EnglishНа русском

Економіка та держава № 10, 2011

О. О. Романовський

доктор педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні", м. Київ

ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ІСНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

А. П. Гайдуцький

д. е. н., заступник начальника Управління організації та супроводження роздрібного бізнесу, АТ "Укрексімбанк"

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МІГРАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

О. М. Шевченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Чернігівський державний інститут економіки і управління

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ

В. А. Голян

д. е. н., завідувач кафедри обліку та аудиту, Луцький національний технічний університет

В. М. Бардась

аспірант кафедри обліку та аудиту, Луцький національний технічний університет

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВРАХУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ РІВНЯ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

О. М. Ляшенко

д. е. н., завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики, Тернопільський національний економічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

О. О. Шапуров

к. е. н., кафедра фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет" в м. Мелітополі

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Е. В. Мартякова

д. э. н., Институт экономики промышленности НАН Украины

О. Н. Грибиненко

старший преподаватель кафедры экономики предприятия, Национальный горный университет

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИОННОГО ПАСПОРТА УГОЛЬНЫХ ШАХТ

С. И. Савчук

к. э. н., доцент, доцент кафедры финансов и банковского дела, Приазовский государственный технический университет

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ УКРАИНЫ В ПЕРИОДЫ "БЛАГОДЕНСТВИЯ" И МИРОВОГО КРИЗИСА

О. В. Понеділко

к. е. н., Академія муніципального управління

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

С. О. Савелко

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ЗАСАДАХ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕГУЛЯЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

О. І. Скоробогач

викладач, Чортківський інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ

КАПІТАЛІЗАЦІЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ БАНКІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

О. О. Шапурова

к. е. н., кафедра фінансів, менеджменту та банківської справи, ДВНЗ "Запорізький національний університет" в м. Мелітополі, директор ДВНЗ "Мелітопольський промислово-економічний коледж&

НЕФОРМАЛЬНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ ЄДНАННЯ В СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

С. В. Іванов

к. е. н., доцент кафедри Фінанси, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

В. І. Довбуш

к. е. н., ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ

М. А. Поляков

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Л. Г. Миронова

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

ІЄРАРХІЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Н. І. Пахомова

к. е. н., Дипломатична академія України при МЗС України

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПІДБОРУ КАДРІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

К. О. Караченцева

здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

ОПТИМІЗАЦІЯ ОБСЯГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БЕЗРОБІТНИХ ЯК НАПРЯМ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Т. С. Демченко

аспірантка, Уманський національний університет садівництва

ГАРМОНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ТА НАУКОВИХ АСПЕКТІВ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ АГРОФОРМУВАНЬ

О. М. Карпович

аспірант кафедри "Організації та управління будівництвом", Київський національний університет будівництва і архітектури

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

С. В. Кудлаєнко

асистент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

АЛГОРИТМИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО КРИЗОВИХ УМОВ

Р. О. Моісеєнко

к. мед. н., Перший заступник міністра охорони здоров’я України

В. Д. Долот

к. держ. упр., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

М. І. Яцюк

к. т. н., заступник головного лікаря Київської міської клінічної лікарні № 1

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЛІКУВАННЯ В СТАЦІОНАРІ

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЗЮ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я

Н. О. Васюк

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ЩОДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

П. Б. Волянський

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту

ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТРАЖДАЛОГО НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ МИРНОГО ХАРАКТЕРУ

А. С. Кобець

к. т. н., проф., ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ТРАНСФОРМАЦІЄЮ, МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ТА РЕФОРМУВАННЯМ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

ЕФЕКТИВНА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

С. І. Чернов

к. держ. упр., Харківська обласна рада

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. А. Овчаренко

к. гос. упр., докторант, Донецкий государственный университет управления

ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ СВЯЗНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

МЕХАНІЗМ ВИДІЛЕННЯ РЕСУРСІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АПК У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університету, м. Запоріжжя

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

І. В. Лисов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА КРАЇН СВІТУ

Н. Г. Поплевічева

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

ОФШОРНІ ТІНЬОВІ ПОТОКИ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Т. В. Левкун

аспірант, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ: ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЙ

А. В. Канченко

аспірант відділу розвитку політичної системи, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

О. В. Гриценок

аспірант відділу розвитку політичної системи, Інститут стратегічних досліджень

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

В. І. Ткаченко

аспірант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ЕСТОНІЇ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця