EnglishНа русском

Економіка та держава № 11, 2008

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, перший віце-президент Спілки будівельників України

А. М. Тугай

д. т. н., професор, ректор КНУБА

А. Ф. Гойко

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки будівництва КНУБА

В. Б. Джабейло

ст. н. с. РВПС України НАН України

КОНЦЕПЦІЯ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

А. С. Криклій

д. е. н., професор

І. О. Лютий

д. е. н., професор

О. М. Юрчук

аспірант, кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК КРИТЕРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Ю. В. Сибірянська

аспірант кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

АДМІНІСТРУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

І. О. Пінчук

доцент кафедри економічної теорії, Полтавський університет споживчої кооперації України

ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗГЛАДЖУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ

Н. В. Семенченко

доцент кафедри ТПЕ, НТУУ "КПІ"

ДИНАМІКА ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ

Г. Я. Левчунь

к. е. н., доцент, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

І. М. Луцький

академік УАН, к. ю. н., д-р права

Н. І. Луцька

магістр міжнародної економіки, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

А. І. Луцький

доцент, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ПРОБЛЕМИ ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

І. Л. Татомир

викладач, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ВПЛИВ ДЕМОТИВАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

М. В. Клець

к. е. н., доцент, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Д. В. Клець

науковець

БОРОТЬБА З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ: ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ

М. Ф. Білоцька

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

А. М. Вдовиченко

аспірант, Національний університет державної податкової служби України

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТА ОЦІНКА НЕОРГАНІЗОВАНИХ ВАЛЮТНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ

Г. М. Калетник

кандидат сільськогосподарських наук, Голова Української асоціації "Укрбіоенерго" (м. Київ)

РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ БІОПАЛИВА

Н. Г. Георгіаді

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

КУМУЛЯТИВНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Г. Ю. Кучерова

старший викладач, аспірант, Класичний приватний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРОКУ СЛУЖБИ МАШИНИ НА ОСНОВІ ЗАЛЕЖНОСТІ ЦІНИ І ВИТРАТ ВІД КУМУЛЯТИВНОГО ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ

О. В. Мягкова

аспірант, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ

О. В. Троян

аспірант, Класичний приватний університет

ОБГРУНТУВАННЯ ЗМІНИ КОНТРОЛЮ НА КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БОРГІВ ГЕНЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ ЕНЕРГЕТИКИ

В. Т. Плакіда

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАСНОСТІ

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНИ

Г. І. Груба

к. держ. упр., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

П. І. Гаман

кандидат наук з державного управління, заслужений працівник охорони здоров'я України

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРИСКОРЕНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ)

Б. Й. Візіров

заступник начальника управління реєстрації та обліку платників податків, Державна податкова адміністрація України

УПРАВЛІННЯ КАР'ЄРОЮ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК ВЗАЄМОДІЯ ІНТЕРЕСІВ

В. О. Плющ

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

О. О. Дармограй

аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТИЛЮ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ТЕОРІЙ ЛІДЕРСТВА

А. Е. Омаров

аспірант, Харківський регіональний Інститут державного управління НАДУ при Президентові України

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

І. В. Дроботенко

аспірант кафедри права та законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКОНОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А. О. Дєгтяр

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

Р. Г. Соболь

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ПРОЦЕС СТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

О. В. Клюй

здобувач кафедри національної безпеки, НАДУ при Президентові України

РОЗРОБКА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ВОДОЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ МЕГАПОЛІСУ З ВРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

О. О. Шевченко

к. с-г. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Є. Л. Гринь

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ

О. І. Шевська

аспірант, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця