EnglishНа русском

Зміст журналу № 11, 2008

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, перший віце-президент Спілки будівельників України

А. М. Тугай

д. т. н., професор, ректор КНУБА

А. Ф. Гойко

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки будівництва КНУБА

В. Б. Джабейло

ст. н. с. РВПС України НАН України

КОНЦЕПЦІЯ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

А. С. Криклій

д. е. н., професор

І. О. Лютий

д. е. н., професор

О. М. Юрчук

аспірант, кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК КРИТЕРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Ю. В. Сибірянська

аспірант кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

АДМІНІСТРУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

І. О. Пінчук

доцент кафедри економічної теорії, Полтавський університет споживчої кооперації України

ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗГЛАДЖУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ

Н. В. Семенченко

доцент кафедри ТПЕ, НТУУ "КПІ"

ДИНАМІКА ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ

Г. Я. Левчунь

к. е. н., доцент, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

І. М. Луцький

академік УАН, к. ю. н., д-р права

Н. І. Луцька

магістр міжнародної економіки, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

А. І. Луцький

доцент, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ПРОБЛЕМИ ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

І. Л. Татомир

викладач, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ВПЛИВ ДЕМОТИВАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

М. В. Клець

к. е. н., доцент, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Д. В. Клець

науковець

БОРОТЬБА З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ: ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ

М. Ф. Білоцька

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

А. М. Вдовиченко

аспірант, Національний університет державної податкової служби України

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТА ОЦІНКА НЕОРГАНІЗОВАНИХ ВАЛЮТНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ

Г. М. Калетник

кандидат сільськогосподарських наук, Голова Української асоціації "Укрбіоенерго" (м. Київ)

РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ БІОПАЛИВА

Н. Г. Георгіаді

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

КУМУЛЯТИВНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Г. Ю. Кучерова

старший викладач, аспірант, Класичний приватний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРОКУ СЛУЖБИ МАШИНИ НА ОСНОВІ ЗАЛЕЖНОСТІ ЦІНИ І ВИТРАТ ВІД КУМУЛЯТИВНОГО ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ

О. В. Мягкова

аспірант, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ

О. В. Троян

аспірант, Класичний приватний університет

ОБГРУНТУВАННЯ ЗМІНИ КОНТРОЛЮ НА КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БОРГІВ ГЕНЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ ЕНЕРГЕТИКИ

В. Т. Плакіда

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАСНОСТІ

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНИ

Г. І. Груба

к. держ. упр., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

П. І. Гаман

кандидат наук з державного управління, заслужений працівник охорони здоров'я України

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРИСКОРЕНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ)

Б. Й. Візіров

заступник начальника управління реєстрації та обліку платників податків, Державна податкова адміністрація України

УПРАВЛІННЯ КАР'ЄРОЮ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК ВЗАЄМОДІЯ ІНТЕРЕСІВ

В. О. Плющ

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

О. О. Дармограй

аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТИЛЮ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ТЕОРІЙ ЛІДЕРСТВА

А. Е. Омаров

аспірант, Харківський регіональний Інститут державного управління НАДУ при Президентові України

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

І. В. Дроботенко

аспірант кафедри права та законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКОНОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А. О. Дєгтяр

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

Р. Г. Соболь

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ПРОЦЕС СТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

О. В. Клюй

здобувач кафедри національної безпеки, НАДУ при Президентові України

РОЗРОБКА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ВОДОЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ МЕГАПОЛІСУ З ВРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

О. О. Шевченко

к. с-г. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Є. Л. Гринь

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ

О. І. Шевська

аспірант, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12