Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 10, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10

Завантажити журнал №10, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.4

Ю. Ю. Юрченко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки і фінансів, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

В. К. Антошкін

д. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДЕСТРУКТИВНИХ ФАКТОРІВ ПРОДОВОЛЬЧОГО САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Yu. Yurchenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Finance Berdyansk University of Economics and Management, Berdyansk

V. Antoshkin

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Finance Berdyansk University of Economics and Management, Berdyansk

SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT OF DISTURBENT FACTORS OF FOOD SAFETY SUPPLY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.14

С. В. Козловський

д. е. н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Г. Ф. Мазур

д. е. н., доцент, Вінницька обласна рада

А. В. Непиталюк

аспірант, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

ДЕМОГРАФІЧНА СТІЙКІСТЬ СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

S. Kozlovskyi

Doctor of Economic Sciences, Professor, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

H. Mazur

Doctor of Economic Sciences, Associated professor, Vinnytsia Regional Council

A. Nepytaliuk

Postgraduate student, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

DEMOGRAPHIC SUSTAINABILITY AS THE BASIS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.20

Л. Б. Мартинова

д. е. н., доцент, заступник директора з навчально-методичної роботи, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

В. В. Соколовська

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК РІТЕЙЛУ

L. Martynova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Deputy Director for Educational and Methodical WorkVinnytsia Trade and Economic Institute of KNTEU

V. Sokolovskaya

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management and AdministrationVinnytsia Trade and Economic Institute of KNTEU

INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF RETAIL

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.26

L. Khodakivska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

V. Plaksiienko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Head of the Department of Accounting and Economic Control,Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Y. Hrybovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

INTERNAL AUDIT AND CLOUD INFORMATION SECURITY

Л. О. Ходаківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

В. Я. Плаксієнко

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Ю. М. Грибовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ І ХМАРНА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.31

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

С. С. Булкін

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

І. Vіnіchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dnipro State University of Agrarian and Economics

S. Bulkin

applicant, Dnipro State University of Agrarian and Economics

FORMATION OF BREAK-EVEN AND ECONOMIC STABILITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.36

В. А. Фостолович

д. філос., к. с.-г. н., доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

О. O. Сімаков

магістр, Вінницький національний аграрний університет

МІСЦЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

V. Fostolovych

Dr. PhD, assistant professor of accounting and taxation sectors of the economy of the Faculty of Accounting and Auditing of Vinnytsia National Agrarian University

O. Simakov

master's Degree, Vinnytsia National Agrarian University

PLACE OF EXPENDITURE MANAGEMENT IN A MODERN ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.46

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Д. Д. Геньбач

студент магістратури, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

M. Denisenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

D. Henbach

Master's student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

FEATURES OF CHILDREN'S TOURISM ORGANIZATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.51

К. М. Ніколаєць

д. іст. н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київський національний торговельно-економічний університет

О. Ю. Ніколаєць

здобувач освітнього ступеня "бакалавр" спеціальність "Міжнародні економічні відносини",Київський національний торговельно-економічний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

K. Nikolaiets

Doctor of Sciences in history, Professor of the Department of Economics and Competition Policy Kyiv National University of Trade and Economics

O. Nikolaiets

Bachelor degree in Field of Science of "International economic relation" of Kyiv National University of Trade and Economics

SOCIAL-ECONIOMIC RESULTS OF INTERNAL LABOR MIGRATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.58

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ: ОГЛЯДОВИЙ АНАЛІЗ

T. Kutsenko

PhD in Economics, Associate Professor, National Economy and Public Administration Department,SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

MODERN INSTRUMENTS OF ENSURING TRANSPARENCY OF LOCAL BUDGETS IN UKRAINE: OVERVIEW ANALYSIS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.65

Б. В. Дергалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

СВІТОВІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ

B. Dergaliuk

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of economics and entrepreneurship department, National technical university of Ukraine, "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

WORLD MODELS OF STRUCTURAL CHANGES STATE REGULATION IN THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.69

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ У РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Т. Oliynyk

Ph.D, associate professor of economics, entrepreneurship and enterprise management, National University Oles Honchar, Dnipro

METHODICAL ASPECTS OF ECONOMIC SAFETY ASSESSMENT OF ENTERPRISES IN MARKET CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.73

М. П. Політило

к. е. н., доц., доцент кафедри фінансів,Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

Л. П. Бондаренко

к. е. н., доц., доцент кафедри фінансів,Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

О. В. Дідух

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "КООПЕРАЦІЯ" ЯК БАГАТОГРАННОГО ЯВИЩА

M. Politylo

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Finance Department,Lviv Polytechnic National University, Lviv

L. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Finance Department,Lviv Polytechnic National University, Lviv

O. Didukh

PhD in Economics, Associate Professor, Finance Department,Lviv Polytechnic National University, Lviv

BASIC APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE COOPERATION AS A MULTIFACETED PHENOMENON

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.78

М. Е. Хуторна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,ДВНЗ "Університет банківської справи", Черкаський навчально-науковий інститут

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

М. Khutorna

PhD in Economics, associate professor of finance and banking department, SHEE 'Banking University', Cherkasy educational-and-scientific institute

FINANCIAL STABILITY OF CREDIT COOPERATION SYSTEM IN UKRAINE: INSTITUTIONAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.83

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту імені Й. Завадського, НУБіП

РЕЙДЕРСТВО В АГРОБІЗНЕСІ — ЯК ЗАХИСТИТИСЯ?

Y. Biliak

PhD in Economics, Associate Professor of Department of management named after prof. Zavadskyi Y.S., NUBiP

RAIDING IN AGRIBUSINESS — HOW TO PROTECT YOURSELF?

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.87

З. Я. Шацька

к. е. н., доц., доцент кафедри бізнес-економіки та туризмуКиївського національного університету технологій та дизайну

В. І. Билініна

магістрант кафедри бізнес-економіки та туризмуКиївського національного університету технологій та дизайну

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ PЕКPАЦІЙНОГО ПOТЕНЦІАЛУ КАPПАТСЬКOГO PЕГІOНУ

Z. Shatska

PhD in Economics, associate Professor of the Department Business Economics and Tourism Kyiv National University Technologies and Design

V. Bulinina

master of the Department Business Economics and TourismKyiv National University Technologies and Design

STRATEGIC AREAS OF MEDICAL TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE USE OF THE RECREATIONAL POTENTIAL KAPPATH REGION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.93

А. О. Самойленко

к. е. н., доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Ю. Д. Богдан

студентка, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

РОЗВИТОК МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

A. Samoilenko

PhD in Economics, Associate Professor at the Department of Tourism Business and Hospitality, Oles Honchar Dnipro National University

Y. Bohdan

student, Oles Honchar Dnipro National University

NETWORK ECONOMY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.98

О. Ф. Томчук

к. е. н., доцент кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет

Н. В. Ващілова

магістр факультету обліку та аудиту, Вінницький національний аграрний університет

АНАЛІЗ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВ

O. Tomchuk

PhD in Economics, Associate Professor Department of Analysis and Statistics, Vinnytisa National Agrarian University, Vinnytsia

N. Vascshilova

Master's deggre of the Accounting Departament, Vinnitsia National Agrarian University, Vinnitsia

ANALYSIS OF THE BALANCE SHEET OF ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.103

В. І. Золотарьова

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСНОВНІ ВИДИ ПРОДУКТІВ СФЕРИ ПОСЛУГ

V. Zolotariova

applicant, Interregional Academy of Personnel Management

ECONOMIC SUMMARY, CLASSIFICATION AND MAIN TYPES OF SERVICES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.108

Р. А. Головко

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

R. Golovko

postgraduate student, Dnipro State Agrarian and Economic University

THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF FARMS

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"