Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 10, 2017

Завантажити журнал №10, 2017

Т. В. Пуліна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

T. Pulina

Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, Head of Department of management, Zaporozhye national technical university, Zaporozhye

MODERN ASPECTS AND METHODS OF RISK MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROJECTS IN UKRAINE

В. І. Варцаба

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і банківської справи, ВНЗ "Ужгородський національний університет"

В. О. Огородник

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи, ВНЗ "Ужгородський національний університет"

ГРОШОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

V. Vartsaba

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Finance and Banking of Uzhhorod National University

V. Ohorodnyk

Ph.D, Associate professor of the Department of Finance and Banking of Uzhhorod National University

MONEY MARKET OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION PROCESSES

М. І. Ібатуллін

д. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

КОРМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ

M. Ibatullin

PHD doctor, associate professor, National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine

FODDER SUPPLY AS THE BASIS OF EFFECTIVE PIG BREEDING IN UKRAINE

В. Б. Захожай

д. е. н., професор, директор інституту міжнародної економіки та фінансів ім. Святої Великої княгині Ольги, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

О. О. Черняєва

аспірант, викладач кафедри економіки та менеджменту, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОБГРУНТУВАННЯ ТИПУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

V. Zakhozhai

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of the Institute for International Economics and Finance, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

O. Cherniaeva

postgraduate student, lecturer, Department of Economics and management, Interregional Academy of personnel management, Kyiv

METHODICAL APPROACH TO SUBSTANTIATION OF THE TYPE OF INFORMATION STRATEGY FOR AN INDUSTRIAL ENTERPRISE COSTS MANAGEMENT

О. Л. Польова

д. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

А. О. Кісик

магістрант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

O. Polyova

Doctor of Economics , Associate professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

A. Kisyk

Student, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

CURRENT TRENDS ON THE BANKING MARKET IN UKRAINE

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант, Маріупольський державний університет

ВИКЛИКИ МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ДЕ-ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ДІАЛЕКТИКА ПРОТЕКЦІОНІЗМУ І ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

V. Panchenko

post PhD at Mariupil State University

CHALLENGES TO INTERNATIONAL TRADE IN THE CONDITIONS OF DE-GLOBALIZATION OF THE GLOBAL ECONOMY: DIALECTICS OF PROTECTIONISM AND FREE TRADE

Н. О. Афендікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, Запорізький національний технічний університет

ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

N. Afendikova

candidate of Ekonomics Sciences, reader, reader Dept. of economic theory and enterprise, Zaporizhzhya national technical university

MAIN PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF THE UPGRADING POTENTIAL OF THE REGIONS IN UKRAINE

Н. О. Петренко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ АГРОІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОБ'ЄКТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

N. Petrenko

PhD (Economics), Associate Professor department of management Uman National University of Horticulture, Uman

IMPLEMENTATION METHODOLOGY TO THE AGRO INNOVATION POLITICS AS AN OBJECT OF STRATEGIC MANAGEMENT

А. Д. Мостова

к. е. н., старший викладач, ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", м. Дніпро

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ СТАНУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

A. Mostova

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of International Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipro

IMPROVEMENT OF METHODICAL SUPPORT OF ANALYSIS OF THE STATE OF FOOD SECURITY OF THE COUNTRY

Нихад Хафиз оглу Мухтарлы

диссертант, Западный Университет, Азербайджанская республика

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Nihad Hafiz Mukhtarli

Dissertant of Western University , Azerbaijan Republic

THE MODERN STATE OF THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE AZERBAIJANI ECONOMY

М. В. Штань

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін, Національна академія управління

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

M. Shtan

Ph.D., Associate professor of the Department of Finance, Accounting and Fundamental Economic Disciplines, National Academy of Management

THE WAYS TO STIMULATE THE DEVELOPMENT OF ECONOMY OF UKRAINE BY STATE

Ю. В. Корнєєва

к. е. н., докторант, ДННУ "Академія фінансового управління", м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКА

I. Kornieieva

Phd in Economics, Post-Doc, Academy of Financial Management, Kyiv

INVESTMENT ASPECTS OF ECA'S ACTIVITIES

К. К. Софійчук

к. е. н., доцент кафедри туризму, Національнй транспортний університет, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

K. Sofiіchuk

PhD in Economic sciences,Associate Professor of the department of turizm, National Transport University, Kiev

INCREASING THE TOURIST ATTRACTIVENESS OF UKRAINE

К. В. Захожай

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

МАКРОБЮДЖЕТНА СТАТИСТИКА ЯК НОВИЙ НАПРЯМ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

K. Zakhozhay

Ph.D., Associate professor, Associate professor of Finance Department, SHEE "Vadym Getman Kyiv National Economic University"

MACROBUDGET STATISTICS AS A NEW DIRECTION OF FINANCIAL SCIENCE

М. Г. Михайлов

к. техн. н., докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ДОСВІД ВИРОБНИЦТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ХМЕЛЯРСТВА В ПОЛЬЩІ

M. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, postdoctoral fellow of the National Scientific Center "Institute of agrarian economy"

EXPERIENCE OF PRODUCTION AND ORGANIZATION OF HOPGROWING IS IN POLAND

О. Х. Новрузов

докторант, Институт региональных экономических и социальных исследований, "Академия Государственного Управления При Президенте Азербайджанской Республики"

СОВРЕМЕННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

О. Novruzov

Doctorant of the Institute of regional economical and social investigations of "The Academy of Public Administration Under The President of The Republic of Azerbaijan"

MODERN ECONOMIC CONDITION OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL SECTOR IN AZERBAIJAN REPUBLIC: REALITIES AND PERSPECTIVIES

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Г. Р. Горлачова

магістрант 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ІНВЕНТАРІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

I. Maksymenko

сand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University, Zaporizhzhya

O. Zorya

сand. soc. (sociol), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University, Zaporizhzhya

G. Gorlachova

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

INVENTORY AS A COMPLEX OF INTERNAL AGRICULTURAL CONTROL IN THE PROCESS OF MANAGEMENT BY ENTERPRISE

В. О. Біленко

к. е. н., старший викладач, Запорізький національний університет

А. Ю. Губа

магістрант, Запорізький національний університет

АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

V. Bilenko

PhD in Economics, the Teacher, Zaporizhzhya National University

A. Guba

the Master, Zaporizhzhya National University

ANALYSIS AND FORECASTING OF THE STATE OF THE AGRICULTURAL AGRICULTURE OF UKRAINE WITH THE CONDUCT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

С. В. Пірог

аспірант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ М'ЯСНОГО ПТАХІВНИЦТВА

S. Piroh

graduate student enterprise economics and human resources managemen, Yuriy Fedcovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

EFFICIENCY OF MEAT POULTRY ENTERPRISES

С. І. Крючок

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ВПЛИВ НТП ТА ІННОВАЦІЙ НА РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

S. Kriuchok

candidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

THE INFLUENCE OF THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS AND INNOVATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

М. А. Полегенька

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ ПТАХІВНИЦТВА

M. Polehenka

postgraduate student of the Dnepropetrovsk State Agricultural and Economic University

FORMATION OF THE LOGISTIC SYSTEM OF POULTRY ENTERPRISES

В. О. Ляховець

молодший науковий співробітник, аспірант кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ЯЛОВИЧИНИ

V. Liahovets

Postgraduate of the Department of Management Life and Environmental Sciences, Ternopil national economic university, Ternopil

ECONOMIC DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE MODELS FORMATION OF THE BEEF MARKET

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"