Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 11, 2010

І. В. Розпутенко

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ВТРАЧЕНІ ІЛЮЗІЇ!?

Д. В. Нехайчук

к. э. н., доцент, Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

О ПРОБЛЕМАТИКЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

О. І. Воробйова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, м. Сімферополь, докторант, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ОЦІНКА РІВНЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ

Н. І. Корецька

к. е. н., Луцький національний технічний університет

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ

Л. М. Рябініна

к. е. н, доцент кафедри банківської справи, Одеський державний економічний університет

СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЦІННОСТІ СУЧАСНИХ ГРОШЕЙ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА

О. О. Кавун

к. е. н., доцент кафедри торговельного підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

СВІТОВА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І ПРОГНОЗОВАНІ ЗМІНИ

О. М. Головня

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Вінницький національний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Г. М. Рябенко

к. е. н., Миколаївський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ У КРАЇНАХ З РОЗВИНЕНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

О. А. Кириченко

д. е. н., професор

Ю. А. Поскрипко

ст. викладач, Університет економіки та права "КРОК"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. В. Федосова

д. е. н., професор кафедри технологій будівельного виробництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

О. О. Молодід

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОСЕКЕНТУ

І. М. Вахович

д. е. н., професор, директор Інституту економіки та управління, Луцький національний технічний університет

М. С. Забедюк

аспірант, Луцький національний технічний університет

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ЕНДОГЕННОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

В. М. Кобець

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Херсонський державний університет

ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ ПРОТИ ЄДИНОЇ ЦІНИ: ВИБІР ОЛІГОПОЛІЇ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, докторант, Класичний приватний університет

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА КОРПОРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Н. І. Патика

к. е. н., професор кафедри менеджменту, декан факультету економіки та управління, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Г. Д. Лендєл

здобувач кафедри економіки та менеджменту, Київський міжнародний університет

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ

Н. В. Яшкіна

кандидат технічних наук, в.о. доцента кафедри менеджменту, Український державний хіміко-технологічного університету, м. Дніпропетровськ

ФОРМИ І МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

О. Г. Мітал

науковий співробітник, Академія фінансового управління при Міністерстві фінансів України

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ

Є. А. Стефанович

аспірант, Національний університет ДПС України

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ

Е. Ю. Лукьянова

Крымский гуманитарный университет (Ялта)

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА КОРРЕКТИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

С. М. Ганзюк

Дніпродзержинський Державний Технічний Університет

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

В. С. Постніков

аспірант кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

В. А. Редькіна

аспірант, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІРОБІТНИЦТВА В ПРОЦЕСАХ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

В. М. Янишівський

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОЦІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

В. Д. Л. Бантон

здобувач, Національний університет ДПС України

ПРИРОДА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Д. П. Сівіцький

заступник начальника відділу підтримки продажів корпоративним клієнтам, Полтавська філія ВАТ ВТБ Банк

С. П. Сівіцька

студентка, Полтавський національний університет імені Юрія Кондратюка

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ІПОТЕКИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

В. І. Черненко

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

С. П. Бугаєнко

аспірант, Національний університет біоресурсів і України

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ З ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ КОМПЛЕКСНОГО І ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

С. А. Матійко

к. держ. упр., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ

ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови обласної державної Адміністрації у Львівській області

ПРО ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ БЮДЖЕТУ НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2011 РІК

О. А. Федько

кандидат медичних наук, начальник відділу, Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України

АКТУАЛІЗАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ЗДОРОВ’Я ТА ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЇ

Л. М. Бєлкін

кандидат технічних наук, Голова Правління ЗАТ "Біт", Донецька область

НАРАХУВАННЯ ПОДАТКІВ "ЗАДНІМ ЧИСЛОМ" ЯК СУМНІВНИЙ ВИНАХІД УКРАЇНСЬКОГО ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

П. В. Іванюта

к. е. н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

ФУНКЦІЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. В. Вовк

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВИДІЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЛІЦЕНЗУВАННЮ

І. П. Приходько

к. е. н., доцент, докторант, РВПС України НАН України

ВПРОВАДЖЕННЯ АНТРОПОЦЕНТРИСТСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ В АГРАРНУ ОСВІТНЮ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА В РИНКОВИХ УМОВАХ

В. В. Сотула

суддя, Севастопольський апеляційний господарський суд

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ У ФОРМУВАННІ ПРАВОВІДНОСИН У ЗЕМЕЛЬНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

М. А. Гирик

старший інспектор УКЗ ГУМВС України в Київській області, здобувач кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ГРОМАДСЬКІ РАДИ ПРИ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК ВАЖЛИВА ОРГАНІЗАЦІЙНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ УЧАСТІ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

М. В. Годзюр

аспірант кафедри управління суспільним розвитком, НАДУ при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-ПОНЯТІЙНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ПОЛІТИЧНИМИ ПАРТІЯМИ

В. Г. Слабкий

науковий співробітник, Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України (м. Київ)

ЯКІСНО НОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЗАСАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"