EnglishНа русском

Економіка та держава № 10, 2018

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10

Завантажити журнал №10, 2018

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.4

О. Г. Мельник

д. е. н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

М. Є. Адамів

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

А. В. Тодощук

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗДОБУТКИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

O. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

M. Adamiv

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

A. Todoshchuk

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

THE HISTORY OF UKRAINIAN CUSTOMS SYSTEM DEVELOPMENT: KEY PROBLEMS AND ACHIEVEMENTS IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.10

З. П. Двуліт

д. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

С. І. Наумчук

студентка 2 курсу магістратури, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ

Z. Dvulit

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv

S. Naumchuk

student of 2nd year of magister, Lviv Polytechnic National University, Lviv

CONTENT-MARKETING AS AN INSTRUMENT FOR THE SUCCESSFUL OPERATION OF DOMESTIC COMPANIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.14

С. А. Сегеда

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КАТЕГОРІЇ "РОЗВИТОК": ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

S. Seheda

Ph.D., Associate Professor, Assistant Professor of Department of Accounting and Taxation,Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

METHODOLOGICAL BASIS OF "DEVELOPMENT" CATEGORY: PHILOSOPHICAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.23

М. Ю. Разінькова

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ТУРИЗМУ

M. Razinkova

PhD in economics, docent department of international economic relations, regional studies and tourism, University of Customs and Finance, Dnipro

MODERN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND TOURISM

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.27

Н. В. Прус

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Н. Г. Савченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

N. Prus

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Finance Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

N. Savchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Finance Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

APPROACHES TO MANAGING FINANCIAL RESOURCES IN THE CONTEST OF UKRAINE'S HEALTH PROTECTION SYSTEM REFORM

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.33

О. А. Василенко

к. т. н., професор кафедри водопостачання та водовідведення, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

Л. О. Василенко

к. т. н., доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

О. Г. Жукова

к. т. н., доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СХЕМ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ХРОМВМІСТНИХ СТІЧНИХ ВОД ГАЛЬВАНОКОАГУЛЯЦІЄЮ

O. Vasilenko

candidate of technical sciences, professor of the department of water supply and drainage Kyiv National University of Construction and Architecture

L. Vasilenko

Associate Professor ar the Department of labour and environmental protection of Kyiv National University of Construction and Architecture, PhD in Engineering sciences, docent

O. Zhukova

Associate Professor ar the Department of labour and environmental protection of Kyiv National University of Construction and Architecture, PhD in Engineering sciences, docent

ECONOMIC SUBSTANTIATION OF SCHEMES OF NEUTRALIZATION OF CHROMIUM-CONTAINING WASTEWATER BY GALVANO-COAGULATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.37

І. І. Подік

к. е. н., старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

Г. М. Білецька

к. ю. н., завідувач відділу, Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

Н. Л. Ковтунович

старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

I. Podik

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Senior Researcher,Research Institute of Fiscal Policy at the University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

A. Biletskaya

Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Head of Department, Research Institute of Fiscal Policy at the University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

N. Kovtunovych

Senior Researcher, Research Institute of Fiscal Policy at the University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK FOR ELECTRONIC AUDITING IN UKRAINE: STATUS AND PROSPECTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.42

С. В. Шевчук

к. е. н., докторант кафедри економіки підприємств,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "МИТНІ ІНТЕРЕСИ"

S. Shevchuk

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Doctoral student of the department of economics of enterprises University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

ANALYSIS OF THEORETICAL METHODOLOGICAL APPROACHES OF DEFINITION OF THE CONCEPT "CUSTOM INTERESTS"

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.49

Є. Л. Гринь

к. держ. упр., здобувач, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

С. В. Степаненко

к. е. н., викладач, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

E. Gryn

Ph.D. in Public Administration, applicant, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

S. Stepanenko

Ph.D. in Economic, lecture, Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University

TRENDS OF ORGANIZATIONAL CHANGES EFFECTIVENESS IMPROVEMENT IN AGRICULTURAL MACHINE BUILDING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.54

Ю. А. Чуприна

к. т. н., доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ІНТЕГРАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ХОЛДИНГІВ ДО СКЛАДУ РЕГІОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРУ

Iu. Chupryna

Ph.D., associate professor of construction management, Kyiv National University of Construction and Architecture

RATIONALIZATION OF THE MECHANISMS OF INTEGRATION OF CONSTRUCTION HOLDINGS INTO A REGIONAL CLUSTE

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.58

В. В. Соколовська

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

Г. В. Іванченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

МОТИВАЦІЯ СПІВРОБІТНИКІВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД

V. Sokolovska

Ph.D., Associate Professor, the Chief of Department of Management and Administration

H. Ivanchenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management and Administration Department Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnytsia

MOTIVATION OF EMPLOYEES BASED ON THE THEORY OF GENERATIONS: A THEORETICAL APPROACH

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.63

В. І. Савенко

к. т. н., доктор будівництва, доцент, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

Л. М. Висоцька

магістр, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

С. В. Федоренко

к. т. н., доцент, академік Академії будівництва України, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

БОРОТЬБА З КОРОЗІЄЮ МЕТАЛІВ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИМИ ЗАСОБАМИ

V. Savenko

Ph.D., Doctor of Construction, Associate Professor, Kyiv National University of Construction and Architecture

L. Vysotskaya

master's degree, Kyiv National University of Construction and Architecture

S. Fedorenko

PhD in Engineering sciences, docent, Academician of academy of building of Ukraine, Kyiv National University of Construction and Architecture

THE FIGHT AGAINST CORROSION OF METALS BY ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MEANS

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.68

М. А. Андрєєв

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ЯК ПРОГРЕСИВНА ФОРМА ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

M. Andreev

PhD student, Kyiv national university of trade and economics

FINANCING THE PRODUCTION OF INTELLECTUAL PRODUCTS AS A PROGRESSIVE FORM OF PUBLIC INVESTMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.72

О. І. Василенко

інженер І категорії, асистент кафедри інформаційних систем і технологій, Білоцерківський національний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

O. Vasylenko

1-st category engineer, assistant at the department of information systems and technologies, Bila Tserkva agrarian university

THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SERVICES MARKET OF AGRICULTURAL EDUCATIONAL INSTITUTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.76

Б. В. Хахула

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

B. Khahula

postgraduate student, BilaTserkva National Agrarian University

THEORETICAL BASES OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF AGRO-FOOD MARKETS IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION PROCESSES STRENGTHENING

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.81

Г. С. Имамкулиева

ассистент, Азербайджанский Архитектурно-строительный Университет, Азербайджанская Республика, г. Баку

СТРУКТУРA МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

G. Imamquliyeva

Assistant, Azerbaijan Architectural and Construction University, Republic of Azerbaijan, Baku

STRUCTURE STIMULATION OF INVESTMENT IN MAIN CAPITAL FOR MANUFACTURING INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.86

Н. А. Фурсіна

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА КОНЦЕПЦІЙ ВОЄН

N. Fursina

PhD Student, Kyiv National Economic University, Kyiv

EVOLUTION OF THE DEVELOPMENT OF THE ARMED FORCES AND THE CONCEPTS OF WARS

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.91

Т. П. Бойко

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОЦІНКА АКЦІЙ АГРАРНИХ КОМПАНІЙ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПОВНОЇ ВАРТОСТІ

T. Boiko

post-graduate student of Financial markets dep., Vadym Hetman Kyiv National Economic University

ESTIMATION OF SHARES OF AGRARIAN COMPANIES ON THE BASIS OF THE TOTAL VALUE CONCEPT

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.96

В. І. Демиденко

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

V. Demydenko

PhD Student, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF A SIMPLIFIED TAXATION SYSTEM FOR SMALL BUSINESSES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.101

С. В. Салоїд

старший викладач кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ ТОЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

S. Saloid

Senior Lecturer, Department of Management,National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF EXCITABLE MACHINE BUILDING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.106

Д. В. Наливайко

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

СТРАХУВАННЯ МАЙНА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

D. Nаlyvаіkо

pоstgrаduаte student, Kyіv nаtіоnаl unіversіty оf trаde аnd eсоnоmісs

PRОPERTY ІNSURАNСE ІN СОNDІTІОNS ОF EСОNОMІС TRАNSFОRMАTІОN

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.110

Д. Г. Хоружий

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

D. Khoruzhyi

postgraduate student, Kyiv national university of trade and economics, Kyiv

REGULATING AND OVERSEEING THE ACTIVITIES OF FOREIGN BANKS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця