EnglishНа русском

Зміст журналу № 10, 2011

О. О. Романовський

доктор педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні", м. Київ

ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ІСНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

А. П. Гайдуцький

д. е. н., заступник начальника Управління організації та супроводження роздрібного бізнесу, АТ "Укрексімбанк"

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МІГРАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

О. М. Шевченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Чернігівський державний інститут економіки і управління

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ

В. А. Голян

д. е. н., завідувач кафедри обліку та аудиту, Луцький національний технічний університет

В. М. Бардась

аспірант кафедри обліку та аудиту, Луцький національний технічний університет

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВРАХУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ РІВНЯ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

О. М. Ляшенко

д. е. н., завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики, Тернопільський національний економічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

О. О. Шапуров

к. е. н., кафедра фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет" в м. Мелітополі

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Е. В. Мартякова

д. э. н., Институт экономики промышленности НАН Украины

О. Н. Грибиненко

старший преподаватель кафедры экономики предприятия, Национальный горный университет

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИОННОГО ПАСПОРТА УГОЛЬНЫХ ШАХТ

С. И. Савчук

к. э. н., доцент, доцент кафедры финансов и банковского дела, Приазовский государственный технический университет

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ УКРАИНЫ В ПЕРИОДЫ "БЛАГОДЕНСТВИЯ" И МИРОВОГО КРИЗИСА

О. В. Понеділко

к. е. н., Академія муніципального управління

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

С. О. Савелко

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ЗАСАДАХ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕГУЛЯЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

О. І. Скоробогач

викладач, Чортківський інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ

КАПІТАЛІЗАЦІЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ БАНКІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

О. О. Шапурова

к. е. н., кафедра фінансів, менеджменту та банківської справи, ДВНЗ "Запорізький національний університет" в м. Мелітополі, директор ДВНЗ "Мелітопольський промислово-економічний коледж&

НЕФОРМАЛЬНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ ЄДНАННЯ В СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

С. В. Іванов

к. е. н., доцент кафедри Фінанси, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

В. І. Довбуш

к. е. н., ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ

М. А. Поляков

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Л. Г. Миронова

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

ІЄРАРХІЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Н. І. Пахомова

к. е. н., Дипломатична академія України при МЗС України

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПІДБОРУ КАДРІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

К. О. Караченцева

здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

ОПТИМІЗАЦІЯ ОБСЯГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БЕЗРОБІТНИХ ЯК НАПРЯМ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Т. С. Демченко

аспірантка, Уманський національний університет садівництва

ГАРМОНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ТА НАУКОВИХ АСПЕКТІВ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ АГРОФОРМУВАНЬ

О. М. Карпович

аспірант кафедри "Організації та управління будівництвом", Київський національний університет будівництва і архітектури

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

С. В. Кудлаєнко

асистент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

АЛГОРИТМИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО КРИЗОВИХ УМОВ

Р. О. Моісеєнко

к. мед. н., Перший заступник міністра охорони здоров’я України

В. Д. Долот

к. держ. упр., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

М. І. Яцюк

к. т. н., заступник головного лікаря Київської міської клінічної лікарні № 1

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЛІКУВАННЯ В СТАЦІОНАРІ

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЗЮ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я

Н. О. Васюк

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ЩОДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

П. Б. Волянський

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту

ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТРАЖДАЛОГО НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ МИРНОГО ХАРАКТЕРУ

А. С. Кобець

к. т. н., проф., ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ТРАНСФОРМАЦІЄЮ, МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ТА РЕФОРМУВАННЯМ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

ЕФЕКТИВНА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

С. І. Чернов

к. держ. упр., Харківська обласна рада

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. А. Овчаренко

к. гос. упр., докторант, Донецкий государственный университет управления

ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ СВЯЗНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

МЕХАНІЗМ ВИДІЛЕННЯ РЕСУРСІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АПК У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університету, м. Запоріжжя

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

І. В. Лисов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА КРАЇН СВІТУ

Н. Г. Поплевічева

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

ОФШОРНІ ТІНЬОВІ ПОТОКИ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Т. В. Левкун

аспірант, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ: ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЙ

А. В. Канченко

аспірант відділу розвитку політичної системи, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

О. В. Гриценок

аспірант відділу розвитку політичної системи, Інститут стратегічних досліджень

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

В. І. Ткаченко

аспірант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ЕСТОНІЇ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12