Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 11, 2012

Завантажити журнал №11, 2012

Л. Л. Лазебник

д. е. н., доцент кафедри банківської справи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВІДМИВАННЯ НЕЗАКОННИХ ДОХОДІВ У КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

О. В. Каховська

к. е. н., доцент, докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДИНАМІКОЮ СОЦІАЛЬНОСТІ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ

Н. П. Сітнікова

к. е. н., докторант, НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України

ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

О. І. Лабурцева

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВИСТАВКОВО- ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

О. М. Сазонець

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та туризму, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ПОШИРЕННІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ

Ф. В. Зінов’єв

д. е. н., професор, зав. кафедри управління персоналом, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

В. М. Устименко

доцент кафедри управління персоналом, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

ФАКТОРИ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА, І ЇХНЄ ПОДОЛАННЯ

П. М. Скрипчук

д. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

CУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

О. К. Малютін

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет

ІМОВІРНІСНА ІНДИКАТИВНА МОДЕЛЬ ВИЯВЛЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. А. Ковтун

к. держ. упр., доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ

А. Р. Дунська

к. е. н, доцент кафедри менеджменту, НТУУ "КПІ"

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. І. Козлова

аспірант, Київський національний унівеpситет імені Таpаса Шевченка

МІЖНАРОДНІ ІННОВАЦІЙНІ PЕЙТИНГИ ЯК ФАКТОP ЕКОНОМІЧНОГО ІМІДЖУ КPАЇНИ

О. В. Чернявська

д. е. н., професор, завідувач кафедри "Фінанси", Полтавський університет економіки і торгівлі

Т. С. Юрко

здобувач кафедри "Фінанси", Полтавський університет економіки і торгівлі

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Эйвазов Ельчин Тахмаз оглу

Азербайджанский государственный экономический университет

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

О. Б. Тарасюк

заступник Генерального директора, Український науково-дослідний інституту "Ресурс"

Т. А. Лемешко

начальник відділу моніторингу ринку та досліджень в сфері державного матеріального резерву, Український науково-дослідний інституту "Ресурс"

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ ЗАКЛАДАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СИСТЕМИ ДЕРЖРЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

О. Ю. Могилевська

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, "Міжнародний університет", м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Костенко

к. е. н., асистент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ — ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

П. В. Пивовар

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ЛІЗИНГ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ ПАРКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. І. Шаманська

старший викладач кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ТА СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

И. М. Шаповалова

аспирант кафедры "финансы и кредит", Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Т. Л. Вишинська

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

ВИКОРИСТАННЯ ОФШОРНИХ ЮРИСДИКЦІЙ ЯК ЗАСІБ МІНІМІЗАЦІЇ ПОДАТКІВ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Г. С. Заяць

аспірант, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України

ДОСТУПНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ПРІОРИТЕТІВ

Н. М. Костіна

аспірант кафедри податкової та бюджетної політики, Херсонський національний технічний університет

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ФІСКАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛІЗМУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ОРІЄНТИРИ

А. О. Крамаренко

аспірант, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

СТРУКТУРНА ІНФЛЯЦІЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

В. А. Лавренчук

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ВВП ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Р. М. Магута

економіст, м. Київ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Мусаева Севда Гасым кызы

диссертант, Сумгаитский государственный университет

БАЗОВОЕ ПОНЯТИЕ И СУБСТАНЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

С. Ф. Радзімовська

к. держ. упр., доцент кафедри адміністративного менеджменту, Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Богдана Хмельницького, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова, Івано-Франківська обласна рада

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ СТАБІЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ

Г. Л. Рябцев

канд. техн. наук, доцент, Національна академія державного управління при Президентові України

ВІДНОВЛЕННЯ РЕСУРСУ ДОВІРИ ПІД ЧАС РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Л. Д. Оліфіренко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

Г. В. Коваль

докторант кафедри державної політики і менеджменту, ЧДУ імені Петра Могили

ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА З ПИТАНЬ ПРОФІЛАКТИКИ СНІДУ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

О. В. Сімкіна

аспірант кафедри європейської інтеграції, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ПОНЯТТЯ "СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА": ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

О. Ю. Корчміт

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДОСТУПНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

О. О. Мужилко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТІВ ВИМІРУ СТАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МЕГАПОЛІСУ

Я. Ю. Орленко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"