Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 10, 2008

А. С. Криклій

д. е. н., професор, Київський університет імені Тараса Шевченка

ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ БАНКІВ: МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ ТА ДОСВІД

А. А. Олешко

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний університет ДПС України

ЦИКЛІЧНІ КРИЗОВІ ЯВИЩА ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Г. В. Спаський

к. е. н., доцент, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТТЯ

М. В. Тарасюк

к. е. н., докторант, Київський національний торговельно-економічний університет

КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ПРОЯВІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Т. В. Паєнтко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет ДПС України

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

О. Г. Мітал

аспірант , Науково-дослідний фінансовий інститут, ДНУ "Академія фінансового управління" при Міністерстві фінансів України

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

О. В. Атаманчук

аспірант кафедри економіки підприємництва, Національний університет ДПС України

РЕГУЛЮЮЧА ФУНКЦІЯ ПОДАТКІВ ТА РЕГУЛЯТОРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

А. В. Пислиця

старший викладач кафедри фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКІВ

Р. М. Безус

старший викладач кафедри "Фінанси", Дніпропетровський державний аграрний університет

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІЗИНГУ

І. М. Луцький

Академік УАН, к.ю.н., д-р права

Н. І. Луцька

магістр міжнародної економіки

А. І. Луцький

Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

І. З. Криховецький

магістр міжнародної економіки, старший викладач, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

ТУРИЗМ ЯК ЕКОНОМІЧНА, СОЦІАЛЬНА Й ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА ГАЛУЗЬ ТА ДЖЕРЕЛО МАТЕРІАЛЬНОГО І ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

П. М. Скрипчук

к. т. н., Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Н. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри менедменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

К. І. Дмитрів

стажист-дослідник, Національний університет "Львівська політехніка"

ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. Ю. Федотова

аспірант , Київський національний університет будівництва та архітектури

СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БУДІВНИЦТВІ

С. В. Палиця

МАУП

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Т. О. Ледян

аспірант, КПУ, м. Запоріжжя

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В. А. Скакун

Київський національний університет будівництва і архітектури

ВСТУП ДО ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. М. Миколайчук

к. держ. упр., доцент, докторант , Національна академія державного управління при Президентові України

ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ РЕГІОНІВ З ПОЗИЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

П. І. Гаман

к. держ. упр., заслужений працівник охорони здоров'я України

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЛОГІСТИКИ У РЕГУЛЮВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ)

О. В. Клюй

Сакський міський голова

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕГАПОЛІСУ З ВРАХУВАННЯМ ВИМОГ ТА ОБМЕЖЕНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України

ВРАХУВАННЯ РИЗИКІВ І ОБМЕЖЕНЬ ПРИ ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ

Т. А. Кравченко

к. держ. упр., доцент, Класичний приватний університет

СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ДОРАДНИЦТВА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

М. В. Кондрашова

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСНОВА ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ І ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ

С. З. Манів

заступник завідувача кафедри "Економічної теорії", Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького

ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

В. О. Плющ

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

А. В. Бурдун

аспірант кафедри економічної теорії і фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ, СПРЯМОВАНОЇ НА УСУНЕННЯ НЕРІВНОМІРНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Р. Г. Соболь

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної теорії та фінансів, ХарРІ НАДУ

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

С. В. Караков

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ ОЦІНКИ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ

О. І. Падашуля

здобувач кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

А. В. Амплєєв

аспірант кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

Б. П. Колесніков

к. н. держ. упр., доцент кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. І. Шилова

кк. держ. упр., ЕІДМУ ГУ "ЗІДМУ"

МОТИВАЦІЙНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ В КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ

Г. Ю. Псарёв

докторант, ДонГУУ

ПРОГРАММА И РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА НА ТЕМУ "ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО ГОРОДА МАГИСТРАМИ И АСПИРАНТАМИ"

М. А. Костенко

аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ

Н. В. Матвєєнко

магістрант, Європейський університет

КАДРОВА ПОЛІТИКА ВНЗ ЩОДО ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

І. В. Пономаренко

аспірант кафедри статистики, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ВИОКРЕМЛЕННЯ ОДНОРІДНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗОН ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"