Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 1, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1

Завантажити журнал №1, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.4

М. В. Поляков

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу, Національний університет водного господарства та природокористування

М. В. Рябоконь

д. філос. (PhD), Черкаський державний технологічний університет

РОЛЬ ІНЖИНІРИНГОВИХ ШКІЛ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН

M. Polyakov

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Enterprise Economics and International Business, National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

M. Ryabokon

PhD, Cherkasy State Technological University

THE ROLE OF ENGINEERING SCHOOLS IN THE FORMATION OF THE INNOVATION SYSTEM IN THE CONTEXT OF GLOBAL TECHNOLOGICAL CHANGE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.10

Т. І. Лозова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та фінансів,Бориспільський інститут муніципального менеджменту при МАУП

Г. Ю. Олійник

д. е. н., доцент, професор кафедри управління та адміністрування, Інститут економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

Т. О. Кадацька

старший викладач, керівник, КННЦ Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА У СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЇ

T. Lozova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Finance, Boryspil Institute of Municipal Management at IAPM

G. Oliynyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management and Administration, International University of Human Development "Ukraine", Kyiv

T. Kadatska

Senior Lecturer, Head, KNNC Odessa National Academy of communications im. O. S. Popova

CORPORATE CULTURE IN THE IMPLEMENTATION SYSTEM MARKETING STRATEGY OF THE COMPANY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.17

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри економіки та сфери обслуговування,Київський національний університет технологій та дизайну

УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ ЯК СКЛАДОВОЮ ТУРИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Services, Kyiv National University of Technologies and Design

MANAGEMENT OF HOTEL BUSINESS AS A COMPONENT OF THE TOURISM SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.24

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

А. В. Шевченко

студентка 2-го курсу магістратури кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ "ОТП БАНК"

Yu. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

A. Shevchenko

Master's student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

ANALYSIS OF CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT OF A COMMERCIAL BANK ON THE EXAMPLE OF OTP BANK JSC

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.30

С. М. Халатур

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

М. В. Кравченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

І. Д. Павлік

студент гр. МгФБСз-1-19, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

M. Kravchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, taxation and management of financial and economic security, Dnipro State Agrarian and Economic University

I. Pavlik

Student of gr. MGFBSz-1-19, Dnipro State Agrarian and Economic University

IMPROVEMENT OF CASH FLOW MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE AS A BASIS FOR ENSURING FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.36

L. Semenova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Social and Labor Relations, University of Customs and Finance

V. Sarychev

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics and Social and Labor Relations,University of Customs and Finance

V. Dacenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Industry, Marketing and Economy of Industry, University of Customs and Finance

INCREASING PERSONNEL COMPETITIVENESS AT THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS: FOREIGN EXPERIENCE

Л. Ю. Семенова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціально-трудових відносин, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

В. І. Саричев

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та соціально-трудових відносин,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

В. В. Даценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, маркетингу та економіки підприємства, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.41

В. В. Пухальський

к. е. н., доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

V. Pukhalskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, audit and taxes, Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, Ukraine

METHODICAL PROVISION OF EVALUATION OF EFFICIENCY AND EFFICIENCY OF TAX CONTROL IN UKRAINE AND DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.48

Д. С. Файвішенко

к. е. н., доцент кафедри журналістики та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РИНКУ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ

D. Fayvishenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Journalism and Advertising, Kyiv National University of Trade and Economics

EXPORT POTENTIAL OF THE MINERAL WATER MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.53

Ю. Г. Власенко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Т. В. Букіна

к. і. н., завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Л. М. Литвин

к. е. н., доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Yu. Vlasenko

PhD in Economics, Associate Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

T. Bukina

PhD in Historical Sciences, Head of the Department of Social-Humanities, Pervomayska branch of the National University of Shipbuilding Admiral Makarov

L. Lytvyn

PhD in Economics, Associate Professor, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

DEVELOPMENT OF UKRAINE'S ECONOMY IN THE CONDITIONS OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.61

О. В. Бугров

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління проєктами,Київський національний університет будівництва і архітектури

О. О. Бугрова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

І. О. Лук'янчук

студент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СВОПИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

O. Bugrov

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Project Management, Kyiv National University of Construction and Architecture

O. Bugrova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

I. Lukyanchuk

Student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

SWAPS IN THE FINANCIAL MARKET: DECISION-MAKING IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.70

М. М. Бричко

к. е. н., доцент, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

В. Є. Літовцева

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

К. В. Діденко

здобувач ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю "Банківська справа", Сумський державний університет, м. Суми

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ФІНАНСОВОГО ТА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ПІД ЧАС ВІДНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ ДО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ КРАЇНИ

M. Brychko

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of the Department of Finance, Banking, and Insurance, Sumy State University, Sumy, Ukraine

V. Litovtseva

Postgraduate student of the Department of Finance, Banking, and Insurance, Sumy State University, Sumy, Ukraine

K. Didenko

Сandidate for a degree of the Department of Finance, Banking, and Insurance, Sumy State University, Sumy, Ukraine

RELATIONSHIP BETWEEN THE FINANCIAL AND REAL SECTORS OF THE ECONOMY DURING THE RESTORATION OF PUBLIC TRUST IN THE COUNTRY'S FINANCIAL SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.77

С. М. Смирнова

к. геол. н., доцент кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

А. Ю. Мась

старший викладач кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет мені Петра Могили

А. О. Коваль

магістрант кафедри управління земельними ресурсамиЧорноморський національний університет мені Петра Могили

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

S. Smyrnоvа

PhD іn Geоlоgy, Аssосіаte Prоfessоr оf the Depаrtment оf Lаnd Mаnаgement, Petrо Mоhylа Blасk Seа Nаtіоnаl Unіversіty

A. Mas

Senior Lecturer оf the Depаrtment оf Lаnd Mаnаgement, Petrо Mоhylа Blасk Seа Nаtіоnаl Unіversіty

А. Kоvаl

Master's student оf the Depаrtment оf Lаnd Mаnаgement, Petrо Mоhylа Blасk Seа Nаtіоnаl Unіversіty

EUROPEAN EXPERIENCE OF LAND USE OF NATURE RESERVE FUND

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.83

Н. В. Пришляк

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ

N. Pryshliak

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsіa

FEATURES OF THE REGULATORY LEGAL REGULATION OF BIOFUEL PRODUCTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.92

Ю. С. Герасименко

к. е. н., доцент кафедри статистики і економічного аналізу, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

Y. Нerasymenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Analysis, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaeva

CERTAIN ASPECTS OF FORMATION OF ECONOMIC MECHANISM OF STATE SUPPORT OF ORGANIC PRODUCTION OF TECHNICAL CULTURES

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.98

Н. С. Косар

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка"

Ю. Т. Савченко

к. е. н., асистент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. Є. Кузьо

старший викладач кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка"

ПІДВИЩЕННЯ ІМІДЖУ ВИРОБНИКІВ ПИВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЇХ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

N. Kosar

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

Yu. Savchenko

PhD in Economics, Assistant of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

N. Kuzo

Senior Lecturer of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

IMPROVING THE IMAGE OF BREWERIES IN THE SYSTEM OF THEIR MARKETING MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.104

І. М. Сисоєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету, м. Вінниця, Україна

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

I. Sysoieva

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Accounting and Taxation, Vinnytsia Educational and Scientific Institute of Economics of West Ukrainian National University

QUALITY CONTROL OF AUDIT SERVICES PROVISION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.108

З. В. Мокринська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У ГЕНЕРАЛЬНОМУ ГУБЕРНАТОРСТВІ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Z. Mokrynska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing, National Aviation University, Kyiv

FUNDAMENTAL OF ACCOUNTING FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE GENERAL GOVERNMENT DURING WORLD WAR II

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.115

Є. Ю. Мордань

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

Є. К. Бондаренко

к. е. н., асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

Я. І. Кальченко

студентка кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

Ю. С. Давиденко

студентка кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

Ye. Mordan

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finance, Banking and Insurance,Sumy State University, Sumy

E. Bondarenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, Sumy

Ya. Kalchenko

student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, Sumy

Yu. Davydenko

student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, Sumy

BANKING RISKS OF MONEY LAUNDERING: ESSENCE, TYPES AND MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.124

М. В. Півторак

к. е. н., доцент кафедри фінанси, Білоцерківський інститут економіки та управління "Університет" Україна"

О. М. Музиченко

магістрант кафедри інформаційної аналітики, фінансів та банківської справи Білоцерківського інституту економіки та управління "Університет" Україна"

МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

M. Pivtorak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Bila Tserkva Institute of Economics and Management "University Ukraine"

O. Muzichenko

Master's student of the Department of Information Analytics, Finance and Banking, Bila Tserkva Institute of Economics and Management "University Ukraine"

METHODS OF FORECASTING THE NET PROFIT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.130

В. Г. Балан

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

В. В. Снитюк

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

НЕЧІТКА МОДЕЛЬ П'ЯТИ СИЛ ПОРТЕРА В ОЦІНЮВАННІ РІВНЯ КОНКУРЕНЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ МОЛОКОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ

V. Balan

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Аssociate Рrofessor, Аssociate Рrofessor of the Department of Management of Innovation and Investment, Taras Shevchenko National University of Kyiv

V. Snytyuk

Student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PORTER'S FIVE FORCES FUZZY MODEL IN THE ASSESSMENT OF THE COMPETITION LEVEL IN THE DOMESTIC DAIRY PROCESSING INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.137

С. Ф. Таран

головний спеціаліст відділу розвитку дослідницької та інноваційної інфраструктури, Головне управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій МОН України

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

S. Taran

Chief specialist of the development department research and innovation infrastructure of the chief management for the implementation of policies in the field of science and innovation directorate of science and innovation of the Ministry of Education and Science of Ukraine

METHODS OF ANALYSIS AND ASSESSMENT OF REGIONAL FEATURES OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.142

Д. О. Мельниченко

аспірант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯМ РОЗВИТКОМ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

D. Melnychenko

Postgraduate student of the Department of Management of Foreign Economic and Innovative Activity, Odessa National Polytechnic University

INFORMATION PROVISION FOR DEVELOPMENT MANAGEMENT IN THE HEALTHCARE SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.153

О. А. Мангул

аспірант кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕТЕРМІНАНТНИХ ФАКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

O. Manhul

Postgraduate student of the Department of business consulting and international tourism, Dmitro Motorniy Tavria State Agrotechnological University

SIMULATION MODELING OF DETERMINANT FACTORS OF UKRAINE'S ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.159

В. І. Приступа

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

V. Prystupa

Postgraduate student of the Department of International Economic Relations,National University of Khmelnytsk

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE MECHANISM OF ENTERPRISE RESOURCE POTENTIAL MANAGEMENT FORMATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.164

Д. М. Бабенко

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

D. Babenko

Student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

FORMATION OF STRATEGIES TO STRENGTHEN THE COMPETITIVENESS OF THE RESEARCH UNIVERSITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.171

М. О. Кузнецова

асистент кафедри економіки підприємства,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕКАРБОНІЗАЦІЯ ЯК ПРІОРИТЕТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. Kuznetsova

Assistant of the Department of Business Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

DECARBONIZATION AS PRIORITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY COMPANY

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"