Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 10, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10

Завантажити журнал №10, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.4

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

Н. В. Курбала

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту, Дніпровський університет імені О. Гончара

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ КОН'ЮНКТУРУ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

N. Kurbala

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and International Management, Oles Honchar Dnipro National University

TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMIC CONJUNCTURE AND COMPETITIVENESS OF DEVELOPED COUNTRIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.15

О. О. Коць

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

Л. П. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

П. Г. Ільчук

д. е. н., професор, завідувач кафедри технологій управління, Національний університет "Львівська політехніка"

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СУБ'ЄКТАМИ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ

O. Kots

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University

L. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University

P. Ilchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management Technologies, Lviv Polytechnic National University

PROSPECTS FOR THE UKRAINIAN STOCK MARKET DEVELOPMENT THROUGH THE USE OF CORPORATE BONDS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.19

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, professor, Professor of the Department of Economics and Services, Kyiv National University of Technologies and Design

O. Budiakova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics and Services,Kyiv National University of Technologies and Design

FEATURES OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та сфери обслуговування, Київський національний університет технологій та дизайну

О. Ю. Будякова

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та сфери обслуговування, Київський національний університет технологій та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.24

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет "Львівська політехніка"

Т. О. Петрушка

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет "Львівська політехніка"

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПОДОЛАННІ БАР'ЄРІВ НА ШЛЯХУ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

T. Petrushka

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

THE ROLE OF THE STATE IN OVERCOMING BARRIERS TO THE IMPLEMENTATION OF ENERGY-SAVING MEASURES AT ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.30

О. В. Ярошевська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

І. В. Кулько-Лабинцева

к. е. н., доцент кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ДЖЕРЕЛА ЗАЛУЧЕНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Yaroshevska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Classical Private University, Zaporizhzhia

I. Kulko-Labyntseva

PhD in Economic, Associate Professor of the Department of Economics, Classical Private University, Zaporizhzhia

SOURCES OF ATTRACTED FINANCIAL RESOURCES AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.34

К. М. Ніколаєць

д. і. н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

Ю. І. Ясько

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

О. Ю. Ніколаєць

здобувач освітнього ступеня "бакалавр", спеціальність "Міжнародні економічні відносини",Київський національний торговельно-економічний університет

МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

K. Nikolaiets

Doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of Economics and Competition Policy, Kyiv National University of Trade and Economics

Y. Yasko

PhD in Economics, Associate Professorof the Department of Economics and Competition Policy, Kyiv National University of Trade and Economics

O. Nikolaiets

Bachelor degree in Field of Science of "International economic relation", Kyiv National University of Trade and Economics

MOTIVATIONAL FACTORS OF EXTERNAL LABOR MIGRATION OF UKRAINIAN POPULATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.39

С. В. Скрипник

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування,ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

І. Б. Франчук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

І. В. Шепель

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування,ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

S. Skrypnyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation,Kherson State Agrarian University

I. Franchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv

I. Shepel

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Kherson State Agrarian University

FEATURES OF AUTOMATION OF ENTERPRISE ACCOUNTING IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.46

А. І. Капліна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

ФАКТОРИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА АГРОПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

А. Kaplina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian University

FACTORS OF STABILIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.50

Л. М. Чуприна

к. ю. н., доцент кафедри фінансового права, Інститут права,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Е. Г. Мороз

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту,Національний університет водного господарства та природокористування

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

L. Chupruna

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Financial Law, Institute of Law, Taras Shevchenko National University of Kyiv

E. Moroz

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of management, Institute of Economics and Management, National University of Water and Environmental Engineering

PROBLEMS AND PROSPECTS OF STRENGTHENING THE FINANCIAL STABILITY OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.56

Н. М. Зленко

к. філос. н., доцент кафедри філософії та соціальних наук, Навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Н. В. Павленко

к. е. н., доцент кафедри соціальних та економічних дисциплін, Харківський національний університет внутрішніх справ

В. В. Ярова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри статистики і економічного аналізу, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ВПЛИВ НА НИХ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

N. Zlenko

PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Philosophy and Social sciences,Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko

N. Pavlenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Social and Economic Disciplines, Kharkiv National University of Internal Affairs

V. Yarova

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Statistics and Economic Analysis, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev

THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC PROCESSES ON THE ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.63

О. В. Нагорна

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. Є. Кононова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу, ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Н. А. Даляк

к. е. н., доцент кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Інститут економіки та менеджменту

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

O. Nahorna

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of marketing and international trade, National University of Life and Environmental Science of Ukraine

O. Kononova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Marketing, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture

N. Daliak

PhD in Economics Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Marketing, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Institute of Economics and Management

MARKETING RESEARCH OF AGRI-FOOD AND INDUSTRIAL PRODUCTS: STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.68

С. В. Федоренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, КНУБА, Академік академії будівництва України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ

S. Fedorenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Academician of academy of building of Ukraine

STATE REGULATION OF LABOR SAFETY AT ENTERPRISES, INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.73

О. І. Решетняк

к. е. н., доцент, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

СЦЕНАРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

O. Reshetnyak

PhD in Economics, Аssociate Рrofessor, Research Centre for Industrial Problems of Development of the National Academy of Sciences of Ukraine

SCENARIO MODELLING OF SCIENTIFIC POTENTIAL DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.80

О. М. Саковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Уманський національний університет садівництва

В. А. Лементовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ІНКЛЮЗИВ-ТУР

О. Sakovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

V. Lementovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture

THE USE OF MARKETING APPROACH IN ORDER TO FORM THE PRICE OF AN INCLUSIVE TOUR

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.84

Г. В. Смалійчук

к. е. н., доцент, кафедра управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ "Київський національний економічний університет"

О. В. Субочев

к. е. н., доцент, кафедра міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет"

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ ІЗ КРАЇНАМИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ І ПІВНІЧНОЇ АФРИКИ У КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ЦИРКУЛЯРНОЇ МІГРАЦІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

G. Smaliychuk

PhD in Economics, Assistant Professor, Department of Personnel Management and Labor Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

A. Subochev

PhD in Economics, Assistant Professor, Department of International Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE MAIN TENDENCIES AND PROSPECTS OF INTERACTION OF UKRAINE WITH THE COUNTRIES OF THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA IN THE CONTEXT OF EXTERNAL CIRCULAR MIGRATION OF INTERNATIONAL WORKERS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.89

Д. М. Соковніна

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

АДАПТИВНА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

D. Sokovnina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture

ADAPTIVE MARKETING STRATEGY OF THE ENTERPRISE: METHODS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.93

І. В. Гончарук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

I. Honcharuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Vinnytsia National Agrarian University

THE CURRENT STATE OF ENERGY SUPPLY OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.99

І. В. Кривов'язюк

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

О. В. Бурбан

аспірант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ "ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА" ТА ДЕТЕРМІНАНТИ ЇЇ ЗРОСТАННЯ

I. Kryvovyazyuk

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

A. Burban

Postgraduate student of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

ECONOMIC ESSENCE OF "ENTERPRISE VALUE" CONCEPT AND ITS GROWTH DETERMINANTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.105

Г. С. Фролова

к. е. н., провідний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут економічного розвитку, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Д. К. Фролов

аспірант кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

A. Frolova

PhD in Economics, Leading Researcher of the Research Institute of Economic Development of the SHEI "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

D. Frolov

Postgraduate student, Department of International Management, SHEI "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

INSTITUTIONAL FEATURES OF INTERNATIONAL FINANCING OF INNOVATION ACTIVITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.111

Аллахвердиев Анар Этибар оглы

докторант, Западно-Каспийский Университет

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Allahverdiyev Anar Etibar oglu

Doctoral candidate, West Caspian University

THE CURRENT STATE OF LENDING TO THE REAL SECTOR IN AZERBAIJAN

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.118

Huseynov Fuad Vagif

Doctoral candidate, UNEC

CONCEPTUAL ISSUES OF TAX ANALYSIS

Гусейнов Фуад Вагіф огли

докторант, Азербайджанський Державний Економічний Університет, (UNEC)

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОДАТКОВОГО АНАЛІЗУ

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.121

Панахов Эльшан Ибрет оглы

докторант, Университет "Азербайджан"

РОЛЬ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Panahov Elshan Ibret oglu

Doctoral candidate, University "Azerbaijan"

THE ROLE OF THE OIL SECTOR IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AZERBAIJAN

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.126

Є. М. Киян

асистент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет"

ГЛОБАЛЬНА КООРДИНАЦІЯ ТА ОФІЦІЙНА ДОПОМОГА З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ЗАДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Y. Kyian

Assistant of the Department of International Management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

GLOBAL COORDINATION AND OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE TO ACHIEVE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.131

Сулейманлы Севда Мазахир кызы

докторант, Азербайджанский Университет Кооперации

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ В РАЗВИТИИ РЫНКА БЫТОВЫХ ТОВАРОВ

Suleymanli Sevda Mazahir gizi

Doctoral candidate, Azerbaijan University of Cooperation

THE ROLE OF INTERNATIONAL TRADE RELATIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE HOUSEHOLD GOODS MARKET

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.136

М. П. Політило

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

О. О. Бонецький

к. е. н., асистент, асистент кафедри фінансів,Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОНЕТАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

M. Politylo

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance,Lviv Polytechnic National University, Lviv

O. Bonetskyy

PhD in Economics, Assistant, Assistant of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University, Lviv

THE USE FEATURES OF MONETARY INSTRUMENTS BY THE NATIONAL BANK OF UKRAINE IN UNCERTAIN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.140

О. І. Бабчинська

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

O. Babchinska

PhD in Geography, Associate Professor of the Department of Management and Admanistration, Vinnytsia Institute of Trade and Economics, Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnytsia

FORMATION OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT MECHANISM IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.144

А. В. Вітюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

О. А. Сметанюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Vitiuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical Universit

O. Smetaniuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University

ANALYTICAL SUPPORT OF BUSINESS-PLANNING OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.150

Г. М. Пурій

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич

М. Б. Кузнєцова

викладач вищої категорії, Дрогобицький механіко-технологічний коледж, м. Дрогобич

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

H. Puriy

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Drohobych I. Franko State Pedagogical University

M. Kuznetsova

The Highest Category Teacher, Drohobych Mechanical Technological College

COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: ESSENCE AND MAIN FACTORS OF ITS PROVISION

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"