EnglishНа русском

Економіка та держава № 10, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10

Завантажити журнал №10, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.4

Ю. Ю. Юрченко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки і фінансів, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

В. К. Антошкін

д. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДЕСТРУКТИВНИХ ФАКТОРІВ ПРОДОВОЛЬЧОГО САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Yu. Yurchenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Finance Berdyansk University of Economics and Management, Berdyansk

V. Antoshkin

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Finance Berdyansk University of Economics and Management, Berdyansk

SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT OF DISTURBENT FACTORS OF FOOD SAFETY SUPPLY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.14

С. В. Козловський

д. е. н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Г. Ф. Мазур

д. е. н., доцент, Вінницька обласна рада

А. В. Непиталюк

аспірант, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

ДЕМОГРАФІЧНА СТІЙКІСТЬ СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

S. Kozlovskyi

Doctor of Economic Sciences, Professor, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

H. Mazur

Doctor of Economic Sciences, Associated professor, Vinnytsia Regional Council

A. Nepytaliuk

Postgraduate student, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

DEMOGRAPHIC SUSTAINABILITY AS THE BASIS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.20

Л. Б. Мартинова

д. е. н., доцент, заступник директора з навчально-методичної роботи, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

В. В. Соколовська

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК РІТЕЙЛУ

L. Martynova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Deputy Director for Educational and Methodical WorkVinnytsia Trade and Economic Institute of KNTEU

V. Sokolovskaya

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management and AdministrationVinnytsia Trade and Economic Institute of KNTEU

INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF RETAIL

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.26

L. Khodakivska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

V. Plaksiienko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Head of the Department of Accounting and Economic Control,Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Y. Hrybovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

INTERNAL AUDIT AND CLOUD INFORMATION SECURITY

Л. О. Ходаківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

В. Я. Плаксієнко

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Ю. М. Грибовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ І ХМАРНА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.31

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

С. С. Булкін

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

І. Vіnіchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dnipro State University of Agrarian and Economics

S. Bulkin

applicant, Dnipro State University of Agrarian and Economics

FORMATION OF BREAK-EVEN AND ECONOMIC STABILITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.36

В. А. Фостолович

д. філос., к. с.-г. н., доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

О. O. Сімаков

магістр, Вінницький національний аграрний університет

МІСЦЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

V. Fostolovych

Dr. PhD, assistant professor of accounting and taxation sectors of the economy of the Faculty of Accounting and Auditing of Vinnytsia National Agrarian University

O. Simakov

master's Degree, Vinnytsia National Agrarian University

PLACE OF EXPENDITURE MANAGEMENT IN A MODERN ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.46

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Д. Д. Геньбач

студент магістратури, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

M. Denisenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

D. Henbach

Master's student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

FEATURES OF CHILDREN'S TOURISM ORGANIZATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.51

К. М. Ніколаєць

д. іст. н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київський національний торговельно-економічний університет

О. Ю. Ніколаєць

здобувач освітнього ступеня "бакалавр" спеціальність "Міжнародні економічні відносини",Київський національний торговельно-економічний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

K. Nikolaiets

Doctor of Sciences in history, Professor of the Department of Economics and Competition Policy Kyiv National University of Trade and Economics

O. Nikolaiets

Bachelor degree in Field of Science of "International economic relation" of Kyiv National University of Trade and Economics

SOCIAL-ECONIOMIC RESULTS OF INTERNAL LABOR MIGRATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.58

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ: ОГЛЯДОВИЙ АНАЛІЗ

T. Kutsenko

PhD in Economics, Associate Professor, National Economy and Public Administration Department,SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

MODERN INSTRUMENTS OF ENSURING TRANSPARENCY OF LOCAL BUDGETS IN UKRAINE: OVERVIEW ANALYSIS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.65

Б. В. Дергалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

СВІТОВІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ

B. Dergaliuk

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of economics and entrepreneurship department, National technical university of Ukraine, "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

WORLD MODELS OF STRUCTURAL CHANGES STATE REGULATION IN THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.69

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ У РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Т. Oliynyk

Ph.D, associate professor of economics, entrepreneurship and enterprise management, National University Oles Honchar, Dnipro

METHODICAL ASPECTS OF ECONOMIC SAFETY ASSESSMENT OF ENTERPRISES IN MARKET CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.73

М. П. Політило

к. е. н., доц., доцент кафедри фінансів,Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

Л. П. Бондаренко

к. е. н., доц., доцент кафедри фінансів,Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

О. В. Дідух

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "КООПЕРАЦІЯ" ЯК БАГАТОГРАННОГО ЯВИЩА

M. Politylo

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Finance Department,Lviv Polytechnic National University, Lviv

L. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Finance Department,Lviv Polytechnic National University, Lviv

O. Didukh

PhD in Economics, Associate Professor, Finance Department,Lviv Polytechnic National University, Lviv

BASIC APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE COOPERATION AS A MULTIFACETED PHENOMENON

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.78

М. Е. Хуторна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,ДВНЗ "Університет банківської справи", Черкаський навчально-науковий інститут

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

М. Khutorna

PhD in Economics, associate professor of finance and banking department, SHEE 'Banking University', Cherkasy educational-and-scientific institute

FINANCIAL STABILITY OF CREDIT COOPERATION SYSTEM IN UKRAINE: INSTITUTIONAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.83

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту імені Й. Завадського, НУБіП

РЕЙДЕРСТВО В АГРОБІЗНЕСІ — ЯК ЗАХИСТИТИСЯ?

Y. Biliak

PhD in Economics, Associate Professor of Department of management named after prof. Zavadskyi Y.S., NUBiP

RAIDING IN AGRIBUSINESS — HOW TO PROTECT YOURSELF?

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.87

З. Я. Шацька

к. е. н., доц., доцент кафедри бізнес-економіки та туризмуКиївського національного університету технологій та дизайну

В. І. Билініна

магістрант кафедри бізнес-економіки та туризмуКиївського національного університету технологій та дизайну

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ PЕКPАЦІЙНОГО ПOТЕНЦІАЛУ КАPПАТСЬКOГO PЕГІOНУ

Z. Shatska

PhD in Economics, associate Professor of the Department Business Economics and Tourism Kyiv National University Technologies and Design

V. Bulinina

master of the Department Business Economics and TourismKyiv National University Technologies and Design

STRATEGIC AREAS OF MEDICAL TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE USE OF THE RECREATIONAL POTENTIAL KAPPATH REGION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.93

А. О. Самойленко

к. е. н., доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Ю. Д. Богдан

студентка, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

РОЗВИТОК МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

A. Samoilenko

PhD in Economics, Associate Professor at the Department of Tourism Business and Hospitality, Oles Honchar Dnipro National University

Y. Bohdan

student, Oles Honchar Dnipro National University

NETWORK ECONOMY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.98

О. Ф. Томчук

к. е. н., доцент кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет

Н. В. Ващілова

магістр факультету обліку та аудиту, Вінницький національний аграрний університет

АНАЛІЗ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВ

O. Tomchuk

PhD in Economics, Associate Professor Department of Analysis and Statistics, Vinnytisa National Agrarian University, Vinnytsia

N. Vascshilova

Master's deggre of the Accounting Departament, Vinnitsia National Agrarian University, Vinnitsia

ANALYSIS OF THE BALANCE SHEET OF ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.103

В. І. Золотарьова

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСНОВНІ ВИДИ ПРОДУКТІВ СФЕРИ ПОСЛУГ

V. Zolotariova

applicant, Interregional Academy of Personnel Management

ECONOMIC SUMMARY, CLASSIFICATION AND MAIN TYPES OF SERVICES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.108

Р. А. Головко

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

R. Golovko

postgraduate student, Dnipro State Agrarian and Economic University

THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF FARMS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця