EnglishНа русском

Економіка та держава № 10, 2017

Завантажити журнал №10, 2017

Т. В. Пуліна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

T. Pulina

Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, Head of Department of management, Zaporozhye national technical university, Zaporozhye

MODERN ASPECTS AND METHODS OF RISK MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROJECTS IN UKRAINE

В. І. Варцаба

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і банківської справи, ВНЗ "Ужгородський національний університет"

В. О. Огородник

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи, ВНЗ "Ужгородський національний університет"

ГРОШОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

V. Vartsaba

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Finance and Banking of Uzhhorod National University

V. Ohorodnyk

Ph.D, Associate professor of the Department of Finance and Banking of Uzhhorod National University

MONEY MARKET OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION PROCESSES

М. І. Ібатуллін

д. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

КОРМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ

M. Ibatullin

PHD doctor, associate professor, National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine

FODDER SUPPLY AS THE BASIS OF EFFECTIVE PIG BREEDING IN UKRAINE

В. Б. Захожай

д. е. н., професор, директор інституту міжнародної економіки та фінансів ім. Святої Великої княгині Ольги, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

О. О. Черняєва

аспірант, викладач кафедри економіки та менеджменту, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОБГРУНТУВАННЯ ТИПУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

V. Zakhozhai

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of the Institute for International Economics and Finance, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

O. Cherniaeva

postgraduate student, lecturer, Department of Economics and management, Interregional Academy of personnel management, Kyiv

METHODICAL APPROACH TO SUBSTANTIATION OF THE TYPE OF INFORMATION STRATEGY FOR AN INDUSTRIAL ENTERPRISE COSTS MANAGEMENT

О. Л. Польова

д. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

А. О. Кісик

магістрант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

O. Polyova

Doctor of Economics , Associate professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

A. Kisyk

Student, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

CURRENT TRENDS ON THE BANKING MARKET IN UKRAINE

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант, Маріупольський державний університет

ВИКЛИКИ МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ДЕ-ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ДІАЛЕКТИКА ПРОТЕКЦІОНІЗМУ І ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

V. Panchenko

post PhD at Mariupil State University

CHALLENGES TO INTERNATIONAL TRADE IN THE CONDITIONS OF DE-GLOBALIZATION OF THE GLOBAL ECONOMY: DIALECTICS OF PROTECTIONISM AND FREE TRADE

Н. О. Афендікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, Запорізький національний технічний університет

ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

N. Afendikova

candidate of Ekonomics Sciences, reader, reader Dept. of economic theory and enterprise, Zaporizhzhya national technical university

MAIN PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF THE UPGRADING POTENTIAL OF THE REGIONS IN UKRAINE

Н. О. Петренко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ АГРОІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОБ'ЄКТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

N. Petrenko

PhD (Economics), Associate Professor department of management Uman National University of Horticulture, Uman

IMPLEMENTATION METHODOLOGY TO THE AGRO INNOVATION POLITICS AS AN OBJECT OF STRATEGIC MANAGEMENT

А. Д. Мостова

к. е. н., старший викладач, ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", м. Дніпро

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ СТАНУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

A. Mostova

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of International Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipro

IMPROVEMENT OF METHODICAL SUPPORT OF ANALYSIS OF THE STATE OF FOOD SECURITY OF THE COUNTRY

Нихад Хафиз оглу Мухтарлы

диссертант, Западный Университет, Азербайджанская республика

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Nihad Hafiz Mukhtarli

Dissertant of Western University , Azerbaijan Republic

THE MODERN STATE OF THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE AZERBAIJANI ECONOMY

М. В. Штань

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін, Національна академія управління

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

M. Shtan

Ph.D., Associate professor of the Department of Finance, Accounting and Fundamental Economic Disciplines, National Academy of Management

THE WAYS TO STIMULATE THE DEVELOPMENT OF ECONOMY OF UKRAINE BY STATE

Ю. В. Корнєєва

к. е. н., докторант, ДННУ "Академія фінансового управління", м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКА

I. Kornieieva

Phd in Economics, Post-Doc, Academy of Financial Management, Kyiv

INVESTMENT ASPECTS OF ECA'S ACTIVITIES

К. К. Софійчук

к. е. н., доцент кафедри туризму, Національнй транспортний університет, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

K. Sofiіchuk

PhD in Economic sciences,Associate Professor of the department of turizm, National Transport University, Kiev

INCREASING THE TOURIST ATTRACTIVENESS OF UKRAINE

К. В. Захожай

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

МАКРОБЮДЖЕТНА СТАТИСТИКА ЯК НОВИЙ НАПРЯМ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

K. Zakhozhay

Ph.D., Associate professor, Associate professor of Finance Department, SHEE "Vadym Getman Kyiv National Economic University"

MACROBUDGET STATISTICS AS A NEW DIRECTION OF FINANCIAL SCIENCE

М. Г. Михайлов

к. техн. н., докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ДОСВІД ВИРОБНИЦТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ХМЕЛЯРСТВА В ПОЛЬЩІ

M. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, postdoctoral fellow of the National Scientific Center "Institute of agrarian economy"

EXPERIENCE OF PRODUCTION AND ORGANIZATION OF HOPGROWING IS IN POLAND

О. Х. Новрузов

докторант, Институт региональных экономических и социальных исследований, "Академия Государственного Управления При Президенте Азербайджанской Республики"

СОВРЕМЕННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

О. Novruzov

Doctorant of the Institute of regional economical and social investigations of "The Academy of Public Administration Under The President of The Republic of Azerbaijan"

MODERN ECONOMIC CONDITION OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL SECTOR IN AZERBAIJAN REPUBLIC: REALITIES AND PERSPECTIVIES

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Г. Р. Горлачова

магістрант 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ІНВЕНТАРІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

I. Maksymenko

сand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University, Zaporizhzhya

O. Zorya

сand. soc. (sociol), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University, Zaporizhzhya

G. Gorlachova

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

INVENTORY AS A COMPLEX OF INTERNAL AGRICULTURAL CONTROL IN THE PROCESS OF MANAGEMENT BY ENTERPRISE

В. О. Біленко

к. е. н., старший викладач, Запорізький національний університет

А. Ю. Губа

магістрант, Запорізький національний університет

АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

V. Bilenko

PhD in Economics, the Teacher, Zaporizhzhya National University

A. Guba

the Master, Zaporizhzhya National University

ANALYSIS AND FORECASTING OF THE STATE OF THE AGRICULTURAL AGRICULTURE OF UKRAINE WITH THE CONDUCT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

С. В. Пірог

аспірант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ М'ЯСНОГО ПТАХІВНИЦТВА

S. Piroh

graduate student enterprise economics and human resources managemen, Yuriy Fedcovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

EFFICIENCY OF MEAT POULTRY ENTERPRISES

С. І. Крючок

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ВПЛИВ НТП ТА ІННОВАЦІЙ НА РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

S. Kriuchok

candidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

THE INFLUENCE OF THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS AND INNOVATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

М. А. Полегенька

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ ПТАХІВНИЦТВА

M. Polehenka

postgraduate student of the Dnepropetrovsk State Agricultural and Economic University

FORMATION OF THE LOGISTIC SYSTEM OF POULTRY ENTERPRISES

В. О. Ляховець

молодший науковий співробітник, аспірант кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ЯЛОВИЧИНИ

V. Liahovets

Postgraduate of the Department of Management Life and Environmental Sciences, Ternopil national economic university, Ternopil

ECONOMIC DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE MODELS FORMATION OF THE BEEF MARKET

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця