Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 10, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10

Завантажити журнал №10, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.4

В. А. Фостолович

д. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Т. В. Боцян

к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи, Житомирський державний університет імені Івана Франка

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ НЕЗАЛЕЖНОГО ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА ЗА УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ

V. Fostolovych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics, Management, Marketing and Hotel and Restaurant Business, Zhytomyr Ivan Franko State University

T. Botsіan

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Management, Marketing and Hotel and Restaurant Business, Zhytomyr Ivan Franko State University

INNOVATIVE BUSINESS PROCESS MODEL IN THE SYSTEM OF INDEPENDENT FINANCIAL INTERMEDIATION IN TERMS OF REALIZATION OF UKRAINE'S EUROPEAN INTEGRATION ASPIRATIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.12

Р. В. Лавров

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування,ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ, Україна

А. О. Кравченко

аспірант, НУ "Чернігівська політехніка", м. Чернігів, Україна

С. В. Козловський

д. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна

Г. Ф. Мазур

д. е. н., професор, професор кафедри управління та адміністрування,КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти", м. Вінниця, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ КОРОНАКРИЗИ

R. Lavrov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Accounting and Taxation, PHEI "European University", Kyiv, Ukraine

A. Kravchenko

Postgraduate Student, Chernihiv Polytechnic National University, Chernihiv, Ukraine

S. Kozlovskyi

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Corporate and Spatial Economics, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine

H. Mazur

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Administration, РHEE "Vinnytsia Аcademy of Сontinuing Еducation", Vinnytsia, Ukraine

TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S ECONOMY IN THE CORONAVIRUS CRISIS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.20

О. В. Орлова-Курилова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна

Д. О. Березовський

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, м. Київ, Україна

Л. Ф. Пастернак

старший викладач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна

М. М. Рій

викладач кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ: РЕГУЛЮВАННЯ ОНОВЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО СТИМУЛЮВАННЯ В УМОВАХ COVID-19

O. Orlova-Kurilova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management, Law, Statistics and Economical Analysis, Luhansk National Agrarian University, Starobilsk, Ukraine

D. Berezovskyi

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University, Kyiv, Ukraine

L. Pasternak

Senior Lecturer of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, Ukraine

M. Riy

Lecturer of the Department of Foreign Languages and Culture of Professional Speech, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine

PUBLIC ADMINISTRATION OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP: REGULATION OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT RENEWAL AND INVESTMENT INCENTIVES UNDER COVID-19

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.24

О. І. Дребот

д. е. н., професор, академік НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН

К. О. Бабікова

к. с.-г. н., Інститут агроекології і природокористування НААН

Г. Б. Олійник

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

ІНТЕГРОВАНІ МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

O. Drebot

Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of NAAS, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

K. Babikova

PhD in Agricultural Sciences, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

H. Oliinyk

Postgraduate student, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

INTEGRATED MECHANISMS OF RECREATIONAL TOURISM FUNCTIONING IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.31

М. М. Король

д. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин,Ужгородський національний університет

А. В. Добош

магістр, Ужгородський національний університет

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНО-КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

M. Korol

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Affairs, Uzhhorod National University

A. Dobosh

Master's student, Uzhhorod National University

THE INFLUENCE OF INVESTMENT AND CREDIT ACTIVITIES OF INTERNATIONAL CREDIT AND FINANCIAL ORGANIZATIONS ON THE ECONOMY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.37

С. М. Халатур

д. е. н., професор, в. о. завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

М. В. Кравченко

д. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування та УФЕБ, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Д. К. Карамушка

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Е. В. Козир

студент гр. МгФБС-1-20, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

КОМПЛЕКСНА ЕКСПРЕС-МЕТОДИКА ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

M. Kravchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting, Taxation and MFED, Dnipro State Agrarian and Economic University

D. Karamushka

Postgraduate student, Dnipro State Agrarian and Economic University

E. Kozyr

Student of gr. MGFBS-1-20, Dnipro State Agrarian and Economic University

COMPLEX EXPRESS METHOD OF ASSESSMENT OF CREDIT CAPACITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES TAKING INTO ACCOUNT THE LEVEL OF THEIR ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.43

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ

O. Krasovska

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of International Marketing, Alfred Nobel University in Dnipro

COMPREHENSIVE EVALUATION OF MARKETING ACTIVITIES AT SERVICE ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.47

А. А. Григорук

к. е. н., доцент, доцент кафедри філософії та суспільних наук,Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Л. М. Литвин

к. е. н., доцент, доцент кафедри філософії та суспільних наук,Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

А. Hryhoruk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Philosophy and Social Sciences, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

L. Lytvyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Philosophy and Social Sciences, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

FINANCIAL CAPITAL AND ITS FORMATION UNDER THE CONDITIONS OF ECONOMIC GLOBALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.53

С. В. Онешко

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки і фінансів,Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РІВНЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ДОДАТКОВИХ КРИТЕРІЇВ

S. Oneshko

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics and Finance, Odessa National Maritime University, Odessa, Ukraine

METHODS OF ASSESSMENT OF TECHNOLOGICAL LEVEL OF INDUSTRIAL PRODUCTS USING ADDITIONAL CRITERIA

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.59

М. В. Штань

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національна академія управління

ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

M. Shtan

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, National Academy of Management

THEORETICAL CONCEPTUALIZATION OF STRUCTURAL POLICY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.64

S. Alizada

PhD in Economics, Senior Lecturer, Azerbaijan University of Architecture and Construction, Baku, Azerbaijan

CONCEPTUAL APPROACH TO REGULATION OF INVESTMENT POLICY IN CONSTRUCTION COMPANIES

Ш. І. Алізаде

доктор філософії з економіки, старший викладач, Азербайджанський Архітектурно-Будівельний Університет, м. Баку, Азербайджанська Республіка

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.68

М. Б. Нагара

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна

ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА: ГЕНЕЗИС, СТРУКТУРА, ОСОБЛИВОСТІ

M. Nahara

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Tourism and Hospitality, West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

CIRCULAR ECONOMY: GENESIS, STRUCTURE, FEATURES

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.74

Л. Д. Водянка

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

С. І. Тодорюк

к. е. н., асистент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

І. М. Тодоріко

дослідниця кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СТАН РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

L. Vodianka

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

S. Todoriuk

PhD in Economics, Assistant of the Department of Business and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

I. Todoriko

Researcher of the Department of Business and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE LABOR MARKET IN UKRAINE AND THE WORLD

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.80

М. Я. Нагірна

к. е. н., асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

О. І. Дорош

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ B2B

M. Nahirna

PhD in Economics, Assistant of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

O. Dorosh

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

KEY ASPECTS OF USING SOCIAL NETWORKS FOR THE B2B BUSINESS MODEL

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.86

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

Л. К. Феофанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

О. О. Рябчук

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

L. Feofanov

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

O. Riabchuk

Master's student of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVING FINANCIAL ACCOUNTING AND PAYROLL AUDIT TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF ENTERPRISE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.93

Ю. В. Масюк

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

В. Ю. Боюн

студентка, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Yu. Masyuk

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

V. Boyun

Student, Dnipro State Agrarian and Economic University

MANAGEMENT OF FINANCIAL RESULTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISE ACTIVITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.97

О. В. Максютова

здобувач, Мукачівський державний університет

ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ РЕГІОНУ В НАПРЯМІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ПОЛІТИКИ

O. Maksyutova

Сandidate for a degree, Mukachevo State University

PROSPECTS FOR AN INNOVATIVE RENEWAL OF THE TOURISM AND RECREATION BUSINESS OF THE REGION TOWARDS THE IMPLEMENTATION OF RESOURCE-SAVING POLICIES

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"