EnglishНа русском

Зміст журналу № 11, 2012

Завантажити журнал №11, 2012

Л. Л. Лазебник

д. е. н., доцент кафедри банківської справи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВІДМИВАННЯ НЕЗАКОННИХ ДОХОДІВ У КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

О. В. Каховська

к. е. н., доцент, докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДИНАМІКОЮ СОЦІАЛЬНОСТІ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ

Н. П. Сітнікова

к. е. н., докторант, НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України

ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

О. І. Лабурцева

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВИСТАВКОВО- ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

О. М. Сазонець

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та туризму, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ПОШИРЕННІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ

Ф. В. Зінов’єв

д. е. н., професор, зав. кафедри управління персоналом, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

В. М. Устименко

доцент кафедри управління персоналом, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

ФАКТОРИ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА, І ЇХНЄ ПОДОЛАННЯ

П. М. Скрипчук

д. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

CУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

О. К. Малютін

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет

ІМОВІРНІСНА ІНДИКАТИВНА МОДЕЛЬ ВИЯВЛЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. А. Ковтун

к. держ. упр., доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ

А. Р. Дунська

к. е. н, доцент кафедри менеджменту, НТУУ "КПІ"

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. І. Козлова

аспірант, Київський національний унівеpситет імені Таpаса Шевченка

МІЖНАРОДНІ ІННОВАЦІЙНІ PЕЙТИНГИ ЯК ФАКТОP ЕКОНОМІЧНОГО ІМІДЖУ КPАЇНИ

О. В. Чернявська

д. е. н., професор, завідувач кафедри "Фінанси", Полтавський університет економіки і торгівлі

Т. С. Юрко

здобувач кафедри "Фінанси", Полтавський університет економіки і торгівлі

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Эйвазов Ельчин Тахмаз оглу

Азербайджанский государственный экономический университет

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

О. Б. Тарасюк

заступник Генерального директора, Український науково-дослідний інституту "Ресурс"

Т. А. Лемешко

начальник відділу моніторингу ринку та досліджень в сфері державного матеріального резерву, Український науково-дослідний інституту "Ресурс"

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ ЗАКЛАДАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СИСТЕМИ ДЕРЖРЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

О. Ю. Могилевська

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, "Міжнародний університет", м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Костенко

к. е. н., асистент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ — ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

П. В. Пивовар

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ЛІЗИНГ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ ПАРКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. І. Шаманська

старший викладач кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ТА СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

И. М. Шаповалова

аспирант кафедры "финансы и кредит", Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Т. Л. Вишинська

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

ВИКОРИСТАННЯ ОФШОРНИХ ЮРИСДИКЦІЙ ЯК ЗАСІБ МІНІМІЗАЦІЇ ПОДАТКІВ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Г. С. Заяць

аспірант, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України

ДОСТУПНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ПРІОРИТЕТІВ

Н. М. Костіна

аспірант кафедри податкової та бюджетної політики, Херсонський національний технічний університет

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ФІСКАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛІЗМУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ОРІЄНТИРИ

А. О. Крамаренко

аспірант, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

СТРУКТУРНА ІНФЛЯЦІЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

В. А. Лавренчук

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ВВП ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Р. М. Магута

економіст, м. Київ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Мусаева Севда Гасым кызы

диссертант, Сумгаитский государственный университет

БАЗОВОЕ ПОНЯТИЕ И СУБСТАНЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

С. Ф. Радзімовська

к. держ. упр., доцент кафедри адміністративного менеджменту, Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Богдана Хмельницького, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова, Івано-Франківська обласна рада

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ СТАБІЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ

Г. Л. Рябцев

канд. техн. наук, доцент, Національна академія державного управління при Президентові України

ВІДНОВЛЕННЯ РЕСУРСУ ДОВІРИ ПІД ЧАС РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Л. Д. Оліфіренко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

Г. В. Коваль

докторант кафедри державної політики і менеджменту, ЧДУ імені Петра Могили

ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА З ПИТАНЬ ПРОФІЛАКТИКИ СНІДУ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

О. В. Сімкіна

аспірант кафедри європейської інтеграції, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ПОНЯТТЯ "СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА": ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

О. Ю. Корчміт

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДОСТУПНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

О. О. Мужилко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТІВ ВИМІРУ СТАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МЕГАПОЛІСУ

Я. Ю. Орленко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12