EnglishНа русском

Економіка та держава № 10, 2016

Завантажити журнал №10, 2016

В. І. Кравченко

д. е. н., професор, заслужений економіст України, Президент, Міжнародний Інститут Фінансів

20 РОКІВ ГРОШОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: ГРИВНЯ ПОТРЕБУЄ РЕАНІМАЦІЇ

V. Kravchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Honored Economist of Ukraine, President of International Institute of Finance

20 YEARS SINCE THE CURRENCY REFORM IN UKRAINE: HRYVNIA SHOULD BE REANIMATED

Н. Б. Демчишак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА ЯК ОБ'ЄКТ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

N. Demchyshak

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv

NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM AS OBJECT OF THE FINANCIAL REGULATION

А. О. Касич

д. е. н., проф., професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Я. Ю. Яковенко

аспірант, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

СУЧАСНІ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

A. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor of Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design

Ya. Yakovenko

Student, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

MODERN SCIENTIFIC AND THEORETICAL APPROACHES TO DEFINITION OF ESSENCE OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

І. Л. Сазонець

д. е. н., проф. завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Н. В. Тадеєва

аспірант кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ВИЯВЛЕННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ СУМЛІННОЇ ДІЛОВОЇ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ

I. Sazonetz

Doctor of Economics, Professor, head Department of public administration, records management and information activities National University of water management and nature resources use, Rivne, Ukraine

N. Tadeeva

postgraduate student, Department of public administration, records management and information activities National University of water management and nature resources use, Rivne, Ukraine

IDENTIFICATION OF DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF GOOD BUSINESS PRACTICES IN UKRAINE

Д. С. Богданов

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет

І. В. Гончаренко

д. е. н., професор, Миколаївський національний аграрний університет

АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

D. Bogdanov

postgraduate student, Mykolayiv National Agrarian University

I. Goncharenko

doctor of economics, professor, Mykolayiv National Agrarian University

ASPECTS OF THE REGIONAL DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

О. П. Савич

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ АВТОМОБІЛЬНИХ ВИРОБНИКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. Savych

Candidate of Economics, docent if marketing chair, Kyuiv National University of Economics after V.Hetman

REFINEMENT OF CARS PRODUCERS MARKETING STRATEGIES IN THE MODERN CONDITIONS

І. П. Гайдуцький

к. е. н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту, ФММ НТУУ "КПІ"

ДУАЛІСТИЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. Gaidutskiy

PhD in Economics, researcher at management and marketing faculty research laboratory of national technical university of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

DUALISTIC POLICY OF STATE SUPPORT OF SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT

В. А. Самофатова

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки промисловості, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

ПЕРЕДУМОВИ І ФАКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

V. Samofatova

Ph.D. in Economics, associate professor, doctoral candidate of Department of industrial economic, Odessa national academy of food technologies, Odesa

PRECONDITIONS AND FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRI-FOOD SPHERE

П. О. Скок

к. н. з держ. упр., доцент кафедри фінанси, банківська справа та страхування, Академія муніципального управління

РИЗИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ В БАНКАХ

P. Skok

PhD in Public Administration, associate professor of finance, banking business and insurance, Academy of Municipal Administration

IMPLEMENTATION OF FINANCIAL RISK IN BANKS INNOVATION

В. М. Кравченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

К. О. Алексич

аспірант, старший викладач кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

V. Kravchenko

Candidate of Econ. Sciences, Associate professor, Department of Business Statistics and Economic Cybernetics, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

K. Aleksych

Post-graduate student, senior lecturer, Department of Business Statistics and Economic Cybernetics, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

SYSTEM-DYNAMIC MODELING ASSESSMENT OF THE ECONOMIC ENTITIES COMPETIVENESS

О. В. Баранецька

к. е. н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ

О. Baranetska

Candidate of Economics, Associate Professor of Department of financial and economic security and intellectual property, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE ACTUAL PROBLEMS OF FISCAL SAFETY SUPPORT IN UKRAINE AND POSSIBLE WAYS OF STRENGTHENING THEM

В. І. Карюк

к. е. н., доцент кафедри управлінських технологій, Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

V. Karіuk

Ph.D., assistant professor of technology management, University of Economics and Law "KROK", Kyiv

EVALUATION OF SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF INNOVATIVE ENTERPRISES

О. М. Лендєл

аспірант кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, м. Мукачево

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ФОРМА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ БІЗНЕС-СУБ'ЄКТІВ

O. Lendiel

PhD student, Mukachevo State University, Mukachevo

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A FORM OF INVESTMENT INTERACTION OF GOVERNMENT AND REGIONAL BUSINESS ENTITIES

П. В. Лапін

здобувач, Державний університет інфраструктури та технологій

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ "ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"

P. Lapin

PhD student, State University of Infrastructure and Technologies

ESSENCE OF THE CONCEPT "THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISES OF RAILWAY TRANSPORT"

Я. В. Шевчук

аспірант, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Y. Shevchuk

graduate student, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

CONCEPTUAL BASES OF ENERGY SAVING PROGRAM AT THE REGIONAL LEVEL

К. І. Шатрова

аспірант, кафедра державного управління та митної справи, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ ЧЕРЕЗ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

K. Shatrova

PhD student, Department of public administration and customs, University of customs and finance, Dnіpro

MANAGEMENT AND ANALYSIS OF MATERIAL FLOW THROUGH THE SYSTEM OF TRANSPORT AND LOGISTICS IN THE EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE

В. М. Юхименко

аспірант 2-го року навчання, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРУДЕНЦІЙНОГО НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

V. Yukhumenko

2nd year PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE NECESSITY OF APPLYING PRUDENTIAL SUPERVISION OF INSURANCE IN UKRAINE

Т. М. Бороденко

асистент кафедри фінансові ринки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ГЛОБАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ РОЗВИТКУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

T. Borodenko

Assistant Department of financial market, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

GLOBAL CONTEXT OF COLLECTIVE INVESTMENT DEVELOPMENT: LESSONS FOR UKRAINE

І. Ф. Переверзєва

аспірант, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

І. Pereverzieva

postgraduate student, Kyiv State Maritime Academy, Kyiv

ESSENCE AND CORRELATION OF CATEGORIES IN CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISE

К. С. Зайченко

асистент кафедри економіки підприємств, Одеський національний політехнічний університет

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО БІЗНЕСУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

K. Zaichenko

Assistant Professor, Department of Economics enterprises, Odessa National Polytechnic University

ROLE OF STATE IN SMALL INNOVATION ACTIVE BUSINESS: FOREIGN EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця