EnglishНа русском

Економіка та держава № 11, 2013

Завантажити журнал №11, 2013

А. П. Дука

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

A. Duka

PhD in Economics, Associate Professor, doctoral student doctoral student of Management of Innovative and Investment Activity Department, Taras Shevchenko Kyiv National University

CONCEPTUALIZATION OF INVESTMENT MECHANISM IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT

А. Г. Демьянченко

к. э. н., доцент, доцент кафедры экономики и управления морским транспортом, Азовский морской институт Одесской национальной морской академии, г. Мариуполь

МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МОРСКИХ ПОРТОВ УКРАИНЫ

A. Demyanchenko

Ph.D., associate professor, assistant professor of economics and management of marine transport, Azov Sea Institute of Odessa National Maritime Academy, Mariupol

METHOD OF RATING ASSESSMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS THE UKRAINIAN PUBLIC SEA PORTS

Т. В. Кондратьева

к. э. н., доцент кафедры экономической теории и прикладной статистики, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ СПРОСА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ

T. Kondratieva

PhD in Economics sciences, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Applied Statistics, Luhansk Taras Shevchenko National University

PROBLEMS OF FORMATION AND EVALUATION OF DEMAND FOR INSTITUTIONS

Б. Б. Семак

д. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЕКОТЕКСТИЛЮ В УКРАЇНІ

B. Semak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing, Lviv Commercial Academy

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF ECO-TEXTILE MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

І. В. Кривов'язюк

к. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

В. Ф. Рошкевич

Луцький національний технічний університет

БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

I. Krivovyazyuk

PhD in Economics, professor, professor of department of economics and entrepreneurship

V. Roshkevych

Lutsk National Technical University

BUSINESS MODELLING AS THE BASIS OF FUNCTIONING AND FUTURE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

G. Ortina

doctoral student, Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

BACKGROUND CONCEPTUAL APPROACH TO THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY ANTI-CRISIS ECONOMICS DEVELOPMENT

В. Г. Подлєсна

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник відділу економічної теорії, ДУ "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України", м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

V. Podlesna

candidate of sciences (economics), associate professor, senior research fellow, department of economic theory, Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences

FEATURES OF THE SOCIO-ECONOMIC CYCLES IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION PROCESSES

Ю. Б. Скорнякова

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний університет

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК В УМОВАХ РІЧНОГО ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

Y. Skornyakova

Ph.D., associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National University

PROBLEMATIC ASPECTS OF REFLECTION THE INCOME TAX PAYMENTS TO THE BUDGET IN THE ACCOUNTING DURING THE ANNUAL REPORTING PERIOD

Р. І. Заворотній

к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ

R. Zavorotniy

Ph. D, associate professor of corporate finance department, Kiev National Eco-nomic University named after Vadym Hetman

METHODOLOGY OF FORMATION OF SYSTEM OF STRATEGIC KEY PERFORMANCE INDICATORS OF CORPORATE DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF FINANCIAL VALUE-BASED MANAGEMENT

Р. Б. Кожухівська

к. е. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГ СПОЖИВАЧАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ

R. Kozhukhivskа

сandidate of Sciences (Economics), Associate Professor Department of tourism and hotel-restaurant businesses, Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

FEATURES OF USE OF INTERNET-SERVICES CONSUMERS OF TOURISM PRODUCTS

І. М. Свідерська

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ЕКОНОМІЧНА ДОДАНА ВАРТІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБРАХУНКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКА

I. Sviderska

candidate of economic sciences, associate professor department of financial enterprises, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ECONOMIC ADDED VALUE: THE THEORETICAL ASPECTS OF THE CALCULATION AND USE OF THE INDICATOR

Н. М. Соломянюк

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій

ТРЕЙД-МАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ

N. Solomianiuk

Associate Professor, National University of Food Technology

TRADE-MARKETING AS CONSTITUENT OF THE MARKETING PLANNING

Л. Г. Богуш

к. е. н., с. н. с., пр. н. с. ІДСД ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ В ПАРАМЕТРАХ ТА ІНДИКАТОРАХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

L. Bogush

Ph.D. in Economics, Senior Researcher, Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

QUALITY OF LIFE IN THE PARAMETERS AND INDICATORS OF SOCIAL PROCESSES

Г. Т. Чехович

к. е. н., доцент кафедри "Менеджмент організацій" ПВНЗ "Херсонський економічно-правовий інститут"

АДАПТИВНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ В СИСТЕМІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

G. Chekhovych

k. e. n., dotsent kafedry "Menedzhment orhanizatsij" PVNZ "Khersons'kyj ekonomichno-pravovyj instytut"

AN ADAPTIVE APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION IN THE SYSTEM OF INSTITUTIONAL REGULATION

В. С. Старінська

аспірант, Херсонський національний технічний університет

ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Starinska

graduate student, Kherson National Technical University

APPLYING EXPERT METHODS FOR ASSESSING SOCIAL POTENTIAL OF TOURISM ENTERPRISES

О. В. Кутняк

здобувач кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТРАКТУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

O. Kutniak

competitor of the faculty of international economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

CONCEPTUAL FRAMEWORKS FOR INTERPRETING THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF A REGION

О. С. Москвічова

аспірант кафедри економіки підприємств, Львівський національний університет імені Івана Франка

СТАН ТА ОЦІНКА СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ

O. Moskvichova

graduate student of Department of enterprises' economy, Ivan Franko National University of L'viv

THE STATE AND EVALUATION OF CONSUMER LENDING OF UKRAINE IN THE BANKING CRISIS

Г. О. Герасименко

Київський національний університет технологій та дизайну

ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

H. Gerasimenko

Kyiv National University of Technologies and Design

FORMATION OF ADAPTIVE CORPORATE INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM IN MODERN CONDITIONS

Я. В. Почотова

аспірантка кафедри маркетингу та реклами, Київського національного торговельно-економічного університету

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ

I. Pochotova

graduate student of Department of Marketing and advertising, Kyiv National University of Trade and Economics

UKRAINIAN MARKETING COMMUNICATIONS MARKET TRENDS ANALYSIS

Л. А. Кучерина

здобувач кафедри менеджменту, Академія муніципального управління, м. Київ

МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

L. Kucheryna

Researcher, Department of management, Academy of municipal administration, Kyiv

THE METHODOLOGY OF INCREASING EFFICIENCY OPERATION OF RAILWAY TRANSPORT

Г. В. Дмитренко

д. держ. упр., директор департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

G. Dmitrenko

Doctorate in Public Administration, Director of Regulation and Supervision of credit institutions and National Bureau of Credit Histories Commission provides state regulation the areas of financial services

PROBLEMS CONSUMER PROTECTION FINANCIAL MARKET

Я. В. Бережний

к. держ. упр., старший консультант відділу економічної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

О. А. Шатило

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ

Ya Berezhnyi

Candidate of Public Administration, Senior Consultant, Economic Strategy Department, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

O. Shatylo

Candidate of Public Administration, Associate Professor, Management Department, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

STRATEGIC MANAGEMENTS IMPLEMENTATION IN ENERGETICS OF UKRAINE

Є. Г. Карташов

Народний депутат України, кандидат філософських наук

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

E. Cartashov

People's Deputy of Ukraine, PhD

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION STABILITY OF REGIONAL ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC SYSTEMS

К. В. Пивоваров

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

K. Pivovarov

PhD (Public Administration), doctoral student, Academy of Municipal Administration

SUPPORT INTERACTION OF STATE CONTROL WITH AUTHORITIES

С. В. Сімак

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципального управління

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОГО ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

S. Simak

PhD (Public Administration), associate professor of public administration and local government, Academy of Municipal Administration

EFFICIENCY OF INTERACTION OF PUBLIC AND PRIVATE SECTOR IN PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

О. А. Дєгтяр

кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри обліку і аудиту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ

O. Diegtiar

PhD in Public Administration, senior teacher of department of account and audit, Kharkiv national motor-car-road to the university, m. Kharkiv

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF STATE REGULATION OF SOCIAL SERVICES IN DEVELOPED COUNTRIES

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, Університет економіки та управління

НЕОБХІДНІСТЬ ПАРТНЕРСТВА БІЗНЕСУ І ВЛАДИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

F. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

THE NECESSITY OF PARTNERSHIP OF BUSINESS AND AUTHORITIES AT THE REGIONAL LEVEL

Н. В. Васильєва

к. е. н., доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ В СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

N. Vasilyeva

PhD, Associate Professor, Ph.D. Department regional administration, local government and city management, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ANALYSIS METHODS EVALUATION OF QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT IN THE FIELD OF ADMINISTRATIVE SERVICES

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

V. Uzunov

Ph.D., Associate Professor, Rector, University of Economics and Management

FORMING OF MECHANISMS OF REGIONAL INNOVATIVE POLITICS' REALIZATION

І. Л. Гасюк

к. фіз. вих., доцент, завідувач кафедри фізичної культури та спорту, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ

I. Gasuyk

managing chair physical training and valueology, PhD in philosophies, docent

PRIORITY DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF STATE ADMINISTRATION A PHYSICAL CULTURE AND SPORT

О. В. Банчук-Петросова

доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський університет управління та підприємництва

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

E. Banchuk-Petrosova

associate professor of international economics and marketing, Kyiv university of management and entrepreneurship

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF MODERN STATE PERSONNEL POLICY OF UKRAINE

Ю. В. Нестеряк

канд. філол. наук, докторант кафедри інформаційної політики та технологій, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ НАПРАЦЮВАННЯ

Yu Nesteryak

kand. filol. nauk, doctoral student Information Policy and Technology National Academy of Public Administration the President of Ukraine

THE ORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF NATIONAL INFORMATION POLICY: DOMESTIC AND INTERNATIONAL DEVELOPMENTS

О. В. Базарна

заступник начальника управління координації регіональної економічної політики Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

O. Bazarna

Deputy Head of the Coordination regional economic policy, Department of Economics and Investment executive body of the Kyiv City Council (Kyiv City State Administration) Postgraduate Department of Public Administration and Management, National Academy of Public Administration the President of Ukraine

PROGRAM TARGET MODELING AND IDENTIFICATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ATTERRITORIAL COMMUNITIES

К. М. Семенюк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЮВЕЛІРНОЮ ГАЛУЗЗЮ В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

K. Semeniuk

graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE LEGAL COMPONENT OF STATE REGULATION OF JEWELRY INDUSTRY IN UKRAINE: STATUS AND PROSPECTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця