Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 10, 2013

Завантажити журнал №10, 2013

М. А. Міненко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ "ЇЖА ДЛЯ ЖИТТЯ" В УКРАЇНІ

M. Minenko

Doctor of Economics, associate professor, prof. of Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics

CONCEPTUAL APPROACHES TO IMPLEMENTING THE EUROPEAN TECHNOLOGICAL PLATFORM "FOOD FOR LIFE" IN UKRAINE

В. П. Приходько

д. е. н., с. н. с., заступник Голови Закарпатської обласної державної адміністрації

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

V. Prikhodko

PhD, Senior Scientist, Deputy Head of the Transcarpathian Regional State Administration

DEPARTMENT OF ECONOMIC SECURITY ENTERPRISES

І. Л. Жук

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу соціальних проблем ринку праці, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ

Я. І. Юрик

к. е. н., с. н. с., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ПРИЙНЯТТЯ НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ"

I. Zhuk

Ph.D. in economics,senior researcher, senior research worker of department of social problems of labour-market, Institute of demography and social survey is the name of M.V. Ptukha NAS of Ukraine, Kyiv

Y. Yurik

Ph.D. in economics, senior researcher, associate professor of department of management a personnel and economies of labour, National university of food technologies, Kyiv

THE PROBLEM OF EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF ADOPTION OF THE NEW LAW OF UKRAINE "ON EMPLOYMENT OF POPULATION"

Т. І. Дьолог

к. е. н., завідувач кафедри економіки і менеджменту, Білоцерківська філія Міжрегіональної Академії управління персоналом

УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ У ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ, МОТИВАЦІЙНІ ФАКТОРИ І КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МОТИВАЦІЇ

T. Dyolog

the candidate of economic sciences, the head of Economy and Management Subfaculty, Interregional Academy of Personnel Management

MOTIVATIONAL MANAGEMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES: MOTIVATIONAL MECHANISM, MOTIVATIONAL FACTORS AND CRITERIA OF MOTIVATION EFFICIENCY

І. С. Волохова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

РЕАЛІЗАЦІЯ СПЕЦИФІЧНИХ ПРИНЦИПІВ У МІСЦЕВОМУ ОПОДАТКУВАННІ (НА ПРИКЛАДІ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ)

I. Volokhova

candidate of economic sciences, Associate professor, associate professor of Department of Finances, The Odessa national economic university

REALIZATION OF SPECIFIC PRINCIPLES IN LOCAL TAXATION (ON THE EXAMPLE OF PROPERTY TAXATION)

Ю. Д. Радіонов

к. е. н., начальник відділу адаптації міжнародних стандартів, Рахункова палата України

ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ

Yu Radionov

BUDGET PROBLEMS AND THEIR IMPACT ON ECONOMIC GROWTH REGULATION

О. Г. Мельник

д. е. н., професор, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

Л. С. Ноджак

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

Л. М. Ганас

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ, ПОПОВНЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

O. Melnyk

PhD, Professor, Department of Foreign Economic and Customs of the National University Lviv Polytechnic

L. Nodzhak

Ph.D., associate professor, assistant professor of foreign trade and customs of the National University Lviv Polytechnic

L. Ganas

PhD student, National University Lviv Polytechnic

METHODS OF FORMATION, RECRUITMENT AND USING OF INVENTORY

Л. С. Селіверстова

к. е. н. , доц. каф. менеджменту сфери послуг, КНУТД

КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ КОРПОРАЦІЙ

L. Seliverstova

PhD, assistant professor of management services KNUTD

CREDIT MECHANISMS IN THE FINANCIAL MANAGEMENT OF CORPORATIONS

О. М. Дроб

к. е. н., заст. директора ТОВ ТД "Колос"

БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

O. Drob

Kolos, LLC, vice-director, PhD, Dnepropetrovsk, Ukraine

BASIC ELEMENTS OF THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE MODERN OF STRATEGIC MANAGEMENT'S PARADIGM

О. І. Чічкань

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

A. Chichkan

Ph.D., senior lecturer, Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university

FEATURES OF TAX INCENTIVES OF ENTERPRISE ACTIVITY IN UKRAINE

Н. М. Исмаилов

доктор философии по экономике, доцент кафедры "Экономический анализ и аудит", Азербайджанский государственный экономический университет

ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В УКРЕПЛЕНИИ И НАРАЩИВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИЙ

N. Ismailov

Ph.D. of economics, Associate professor of "Economic analysis and audit", Azerbaijan State Economic University

IMPORTANCE OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS IN STRENGTHENING AND AND ENHANCING ECONOMIC POTENTIAL OF THE COMPANY

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

В. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України, м. Київ

Р. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ БАНКІВ І БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Kloba

Ph.D., Assistant Professor, Associate Professor of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

V. Kloba

PhD student, University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

R. Kloba

PhD student, University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ESSENCE OF BANKS AND BANKING ACTIVITIES

Ю. В. Кравчик

к. е. н., керівник науково-інформаційного відділу, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

Ю. С. Бойко

магістрант спеціальності "Облік і аудит", Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, м Хмельницький, головний економіст централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді і спорту Хмельницької РДА

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ЇЇ АНАЛІЗУ

Y. Kravchyk

Ph.D., head of scientifically-informative department, Khmelnytskyi Cooperative Trade and Economic Institute

Y. Boiko

graduate student specialty "Accounting and Auditing" Khmelnytskyi Cooperative Trade and Economic Institute, main economist of centralized accounting department of Education, Youth and Sports of Khmelnytsky RDA

FEATURES OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF TRADING COMPANIES AND THE MOST EFFECTIVE METHODS OF ANALYSIS

О. В. Зубко

к. е. н., асистент кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

ІННОВАЦІЇ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ЦИКЛІЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. Zubko

c. e. n., assistant of international economics chair, Kyiv National University of Trade and Economics

INNOVATIONS AS DETERMINANTS OF CYCLIC ECONOMIC DEVELOPMENT

Ю. А. Пасенченко

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

О. І. Назаренко

аспірантка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ ДІЯЛЬНОСТІ ІЄРАРХІЧНОЇ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ У СЕРЕДОВИЩІ POWERSIM

Y. Pasenchenko

PhD, associate professor of mathematical modeling of economic systems department, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

O. Nazarenko

PhD student, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

POWERSIM SIMULATION OF BUSINESS SCENARIOS FOR HIERARCHICAL DISTRIBUTION NETWORK

Г. М. Сидоренко-Мельник

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Полтавський університет економіки і торгівлі

Ю. А. Козлова

магістр, Полтавський університет економіки і торгівлі

КОНТРОЛЬ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА КЛЮЧОВИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЕФЕКТИВНОСТІ

G. Sidorenko-Melnik

PhD, Associate Professor of Finance, Poltava University of Economics and Trade

J. Kozlova

Master, Poltava University of Economics and Trade

CONTROL OF BUSINESS ACTIVITY FOR KEY PERFORMANCE INDICATORS

А. О. Ільїна

здобувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

A. Ilyina

Candidate of Sciences Degree Seeker of the Department of Economic Theory and Competition Policy of Kyiv National University of Trade and Economics

FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM OF UKRAINE

В. В. Жовнер

аспірант кафедри фінансів, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ В УКРАЇНІ: АСПЕКТ ЦИКЛІЧНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ

V. Zhovner

Post graduate student of Finance chair, National University of State Tax Service of Ukraine, c. Irpin

TAX BENEFITS IN UKRAINE: CYCLICITY AND EFFICIENCY ASPECT

О. Ю. Леось

старший викладач, ДонДУУ

К. Н. Семенова

магістр, ДонДУУ

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ ТА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

O. Leos

senior lecturer, DonSUM

K. Semenova

master course, DonSUM

THE MAIN FEATURES OF INVESTMENT DECISIONMAKING PROCESS AND CREATING OF INVESTMENT POTENTIAL FOR THE INDUSTRIAL ENTERPRISE OF UKRAINE

Н. В. Параниця

ст. викладач кафедри статистики та математичних методів в економіці, Національний університет державної податкової служби України

ВПЛИВ ВАРІАЦІЇ КОН'ЮНКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ НА ПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ

N. Paranytsya

senior lecturer Department of Statistics and Mathematical Methods, Economics National University of State Tax Service of Ukraine

EFFECTS OF VARIATIONS IN FINANCIAL MARKET IN THE INDUSTRIAL SECTOR OF UKRAINE

К. О. Копішинська

аспірант кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ВЗАЄМОДІЯ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОРПОРАТИВНІЙ СТРУКТУРІ

K. Kopishynska

postgraduate of Management Department, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

INTERACTION BETWEEN INNOVATION SYSTEMS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CORPORATE STRUCTURE

К. Г. Сердюков

к. е. н., доцент, завідуючий кафедрою економіки та оцінки майна підприємств, Харківський національний економічний університет

В. В. Гой

аспірант, Харківський національний економічний університет

ПРОТИПРАВНІ БАНКРУТСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ ТІНЬОВОГО ІНСТИТУТУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

K. Serdiukov

PhD in еconomics, associate professor, Head of the Department of Economy and Property Assessment of Enterprises, Kharkiv National Economic University

V. Goi

post-graduate student, Kharkiv National Economic University

THE ILLEGAL BANKRUPTCIES AS PART OF THE SHADOW INSTITUTE OF INSOLVENCY

О. А. Дєгтяр

кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри обліку і аудиту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ІНСТИТУТІВ В УКРАЇНІ

O. Diegtiar

PhD in Public Administration, senior teacher of department of account and audit, Kharkiv national motor-car-road to the university

MECHANISMS OF OPERATION STATE CIVIL INSTITUTIONS IN UKRAINE

Є. Г. Карташов

Народний депутат України, кандидат філософських наук

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ СУСПІЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

E. Cartashov

People's Deputy of Ukraine, PhD

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF REGULATORY MECHANISMS OF STABILITY OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEMS

О. В. Банчук-Петросова

доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський університет управління та підприємництва

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

E. Banchuk-Petrosova

associate professor of international economics and marketing, Kyiv university of management and entrepreneurship

ANALYSIS OF THE LEGISLATIVE AND NORMATIVE-LEGAL PROVISION OF THE PERSONNEL POLICY OF THE DEFENCE AND SECURITY SECTOR OF UKRAINE

О. С. Биков

здобувач, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУР ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

O. Bykov

competitor, Institute of state administration in the field of civil defence, city Kyiv

STRATEGIES OF FORMING OF STRUCTURES OF STATE ADMINISTRATION ARE IN THE SYSTEM OF CIVIL DEFENCE

Г. А. Дмитренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та управління персоналом, ДВНЗ "УМО" НАПН України

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНИЙ КОНТЕКСТ

H. Dmytrenko

Doctor of economic sciences, professor, Department Head of University Education Management

STRATEGY DEVELOPMENT FOR HIGHER EDUCATION IN UKRAINE: HUMANOCENTRIC CONTEXT

І. Л. Гасюк

к. фіз. вих., доцент, завідувач кафедри фізичної культури та спорту, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗІ "ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ"

I. Gasuyk

managing chair physical training and valueology, PhD in philosophies, docent

NORMATIVE AND LEGAL PRINCIPLES OF IMPROVEMENT OF ACTIVITY OF INDUSTRY ARE THE PHYSICAL CULTURE AND SPORT

О. П. Ковалевська

к. ю. н., доц., докторант, Академія муніципального управління

СИСТЕМА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЯК НАПРЯМ ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ НАСЕЛЕННЯ

O. Kovalevskaya

Ph.D., Assoc., Ph.D., Academy of Municipal Management

THE SYSTEM OF MORTGAGE CREDITING AS DIRECTION OF HOUSINGS TERMS THE POPULATION IMPROVEMENT

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

M. Sitsinska

doctoral student in public administration and management National academy of public administration the President of Ukraine

INTERNATIONAL LEGAL GROUNDS OF THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC CONTROL DEFENSE AND SECURITY SECTOR

О. С. Нагорічна

к. п. н., заступник директора з наукової та організаційної роботи, Державний науково-дослідний інститут митної справи, м. Хмельницький

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ПОДАТКОВО-МИТНІЙ СФЕРІ

O. Nagorichna

PhD., Pedagogic Science, State Scientific Research Institute of Customs Service

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF SCIENTIFIC SUPPORT IN THE AREA OF TAXATION AND CUSTOMS

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, Університет економіки та управління

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

F. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

FORMATION OF THE ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL MECHANISMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

О. В. Богер

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ІННОВАЦІЙНА СФЕРА У СТРУКТУРІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. Boger

postgraduate, Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman

THE INNOVATION SPHERE IN A MODERN ECONOMY STRUCTURE

С. Д. Вовченко

начальник управління цивільного захисту Вінницької ОДА

РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

S. Vovschenko

Head of Civil Protection Vinnytsia Regional State Administration, Vinnitsa

DEVELOPMENT OF THEORETICAL FOUNDATIONS FOR SYSTEM OF PROTECTION CITIZENS AND TERRITORIES FROM EXTRAORDINARY SITUATIONS

В. В. Фаталов

магістр державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Fatalov

Master of Public Administration, National Academy of Public Administration, office of the President of Ukraine

THE STRATEGIC PRIORITIES OF PUBLIC ADMINISTRATION

М. О. Чернишова

аспірант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Донецький державний університет управління

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУВАННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПДВ

M. Сhernyshova

gradute student, of Department of Management of International Economic Activity, Donetsk State University of Management

IMPROVMENT OF CALCULATING METHODS THE TAX LOAD OF VAT

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"