Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 10, 2010

В. Ф. Беседін

доктор економічних наук, професор

О. Г. Пенькова

кандидат економічних наук, доцент

ЛОГІКА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ: СУТНІСТЬ, РЕФОРМУВАННЯ, НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

І. Г. Бабець

к. е. н., докторант, Національний інститут стратегічних досліджень

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В СИСТЕМІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ЗАКОНОДАВЧІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

М. А. Міненко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОГО ІНСТИТУЦІЙНО СПРОМОЖНОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

Т. В. Семко

к. е. н., КДУ імені Михайла Остроградського

І. В. Ховрак

асистент кафедри економічної теорії, КДУ імені Михайла Остроградського

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ КОРПОРАТИВНИМ СЕКТОРОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ДОСВІД США ТА ЄВРОПИ В РОЗБУДОВІ ЖИТЛОВОЇ ІПОТЕКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

М. О. Солодкий

к. е. н., заслужений діяч науки і техніки України, в. о. професора кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

О. І. Карий

к. е. н., доцент, Національний університет "Львівська політехніка"

ІМІДЖ МІСТА ЯК ФАКТОР ЙОГО РОЗВИТКУ

М. В. Петрович

д. э. н., профессор, Академия управления при Президенте Республики Беларусь

АКТУАЛИЗАЦИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

П. В. Круш

к. е. н., професор, завідувач кафедри Економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

М. О. Зеленська

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА В СТРУКТУРІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Н. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

М. І. Романишин

аспірантка кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

В. М. Гончаров

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства і управління трудовими ресурсами, Луганський національний аграрний університет

І. Є. Алфьорова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри фінансів, Донбаський державний технічний університет

Л. Р. Каспітська

студентка кафедри фінансів, Донбаський державний технічний університет

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Т. В. Ревко

к. е. н., доцент , Державний інститут управління та економіки водних ресурсів, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ У ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Н. О. Сімченко

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ: КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ

В. Г. Федоренко

д. е. н., проф., академік УАН, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

М. С. Федоренко

студентка економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РИНОК ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

І. В. Дулюк

Національний Технічний Університет України "КПІ"

Ю. П. Матусов

кандидат ф-м. наук, старший викладач, Національний Технічний Університет України "КПІ"

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

А. М. Петрук

здобувач, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ШЛЯХ ДО ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ. ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ

Є. В. Макаренко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

М. Г. Макаров

магистр экономических наук, соискатель, Белорусский Государственный Университет

НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ

А. В. Бугаєнко

аспірант, кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ОФШОРНІ ЮРИСДИКЦІЇ ЯК ІДЕАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

П. М. Скрипчук

к. т. н., докторант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ СФЕРИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ, МОДЕЛЬ І МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ

О. Є. Гарбера

аспірант, Тернопільсьий державний технічний університет імені І.Пулюя

ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ СВІТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ

Ю. В. Зимбалевська

асистент кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

Л. К. Яцишина

доцент, кандидат технічних наук, професор кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛУЗІ ГЛОБАЛЬНИХ БРЕНДІВ

І. М. Сисоєва

викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, аспірант, ТНЕУ

ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МЕТОДІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

С. Ю. Федотова

аспірант, Київський національний університет будівництва та архітектури

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПОДОЛАННІ ДЕПРЕСИВНОСТІ ТЕРИТОРІЙ

О. Г. Пухкал

к. е. н., докторант кафедри політичної аналітики та прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ

О. О. Григор

к. держ. упр., Черкаський державний технологічний університет

ОЦІНКА РІВНЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА АНАЛІЗ РІВНЯ ВІДКРИТОСТІ У УКРАЇНИ СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВУ

В. П. Мегедь

к. держ. упр., доцент, заслужений працівник охорони здоров’я України, Державна прикордонна служба України

Л. Я. Радиш

Львівський клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

В. М. Безпрозванна

аступник головного лікаря, Державний заклад "Клінічна поліклініка № 1" Державного управління справами, аспірант Національної академії державного управління при Президентові України

ПРАВО НА МЕДИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС МЕДИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ)

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

І. Л. Гасюк

доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЛАНКИ ГАЛУЗІ "ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ"

І. О. Драган

к. держ. упр., докторант, НАДУ при Президентові України

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ УМОВ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЖКГ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ (НА ПРИКЛАДІ ПРОГРАМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА")

С. А. Матійко

к. держ. упр., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

І. А. Медведєв

к. держ. упр., Харківський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, докторант кафедри державного управління тa , м. Харків

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА ІДЕЮ УНІВЕРСИТЕТУ З ПОЗІЦІЙ ВЗАЄМОУЗГОДЖЕННЯ ТА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ

М. І. Росенко

кандидат наук з державного управління

ЩОДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ, ОСНОВНІ РИСИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

П. В. Іванюта

к. е. н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЯПОНІЇ

Л. В. Акуленко

аспірант кафедри європейської інтеграції, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТІВ TWINNING В ПІВДЕННОМУ ТА СХІДНОМУ РЕГІОНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА

М. Д. Сичова

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ІДЕЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНИЦЬКІЙ ДУМЦІ

С. В. Митрофанський

спірант, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

М. П. Савчук

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Л. А. Онищенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЧАСТИНІ ВИЗНАЧЕННЯ ДІЙСНОЇ ВАРТОСТІ МАЙНА З МЕТОЮ СТРАХУВАННЯ

М. П. Соболь

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ЕТИКА В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"