EnglishНа русском

Зміст журналу № 10, 2008

А. С. Криклій

д. е. н., професор, Київський університет імені Тараса Шевченка

ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ БАНКІВ: МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ ТА ДОСВІД

А. А. Олешко

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний університет ДПС України

ЦИКЛІЧНІ КРИЗОВІ ЯВИЩА ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Г. В. Спаський

к. е. н., доцент, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТТЯ

М. В. Тарасюк

к. е. н., докторант, Київський національний торговельно-економічний університет

КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ПРОЯВІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Т. В. Паєнтко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет ДПС України

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

О. Г. Мітал

аспірант , Науково-дослідний фінансовий інститут, ДНУ "Академія фінансового управління" при Міністерстві фінансів України

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

О. В. Атаманчук

аспірант кафедри економіки підприємництва, Національний університет ДПС України

РЕГУЛЮЮЧА ФУНКЦІЯ ПОДАТКІВ ТА РЕГУЛЯТОРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

А. В. Пислиця

старший викладач кафедри фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКІВ

Р. М. Безус

старший викладач кафедри "Фінанси", Дніпропетровський державний аграрний університет

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІЗИНГУ

І. М. Луцький

Академік УАН, к.ю.н., д-р права

Н. І. Луцька

магістр міжнародної економіки

А. І. Луцький

Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

І. З. Криховецький

магістр міжнародної економіки, старший викладач, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

ТУРИЗМ ЯК ЕКОНОМІЧНА, СОЦІАЛЬНА Й ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА ГАЛУЗЬ ТА ДЖЕРЕЛО МАТЕРІАЛЬНОГО І ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

П. М. Скрипчук

к. т. н., Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Н. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри менедменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

К. І. Дмитрів

стажист-дослідник, Національний університет "Львівська політехніка"

ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. Ю. Федотова

аспірант , Київський національний університет будівництва та архітектури

СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БУДІВНИЦТВІ

С. В. Палиця

МАУП

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Т. О. Ледян

аспірант, КПУ, м. Запоріжжя

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В. А. Скакун

Київський національний університет будівництва і архітектури

ВСТУП ДО ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. М. Миколайчук

к. держ. упр., доцент, докторант , Національна академія державного управління при Президентові України

ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ РЕГІОНІВ З ПОЗИЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

П. І. Гаман

к. держ. упр., заслужений працівник охорони здоров'я України

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЛОГІСТИКИ У РЕГУЛЮВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ)

О. В. Клюй

Сакський міський голова

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕГАПОЛІСУ З ВРАХУВАННЯМ ВИМОГ ТА ОБМЕЖЕНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України

ВРАХУВАННЯ РИЗИКІВ І ОБМЕЖЕНЬ ПРИ ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ

Т. А. Кравченко

к. держ. упр., доцент, Класичний приватний університет

СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ДОРАДНИЦТВА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

М. В. Кондрашова

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСНОВА ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ І ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ

С. З. Манів

заступник завідувача кафедри "Економічної теорії", Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького

ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

В. О. Плющ

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

А. В. Бурдун

аспірант кафедри економічної теорії і фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ, СПРЯМОВАНОЇ НА УСУНЕННЯ НЕРІВНОМІРНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Р. Г. Соболь

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної теорії та фінансів, ХарРІ НАДУ

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

С. В. Караков

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ ОЦІНКИ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ

О. І. Падашуля

здобувач кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

А. В. Амплєєв

аспірант кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

Б. П. Колесніков

к. н. держ. упр., доцент кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. І. Шилова

кк. держ. упр., ЕІДМУ ГУ "ЗІДМУ"

МОТИВАЦІЙНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ В КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ

Г. Ю. Псарёв

докторант, ДонГУУ

ПРОГРАММА И РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА НА ТЕМУ "ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО ГОРОДА МАГИСТРАМИ И АСПИРАНТАМИ"

М. А. Костенко

аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ

Н. В. Матвєєнко

магістрант, Європейський університет

КАДРОВА ПОЛІТИКА ВНЗ ЩОДО ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

І. В. Пономаренко

аспірант кафедри статистики, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ВИОКРЕМЛЕННЯ ОДНОРІДНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗОН ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12