Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 11, 2011

О. С. Шнипко

д. е. н., професор, Європейськийо університет

ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА: У ПОШУКАХ ДЕФІНІЦІЙ-АБСОЛЮТІВ

О. О. Романовський

доктор педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні", м. Київ

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ПОТРІЙНОЇ СПІРАЛІ Г. ІЦКОВІЦА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

С. М. Кваша

д. е. н., професор, член-кор. НААН України

Н. М. Вдовенко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

НАУКОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АКВАКУЛЬТУРИ ШТУЧНИХ ВОДОЙМ

С. В. Бардаш

д. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

Т. С. Осадча

к. е. н., доцент, Херсонський економічно-правовий інститут

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЯКІСНОГО І КІЛЬКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

І. В. Заблодська

д. е. н., профессор, директор, Луганська філія ІЕПД НАН України

О. С. Корсакова

асистент кафедри фінансів, ДонДТУ

ОЦІНКА ВЗАЄМОВПЛИВУ СКЛАДОВИХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

С. О. Корецька

д. е. н., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ

І. М. Кобушко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Сумський державний університет

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

А. Л. Флегантова

аспірант кафедри маркетингу, Полтавська державна аграрна академія

РЕАЛЬНІ ТА ВАЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ: СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ

Т. Г. Бусарєва

аспірант, Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана

ІНТЕГРАТИВНИЙ ХАРАКТЕР ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АЗІЙСЬКИХ КРАЇН НА ПРИКЛАДІ КИТАЮ ТА ЯПОНІЇ

Н. М. Буняк

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва та інноваційної діяльності, Волинський національний університет ім. Лесі Українки

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ

О. В. Ставицький

асистент кафедри фінансів, аспірант, Національний університет харчових технологій

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Т. В. Паєнтко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансових ринків і фінансових послуг, Національний університет ДПС України

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ І ТРАНСАКЦІЙНІ ЗАТРАТИ У ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИНАХ

О. Г. Пенькова

к. е. н., доцент, докторант, Науково-дослідний економічний інститут міністерства торгівлі та економічного розвитку України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

О. В. Понеділко

к. е. н., Академія муніципального управління

ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ

С. О. Савелко

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

П. Б. Юр’єва

к. е. н., Національний університет державної податкової служби України

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

Н. М. Харченко-Кушнір

аспірант кафедри економічної теорії та маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка

ІДЕЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В КОНЦЕПЦІЇ "ІДЕАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ" АРИСТОТЕЛЯ

А. Ю. Шахно

ст. викладач кафедри економіки підприємств, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Л. М. Мулярчук

викладач, Тернопільський комерційний інститут

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СЕРВІСНИХ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОБУТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. В. Мостепанюк

аспірант, Київський національний університет імені Т. Шевченка

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

С. М. Старик

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України

НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

М. І. Назарова

аспірант, Національний університет ДПС України

СТИМУЛИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

М. М. Вуйців

аспірант кафедри обліку і аудиту, КНУ ім. Тараса Шевченка

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЇ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ "НА МЕЖІ" БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Н. О. Васильчук

провідний економіст, Луганська філія ІЕПД НАН України

СЕГМЕНТАРНИЙ АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

К. О. Пудов

здобувач, Луганська філія ІЕПД НАН України

ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ ЗМІН МІСТКОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

І. В. Корнійчук

докторант, МАУП

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

О. М. Петрашова

фінансовий директор, ПрАТ "УкрНДІСВД"

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Д. В. Бусарєв

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СТРУКТУРНА АСИМЕТРІЯ СВІТОВОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ

О. О. Яременко

аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ

І. В. Рожкова

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я, НАДУ при Президентові України

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, НАДУ при Президентові України

О. В. Поживілова

кандидат педагогічних наук, заступник начальника відділу медичних і аграрних наук ВАК України

Н. О. Васюк

аспірант, НАДУ при Президентові України

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ВПРОДОВЖ 1996—2011 РОКІВ

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЄВИХ ТА ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

В. А. Соболь

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ДО ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: ІСТОРІЯ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В. О. Федорук

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРИНЦИПИ І МЕХАНІЗМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. С. Кобець

к. т. н., професор, ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

СТУПІНЬ ЗРІЛОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Л. В. Блащук

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Львівський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ РОЗСЕЛЕННЯМ

М. П. Соболь

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"