EnglishНа русском

Економіка та держава № 11, 2011

О. С. Шнипко

д. е. н., професор, Європейськийо університет

ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА: У ПОШУКАХ ДЕФІНІЦІЙ-АБСОЛЮТІВ

О. О. Романовський

доктор педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні", м. Київ

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ПОТРІЙНОЇ СПІРАЛІ Г. ІЦКОВІЦА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

С. М. Кваша

д. е. н., професор, член-кор. НААН України

Н. М. Вдовенко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

НАУКОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АКВАКУЛЬТУРИ ШТУЧНИХ ВОДОЙМ

С. В. Бардаш

д. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

Т. С. Осадча

к. е. н., доцент, Херсонський економічно-правовий інститут

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЯКІСНОГО І КІЛЬКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

І. В. Заблодська

д. е. н., профессор, директор, Луганська філія ІЕПД НАН України

О. С. Корсакова

асистент кафедри фінансів, ДонДТУ

ОЦІНКА ВЗАЄМОВПЛИВУ СКЛАДОВИХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

С. О. Корецька

д. е. н., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ

І. М. Кобушко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Сумський державний університет

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

А. Л. Флегантова

аспірант кафедри маркетингу, Полтавська державна аграрна академія

РЕАЛЬНІ ТА ВАЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ: СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ

Т. Г. Бусарєва

аспірант, Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана

ІНТЕГРАТИВНИЙ ХАРАКТЕР ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АЗІЙСЬКИХ КРАЇН НА ПРИКЛАДІ КИТАЮ ТА ЯПОНІЇ

Н. М. Буняк

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва та інноваційної діяльності, Волинський національний університет ім. Лесі Українки

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ

О. В. Ставицький

асистент кафедри фінансів, аспірант, Національний університет харчових технологій

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Т. В. Паєнтко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансових ринків і фінансових послуг, Національний університет ДПС України

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ І ТРАНСАКЦІЙНІ ЗАТРАТИ У ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИНАХ

О. Г. Пенькова

к. е. н., доцент, докторант, Науково-дослідний економічний інститут міністерства торгівлі та економічного розвитку України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

О. В. Понеділко

к. е. н., Академія муніципального управління

ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ

С. О. Савелко

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

П. Б. Юр’єва

к. е. н., Національний університет державної податкової служби України

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

Н. М. Харченко-Кушнір

аспірант кафедри економічної теорії та маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка

ІДЕЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В КОНЦЕПЦІЇ "ІДЕАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ" АРИСТОТЕЛЯ

А. Ю. Шахно

ст. викладач кафедри економіки підприємств, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Л. М. Мулярчук

викладач, Тернопільський комерційний інститут

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СЕРВІСНИХ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОБУТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. В. Мостепанюк

аспірант, Київський національний університет імені Т. Шевченка

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

С. М. Старик

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України

НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

М. І. Назарова

аспірант, Національний університет ДПС України

СТИМУЛИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

М. М. Вуйців

аспірант кафедри обліку і аудиту, КНУ ім. Тараса Шевченка

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЇ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ "НА МЕЖІ" БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Н. О. Васильчук

провідний економіст, Луганська філія ІЕПД НАН України

СЕГМЕНТАРНИЙ АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

К. О. Пудов

здобувач, Луганська філія ІЕПД НАН України

ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ ЗМІН МІСТКОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

І. В. Корнійчук

докторант, МАУП

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

О. М. Петрашова

фінансовий директор, ПрАТ "УкрНДІСВД"

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Д. В. Бусарєв

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СТРУКТУРНА АСИМЕТРІЯ СВІТОВОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ

О. О. Яременко

аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ

І. В. Рожкова

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я, НАДУ при Президентові України

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, НАДУ при Президентові України

О. В. Поживілова

кандидат педагогічних наук, заступник начальника відділу медичних і аграрних наук ВАК України

Н. О. Васюк

аспірант, НАДУ при Президентові України

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ВПРОДОВЖ 1996—2011 РОКІВ

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЄВИХ ТА ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

В. А. Соболь

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ДО ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: ІСТОРІЯ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В. О. Федорук

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРИНЦИПИ І МЕХАНІЗМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. С. Кобець

к. т. н., професор, ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

СТУПІНЬ ЗРІЛОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Л. В. Блащук

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Львівський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ РОЗСЕЛЕННЯМ

М. П. Соболь

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця