EnglishНа русском

Економіка та держава № 11, 2009

р. 2009 жовтня 15-16

МАТЕРІАЛИ IV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ»

В. Г. Федоренко

д.е.н., професор, академік УАН, ректор, ІПК ДСЗУ

А. В. Казановський

к. істор. н., доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії, ІПК ДСЗУ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ НОВИМ ВИКЛИКАМ РИНКУ ПРАЦІ

А. А. Олешко

к. е. н., докторант, Національний університет ДПС України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

СУЧАНИЙ СТАН ЗАКОНОДАВСТВА З РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ

О. І. Соскін

директор Інституту трансформації суспільства, к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національна академія управління

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БУРЖУАЗІЇ І СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ

А. Д. Войцещук

к. е. н., Хмельницький центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів ДМСУ

МИТНА ВАРТІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Т. В. Паєнтко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Київський економічний інститут менеджмен

ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ДЕРЖАВИ ЯК ОБ'ЄКТ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Н. В. Дацій

к. е. н., доцент, провідний науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА НАРОЩЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

І. М. Сафронська

к. е. н., доцент, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Г. С. Бєлай

магістр з обліку і аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

С. В. Колесов

асистент кафедри обліку та аудиту, Донбаська державна машинобудівна академія

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ М. КРАМАТОРСЬКА

С. В. Бегун

актуарій управління економічного аналізу і актуарних розрахунків, ЗАТ "Просто-страхування"

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СТАТИСТИКИ В УКРАЇНІ

В. В. Лещев

аспирант, МФТИ

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА СТРАТЕГЮ ХЕДЖИРОВАНИЯ ОПЦИОНОВ

Т. В. Жила

старший викладач кафедри міжнародні фінанси, ВНДЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана"

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ІДЕЙ У ПРАЦЯХ В. Я. ЖЕЛЄЗНОВА

Р. В. Кулик

здобувач, Національний інститут проблем міжнародної безпеки РНБОУ

ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК ПРАЦІ: УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ

Каримли Эльмир Байрам оглы

докторант кафедры ВЭД, Институт международных отношений и лингвистики им. Аверроэса МАУП

КРОСС-КУЛЬТУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РЫНКА

Г. А. Мохонько

старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Видавничо-поліграфічний інститут

ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОНЕЧІТКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

І. Б. Скворцов

Національний університет "Львівська політехніка"

У. О. Балик

Національний університет "Львівська політехніка"

КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А. В. Хомутенко

викладач кафедри фінансів, Одеський державний економічний університет

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НЕПРИБУТ-КОВИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

І. М. Пальчик

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕРОБКИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

О. Ю. Буцька

аспірант, Полтавський університет споживчої кооперації України

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Р. М. Журило

аспірант, Класичний приватний університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ

Т. В. Кондратюк

кандидат наук з державного управління, Заступник Міністра у справах сім’ї, молоді та спорту

ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ США У СФЕРІ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, Чернігівський державний технологічний університет

Л. Д. Оліфіренко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ У РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ

О. І. Васильєва

кандидат наук з державного управління, доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління

СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ВРЯДУВАННЯ (З ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ)

О. А. Федько

кандидат медичних наук, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна Академія державного управління при Президентові України

ЕКОЛОГІЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ: ЗВ'ЯЗОК ПРЯМИЙ І ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ

С. В. Істомін

Державне підприємство "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м. Київ)

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

А. В. Терент’єва

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЗА УМОВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

В. М. Бесчастний

к. ю. н., проф., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ КОШТАМИ ГАЛУЗІ ОСВІТИ І НАУКИ

Т. В. Запорожець

керівник апарату Бердичівської районної державної адміністрації, аспірант кафедри національної безпеки, Національна Академія державного управління при Президентові України

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

М. І. Мелешко

головний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів України

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ЗЕРНА

О. О. Кахович

викладач, Академія митної служби України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л. В. Пельтек

к. е. н., доцент

НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ГАЛУЗЕЙ І ОРГАНІЗАЦІЙ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, Національна Академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

Р. М. Плющ

доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, заступник начальника ГУПМ ДПА України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

І. В. Дроботенко

аспірант кафедри права та законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ

М. Р. Волянська

аспірант кафедри психології, педагогіки та права, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕХАНІЗМ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

І. М. Олійченко

к. т. н. доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ В ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ СТАТИСТИКИ

Г. А. Харченко

аспірант, Національний Інститут стратегічних досліджень; начальник Другого відділу досліджень та розслідувань; Київське міське територіальне відділення Антимонопольного комітету Украї

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

В. Ю. Степанов

доцент кафедри філософії та політології, Харківська державна академія культури

ІНФОРМАЦІЯ ЯК СУБ'ЄКТ ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

С. В. Тринчук

аспірант НІСД, начальник Першого відділу досліджень та розслідувань, Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО — ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ

Ю. В. Шпак

к. е. н., доцент, докторант, кафедра економічної теорії та історії економіки, Національна Академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

І. І. Шкуратова

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АПК УКРАЇНИ

В. І. Юрченко

аспірант, РВПС України НАН України

ПРО КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця