Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 10, 2015

Завантажити журнал №10, 2015

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

V. Fedorenko

Doctor of Economics,, professor

TRANSFORMATION OF THE ECONOMIC EDUCATION IN UKRAINE

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

КОНКУРЕНЦІЯ: СУТНІСТЬ ТА КОНЦЕПЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

I. Vinichenko

Doctor of Economics, professor, Dnepropetrovsk State University of Agriculture and Economics

COMPETITION: THE NATURE AND CONCEPT OF RESEARCH

Н. Е. Дєєва

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ІНДИКАТОРИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ І КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

N. Deyeva

Doctor of Econ. Sci., Senior Lector, Professor of the Department of management, Kyiv National University of Trade and Economics

INDICATORS OF INTERCOMMUNICATION OF FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT AND CORPORATE MANAGEMENT

Г. А. Дмитренко

д. е. н., професор кафедри управління персоналом, Державний Вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

С. В. Мудра

к. пед. н., доцент, Національний Університет Біоресурсів та Природокористування України

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУРАХ

G. Dimitrenko

Doctor of Economics, professor of human resources management, State Higher Educational Institution "University Education Management" National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

S. Mudra

Ph.D., Associate Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FORMATION OF INNOVATION MANAGEMENT PERSONNEL MAN-GOVERNMENT STRUCTURES

І. В. Колмогорова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

Н. А. Добрянська

д. е. н., професор кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ ПІД ЧАС КРИЗОВИХ ЯВИЩ В УКРАЇНІ

I. Kolmoghorova

Candidate of Economic Sciences, Associate professor of the Chair of Management and Marketing, Odessa State Agrarian University

N. Dobrianska

Doctor of Economic Sciences, professor of the Chair of Economic Theory and Economy of Enterprise, Odessa State Agrarian University

FORMING OF ECONOMIC ACTIVITY OF RURAL POPULATION DURING ECONOMIC AND POLITICAL CRISIS IN UKRAINE

Г. М. Запша

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ДИНАМІКА СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА

G. Zapsha

Ph.D in economic sciences, associate professor, the head of management and marketing department, Odesa state agrarian university

THE DYNAMICS OF FOOD CONSUMPTION IN TERMS OF MARKET TRANSFORMATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR

Л. Є. Момотюк

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Національна академія статистики, обліку та аудиту

ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО РАХУНКУ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ УКРАЇНИ

L. Momotyuk

Doctor of Economics, Associate Professor of the Department of Finance of The National Academy of statistics, accounting and audit

PROSPECTS OF IMPROVEMENT OF FINANCIAL ACCOUNT IN THE SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS

В. Ф. Савченко

д. е. н., професор, заслужений економіст України, професор кафедри економічної теорії, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

V. Savchenko

doctor of economics, professor Honored Economist of Ukraine professor of the Department of Economic Theory, Chernihiv National Technological University, Chernigiv

STATE REGULATION OF THE UKRAINIAN ECONOMIC COMPLEX IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджмену, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ

L. Martsenyuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, с. Dnipropetrovsk

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF RAIL TRANSPORT UKRAINE BY IMPLEMENTING RAILWAY TOURISM

І. І. Чуницька

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансових ринків, Національний університет ДПС України

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРЕВАГИ

I. Chunitska

associated professor, National University of state tax service of Ukraine

THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET IN UKRAINE: GLOBAL CHALLENGES AND BENEFITS

К. П. Черненок

к. е. н., доцент (б.в.з.) кафедри фінансів і кредиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

K. Chernenok

cand. sc. (econ.), assoc. prof. of the department of finance and credit, Petro Mohyla Black Sea State University

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF NON-STATE PENSION PROVISION IN UKRAINE

Л. С. Іванова

к. е. н., асистент кафедри менеджменту ЗЕД, Білоцерківський національний аграрний університет

БРЕЙДІНГ ЯК СПОСІБ ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

L. Ivanova

PhD, department of Management of Foreign-Economic Affair, Bila Tserkva National Agrarian University

BRANDING AS A MEAN OF PROMOTING ORGANIC PRODUCTS

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

POЗВИТOК IНВEСТИЦIЙНOЇ ДIЯЛЬНOСТI ПIДПPИЄМНИЦЬКИХ СТPУКТУP

A. Zhigir

Ph.D., Associate Professor of Economic Cybernetics and Finance Department Berdyansk State Pedagogical University

DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURE'S INVESTMENT

Ю. Л. Борко

к. е. н., завідувач сектором економіки та оцінки прав , Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, м. Київ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПРИЙОМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

J. Borko

k. e. n., head of sector and evaluation rights, Scientific-Research Institute of intellectual property, the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev

INVENTORY AS MAIN METHODICAL TECHNIQUE OF FINANCIAL AND ECONOMIC CONTROL OF FICTITIOUS ASSETS IN BUDGET INSTITUTIONS

Н. П. Литвиненко

к. е. н., доцент кафедри Міжнародної інформації, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

N. Lytvynenko

PhD, Associate Professor International information, Institute of International Relations Kyiv National University Shevchenko

FEATURES AND DESIGN OF INFORMATION SYSTEMS IN THE ENTERPRISE

І. Є. Чуркіна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

РЕФОРМИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ЄС: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

I. Churkina

Candidate of Sciences, Associate Professor of Finance and Monetary Department, Odessa institute of finance of the Ukrainian State University of Finance and International Trade, Ukraine, Odessa

REFORM OF THE EU BUDGET: RESULTS AND PROSPECTS

О. М. Рудаков

к. е. н., ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ

O. Rudakov

candidate of Economics, the academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University

FUNDAMENTALS OF STRATEGY OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES-MANUFACTURERS OF PRODUCTS FOR THE RAILWAY INDUSTRY

О. В. Борисова

к. г. н., доцент кафедри туризму, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ

ПРО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕЯКИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ НА ГАДЯЧЧИНІ

O. Borisova

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor of Tourism of M.P. Drahomanov National Pedagogical University, Kyiv

ABOUT THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SOME TYPES OF TOURISM IN GADYACH REGION

А. В. Кулінська

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ГРОШОВО-КРЕДИТНІЙ ПОЛІТИЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

A. Kulinska

PhD, associate professor, assistant professor of marketing and management department, Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky, Kryvyi Rih

CURRENT TRENDS IN MONETARY POLICY OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE

О. В. Коваленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, Запорізька державна інженерна академія

І. І. Безверха

аспірант кафедри економіки підприємства, Запорізька державна інженерна академія

МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЇ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

O. Kovalenko

doctor of economics, professor, Department of Enterprise Economics , Zaporozhye State Engineering Akademy

I. Bezverkha

postgraduate student of business economics, Zaporozhye State Engineering Akademy

THE MECHANIZM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF METALLURGICAL ENTERPRISES BASED ON LOGISTIC APPROACH

В. Г. Гончар

ПОРІВНЯННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ ПОКАЗНИКІВ

V. Gonchar

COMPARING THE FINANCIAL SOUNDNESS OF ENTERPRISES, BASED ON MOST WIDESPREAD INDICATORS

Юсифов Мурад Юсиф оглы

докторант факультета "Прикладная математика и кибернетика", Бакинский Государственный Университет, Республика Азербайджан

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И В ЕГО РЕГИОНАХ: ПРИМЕНЕНИЕ РАСШИРЕННОЙ МОДЕЛИ РЯДОВ ФУРЬЕ

Yusifov Murad Yusif oglu

Baku State University, post graduate student, Faculty of Applied Mathematics and Cybernetics

APPLICATION OF EXTENDED FOURIER SERIES MODEL IN STUDYING THE INFLATIONARY PROCESSES IN AZERBAIJAN AND ITS REGIONS

К. В. Тарасов

здобувач, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ БАР'ЄРИ НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

K. Tarasov

Competitor of the Institut for economics and forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, Kiev

TECHNOLOGIAL AND ECONOMICAL BARRIES OF THE CAPITAL ACCUMULATION IN THE DEVELOPING COUNTRIES

Джалилов Азар

аспирант кафедры международных финансов, Институт международных отношений, Киевский национальной университет имени Тараса Шевченко, г. Киев

ВЛИЯНИЕ ФРАГМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТНК НА ПРИНИМАЮЩИЕ СТРАНЫ

A. Jalilov

PhD student, Department of International Finance, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE EFFECTS OF FRAGMENTATION OF INTERNATIONAL PRODUCTION BY TNCS ON THE HOST COUNTRIES

Е. І. Литвиненко

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИБУТТЯ "НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ" БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЯК НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ОБ'ЄКТА ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

E. Lytvynenko

рostgraduate student in accounting and credit Budget Institutions and Economic Analysis Kyiv National Economic University Vadym Hetman Kyiv, Ukraine

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF DISPOSAL OF "NON-FINANCIAL ASSETS" BUDGETARY INSTITUTIONS AS A NEW COMPLEX OBJECT OF ACCOUNTING IN BUDGETARY INSTITUTIONS

М. Ю. Паршина

аспірант, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпропетровськ

ОСНОВНІ ОЗНАКИ, КРИТЕРІЇ ТА КЛЮЧОВІ ІНДИКАТОРИ У ВИЗНАЧЕННІ ПОНЯТТЯ РЕГІОНУ

M. Parshina

post graduate student, State higher education institution "Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture", Dnepropetrovsk

BASIC SIGNS, CRITERIA AND KEY INDICATORS IN DETERMINATION OF CONCEPT OF REGION

Т. О. Степаненко

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. Stepanenko

Graduate student, Department of economy of enterprises State Higher Educational Institute "Kiev National Economic University named after Vadym Hetman", Kiev

METODICAL RECOMMENDATIONS OF MANAGEMENT OF MATERIAL RESOURCES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

О. В. Колінько

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Київ

ПІК РЕСУРСІВ ТА МЕЖІ ЗРОСТАННЯ — ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ МАЙБУТНІХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

O. Kolinko

National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

PEAK RESOURCES AND LIMITS TO GROWTH — THEORY AND METHODS FOR SOLVING FUTURE CRISES

В. П. Чекановський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНУ

V. Chekanovskii

post-graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF REFORMING BUDGET SYSTEMS OF FOREIGN COUNTRIES AND WAYS OF ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE

Т. В. Юхименко

аспірант, ДВНЗ Університет банківської справи, м. Київ

СУЧАСНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

T. Yukhymenko

post-graduate student, University of Banking, Kyiv

MODERN VECTORS OF DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR IN UKRAINE AND WORLDWIDE

К. М. Власова

аспірант, кафедра економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ У М'ЯСОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

К. Vlasova

postgraduate student, Department of Business Economics, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

TENDENCIES, PROBLEMS AND WAYS TO SOLVING THEM IN MEAT-PROCESSING INDUSTRY IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"