EnglishНа русском

Економіка та держава № 10, 2008

А. С. Криклій

д. е. н., професор, Київський університет імені Тараса Шевченка

ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ БАНКІВ: МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ ТА ДОСВІД

А. А. Олешко

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний університет ДПС України

ЦИКЛІЧНІ КРИЗОВІ ЯВИЩА ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Г. В. Спаський

к. е. н., доцент, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТТЯ

М. В. Тарасюк

к. е. н., докторант, Київський національний торговельно-економічний університет

КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ПРОЯВІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Т. В. Паєнтко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет ДПС України

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

О. Г. Мітал

аспірант , Науково-дослідний фінансовий інститут, ДНУ "Академія фінансового управління" при Міністерстві фінансів України

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

О. В. Атаманчук

аспірант кафедри економіки підприємництва, Національний університет ДПС України

РЕГУЛЮЮЧА ФУНКЦІЯ ПОДАТКІВ ТА РЕГУЛЯТОРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

А. В. Пислиця

старший викладач кафедри фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКІВ

Р. М. Безус

старший викладач кафедри "Фінанси", Дніпропетровський державний аграрний університет

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІЗИНГУ

І. М. Луцький

Академік УАН, к.ю.н., д-р права

Н. І. Луцька

магістр міжнародної економіки

А. І. Луцький

Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

І. З. Криховецький

магістр міжнародної економіки, старший викладач, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

ТУРИЗМ ЯК ЕКОНОМІЧНА, СОЦІАЛЬНА Й ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА ГАЛУЗЬ ТА ДЖЕРЕЛО МАТЕРІАЛЬНОГО І ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

П. М. Скрипчук

к. т. н., Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Н. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри менедменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

К. І. Дмитрів

стажист-дослідник, Національний університет "Львівська політехніка"

ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. Ю. Федотова

аспірант , Київський національний університет будівництва та архітектури

СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БУДІВНИЦТВІ

С. В. Палиця

МАУП

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Т. О. Ледян

аспірант, КПУ, м. Запоріжжя

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В. А. Скакун

Київський національний університет будівництва і архітектури

ВСТУП ДО ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. М. Миколайчук

к. держ. упр., доцент, докторант , Національна академія державного управління при Президентові України

ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ РЕГІОНІВ З ПОЗИЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

П. І. Гаман

к. держ. упр., заслужений працівник охорони здоров'я України

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЛОГІСТИКИ У РЕГУЛЮВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ)

О. В. Клюй

Сакський міський голова

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕГАПОЛІСУ З ВРАХУВАННЯМ ВИМОГ ТА ОБМЕЖЕНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України

ВРАХУВАННЯ РИЗИКІВ І ОБМЕЖЕНЬ ПРИ ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ

Т. А. Кравченко

к. держ. упр., доцент, Класичний приватний університет

СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ДОРАДНИЦТВА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

М. В. Кондрашова

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСНОВА ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ І ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ

С. З. Манів

заступник завідувача кафедри "Економічної теорії", Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького

ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

В. О. Плющ

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

А. В. Бурдун

аспірант кафедри економічної теорії і фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ, СПРЯМОВАНОЇ НА УСУНЕННЯ НЕРІВНОМІРНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Р. Г. Соболь

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної теорії та фінансів, ХарРІ НАДУ

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

С. В. Караков

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ ОЦІНКИ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ

О. І. Падашуля

здобувач кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

А. В. Амплєєв

аспірант кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

Б. П. Колесніков

к. н. держ. упр., доцент кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. І. Шилова

кк. держ. упр., ЕІДМУ ГУ "ЗІДМУ"

МОТИВАЦІЙНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ В КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ

Г. Ю. Псарёв

докторант, ДонГУУ

ПРОГРАММА И РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА НА ТЕМУ "ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО ГОРОДА МАГИСТРАМИ И АСПИРАНТАМИ"

М. А. Костенко

аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ

Н. В. Матвєєнко

магістрант, Європейський університет

КАДРОВА ПОЛІТИКА ВНЗ ЩОДО ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

І. В. Пономаренко

аспірант кафедри статистики, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ВИОКРЕМЛЕННЯ ОДНОРІДНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗОН ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця