Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 1, 2022

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1

Завантажити журнал №1, 2022

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.4

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

П. Т. Колісніченко

к. е. н., викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Н. М. Гомон

магістр, молодший науковий співробітник кафедри української та іноземних мов, Національний університет фізичного виховання і спорту України

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Services, Kyiv National University of Technologies and Design

P. Kolisnichenko

PhD in Economics, Lecturer of the Departament of Mafketing, Management and Business Administration, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

N. Homon

Master`s degree, Junior Researcher of the Department of Ukrainian and Foreign Languages, Nation University of Ukraine on Physical Education and Sport

INNOVATIVE PRINCIPLES OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.13

С. В. Скрипник

д. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Херсонський державний аграрно-економічний університет

О. А. Боярова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. А. Дем'янишина

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ОЧІКУВАННЯ БІЗНЕСУ ВІД НОВОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

S. Skrypnyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Kherson State Agrarian and Economic University

O. Boiarova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

O. Demianyshyna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Economic Security, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

EXPECTATIONS OF BUSINESS FROM THE NEW TAXATION SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.19

Н. В. Антипенко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Л. О. Чiп

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна

А. М. Параскєєва

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ, Україна

О. А. Докучаєв

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. Київ, Україна

ІНТЕГРОВАНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ, ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ, ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

N. Antypenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, National Aviation University, Kyiv, Ukraine

L. Chip

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic Research, Poltava State Agrarian University, Poltava, Ukraine

A. Paraskieieva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Luhansk Taras Shevchenko National University, Starobilsk, Ukraine

O. Dokuchaiev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Stock Exchanges, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv, Ukraine

INTEGRATED MODEL FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE ENTERPRISE IN TERMS OF CHANGE MANAGEMENT, KNOWLEDGE ECONOMY, DIGITALIZATION AND INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.23

М. В. Болдуєв

д. держ. упр., професор, професор кафедри аудиту і оподаткування, НУ "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя

О. В. Болдуєва

д. е. н., доцент, начальник науково-дослідної частини, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

О. Г. Лищенко

к. е. н., доцент, завідувачка кафедри аудиту і оподаткування, НУ "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя

ДЕФІНІЦІЯ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІРОГІДНОСТІ

M. Bolduev

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Audit and Taxation, Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhia

O. Boldueva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Research, Zaporizhzhia National University, Zaporizhia

O. Lyshchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Audit and Taxation, Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhia

DEFINITION OF AUDIT EVIDENCE IN THE CONTEXT OF ENSURING LEGAL CREDIBILITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.28

О. В. Лазарєва

д. е. н., професор, професор кафедри управління земельними ресурсами Чорноморський національний університет імені Петра Могили

А. Ю. Мась

Почесний землевпорядник України, старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

К. Ю. Борисевич

заступник директора, Товариство з обмеженою відповідальністю "Український експертний центр по вимірюванню та оцінці"

ЄВРОПЕЙСЬКІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

О. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management the Landed Resources, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

A. Mas

Honorary land surveyor of Ukraine, of the Department of Management the Landed Resources, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

K. Borysevych

Deputy of director, Limited Liability Company "Ukrainian Expert Center for Measurement and Evaluation", Mykolayiv, Ukraine

EUROPEAN WAYS OF LAND MANAGEMENT DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF LAND RESOURCES MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.34

О. О. Маслиган

д. е. н., доцент кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

Н. М. Гоблик-Маркович

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

Е. В. Тодьєрішко

аспірант кафедри eкономіки та фінансів, Мукачівський державний університет

Н. С. Кампов

старший викладач кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

КОНЦЕПЦІЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА МАРШРУТИЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ У ХМАРНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

O. Maslihan

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

N. Goblyk-Markovych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

E. Todierishko

Postgraduate student of the Department of Economics and Finance, Mukachevo State University

N. Kampov

Senior Lecturer of the Department of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

CONCEPT OF ADMINISTRATION AND ROUTING OF TOURIST AND RECREATIONAL CLUSTERS IN CLOUD ENVIRONMENTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.39

С. М. Халатур

д. е. н., професор, в. о. завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

О. В. Гончаренко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Н. Д. Хомук

студентка гр. МгФБСз-1-20, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСОВОГО ІНЖИНІРИНГУ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences, Рrofessor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

O. Honcharenko

Doctor of Economic Sciences, Рrofessor, Professor of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

N. Homuk

Student of gr. MGFBSz-1-20, Dnipro State Agrarian and Economic University

FINANCIAL ENGINEERING TOOLS FOR COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF FINANCIAL STATUS OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.45

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Д. О. Клименко

студент 2 курсу магістратури кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Yu. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

D. Klymenko

Master's student of the Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

FORMATION OF THE OPTIMAL CAPITAL STRUCTURE IN ORDER TO ENSURE THE FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.50

Л. А. Пархоменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки,Уманський національний університет садівництва

Л. М. Малюга

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Уманський національний університет садівництва

О. С. Фротер

к. е. н., старший викладач кафедри економіки,Уманський національний університет садівництва

І. О. Нижник

доктор філософії, Уманський національний університет садівництва

МЕТОДИ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ

L. Parkhomenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Uman National University of Horticulture

L. Maliuga

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

O. Froter

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics, Uman National University of HorticultureI. Nizhnik, PhD, Uman National University of Horticulture

I. Nizhnik

PhD, Uman National University of Horticulture

METHODS OF ACCOUNTING AND MANAGEMENT OF OPERATING EXPENSES

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.55

Н. Л. Авраменко

к. т. н., доцент, професор кафедри митної справи та товарознавства,Державний податковий університет

Т. М. Дорошенко

к. пед. н., доцент кафедри менеджменту та економіки,Льотна академія Національного авіаційного університету

М. Е. Матвеєв

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу,Національний лісотехнічний університет України

ПРОБЛЕМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

N. Avramenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Customs and Commodity Science, State Tax University

Т. Doroshenko

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Management and Economics, Flight Academy of National Aviation University

M. Matveyev

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management and Marketing, Ukrainian National Forestry University

PROBLEMS OF CUSTOMS CONTROL IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S EUROPEAN INTEGRATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.61

А. В. Вітюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

О. А. Сметанюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

Т. М. Білоконь

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет

ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

A. Vitiuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical Universit

O. Smetaniuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University

T. Bilokon

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University

SPATIAL DEVELOPMENT OF ENGINEERING ENTERPRISES THROUGH THE PRISM OF INNOVATIVE ACTIVITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.68

С. М. Гайденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ ЗВ'ЯЗОК ІНДЕКСУ ІНФЛЯЦІЇ З ФІНАНСОВИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

S. Haidenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Business Administration, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

CORRELATION-REGRESSION RELATIONSHIP OF THE INFLATION INDEX WITH FINANCIAL INDICATORS OF ENTREPRENEURIAL CONSTRUCTION BUSINESS ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.75

Є. В. Беляк

к. т. н., старший науковий співробітник відділу оптичних носіїв інформації,Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, м. Київ

О. В. Євтушевська

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

СТОРІТЕЛІНГ У ПРОЦЕСІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ie. Beliak

PhD in Technical Sciences, Institute for Information Recording of the National Academy of Sciences of Ukraine

O. Yevtushevska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Economy, Borys Grinchenko Kyiv University

STORYTELLING UNDER COMMERCIALIZATION OF ENTERPRISE ACTIVITY RESULTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.79

О. М. Омельяненко

доктор філософії, науковий співробітник науково-дослідного сектору,Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

СТРАТЕГІЧНІ ПИТАННЯ ПОБУДОВИ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. Omelyanenko

Doctor of Philosophy, Research Fellow, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

STRATEGIC ISSUES OF CIRCULAR ECONOMY BUSINESS-MODELS DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.83

Б. С. Гузар

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

МЕТОДИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

B. Huzar

PhD in Economics, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

METHODS AND METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN THE FINANCIAL SPHERE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.88

Л. І. Бровко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

М. С. Попенко

здобувач першого рівня вищої освіти за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування", Дніпровський державний аграрно-економічний університет

О. В. Черенович

здобувач другого рівня вищої освіти за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування", Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

L. Brovko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

M. Popenko

Applicant for higher education specialty Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

O. Cherenovych

Applicant for higher education specialty Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

FINANCIAL SUPPORT OF FORMATION OF CURRENT ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.93

І. А. Білоткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИКІВ ОРГАНІЧНОЇ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

I. Bilotkach

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Marketing, Alfred Nobel University, Ukraine

INSTITUTIONAL BASIS OF THE COMPETITIVE STRATEGY OF MANUFACTURERS OF ORGANIC AGRO INDUSTRIAL PRODUCTS OF UKRAINE IN FOREIGN MARKETS

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.100

Д. Д. Третяк

к. е. н., доцент,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

П. А. Душейко

студент 2 курсу магістратури,спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування",Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ

D. Tretiak

PhD in Economics, Associate Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

P. Dusheyko

Master's student, specialty "Financial Institutions and Risk Management", Taras Shevchenko National University of Kyiv

THEORETICAL ASPECTS OF THE BANK'S RISK MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.108

С. А. Жваненко

к. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та фінансів,Бердянський державний педагогічний університет

Л. В. Ледовська

магістрант кафедри економіки, підприємництва та фінансів,Бердянський державний педагогічний університет

ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У СФЕРІ ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ГРОМАД

S. Zhvanenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Finance,Berdyansk State Pedagogical University

L. Ledovska

Master's student of the Department of Economics, Entrepreneurship and Finance, Berdyansk State Pedagogical University

ACTIVITIES OF BANKING INSTITUTIONS IN THE FIELD OF ATTRACTING ADDITIONAL SOURCES OF COMMUNITY FINANCING

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.114

І. В. Мірошниченко

к. е. н., доцент кафедри математичного моделювання та статистики, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

В. Д. Алексєєва

магістрант спеціальності "Економічна кібернетика та Дата Сайанс", Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ВИКОРИСТАННЯ RFM-АНАЛІЗУ В СЕГМЕНТАЦІЇ КЛІЄНТІВ

I. Miroshnychenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Mathematical Modeling and Statistics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

V. Aleksieieva

Master's student of "Economic cybernetics and Data science", Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

USE OF RFM ANALYSIS IN CUSTOMER SEGMENTATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.123

Ж. Р. Бурдейна

студентка, Національний університет харчових технологій

Т. Ю. Примак

к. ф.-м. н., доцент, Національний університет харчових технологій

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Z. Burdeyna

Student, National University of Food Technologies

T. Prymak

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, National University of Food Technologies

HOTEL STAFF MANAGEMENT IN THE MIND OF PANDEMIA

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.128

А. А. Теребій

аспірант, Класичний приватний університет

ВІДПОВІДНІСТЬ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА КУПІВЕЛЬНОМУ ПОПИТУ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СУМЛІННОЇ ДІЛОВОЇ ПРАКТИКИ

A. Terebii

Postgraduate student, Classic Private University

COMPLIANCE OF THE COMPANY'S PRICING POLICY WITH THE CONSUMER DEMAND AS AN ELEMENT OF GOOD BUSINESS PRACTICE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.135

О. Б. Гаврилець

аспірант кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

O. Havrylets

Postgraduate student of the Department of Management, Lviv State Universiny of Internal Affairs, Lviv, Ukraine

PHILOSOPHICAL AND LEGAL APPROACHES TO IMPROVEMENT OF THE REGIONAL POLICY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1.140

К. Ф. Єфіменко

студентка 2 курсу магістратури,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ

K. Yefimenko

Master's student of the Department of Finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE OUTCOME AND IMPACT ASSOCIATED WITH GENDER BUDGETING

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"