Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 10, 2011

О. О. Романовський

доктор педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні", м. Київ

ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ІСНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

А. П. Гайдуцький

д. е. н., заступник начальника Управління організації та супроводження роздрібного бізнесу, АТ "Укрексімбанк"

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МІГРАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

О. М. Шевченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Чернігівський державний інститут економіки і управління

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ

В. А. Голян

д. е. н., завідувач кафедри обліку та аудиту, Луцький національний технічний університет

В. М. Бардась

аспірант кафедри обліку та аудиту, Луцький національний технічний університет

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВРАХУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ РІВНЯ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

О. М. Ляшенко

д. е. н., завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики, Тернопільський національний економічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

О. О. Шапуров

к. е. н., кафедра фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет" в м. Мелітополі

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Е. В. Мартякова

д. э. н., Институт экономики промышленности НАН Украины

О. Н. Грибиненко

старший преподаватель кафедры экономики предприятия, Национальный горный университет

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИОННОГО ПАСПОРТА УГОЛЬНЫХ ШАХТ

С. И. Савчук

к. э. н., доцент, доцент кафедры финансов и банковского дела, Приазовский государственный технический университет

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ УКРАИНЫ В ПЕРИОДЫ "БЛАГОДЕНСТВИЯ" И МИРОВОГО КРИЗИСА

О. В. Понеділко

к. е. н., Академія муніципального управління

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

С. О. Савелко

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ЗАСАДАХ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕГУЛЯЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

О. І. Скоробогач

викладач, Чортківський інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ

КАПІТАЛІЗАЦІЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ БАНКІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

О. О. Шапурова

к. е. н., кафедра фінансів, менеджменту та банківської справи, ДВНЗ "Запорізький національний університет" в м. Мелітополі, директор ДВНЗ "Мелітопольський промислово-економічний коледж&

НЕФОРМАЛЬНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ ЄДНАННЯ В СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

С. В. Іванов

к. е. н., доцент кафедри Фінанси, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

В. І. Довбуш

к. е. н., ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ

М. А. Поляков

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Л. Г. Миронова

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

ІЄРАРХІЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Н. І. Пахомова

к. е. н., Дипломатична академія України при МЗС України

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПІДБОРУ КАДРІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

К. О. Караченцева

здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

ОПТИМІЗАЦІЯ ОБСЯГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БЕЗРОБІТНИХ ЯК НАПРЯМ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Т. С. Демченко

аспірантка, Уманський національний університет садівництва

ГАРМОНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ТА НАУКОВИХ АСПЕКТІВ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ АГРОФОРМУВАНЬ

О. М. Карпович

аспірант кафедри "Організації та управління будівництвом", Київський національний університет будівництва і архітектури

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

С. В. Кудлаєнко

асистент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

АЛГОРИТМИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО КРИЗОВИХ УМОВ

Р. О. Моісеєнко

к. мед. н., Перший заступник міністра охорони здоров’я України

В. Д. Долот

к. держ. упр., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

М. І. Яцюк

к. т. н., заступник головного лікаря Київської міської клінічної лікарні № 1

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЛІКУВАННЯ В СТАЦІОНАРІ

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЗЮ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я

Н. О. Васюк

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ЩОДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

П. Б. Волянський

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту

ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТРАЖДАЛОГО НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ МИРНОГО ХАРАКТЕРУ

А. С. Кобець

к. т. н., проф., ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ТРАНСФОРМАЦІЄЮ, МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ТА РЕФОРМУВАННЯМ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

ЕФЕКТИВНА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

С. І. Чернов

к. держ. упр., Харківська обласна рада

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. А. Овчаренко

к. гос. упр., докторант, Донецкий государственный университет управления

ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ СВЯЗНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

МЕХАНІЗМ ВИДІЛЕННЯ РЕСУРСІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АПК У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університету, м. Запоріжжя

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

І. В. Лисов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА КРАЇН СВІТУ

Н. Г. Поплевічева

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

ОФШОРНІ ТІНЬОВІ ПОТОКИ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Т. В. Левкун

аспірант, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ: ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЙ

А. В. Канченко

аспірант відділу розвитку політичної системи, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

О. В. Гриценок

аспірант відділу розвитку політичної системи, Інститут стратегічних досліджень

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

В. І. Ткаченко

аспірант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ЕСТОНІЇ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"