EnglishНа русском

Зміст журналу № 10, 2010

В. Ф. Беседін

доктор економічних наук, професор

О. Г. Пенькова

кандидат економічних наук, доцент

ЛОГІКА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ: СУТНІСТЬ, РЕФОРМУВАННЯ, НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

І. Г. Бабець

к. е. н., докторант, Національний інститут стратегічних досліджень

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В СИСТЕМІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ЗАКОНОДАВЧІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

М. А. Міненко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОГО ІНСТИТУЦІЙНО СПРОМОЖНОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

Т. В. Семко

к. е. н., КДУ імені Михайла Остроградського

І. В. Ховрак

асистент кафедри економічної теорії, КДУ імені Михайла Остроградського

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ КОРПОРАТИВНИМ СЕКТОРОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ДОСВІД США ТА ЄВРОПИ В РОЗБУДОВІ ЖИТЛОВОЇ ІПОТЕКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

М. О. Солодкий

к. е. н., заслужений діяч науки і техніки України, в. о. професора кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

О. І. Карий

к. е. н., доцент, Національний університет "Львівська політехніка"

ІМІДЖ МІСТА ЯК ФАКТОР ЙОГО РОЗВИТКУ

М. В. Петрович

д. э. н., профессор, Академия управления при Президенте Республики Беларусь

АКТУАЛИЗАЦИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

П. В. Круш

к. е. н., професор, завідувач кафедри Економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

М. О. Зеленська

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА В СТРУКТУРІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Н. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

М. І. Романишин

аспірантка кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

В. М. Гончаров

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства і управління трудовими ресурсами, Луганський національний аграрний університет

І. Є. Алфьорова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри фінансів, Донбаський державний технічний університет

Л. Р. Каспітська

студентка кафедри фінансів, Донбаський державний технічний університет

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Т. В. Ревко

к. е. н., доцент , Державний інститут управління та економіки водних ресурсів, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ У ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Н. О. Сімченко

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ: КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ

В. Г. Федоренко

д. е. н., проф., академік УАН, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

М. С. Федоренко

студентка економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РИНОК ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

І. В. Дулюк

Національний Технічний Університет України "КПІ"

Ю. П. Матусов

кандидат ф-м. наук, старший викладач, Національний Технічний Університет України "КПІ"

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

А. М. Петрук

здобувач, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ШЛЯХ ДО ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ. ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ

Є. В. Макаренко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

М. Г. Макаров

магистр экономических наук, соискатель, Белорусский Государственный Университет

НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ

А. В. Бугаєнко

аспірант, кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ОФШОРНІ ЮРИСДИКЦІЇ ЯК ІДЕАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

П. М. Скрипчук

к. т. н., докторант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ СФЕРИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ, МОДЕЛЬ І МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ

О. Є. Гарбера

аспірант, Тернопільсьий державний технічний університет імені І.Пулюя

ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ СВІТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ

Ю. В. Зимбалевська

асистент кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

Л. К. Яцишина

доцент, кандидат технічних наук, професор кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛУЗІ ГЛОБАЛЬНИХ БРЕНДІВ

І. М. Сисоєва

викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, аспірант, ТНЕУ

ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МЕТОДІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

С. Ю. Федотова

аспірант, Київський національний університет будівництва та архітектури

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПОДОЛАННІ ДЕПРЕСИВНОСТІ ТЕРИТОРІЙ

О. Г. Пухкал

к. е. н., докторант кафедри політичної аналітики та прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ

О. О. Григор

к. держ. упр., Черкаський державний технологічний університет

ОЦІНКА РІВНЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА АНАЛІЗ РІВНЯ ВІДКРИТОСТІ У УКРАЇНИ СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВУ

В. П. Мегедь

к. держ. упр., доцент, заслужений працівник охорони здоров’я України, Державна прикордонна служба України

Л. Я. Радиш

Львівський клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

В. М. Безпрозванна

аступник головного лікаря, Державний заклад "Клінічна поліклініка № 1" Державного управління справами, аспірант Національної академії державного управління при Президентові України

ПРАВО НА МЕДИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС МЕДИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ)

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

І. Л. Гасюк

доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЛАНКИ ГАЛУЗІ "ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ"

І. О. Драган

к. держ. упр., докторант, НАДУ при Президентові України

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ УМОВ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЖКГ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ (НА ПРИКЛАДІ ПРОГРАМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА")

С. А. Матійко

к. держ. упр., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

І. А. Медведєв

к. держ. упр., Харківський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, докторант кафедри державного управління тa , м. Харків

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА ІДЕЮ УНІВЕРСИТЕТУ З ПОЗІЦІЙ ВЗАЄМОУЗГОДЖЕННЯ ТА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ

М. І. Росенко

кандидат наук з державного управління

ЩОДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ, ОСНОВНІ РИСИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

П. В. Іванюта

к. е. н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЯПОНІЇ

Л. В. Акуленко

аспірант кафедри європейської інтеграції, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТІВ TWINNING В ПІВДЕННОМУ ТА СХІДНОМУ РЕГІОНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА

М. Д. Сичова

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ІДЕЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНИЦЬКІЙ ДУМЦІ

С. В. Митрофанський

спірант, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

М. П. Савчук

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Л. А. Онищенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЧАСТИНІ ВИЗНАЧЕННЯ ДІЙСНОЇ ВАРТОСТІ МАЙНА З МЕТОЮ СТРАХУВАННЯ

М. П. Соболь

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ЕТИКА В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12