EnglishНа русском

Зміст журналу № 11, 2011

О. С. Шнипко

д. е. н., професор, Європейськийо університет

ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА: У ПОШУКАХ ДЕФІНІЦІЙ-АБСОЛЮТІВ

О. О. Романовський

доктор педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні", м. Київ

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ПОТРІЙНОЇ СПІРАЛІ Г. ІЦКОВІЦА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

С. М. Кваша

д. е. н., професор, член-кор. НААН України

Н. М. Вдовенко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

НАУКОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АКВАКУЛЬТУРИ ШТУЧНИХ ВОДОЙМ

С. В. Бардаш

д. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

Т. С. Осадча

к. е. н., доцент, Херсонський економічно-правовий інститут

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЯКІСНОГО І КІЛЬКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

І. В. Заблодська

д. е. н., профессор, директор, Луганська філія ІЕПД НАН України

О. С. Корсакова

асистент кафедри фінансів, ДонДТУ

ОЦІНКА ВЗАЄМОВПЛИВУ СКЛАДОВИХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

С. О. Корецька

д. е. н., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ

І. М. Кобушко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Сумський державний університет

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

А. Л. Флегантова

аспірант кафедри маркетингу, Полтавська державна аграрна академія

РЕАЛЬНІ ТА ВАЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ: СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ

Т. Г. Бусарєва

аспірант, Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана

ІНТЕГРАТИВНИЙ ХАРАКТЕР ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АЗІЙСЬКИХ КРАЇН НА ПРИКЛАДІ КИТАЮ ТА ЯПОНІЇ

Н. М. Буняк

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва та інноваційної діяльності, Волинський національний університет ім. Лесі Українки

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ

О. В. Ставицький

асистент кафедри фінансів, аспірант, Національний університет харчових технологій

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Т. В. Паєнтко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансових ринків і фінансових послуг, Національний університет ДПС України

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ І ТРАНСАКЦІЙНІ ЗАТРАТИ У ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИНАХ

О. Г. Пенькова

к. е. н., доцент, докторант, Науково-дослідний економічний інститут міністерства торгівлі та економічного розвитку України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

О. В. Понеділко

к. е. н., Академія муніципального управління

ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ

С. О. Савелко

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

П. Б. Юр’єва

к. е. н., Національний університет державної податкової служби України

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

Н. М. Харченко-Кушнір

аспірант кафедри економічної теорії та маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка

ІДЕЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В КОНЦЕПЦІЇ "ІДЕАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ" АРИСТОТЕЛЯ

А. Ю. Шахно

ст. викладач кафедри економіки підприємств, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Л. М. Мулярчук

викладач, Тернопільський комерційний інститут

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СЕРВІСНИХ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОБУТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. В. Мостепанюк

аспірант, Київський національний університет імені Т. Шевченка

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

С. М. Старик

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України

НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

М. І. Назарова

аспірант, Національний університет ДПС України

СТИМУЛИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

М. М. Вуйців

аспірант кафедри обліку і аудиту, КНУ ім. Тараса Шевченка

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЇ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ "НА МЕЖІ" БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Н. О. Васильчук

провідний економіст, Луганська філія ІЕПД НАН України

СЕГМЕНТАРНИЙ АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

К. О. Пудов

здобувач, Луганська філія ІЕПД НАН України

ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ ЗМІН МІСТКОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

І. В. Корнійчук

докторант, МАУП

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

О. М. Петрашова

фінансовий директор, ПрАТ "УкрНДІСВД"

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Д. В. Бусарєв

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СТРУКТУРНА АСИМЕТРІЯ СВІТОВОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ

О. О. Яременко

аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ

І. В. Рожкова

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я, НАДУ при Президентові України

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, НАДУ при Президентові України

О. В. Поживілова

кандидат педагогічних наук, заступник начальника відділу медичних і аграрних наук ВАК України

Н. О. Васюк

аспірант, НАДУ при Президентові України

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ВПРОДОВЖ 1996—2011 РОКІВ

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЄВИХ ТА ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

В. А. Соболь

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ДО ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: ІСТОРІЯ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В. О. Федорук

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРИНЦИПИ І МЕХАНІЗМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. С. Кобець

к. т. н., професор, ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

СТУПІНЬ ЗРІЛОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Л. В. Блащук

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Львівський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ РОЗСЕЛЕННЯМ

М. П. Соболь

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12