Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 11, 2008

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, перший віце-президент Спілки будівельників України

А. М. Тугай

д. т. н., професор, ректор КНУБА

А. Ф. Гойко

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки будівництва КНУБА

В. Б. Джабейло

ст. н. с. РВПС України НАН України

КОНЦЕПЦІЯ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

А. С. Криклій

д. е. н., професор

І. О. Лютий

д. е. н., професор

О. М. Юрчук

аспірант, кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК КРИТЕРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Ю. В. Сибірянська

аспірант кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

АДМІНІСТРУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

І. О. Пінчук

доцент кафедри економічної теорії, Полтавський університет споживчої кооперації України

ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗГЛАДЖУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ

Н. В. Семенченко

доцент кафедри ТПЕ, НТУУ "КПІ"

ДИНАМІКА ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ

Г. Я. Левчунь

к. е. н., доцент, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

І. М. Луцький

академік УАН, к. ю. н., д-р права

Н. І. Луцька

магістр міжнародної економіки, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

А. І. Луцький

доцент, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ПРОБЛЕМИ ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

І. Л. Татомир

викладач, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ВПЛИВ ДЕМОТИВАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

М. В. Клець

к. е. н., доцент, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Д. В. Клець

науковець

БОРОТЬБА З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ: ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ

М. Ф. Білоцька

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

А. М. Вдовиченко

аспірант, Національний університет державної податкової служби України

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТА ОЦІНКА НЕОРГАНІЗОВАНИХ ВАЛЮТНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ

Г. М. Калетник

кандидат сільськогосподарських наук, Голова Української асоціації "Укрбіоенерго" (м. Київ)

РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ БІОПАЛИВА

Н. Г. Георгіаді

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

КУМУЛЯТИВНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Г. Ю. Кучерова

старший викладач, аспірант, Класичний приватний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРОКУ СЛУЖБИ МАШИНИ НА ОСНОВІ ЗАЛЕЖНОСТІ ЦІНИ І ВИТРАТ ВІД КУМУЛЯТИВНОГО ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ

О. В. Мягкова

аспірант, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ

О. В. Троян

аспірант, Класичний приватний університет

ОБГРУНТУВАННЯ ЗМІНИ КОНТРОЛЮ НА КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БОРГІВ ГЕНЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ ЕНЕРГЕТИКИ

В. Т. Плакіда

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАСНОСТІ

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНИ

Г. І. Груба

к. держ. упр., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

П. І. Гаман

кандидат наук з державного управління, заслужений працівник охорони здоров'я України

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРИСКОРЕНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ)

Б. Й. Візіров

заступник начальника управління реєстрації та обліку платників податків, Державна податкова адміністрація України

УПРАВЛІННЯ КАР'ЄРОЮ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК ВЗАЄМОДІЯ ІНТЕРЕСІВ

В. О. Плющ

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

О. О. Дармограй

аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТИЛЮ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ТЕОРІЙ ЛІДЕРСТВА

А. Е. Омаров

аспірант, Харківський регіональний Інститут державного управління НАДУ при Президентові України

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

І. В. Дроботенко

аспірант кафедри права та законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКОНОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А. О. Дєгтяр

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

Р. Г. Соболь

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ПРОЦЕС СТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

О. В. Клюй

здобувач кафедри національної безпеки, НАДУ при Президентові України

РОЗРОБКА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ВОДОЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ МЕГАПОЛІСУ З ВРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

О. О. Шевченко

к. с-г. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Є. Л. Гринь

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ

О. І. Шевська

аспірант, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"