Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 10, 2009

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, академік УАН, ректор ІПК ДСЗУ

О. В. Шепетін

начальник відділу по роботі з кадрами та з питань державної служби Державного центру зайнятості

О. Г. Чувардинський

д-р політ. наук, професор ІПК ДСЗУ

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ В РИНКОВИХ УМОВАХ

О. М. Сазонець

д. е. н., кафедра міжнародних фінансів, Дніпропетровський національний університетімені Олеся Гончара

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ І ПРОЦЕСИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ

В. А. Голян

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: ДЕСТРУКТИВНІ МОМЕНТИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ

М. М. Бліхар

здобувач кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

І. М. Мазур

к. е. н., завідувач кафедри "Фінанси", Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

О. М. Шалаута

слухач магістратури, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НЕВЕЛИКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

І. А. Ігнатьєва

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну

О. Г. Кузьміч

аспірант кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну

МОНІТОРИНГ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Л. В. Ревуцька

викладач кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ

О. Ю. Могилевская

аспирант, Европейский университет, г. Киев

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

І. В. Розгон

здобувач

СУЧАСНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ

В. А. Савчук

аспірант, Національний університет ДПС України

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

А. М. Антонюк

аспірант, МАУП

СПЕЦИФІКА ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ

М. М. Степура

аспірант, асистент кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний університет імені Вадима Гетьмана"

ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ПОДАТКАХ

О. О. Шапуров

аспірант, Класичний приватний університет

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

УПРАВЛІНСЬКІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Т. В. Кондратюк

к. держ. упр., заступник Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ В НАУЦІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Л. А. Гаєвська

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

В. М. Бесчастний

к. ю. н., проф., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ

О. К. Любчук

к. психол. н., доцент, докторант, Донецький державний університет управління

СКЛАДОВІ ОСОБИСТІСНОГО РЕСУРСНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НЕПЕРЕРВНОЮ ОСВІТОЮ В КОНТЕКСТІ АТРИБУТИВНОГО ПІДХОДУ

В. Т. Плакіда

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФЕНОМЕНУ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

І. В. Клименко

кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові Україн

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ

В. Б. Шкадюк

провідний спеціаліст відділу економічної та соціальної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ РОЗВИТКУ: ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ ФАКТОРИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНИМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

Р. Ю. Биков

здобувач, Академія муніципального управління

ІНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ РЕФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

О. М. Сафронова

к. н. держ. упр., доцент кафедри економічної історії та теорії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

Р. А. Марецький

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР У СУДНОБУДІВНОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

А. В. Терент’єва

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, м. Київ

АНАЛІЗ ЗАСАД ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДСИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ЗА УМОВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

С. В. Істомін

ДП "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м.Київ)

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ЙОГО АДАПТААЦІЯ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Ю. Ю. Гурбик

аспірант, Класичний приватний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

О. А. Шатило

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ: ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ

М. Ю. Порвін

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Л. Я. Самойленко

аспірант кафедри політичних наук, культурології і державного управління, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ САМОРОЗГОРТАННЯ ДЕМОКРАТІЇ ЯК ГОЛОВНИЙ КОНЦЕПТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Р. А. Небожук

магістр державного управління, аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВІСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Р. В. Триполиць

аспірант, Класичний приватний університет

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ

О. М. Приходько

аспірант, Класичний приватний університет

АНАЛІЗ РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"