EnglishНа русском

Зміст журналу № 11, 2009

р. 2009 жовтня 15-16

МАТЕРІАЛИ IV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ»

В. Г. Федоренко

д.е.н., професор, академік УАН, ректор, ІПК ДСЗУ

А. В. Казановський

к. істор. н., доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії, ІПК ДСЗУ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ НОВИМ ВИКЛИКАМ РИНКУ ПРАЦІ

А. А. Олешко

к. е. н., докторант, Національний університет ДПС України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

СУЧАНИЙ СТАН ЗАКОНОДАВСТВА З РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ

О. І. Соскін

директор Інституту трансформації суспільства, к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національна академія управління

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БУРЖУАЗІЇ І СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ

А. Д. Войцещук

к. е. н., Хмельницький центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів ДМСУ

МИТНА ВАРТІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Т. В. Паєнтко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Київський економічний інститут менеджмен

ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ДЕРЖАВИ ЯК ОБ'ЄКТ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Н. В. Дацій

к. е. н., доцент, провідний науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА НАРОЩЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

І. М. Сафронська

к. е. н., доцент, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Г. С. Бєлай

магістр з обліку і аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

С. В. Колесов

асистент кафедри обліку та аудиту, Донбаська державна машинобудівна академія

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ М. КРАМАТОРСЬКА

С. В. Бегун

актуарій управління економічного аналізу і актуарних розрахунків, ЗАТ "Просто-страхування"

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СТАТИСТИКИ В УКРАЇНІ

В. В. Лещев

аспирант, МФТИ

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА СТРАТЕГЮ ХЕДЖИРОВАНИЯ ОПЦИОНОВ

Т. В. Жила

старший викладач кафедри міжнародні фінанси, ВНДЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана"

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ІДЕЙ У ПРАЦЯХ В. Я. ЖЕЛЄЗНОВА

Р. В. Кулик

здобувач, Національний інститут проблем міжнародної безпеки РНБОУ

ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК ПРАЦІ: УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ

Каримли Эльмир Байрам оглы

докторант кафедры ВЭД, Институт международных отношений и лингвистики им. Аверроэса МАУП

КРОСС-КУЛЬТУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РЫНКА

Г. А. Мохонько

старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Видавничо-поліграфічний інститут

ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОНЕЧІТКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

І. Б. Скворцов

Національний університет "Львівська політехніка"

У. О. Балик

Національний університет "Львівська політехніка"

КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А. В. Хомутенко

викладач кафедри фінансів, Одеський державний економічний університет

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НЕПРИБУТ-КОВИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

І. М. Пальчик

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕРОБКИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

О. Ю. Буцька

аспірант, Полтавський університет споживчої кооперації України

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Р. М. Журило

аспірант, Класичний приватний університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ

Т. В. Кондратюк

кандидат наук з державного управління, Заступник Міністра у справах сім’ї, молоді та спорту

ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ США У СФЕРІ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, Чернігівський державний технологічний університет

Л. Д. Оліфіренко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ У РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ

О. І. Васильєва

кандидат наук з державного управління, доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління

СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ВРЯДУВАННЯ (З ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ)

О. А. Федько

кандидат медичних наук, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна Академія державного управління при Президентові України

ЕКОЛОГІЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ: ЗВ'ЯЗОК ПРЯМИЙ І ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ

С. В. Істомін

Державне підприємство "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м. Київ)

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

А. В. Терент’єва

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЗА УМОВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

В. М. Бесчастний

к. ю. н., проф., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ КОШТАМИ ГАЛУЗІ ОСВІТИ І НАУКИ

Т. В. Запорожець

керівник апарату Бердичівської районної державної адміністрації, аспірант кафедри національної безпеки, Національна Академія державного управління при Президентові України

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

М. І. Мелешко

головний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів України

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ЗЕРНА

О. О. Кахович

викладач, Академія митної служби України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л. В. Пельтек

к. е. н., доцент

НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ГАЛУЗЕЙ І ОРГАНІЗАЦІЙ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, Національна Академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

Р. М. Плющ

доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, заступник начальника ГУПМ ДПА України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

І. В. Дроботенко

аспірант кафедри права та законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ

М. Р. Волянська

аспірант кафедри психології, педагогіки та права, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕХАНІЗМ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

І. М. Олійченко

к. т. н. доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ В ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ СТАТИСТИКИ

Г. А. Харченко

аспірант, Національний Інститут стратегічних досліджень; начальник Другого відділу досліджень та розслідувань; Київське міське територіальне відділення Антимонопольного комітету Украї

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

В. Ю. Степанов

доцент кафедри філософії та політології, Харківська державна академія культури

ІНФОРМАЦІЯ ЯК СУБ'ЄКТ ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

С. В. Тринчук

аспірант НІСД, начальник Першого відділу досліджень та розслідувань, Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО — ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ

Ю. В. Шпак

к. е. н., доцент, докторант, кафедра економічної теорії та історії економіки, Національна Академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

І. І. Шкуратова

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АПК УКРАЇНИ

В. І. Юрченко

аспірант, РВПС України НАН України

ПРО КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12