EnglishНа русском

Зміст журналу № 10, 2012

Завантажити журнал №10, 2012

С. Е. Сардак

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ГЛОБАЛЬНА КООРДИНАЦІЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ

Н. П. Сітнікова

к. е. н., докторант, НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України

ДОВГОСТРОКОВИЙ СЕГМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Т. Г. Бурма

к. е. н., доцент, доцент кафедри теорії та практики менеджменту, Запорізький національний університет

Є. В. Маказан

к. е. н., доцент, доцент кафедри теорії та практики менеджменту, Запорізький національний університет

КРИЗОВІ ЯВИЩА В УПРАВЛІННІ НАФТОПЕРЕРОБНОЮ ПРОМИСЛОВІСТЮ УКРАЇНИ

О. Є. Бавико

к. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ТИПОЛОГІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

А. М. Андрушко

к. е. н., старший викладач кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет

Д. С. Тарасюк

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний аграрний університет

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: "МЕРТВІ ВТРАТИ" ЧИ ДОДАТКОВІ ВИГОДИ?

О. О. Шапуров

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЛАТЕНТНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЯВИЩ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Шапурова

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет"

ОЦІНКА СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЗА ДОПОМОГОЮ PPSFM-АНАЛІЗУ

О. О. Кавун

к. е. н., доцент, доцент кафедри торговельного підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

М. В. Руденко

к. е. н., доцент кафедри обліку та аудиту, Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ

М. М. Губанов

студент, Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

С. В. Рівчаченко

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ДЖЕРЕЛ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

Р. П. Гаврилюк

аспірант, Інститут економіки та менеджменту НАУ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЯПОНІЇ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

В. І. Корсак

кандидат медичних наук

МІЖГАЛУЗЕВА ІНТЕГРАЦІЯ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД — ЄДИНИЙ ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

О. П. Макар

аспірант, ЛДНУ ім. І. Франка

СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Т. П. Мінакова

асистент, аспірант кафедри менеджменту, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

УЗГОДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Л. С. Синельник

студентка, Національний університет харчових технологій

SWOT-АНАЛІЗ ЯК ОДИН ІЗ МОЖЛИВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Т. О. Сливка

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ З КОРПОРАТИВНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ В РІЗНИХ КРАЇНАХ

О. С. Альбещенко

аспірант, Миколаївський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Л. М. Мельничук

к. держ. упр., заступник начальника управління соціального захисту сімей, Мінсоцполітики України

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІМ’Ї В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

М. В. Паладій

к. е. н., доцент, Голова Державної служби інтелектуальної власності України

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕХАНІЗМ ВИБОРУ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У ВЗАЄМОДІЇ З КОНЦЕПЦІЄЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Л. Д. Оліфіренко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН ЩОДО РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Г. В. Коваль

докторант кафедри державної політики і менеджменту, ЧДУ імені Петра Могили

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

Д. О. Демченко

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ США: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Т. І. Биркович

докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Н. О. Васюк

аспірант, НАДУ при Президентові України

РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КЕРІВНИХ КАДРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я"

О. Я. Сорока

начальник юридичного відділу, Івано-Франківського національний медичний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КУРОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКАРПАТТІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

С. М. Двигун

здобувач, Академія муніципального управління

СУЧАСНІ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

Л. А. Величко

здобувач, Академія муніципального управління

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ З ОБЛІКОМ ЗАГАЛЬНОСВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ В СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Н. О. Борецька

здобувач, Академія муніципального управління

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Н. Б. Зубрицька

здобувач, Академія муніципального управління

ПРАКТИКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН ЗА МІЖНАРОДНИМИ ПРАВИЛАМИ

А. В. Клименко

здобувач, Академія муніципального управління

ФАКТОРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

О. Р. Онищенко

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЗДІЙСНЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Р. В. Поворозник

здобувач, Академія муніципального управління

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РАЦІОНАЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННІ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Ю. М. Сірий

здобувач, Академія муніципального управління

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА НАДАННЯ ПОСЛУГ НА РИНКУ ПРАЦІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12