Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 10, 2012

Завантажити журнал №10, 2012

С. Е. Сардак

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ГЛОБАЛЬНА КООРДИНАЦІЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ

Н. П. Сітнікова

к. е. н., докторант, НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України

ДОВГОСТРОКОВИЙ СЕГМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Т. Г. Бурма

к. е. н., доцент, доцент кафедри теорії та практики менеджменту, Запорізький національний університет

Є. В. Маказан

к. е. н., доцент, доцент кафедри теорії та практики менеджменту, Запорізький національний університет

КРИЗОВІ ЯВИЩА В УПРАВЛІННІ НАФТОПЕРЕРОБНОЮ ПРОМИСЛОВІСТЮ УКРАЇНИ

О. Є. Бавико

к. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ТИПОЛОГІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

А. М. Андрушко

к. е. н., старший викладач кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет

Д. С. Тарасюк

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний аграрний університет

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: "МЕРТВІ ВТРАТИ" ЧИ ДОДАТКОВІ ВИГОДИ?

О. О. Шапуров

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЛАТЕНТНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЯВИЩ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Шапурова

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет"

ОЦІНКА СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЗА ДОПОМОГОЮ PPSFM-АНАЛІЗУ

О. О. Кавун

к. е. н., доцент, доцент кафедри торговельного підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

М. В. Руденко

к. е. н., доцент кафедри обліку та аудиту, Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ

М. М. Губанов

студент, Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

С. В. Рівчаченко

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ДЖЕРЕЛ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

Р. П. Гаврилюк

аспірант, Інститут економіки та менеджменту НАУ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЯПОНІЇ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

В. І. Корсак

кандидат медичних наук

МІЖГАЛУЗЕВА ІНТЕГРАЦІЯ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД — ЄДИНИЙ ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

О. П. Макар

аспірант, ЛДНУ ім. І. Франка

СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Т. П. Мінакова

асистент, аспірант кафедри менеджменту, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

УЗГОДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Л. С. Синельник

студентка, Національний університет харчових технологій

SWOT-АНАЛІЗ ЯК ОДИН ІЗ МОЖЛИВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Т. О. Сливка

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ З КОРПОРАТИВНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ В РІЗНИХ КРАЇНАХ

О. С. Альбещенко

аспірант, Миколаївський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Л. М. Мельничук

к. держ. упр., заступник начальника управління соціального захисту сімей, Мінсоцполітики України

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІМ’Ї В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

М. В. Паладій

к. е. н., доцент, Голова Державної служби інтелектуальної власності України

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕХАНІЗМ ВИБОРУ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У ВЗАЄМОДІЇ З КОНЦЕПЦІЄЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Л. Д. Оліфіренко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН ЩОДО РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Г. В. Коваль

докторант кафедри державної політики і менеджменту, ЧДУ імені Петра Могили

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

Д. О. Демченко

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ США: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Т. І. Биркович

докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Н. О. Васюк

аспірант, НАДУ при Президентові України

РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КЕРІВНИХ КАДРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я"

О. Я. Сорока

начальник юридичного відділу, Івано-Франківського національний медичний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КУРОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКАРПАТТІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

С. М. Двигун

здобувач, Академія муніципального управління

СУЧАСНІ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

Л. А. Величко

здобувач, Академія муніципального управління

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ З ОБЛІКОМ ЗАГАЛЬНОСВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ В СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Н. О. Борецька

здобувач, Академія муніципального управління

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Н. Б. Зубрицька

здобувач, Академія муніципального управління

ПРАКТИКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН ЗА МІЖНАРОДНИМИ ПРАВИЛАМИ

А. В. Клименко

здобувач, Академія муніципального управління

ФАКТОРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

О. Р. Онищенко

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЗДІЙСНЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Р. В. Поворозник

здобувач, Академія муніципального управління

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РАЦІОНАЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННІ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Ю. М. Сірий

здобувач, Академія муніципального управління

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА НАДАННЯ ПОСЛУГ НА РИНКУ ПРАЦІ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"