Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 11, 2009

р. 2009 жовтня 15-16

МАТЕРІАЛИ IV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ»

В. Г. Федоренко

д.е.н., професор, академік УАН, ректор, ІПК ДСЗУ

А. В. Казановський

к. істор. н., доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії, ІПК ДСЗУ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ НОВИМ ВИКЛИКАМ РИНКУ ПРАЦІ

А. А. Олешко

к. е. н., докторант, Національний університет ДПС України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

СУЧАНИЙ СТАН ЗАКОНОДАВСТВА З РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ

О. І. Соскін

директор Інституту трансформації суспільства, к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національна академія управління

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БУРЖУАЗІЇ І СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ

А. Д. Войцещук

к. е. н., Хмельницький центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів ДМСУ

МИТНА ВАРТІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Т. В. Паєнтко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Київський економічний інститут менеджмен

ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ДЕРЖАВИ ЯК ОБ'ЄКТ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Н. В. Дацій

к. е. н., доцент, провідний науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА НАРОЩЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

І. М. Сафронська

к. е. н., доцент, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Г. С. Бєлай

магістр з обліку і аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

С. В. Колесов

асистент кафедри обліку та аудиту, Донбаська державна машинобудівна академія

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ М. КРАМАТОРСЬКА

С. В. Бегун

актуарій управління економічного аналізу і актуарних розрахунків, ЗАТ "Просто-страхування"

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СТАТИСТИКИ В УКРАЇНІ

В. В. Лещев

аспирант, МФТИ

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА СТРАТЕГЮ ХЕДЖИРОВАНИЯ ОПЦИОНОВ

Т. В. Жила

старший викладач кафедри міжнародні фінанси, ВНДЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана"

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ІДЕЙ У ПРАЦЯХ В. Я. ЖЕЛЄЗНОВА

Р. В. Кулик

здобувач, Національний інститут проблем міжнародної безпеки РНБОУ

ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК ПРАЦІ: УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ

Каримли Эльмир Байрам оглы

докторант кафедры ВЭД, Институт международных отношений и лингвистики им. Аверроэса МАУП

КРОСС-КУЛЬТУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РЫНКА

Г. А. Мохонько

старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Видавничо-поліграфічний інститут

ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОНЕЧІТКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

І. Б. Скворцов

Національний університет "Львівська політехніка"

У. О. Балик

Національний університет "Львівська політехніка"

КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А. В. Хомутенко

викладач кафедри фінансів, Одеський державний економічний університет

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НЕПРИБУТ-КОВИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

І. М. Пальчик

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕРОБКИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

О. Ю. Буцька

аспірант, Полтавський університет споживчої кооперації України

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Р. М. Журило

аспірант, Класичний приватний університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ

Т. В. Кондратюк

кандидат наук з державного управління, Заступник Міністра у справах сім’ї, молоді та спорту

ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ США У СФЕРІ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, Чернігівський державний технологічний університет

Л. Д. Оліфіренко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ У РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ

О. І. Васильєва

кандидат наук з державного управління, доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління

СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ВРЯДУВАННЯ (З ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ)

О. А. Федько

кандидат медичних наук, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна Академія державного управління при Президентові України

ЕКОЛОГІЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ: ЗВ'ЯЗОК ПРЯМИЙ І ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ

С. В. Істомін

Державне підприємство "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м. Київ)

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

А. В. Терент’єва

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЗА УМОВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

В. М. Бесчастний

к. ю. н., проф., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ КОШТАМИ ГАЛУЗІ ОСВІТИ І НАУКИ

Т. В. Запорожець

керівник апарату Бердичівської районної державної адміністрації, аспірант кафедри національної безпеки, Національна Академія державного управління при Президентові України

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

М. І. Мелешко

головний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів України

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ЗЕРНА

О. О. Кахович

викладач, Академія митної служби України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л. В. Пельтек

к. е. н., доцент

НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ГАЛУЗЕЙ І ОРГАНІЗАЦІЙ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, Національна Академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

Р. М. Плющ

доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, заступник начальника ГУПМ ДПА України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

І. В. Дроботенко

аспірант кафедри права та законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ

М. Р. Волянська

аспірант кафедри психології, педагогіки та права, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕХАНІЗМ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

І. М. Олійченко

к. т. н. доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ В ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ СТАТИСТИКИ

Г. А. Харченко

аспірант, Національний Інститут стратегічних досліджень; начальник Другого відділу досліджень та розслідувань; Київське міське територіальне відділення Антимонопольного комітету Украї

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

В. Ю. Степанов

доцент кафедри філософії та політології, Харківська державна академія культури

ІНФОРМАЦІЯ ЯК СУБ'ЄКТ ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

С. В. Тринчук

аспірант НІСД, начальник Першого відділу досліджень та розслідувань, Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО — ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ

Ю. В. Шпак

к. е. н., доцент, докторант, кафедра економічної теорії та історії економіки, Національна Академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

І. І. Шкуратова

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АПК УКРАЇНИ

В. І. Юрченко

аспірант, РВПС України НАН України

ПРО КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"