Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 10, 2014

Завантажити журнал №10, 2014

Н. О. Лоханова

д. е. н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

КОРПОРАТИВНА ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ І СВІТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ — ВИМОГИ ІНВЕСТОРІВ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

N. Lokhanova

doctor of Economics, associate Professor, Professor of the Department of accounting and audit, Odessa National Economic University, Odessa

CORPORATE REPORTING IN UKRAINE AND THE WORLD IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION — THE INVESTOR'S REQUESTS, PROBLEMS, PROSPECTS

І. А. Павленко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛІНГ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

I. Pavlenko

Doctor of Science (Econ.), Professor, Professor of business economics Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

MANAGEMENT CONTROLLING OF INNOVATIVE PROJECTS

Т. А. Заяць

д. е. н., проф., завідувач відділу проблем формування соціального капіталу, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ

Г. О. Краєвська

к. е. н., науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ

ДЕРЖАВНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

T. Zaiats

Doctor of Economics, Professor, Head of the department for studying issues of social capital formation, Institute of Demography and Social Research by M.V. Ptuhy NAS of Ukraine

H. Krayevska

Candidate of Economic Sciences, research Associate, Institute of Demography and Social Research by M.V. Ptuhy NAS of Ukraine

GOVERNMENT PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF RURAL SETTLEMENT OF UKRAINE

Ж. В. Гарбар

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФОРМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Z. Garbar

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Economics Doctoral Candidate, Kyiv National University of Trade and Economics

FORMS AND INSTRUMENTS OF STATE REGULATION OF THE FINANCIAL MARKET

М. В. Босовська

к. е. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПАРАМЕТРИ ТА ІМАНЕНТНІ РИСИ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

M. Bosovskaya

PhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

PARAMETERS AND IMMANENT FEATURES OF INTEGRATION DEVELOPMENT OF TOURISM BUSINESS ENTITIES

О. П. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та організації виробництва, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСКОРПОРАТИВНИХ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУДНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Kyrychenko

PhD in Economics, the associate professor of the Department of Economics and Enterprise Management, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

APPLICATION OF TRANSCORPORATE FORMS OF INNOVATIVE POTENTIAL IMPLEMENTATION OF SHIPBUILDING ENTERPRISES

Д. В. Арлачов

директор Департаменту стратегічного планування та розвитку у сфері комунальних послуг Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

О. Ю. Корчміт

кандидат наук з державного управління, заступник директора Департаменту стратегічного планування та розвитку у сфері комунальних послуг Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

Р. А. Марецький

кандидат наук з державного управління, начальник відділу нормативно-методологічного забезпечення Департаменту стратегічного планування та розвитку у сфері комунальних послуг Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

В. С. Бучик

кандидат наук з державного управління, заступник начальника відділу стратегічного планування та міжнародної координації Департаменту стратегічного планування та розвитку у сфері комунальних послуг Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

D. Arlachov

The Director of Strategic Planning and Development in Public Utilities Department, National Commission of the State Public Utilities Regulation

O. Korchmit

PhD in public administration, The Deputy Director of Strategic Planning and Development in Public Utilities Department, National Commission of the State Public Utilities Regulation

R. Maretskyi

PhD in public administration, The Head of Normative and Methodological Support Section, Strategic Planning and Development in Public Utilities Department, National Commission of the State Public Utilities Regulation

V. Buchyk

PhD in public administration, The Deputy Head of Strategic Planning and International Coordination Section, Strategic Planning and Development in Public Utilities Department, National Commission of the State Public Utilities Regulation

PERSPECTIVES OF COMMERCIAL ACCOUNTING AS A TOOL FOR FORMATION THE ENERGY EFFICIENT BEHAVIOR OF THE UTILITIES' CONSUMER

Р. Д. Стаканов

к. е. н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РЕЕМІГРАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН СВІТУ

R. Stakanov

PhD, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

REMIGRATION AS A PART OF THE COUNTRIES' MIGRATION POLICY

І. М. Вядрова

к. е. н., професор кафедри банківської справи, заступник директора з навчально-методичної роботи, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

В. Є. Волохата

викладач кафедри банківської справи, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЗАЛУЧЕНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ

I. Viadrova

Ph.D. in Economics, Professor of Chair of Banking, deputy director for study in Kharkiv Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

V. Volokhata

teacher of Chair of Banking in Kharkiv Institute of banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

SYSTEMATIC APPROACH TO THE MANAGEMENT OF THE BANK ATTRACTED RESOURCES

М. А. Однорог

к. е. н., завідуючий економічного відділенням, Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету, м. Біла Церква

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

M. Odnorog

Ph.D. in Economics, Head of the Economic Department, Technological and economic college Bila Tserkva National Agrarian University

SOFTWARE DEVELOPMENT INVESTMENT IN AGRICULTURAL AGRIBUSINESS

Р. В. Лавров

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

КОНЦЕПЦІЯ БАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО РЕІНЖИНІРИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ГАРМОНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

R. Lavrov

cand.econ.sci., associate professor, associate professor of the Banking Department, Chernihiv State Institute of Economics and Management, Chernihiv

THE CONCEPT OF BANK FINANCIAL REENGINEERING AS A TOOL OF HARMONIZATION OF SERVICING OF SUBJECTS OF AGRARIAN SPHERE

С. П. Лобов

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

S. Lobov

PhD in Economics, Associate professor of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI "Kryvyi Rih National University"

ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF INTRODUCTION OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES

Є. П. Гнатенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

О. В. Тімкова

магістрант, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ЕФЕКТИВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

E. Gnatenko

PhD, associate professor, associate professor of the account and economic analysis, Mykolayiv V.O. Suhomlinskiy National University

O. Timkova

Master, Mykolayiv V.O. Suhomlinskiy National University

EFFECTIVE FINANCIAL MANAGEMENT OF CALCULATIONS WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS OF THE ENTERPRISE

Н. В. Кармазіна

доцент кафедри обліку і аудиту, Академія муніципального управління

ФОРМАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАСКАДНИХ ФОРМ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В МЕЖАХ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

N. Karmazina

associate professor of department of account and audit Academy of municipal management

FORMALIZATION PATTERNS CASCADING FORMS OF SPATIAL ORGANIZATION OF INTER-REGIONAL COOPERATION WITHIN THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY OF THE STATE

В. А. Полушенко

аспірант, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ВІДНОШЕННЯ ДОВІРИ МІЖ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ ТА ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

V. Polushenko

postgraduate student, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

MODEL OF TRUSTING RELATIONSHIP ESTIMATION BETWEEN INSURANCE COMPANY AND ENVIRONMENT

А. В. Шаповал

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПАНСІОНІСТСЬКИХ СТРАТЕГІЙ КИТАЮ

A. Shapoval

postgraduate, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

STATE REGULATION OF THE CORPORATE SECTOR IN CHINA'S EXPANSIONIST STRATEGIES IMPLEMENTATION

В. В. Костенко

аспірант кафедри банківської справи, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ

V. Kostenko

PhD student, Department of Banking SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

RETROSPECTIVE OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF BANKING SUPERVISION IN UKRAINE

К. Л. Маркевич

здобувач, Національний інститут стратегічних досліджень при Президенті України, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

K. Markevych

External PhD student, The National Institute for Strategic Studies, Kyiv

THE IMPLEMENTATION OF UKRAINIAN NATIONAL ECONOMIC INTERESTS VIA THE FOREIGN DIRECT INVESTMENT

В. М. Андрушенко

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

V. Andrushenko

graduate student, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

CURRENT PROBLEM FORMATION OF FOOD SECURITY

А. І. Кузнецова

Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

МОДЕЛЬ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВА

A. Kuznetsova

Kyiv National University of technology and design

MODEL OF THE ADAPTIVE SYSTEM OF CONTROLLING OF THE ENTERPRISE

Д. І. Голубєв

викладач НФ, Запорізький національний університет

ЕТАПИ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

D. Golybev

Teacher NF, Zaporizhzhya national university

DESIGN OF INVESTMENT POLICY OF ENTERPRISE TIMES

М. А. Зінченко

викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

M. Zinchenko

lecturer in Finance department, Odessa National Economic University, Odessa

THE ECONOMIC NATURE OF THE FINANCIAL FLOWS OF LOCAL BUDGETS

Ахмедов Рашад Ширин оглу

Очный докторант Научно-исследовательского центра по труду и социальным проблемам Министерство Труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ — ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

Akhmedov Rashad Shirin oglu

intramural doctoral Scientific-Research Center for Labor and Social Problems Ministry of Labour and Social Protection of Population the Republic of Azerbaijan

FEATURES OF FORMATION OF THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM — A HISTORICAL ANGLE

В. В. Федчишина

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії організації науково-дослідних робіт та координації діяльності підвідомчих підрозділів, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНАМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

V. Fedchyshyna

head of laboratory of organization of scientific research works and of coordination of activities of subordinate divisions of Kyiv Research Institute of Forensic Science

STATE REGULATION BODIES FOR FORENSIC ERA DIRECTORY OF THE UKRAINIAN NATIONAL REPUBLIC

Є. А. Вилгін

к. держ. упр. докторант, Академія муніципального управління

ЕВОЛЮЦІЯ МЕХАНІЗМІВ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

E. Vylhin

PhD in Public Administration Doctoral Academy of Municipal Management

EVOLUTION MECHANISMS TO ENCOURAGE THE DEVELOPMENT OF REGIONAL INVESTMENT-BUILDING COMPLEX

О. Ф. Присяжнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РОБОТИ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ РАЙОННИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

O. Prysiazhniuk

Ph.D., associate Professor, Department of management of organizations, Zhytomyr national agroecological University, Zhytomyr

PRIORITY DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF THE ADMINISTRATIVE WORK OF THE MANAGEMENT STAFF OF DISTRICT STATE ADMINISTRATIONS

І. В. Точиліна

молодший науковий співробітник, ДННУ "Академія фінансового управління", м. Київ

РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЗАХОДІВ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. Tochylina

junior researcher, Academy of Financial Management, Kyyiv

DEVELOPING METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF TAX INCENTIVES FOR INNOVATION ACTIVITIES

Т. С. Яровой

аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України, м. Київ

ДЕМОКРАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

T. Yarovoy

Postgraduate student in the Institute of Legislation of the Supreme Rada of Ukraine, Kyiv, Ukraine

DEMOCRATIC POTENTIAL OF UKRAINIAN PARLIAMENTARISM

О. М. Смірнова

старший викладач кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

МОДЕЛЬ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ НА ПСИХОЛОГІЧНУ СКЛАДОВУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

O. Smirnova

Senior Teacher of department of Fires Preventive and Vital Safety of the Population, Institute of the State Administration in Sphere of Civil Protection

THE MODEL OF REGULATORY IMPACT ON THE PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF CIVIL PROTECTION

О. А. Савенко

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ЧИННИК ПРОТИДІЇ ПОЛІТИЧНОМУ РАДИКАЛІЗМУ

O. Savenko

graduate student of department of national safety of the National academy of state administration at President of Ukraine, Kyiv

CIVIL SOCIETY AS A FACTOR OF COUNTERACTING POLITICAL RADICALISM

К. М. Семенюк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

АДМІНІСТРАТИВНІ МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЮВЕЛІРНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

K. Semeniuk

graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ADMINISTRATIVE METHODS OF STATE REGULATION IN THE SPHERE OF JEWELRY IN UKRAINE

С. Л. Клименченко

здобувач, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

S. Klimenchenko

Researcher Academy of Municipal Management

TRENDS OF MODERNIZATION MECHANISMS OF STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY AGRICULTURAL SECTOR

О. М. Кудрейко

здобувач, Академія муніципального управління

КРИТЕРІЇ ТА СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

A. Kudreyko

Researcher Academy of Municipal Management

STRATEGY CRITERIA AND REGULATION OF QUALITY EDUCATION

Л. В. Майорова

здобувач, Академія муніципального управління

ЕФЕКТИВНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

L. Mayorova

Researcher Academy of Municipal Management

EFFECTIVE MODELS OF SOCIAL-ECONOMIC ORIENTATION REGIONAL POLICY

А. М. Мишко

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ

A. Myshko

postgraduate student of the Economic Policy department, the National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

PUBLIC POLICY IN THE FIELD OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN SEA PORTS: THE COMMUNICATIVE ASPECT

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"