EnglishНа русском

Економіка та держава № 11, 2012

Завантажити журнал №11, 2012

Л. Л. Лазебник

д. е. н., доцент кафедри банківської справи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВІДМИВАННЯ НЕЗАКОННИХ ДОХОДІВ У КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

О. В. Каховська

к. е. н., доцент, докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДИНАМІКОЮ СОЦІАЛЬНОСТІ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ

Н. П. Сітнікова

к. е. н., докторант, НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України

ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

О. І. Лабурцева

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВИСТАВКОВО- ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

О. М. Сазонець

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та туризму, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ПОШИРЕННІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ

Ф. В. Зінов’єв

д. е. н., професор, зав. кафедри управління персоналом, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

В. М. Устименко

доцент кафедри управління персоналом, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

ФАКТОРИ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА, І ЇХНЄ ПОДОЛАННЯ

П. М. Скрипчук

д. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

CУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

О. К. Малютін

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет

ІМОВІРНІСНА ІНДИКАТИВНА МОДЕЛЬ ВИЯВЛЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. А. Ковтун

к. держ. упр., доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ

А. Р. Дунська

к. е. н, доцент кафедри менеджменту, НТУУ "КПІ"

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. І. Козлова

аспірант, Київський національний унівеpситет імені Таpаса Шевченка

МІЖНАРОДНІ ІННОВАЦІЙНІ PЕЙТИНГИ ЯК ФАКТОP ЕКОНОМІЧНОГО ІМІДЖУ КPАЇНИ

О. В. Чернявська

д. е. н., професор, завідувач кафедри "Фінанси", Полтавський університет економіки і торгівлі

Т. С. Юрко

здобувач кафедри "Фінанси", Полтавський університет економіки і торгівлі

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Эйвазов Ельчин Тахмаз оглу

Азербайджанский государственный экономический университет

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

О. Б. Тарасюк

заступник Генерального директора, Український науково-дослідний інституту "Ресурс"

Т. А. Лемешко

начальник відділу моніторингу ринку та досліджень в сфері державного матеріального резерву, Український науково-дослідний інституту "Ресурс"

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ ЗАКЛАДАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СИСТЕМИ ДЕРЖРЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

О. Ю. Могилевська

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, "Міжнародний університет", м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Костенко

к. е. н., асистент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ — ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

П. В. Пивовар

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ЛІЗИНГ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ ПАРКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. І. Шаманська

старший викладач кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ТА СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

И. М. Шаповалова

аспирант кафедры "финансы и кредит", Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Т. Л. Вишинська

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

ВИКОРИСТАННЯ ОФШОРНИХ ЮРИСДИКЦІЙ ЯК ЗАСІБ МІНІМІЗАЦІЇ ПОДАТКІВ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Г. С. Заяць

аспірант, Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України

ДОСТУПНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ПРІОРИТЕТІВ

Н. М. Костіна

аспірант кафедри податкової та бюджетної політики, Херсонський національний технічний університет

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ФІСКАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛІЗМУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ОРІЄНТИРИ

А. О. Крамаренко

аспірант, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

СТРУКТУРНА ІНФЛЯЦІЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

В. А. Лавренчук

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ВВП ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Р. М. Магута

економіст, м. Київ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Мусаева Севда Гасым кызы

диссертант, Сумгаитский государственный университет

БАЗОВОЕ ПОНЯТИЕ И СУБСТАНЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

С. Ф. Радзімовська

к. держ. упр., доцент кафедри адміністративного менеджменту, Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Богдана Хмельницького, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова, Івано-Франківська обласна рада

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ СТАБІЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ

Г. Л. Рябцев

канд. техн. наук, доцент, Національна академія державного управління при Президентові України

ВІДНОВЛЕННЯ РЕСУРСУ ДОВІРИ ПІД ЧАС РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Л. Д. Оліфіренко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

Г. В. Коваль

докторант кафедри державної політики і менеджменту, ЧДУ імені Петра Могили

ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА З ПИТАНЬ ПРОФІЛАКТИКИ СНІДУ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

О. В. Сімкіна

аспірант кафедри європейської інтеграції, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ПОНЯТТЯ "СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА": ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

О. Ю. Корчміт

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДОСТУПНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

О. О. Мужилко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТІВ ВИМІРУ СТАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МЕГАПОЛІСУ

Я. Ю. Орленко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця