EnglishНа русском

Економіка та держава № 10, 2009

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, академік УАН, ректор ІПК ДСЗУ

О. В. Шепетін

начальник відділу по роботі з кадрами та з питань державної служби Державного центру зайнятості

О. Г. Чувардинський

д-р політ. наук, професор ІПК ДСЗУ

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ В РИНКОВИХ УМОВАХ

О. М. Сазонець

д. е. н., кафедра міжнародних фінансів, Дніпропетровський національний університетімені Олеся Гончара

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ І ПРОЦЕСИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ

В. А. Голян

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: ДЕСТРУКТИВНІ МОМЕНТИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ

М. М. Бліхар

здобувач кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

І. М. Мазур

к. е. н., завідувач кафедри "Фінанси", Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

О. М. Шалаута

слухач магістратури, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НЕВЕЛИКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

І. А. Ігнатьєва

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну

О. Г. Кузьміч

аспірант кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну

МОНІТОРИНГ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Л. В. Ревуцька

викладач кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ

О. Ю. Могилевская

аспирант, Европейский университет, г. Киев

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

І. В. Розгон

здобувач

СУЧАСНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ

В. А. Савчук

аспірант, Національний університет ДПС України

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

А. М. Антонюк

аспірант, МАУП

СПЕЦИФІКА ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ

М. М. Степура

аспірант, асистент кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний університет імені Вадима Гетьмана"

ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ПОДАТКАХ

О. О. Шапуров

аспірант, Класичний приватний університет

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

УПРАВЛІНСЬКІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Т. В. Кондратюк

к. держ. упр., заступник Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ В НАУЦІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Л. А. Гаєвська

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

В. М. Бесчастний

к. ю. н., проф., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ

О. К. Любчук

к. психол. н., доцент, докторант, Донецький державний університет управління

СКЛАДОВІ ОСОБИСТІСНОГО РЕСУРСНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НЕПЕРЕРВНОЮ ОСВІТОЮ В КОНТЕКСТІ АТРИБУТИВНОГО ПІДХОДУ

В. Т. Плакіда

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФЕНОМЕНУ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

І. В. Клименко

кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові Україн

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ

В. Б. Шкадюк

провідний спеціаліст відділу економічної та соціальної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ РОЗВИТКУ: ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ ФАКТОРИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНИМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

Р. Ю. Биков

здобувач, Академія муніципального управління

ІНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ РЕФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

О. М. Сафронова

к. н. держ. упр., доцент кафедри економічної історії та теорії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

Р. А. Марецький

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР У СУДНОБУДІВНОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

А. В. Терент’єва

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, м. Київ

АНАЛІЗ ЗАСАД ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДСИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ЗА УМОВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

С. В. Істомін

ДП "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (м.Київ)

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ЙОГО АДАПТААЦІЯ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Ю. Ю. Гурбик

аспірант, Класичний приватний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

О. А. Шатило

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ: ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ

М. Ю. Порвін

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Л. Я. Самойленко

аспірант кафедри політичних наук, культурології і державного управління, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ САМОРОЗГОРТАННЯ ДЕМОКРАТІЇ ЯК ГОЛОВНИЙ КОНЦЕПТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Р. А. Небожук

магістр державного управління, аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВІСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Р. В. Триполиць

аспірант, Класичний приватний університет

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ

О. М. Приходько

аспірант, Класичний приватний університет

АНАЛІЗ РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця