EnglishНа русском

Економіка та держава № 10, 2012

Завантажити журнал №10, 2012

С. Е. Сардак

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ГЛОБАЛЬНА КООРДИНАЦІЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ

Н. П. Сітнікова

к. е. н., докторант, НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України

ДОВГОСТРОКОВИЙ СЕГМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Т. Г. Бурма

к. е. н., доцент, доцент кафедри теорії та практики менеджменту, Запорізький національний університет

Є. В. Маказан

к. е. н., доцент, доцент кафедри теорії та практики менеджменту, Запорізький національний університет

КРИЗОВІ ЯВИЩА В УПРАВЛІННІ НАФТОПЕРЕРОБНОЮ ПРОМИСЛОВІСТЮ УКРАЇНИ

О. Є. Бавико

к. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ТИПОЛОГІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

А. М. Андрушко

к. е. н., старший викладач кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет

Д. С. Тарасюк

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний аграрний університет

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: "МЕРТВІ ВТРАТИ" ЧИ ДОДАТКОВІ ВИГОДИ?

О. О. Шапуров

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЛАТЕНТНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЯВИЩ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Шапурова

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет"

ОЦІНКА СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЗА ДОПОМОГОЮ PPSFM-АНАЛІЗУ

О. О. Кавун

к. е. н., доцент, доцент кафедри торговельного підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

М. В. Руденко

к. е. н., доцент кафедри обліку та аудиту, Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ

М. М. Губанов

студент, Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

С. В. Рівчаченко

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ДЖЕРЕЛ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

Р. П. Гаврилюк

аспірант, Інститут економіки та менеджменту НАУ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЯПОНІЇ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

В. І. Корсак

кандидат медичних наук

МІЖГАЛУЗЕВА ІНТЕГРАЦІЯ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД — ЄДИНИЙ ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

О. П. Макар

аспірант, ЛДНУ ім. І. Франка

СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Т. П. Мінакова

асистент, аспірант кафедри менеджменту, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

УЗГОДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Л. С. Синельник

студентка, Національний університет харчових технологій

SWOT-АНАЛІЗ ЯК ОДИН ІЗ МОЖЛИВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Т. О. Сливка

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ З КОРПОРАТИВНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ В РІЗНИХ КРАЇНАХ

О. С. Альбещенко

аспірант, Миколаївський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Л. М. Мельничук

к. держ. упр., заступник начальника управління соціального захисту сімей, Мінсоцполітики України

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІМ’Ї В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

М. В. Паладій

к. е. н., доцент, Голова Державної служби інтелектуальної власності України

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕХАНІЗМ ВИБОРУ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У ВЗАЄМОДІЇ З КОНЦЕПЦІЄЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Л. Д. Оліфіренко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН ЩОДО РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Г. В. Коваль

докторант кафедри державної політики і менеджменту, ЧДУ імені Петра Могили

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

Д. О. Демченко

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ США: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Т. І. Биркович

докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Н. О. Васюк

аспірант, НАДУ при Президентові України

РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КЕРІВНИХ КАДРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я"

О. Я. Сорока

начальник юридичного відділу, Івано-Франківського національний медичний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КУРОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКАРПАТТІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

С. М. Двигун

здобувач, Академія муніципального управління

СУЧАСНІ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

Л. А. Величко

здобувач, Академія муніципального управління

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ З ОБЛІКОМ ЗАГАЛЬНОСВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ В СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Н. О. Борецька

здобувач, Академія муніципального управління

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Н. Б. Зубрицька

здобувач, Академія муніципального управління

ПРАКТИКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН ЗА МІЖНАРОДНИМИ ПРАВИЛАМИ

А. В. Клименко

здобувач, Академія муніципального управління

ФАКТОРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

О. Р. Онищенко

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЗДІЙСНЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Р. В. Поворозник

здобувач, Академія муніципального управління

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РАЦІОНАЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННІ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Ю. М. Сірий

здобувач, Академія муніципального управління

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА НАДАННЯ ПОСЛУГ НА РИНКУ ПРАЦІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця