AND REGULATION BASED ON FUZZY LOGIC

К. Є. Двойних

к. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНВАРІАНТ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОСФЕРИ СУПЕРЕТНОСІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

K. Dvoynykh

PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

THE SUPER-ETHOS' TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT FORMATION PSYCHOLOGICAL INVARIANT IN MODERN WORLD ECONOMY CONDITIONS

М. І. Копитко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

ВИЯВЛЕННЯ СЛАБКИХ СИГНАЛІВ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЯК ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Kopytko

PhD, associate professor, assistant professor of Department of Management, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

DETECTION OF WEAK SIGNAL OF ENVIRONMENT FUNCTIONING AS THE KEY TO THE FORMATION OF A HIGH LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Ю. І. Турянський

к. е. н., здобувач кафедри економічної теорії, Львівська комерційна академія, м. Львів

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПДВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕМПІРИЧНІ ОЦІНКИ

Y. Turiansky

PhD, Researcher of the Department of Economic Theory, Lviv Academy of Commerce

VAT EFFICIENCY: THEORETICAL AND EMPIRICAL EVALUATION

І. І. Чуницька

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансових ринків, Національний університет ДПС України

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

I. Chunitska

associated professor, National University of state tax service of Ukraine

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL CAPACITY BUILDING COMPONENT OF THE FINANCIAL MARKET INFRASTRUCTURE

О. В. Баженова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА ВОЛАТИЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

O. Bazhenova

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

THE THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF FOREIGN CAPITAL INFLOW IMPACT ON THE ECONOMIC GROWTH VOLATILITY IN UKRAINE

О. М. Вініченко

к. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпрпетровськ

КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ

O. Vinichenko

PhD in Economics, Associate Professor, Doctorship Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

CONTROL OF THE ENTERPRISE ACTIVITIES. TRANSPARENCY AND THE PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION

О. Г. Рябека

к. політ. н., Радник Заступника Голови Верховної Ради України, м. Київ

ОЦІНКА РІВНЯ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

O. Ryabeka

PhD in Political Science, Advisor to the Deputy Chairman of Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv

LEVEL ASSESSMENT OF LIVING STANDARDS OF THE POPULATION

Л. Л. Сотниченко

к. е. н., доцент, Одеська національна морська академія

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИКИ РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

L. Sotnichenko

Ph.D., Associate Professor, Odessa National Maritime Academy

THE PRACTICE OF REFORMING OF A REGIONAL INFRASTRUCTURE IS RESEARCH

Т. Г. Вяткіна

к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ (СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ)

T. Viatkina

PhD, docent, Cherkasy State Technological University

STUDIES OF USING THE RESOURCE POTENTIAL OF THE REGION (STRATEGIC ASPECT)

О. М. Саприкіна

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани, Тернопільська область

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Saprykina

Candidate of economic science, associated professor of department of economy of enterprise, separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhanskiy agrotechnical institute", Berezhani, Ternopil area

ANALYSIS OF THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION OF TERNOPIL AREA

Л. О. Нікіфорова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВА МОДЕЛЬ ДЛЯ ВМОТИВОВАНОГО ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ ЗА РАХУНОК ВИПУСКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

L. Nikiforova

candidate of economic sciences, associate professor , Vinnytsia national technical university, Vinnytsa

GAME THEORY MODEL FOR MOTIVATION OF LEGISLATIVE MECHANISM FOR INNOVATION ECONOMIC GROWTH IN COUNTRY VIA HIGH-TECH PRODUCTS

В. В. Хрустальова

к. е. н., доц. кафедри економ. теорії та конкурентної політики Київський національний торговельно-економічний університет

Л. П. Мамічева

к. е. н., редактор, АТ "ЕкспресІнформ"

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО НАПРЯМУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XIX — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

V. Khrustalova

Ph.D in Economics, Associate Professor, , Department of Economic Theory and Competition Policy, Kyiv National University of Trade and Economics

L. Mamicheva

Ph.D in Economics, editor of IA JSC "Expressinform"

THE DEVELOPMENT OF SOCIAL DIRECTION OF UKRAINE ECONOMIC THOUGHT AT THE END OF XIXTH — BEGINNING XXTH CENTURIES

О. Т. Риндзак

к. е. н., докторант Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

МОДЕЛІ ПОЛІТИКИ ІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ У ПРИЙМАЮЧЕ СУСПІЛЬСТВО

O. Ryndzak

PhD in Economics, doctorate student, Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine, Lviv

POLICY'S MODELS OF MIGRANTS' INTEGRATION IN HOST SOCIETY

Л. М. Жукова

к. е. н., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЙНИМИ ПРАКТИКАМИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВИ

L. Zhukova

Ph.D. in Economics, V. N. Karazin Kharkiv National University

FIGHT AGAINST PRACTICES OF CORRUPTIONS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT ІNSTITUTІONAL STATUS OF THE STATE

Л. П. Тимощик

к. е. н.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ МАЙНА

L. Tymoshchyk

PhD economics

THEORETICAL APPROACHES TO IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF THE PROPERTY EVALUATION

І. Б. Івасів

д. е. н., професор, професор кафедри банківської справи, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

О. Ю. Фуксман

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ЛІМІТУВАННЯ РИЗИКУ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ НА ОСНОВІ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ

I. Ivasiv

Doctor of Economics, professor, Banking department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

O. Fuksman

postgraduate, Kyiv National University of Trade and Economics

LIQUIDITY RISK LIMITATION IN BANKS USING STRESS-TESTS

Л. С. Чеснакова

к. е. н., професор кафедри менеджменту, Національнй транспортний університет, м. Київ

К. К. Софійчук

аспірант, асистент кафедри туризму, Національнй транспортний університет, м. Київ

ЕКСПЕРТНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ВЕКТОРІВ ЗАГРОЗ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩ У КОНТРОЛІНГУ

L. Chesnakova

PhD in Economics, Professor of Department of Management of the National Transport University

K. Sofiychuk

graduate student, assistant lecturer of the National Transport University

THE EXPERT MODEL OF FORMATION VECTORS OF EXTERNAL AND INTERNAL THREATS IN CONTROLLING

С. Р. Леськів

магістр права, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

О. Ю. Бочко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Мукачівський державний університет, м. Мукачево

ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ "ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ" ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІЗ ЗОВНІШНІМ МАРКЕТИНГОМ ПІДПРИЄМСТВА

S. Leskіv

master of law, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

O. Bochko

Ph.D in Economics, Аssociate Professor, Аssociate Professor of Department of marketing, Mukachevo State University, Mukachevo

ТHE ETYMOLOGY OF THE TERM "INTERNAL MARKETING" AND THE RELATIONSHIP WITH THE EXTERNAL MARKETING COMPANY

О. В. Вертелєва

к. ф.-м. н., доцент, кафедра економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно — економічного університету

О. О. Вертелєва

студентка 6 курсу Київського національний університету імені Тараса Шевченка, спеціальність економічна кібернетика

ЕКОНОМІЧНА КОНВЕРГЕНЦІЯ КРАЇН ЄС ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

O. Vertelyeva

Ph.D., Associate Professor in the economic theory and competition policy department, Kiev National Trade and Economics University

O. Vertelieva

6th year student, Kyiv National Taras Shevchenko University, Department of economic cybernetics

ECONOMIC CONVERGENCE IN EU AND POSSIBILITIES OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE

И. А. Гусейнов

диссертант кафедры "Международные экономические отношения", Азербайджанский Государственный Экономический Университет

ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА АЗЕРБАЙДЖАНА И ГЕРМАНИИ: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И БИЗНЕС-СРЕДА

I. Huseynov

Graduate student of the chair for "International Economic Relations"of Azerbaijan State Economic University

PRECONDITIONS AND FACTORS OF TRADE AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN AZERBAIJAN AND GERMANY: INVESTMENT CLIMATE AND BUSINESS ENVIRONMENT

Ю. В. Сиротюк

асистент кафедри фінансових ринків, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

ЕВОЛЮЦІЯ ДОГОВІРНОГО ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В УКРАЇНІ

J. Syrotiuk

assistant of the department financial markets, National university of State tax service of Ukraine

THE EVOLUTION OF CONTRACTUAL FINANCIAL INTERMEDIATION IN UKRAINE

І. Я. Ткачук

аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

БЛАГОДІЙНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

I. Tkachuk

PhD student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

CHARITY AS A SOURCE OF FINANCIAL DEVELOPMENT AND MAINTENANCE OF UKRAINIAN NGOS

А. А. Гуменний

аспірант кафедри фінансових ринків, Національний університет ДПС України

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

A. Gymenniy

PhD student financial market department of National university of state tax service of Ukraine

THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE MECHANISM FOR IMPLEMENTING THE TAX POTENTIAL OF SECURITIES MARKET

О. А. Мартинчик

здобувач, асистент кафедри економіки підприємства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Martynchyk

Applicant for a degree, assistant of Chair of Economics of Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

DEVELOPMENT OF AGRARIAN MARKET INFRASTRUCTURE AS THE WAY OF INCREASING COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

С. В. Романчук

аспірант кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, Економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

S. Romanchuk

PhDstudent of the Department of Environmental Management and Entrepreneurship, Faculty of Economics Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE IMPROVEMENT OF EXISTING RECYCLING LEGISLATION IN THE CONTEXT OF THE ALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT OF UKRAINE

Г. С. Майдуда

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ФОРМУВАННІ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ ЯК ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

A. Mayduda

PhD student, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ROLE OF ACCOUNTING POLICY FORMATION AS A SOURCE DEPRECIATION REPRODUCTION OF FIXED ASSETS

В. В. Чудак

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

V. Chudak

post graduate student, Kyiv national university of trade and economics

FORMATION AND DEVELOPMENT OF COMPETITION POLICY IN UKRAINE

О. А. Белевская

соискатель кафедры экономики и менеджмента, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ В УКРАИНЕ

O. Belevskaia

seeker of PhD, V.N.Karazin Kharkiv National University

GOVERNMENT REGULATION OF COMPETITION IN UKRAINE

В. С. Шванський

аспірант кафедри торговельного підприємництва, Київський національній торговельно-економічний університет, м. Київ

ПОНЯТТЯ СКЛАДНОСТІ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

V. Shvanskiy

Doctoral student of Department of Trade Entrepreneurship of Kyiv National University of Trade and Economics

THE CONCEPT OF COMPLEXITY AND UNCERTAINTY IN FOOD SUPPLY CHAINS

С. В. Грибан

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет України, м. Житомир

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

S. Gryban

postgraduate, Zhytomyr National Agroecological University of Ukraine, Zhytomyr

THE EFFECTIVENESS OF ECONOMIC ACTIVITIES OF THE BAKING INDUSTRY OF ZHYTOMYR REGION

М. Г. Гришко

аспірант кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ

M. Gryshko

postgraduate student, Department of Management, Kyiv National Trade and Economics University, Kyiv

THE MAIN STAGES OF IMPLEMENTATION AND OPERATION SYSTEM OF INFORMATION SUPPORT IN MANAGEMENT TRADING NETWORKS

Я. А. Ровний

аспірант кафедри корпоративних фінансів та контролінгу, Київський економічний університет імені В. Гетьмана, м. Київ

АНАЛІЗ СКЛАДУ, СТРУКТУРИ І ДИНАМІКИ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Ya. Rovnyi

post-graduate at corporate finance and controlling department of Kyiv national economical university named after V. Hetman, Kyiv

COMPOSITIONAL, STRUCTURAL AND DYNAMICAL ANALYSIS OF CAPITAL OF BREAD-BAKING INDUSTRY CORPORATIONS IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"