EnglishНа русском

Економіка та держава № 11, 2010

І. В. Розпутенко

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ВТРАЧЕНІ ІЛЮЗІЇ!?

Д. В. Нехайчук

к. э. н., доцент, Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

О ПРОБЛЕМАТИКЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

О. І. Воробйова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, м. Сімферополь, докторант, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ОЦІНКА РІВНЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ

Н. І. Корецька

к. е. н., Луцький національний технічний університет

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ

Л. М. Рябініна

к. е. н, доцент кафедри банківської справи, Одеський державний економічний університет

СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЦІННОСТІ СУЧАСНИХ ГРОШЕЙ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА

О. О. Кавун

к. е. н., доцент кафедри торговельного підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

СВІТОВА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І ПРОГНОЗОВАНІ ЗМІНИ

О. М. Головня

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Вінницький національний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Г. М. Рябенко

к. е. н., Миколаївський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ У КРАЇНАХ З РОЗВИНЕНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

О. А. Кириченко

д. е. н., професор

Ю. А. Поскрипко

ст. викладач, Університет економіки та права "КРОК"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. В. Федосова

д. е. н., професор кафедри технологій будівельного виробництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

О. О. Молодід

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОСЕКЕНТУ

І. М. Вахович

д. е. н., професор, директор Інституту економіки та управління, Луцький національний технічний університет

М. С. Забедюк

аспірант, Луцький національний технічний університет

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ЕНДОГЕННОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

В. М. Кобець

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Херсонський державний університет

ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ ПРОТИ ЄДИНОЇ ЦІНИ: ВИБІР ОЛІГОПОЛІЇ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, докторант, Класичний приватний університет

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА КОРПОРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Н. І. Патика

к. е. н., професор кафедри менеджменту, декан факультету економіки та управління, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Г. Д. Лендєл

здобувач кафедри економіки та менеджменту, Київський міжнародний університет

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ

Н. В. Яшкіна

кандидат технічних наук, в.о. доцента кафедри менеджменту, Український державний хіміко-технологічного університету, м. Дніпропетровськ

ФОРМИ І МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

О. Г. Мітал

науковий співробітник, Академія фінансового управління при Міністерстві фінансів України

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ

Є. А. Стефанович

аспірант, Національний університет ДПС України

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ

Е. Ю. Лукьянова

Крымский гуманитарный университет (Ялта)

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА КОРРЕКТИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

С. М. Ганзюк

Дніпродзержинський Державний Технічний Університет

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

В. С. Постніков

аспірант кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

В. А. Редькіна

аспірант, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІРОБІТНИЦТВА В ПРОЦЕСАХ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

В. М. Янишівський

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОЦІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

В. Д. Л. Бантон

здобувач, Національний університет ДПС України

ПРИРОДА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Д. П. Сівіцький

заступник начальника відділу підтримки продажів корпоративним клієнтам, Полтавська філія ВАТ ВТБ Банк

С. П. Сівіцька

студентка, Полтавський національний університет імені Юрія Кондратюка

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ІПОТЕКИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

В. І. Черненко

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

С. П. Бугаєнко

аспірант, Національний університет біоресурсів і України

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ З ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ КОМПЛЕКСНОГО І ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

С. А. Матійко

к. держ. упр., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ

ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови обласної державної Адміністрації у Львівській області

ПРО ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ БЮДЖЕТУ НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2011 РІК

О. А. Федько

кандидат медичних наук, начальник відділу, Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України

АКТУАЛІЗАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ЗДОРОВ’Я ТА ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЇ

Л. М. Бєлкін

кандидат технічних наук, Голова Правління ЗАТ "Біт", Донецька область

НАРАХУВАННЯ ПОДАТКІВ "ЗАДНІМ ЧИСЛОМ" ЯК СУМНІВНИЙ ВИНАХІД УКРАЇНСЬКОГО ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

П. В. Іванюта

к. е. н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

ФУНКЦІЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. В. Вовк

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВИДІЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЛІЦЕНЗУВАННЮ

І. П. Приходько

к. е. н., доцент, докторант, РВПС України НАН України

ВПРОВАДЖЕННЯ АНТРОПОЦЕНТРИСТСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ В АГРАРНУ ОСВІТНЮ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА В РИНКОВИХ УМОВАХ

В. В. Сотула

суддя, Севастопольський апеляційний господарський суд

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ У ФОРМУВАННІ ПРАВОВІДНОСИН У ЗЕМЕЛЬНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

М. А. Гирик

старший інспектор УКЗ ГУМВС України в Київській області, здобувач кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ГРОМАДСЬКІ РАДИ ПРИ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК ВАЖЛИВА ОРГАНІЗАЦІЙНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ УЧАСТІ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

М. В. Годзюр

аспірант кафедри управління суспільним розвитком, НАДУ при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-ПОНЯТІЙНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ПОЛІТИЧНИМИ ПАРТІЯМИ

В. Г. Слабкий

науковий співробітник, Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України (м. Київ)

ЯКІСНО НОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЗАСАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця