Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 1, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1

Завантажити журнал №1, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.4

С. І. Дробязко

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку,Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

S. Drobyazko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Finance and Accounting, Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

ORGANIZATION OF ACCOUNTING STAFF SALARIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.9

О. В. Кузьменко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет

А. О. Бойко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет

Г. М. Яровенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет

Т. В. Доценко

аспірант кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет

СЦЕНАРІЇ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

O. Kuzmenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University

A. Boiko

PhD, PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University

H. Yarovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University

T. Dotsenko

postgraduate student of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University

SCENARIOS OF REFORMATION OF THE NATIONAL FINANCIAL MONITORING SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.16

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

О. О. Василькович

студентка 6 курсу, магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

АНАЛІЗ ФРАКТАЛЬНОСТІ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Yu. Makarenko

Doctor of Economic sciences, professor, The Dniprovs'kyy National University named after Oles' Gonchar

O. Vasylkovych

6th year student, master, The Dniprovs'kyy National University named after Oles' Gonchar

ANALYSIS OF FRACTIONAL BEHAVOIR OF THE CURRENCY MARKET OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.23

Л. С. Селіверстова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Д. А. Трухан

студент 3 курсу факультету фінансів, банківської справи та страхування,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ КІБЕРСТРАХУВАННЯ ЯК СЕГМЕНТУ ГЛОБАЛЬНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ

L. Seliverstova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

D. Truhan

student, 3 courses of the Faculty of Finance, Banking and Insurance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF CYBER INSURANCE AS A SEGMENT OF THE GLOBAL INSURANCE MARKET

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.27

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудитуІнженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

О. В. Гребенюк

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО АУДИТУ НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, professor of Accounting and Auditing Department of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

O. Hrebeniuk

master of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVEMENT OF METHODICAL APPROACHES TO AUDIT OF FIXED ASSETS ACQUISITION FOR INCREASING OF A LEVEL OF ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.33

Р. Л. Лупак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет

Т. Ф. Штець

аспірант кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет

СТРАТЕГІЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

R. Lupak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the department of Economics, Lviv University of Trade and Economics

T. Shtets

postgraduate student of the Department of the department of Economics, Lviv University of Trade and Economics

STRATEGIC PROGRAMMING OF THE STATE POLICY OF DIGITALIZATION OF THE REAL ECONOMY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.40

А. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

К. О. Кацай

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

A. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, professor of AccountingDepartment of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

K. Katsay

master of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVEMENT OF THE AUDIT OF PAYMENT AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.46

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технологій та дизайну

Н. В. Давиденко

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну

ТЕОРІЯ ПОКОЛІНЬ ТА ЯКИЙ ЇЇ ВПЛИВ НА СУЧАСНИЙ БІЗНЕС

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Business Economy and Tourism, Kyiv National University of Technology and Design

N. Davydenko

student, Kyiv National University of Technology and Design

THEORY OF GENERATIONS AND HOW IT INFLUENCES ON MODERN BUSINESS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.50

В. В. Джинджоян

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

РЕАЛІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПРОГРАМ У СФЕРІ ОСВІТИ, МЕДИЦИНИ, ПРИРОДООХОРОНИ

V. Dzhyndzhoian

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

IMPLEMENTATION OF TOURIST PROGRAMS IN EDUCATION, MEDICINE, NATURE PROTECTION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.54

І. В. Тищук

к. е. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Луцький національний технічний університет

Л. М. Поліщук

к. т. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Луцький національний технічний університет

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЕКСКУРСІЙНОГО ТУРИЗМУ МІСТА ЛУЦЬК

I. Tyshchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business, Lutsk National Technical University

L. Polishchuk

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business, Lutsk National Technical University

ANALYSIS AND EVALUATION OF THE MAIN TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF TOURISM OF THE CITY OF LUTSK

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.61

А. А. Михалків

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Т. В. Косташ

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

A. Muhalkiv

PhD in Economics, Department of Accounting, Analysis and Audit, Ekonomichnyy Fakul'tet, Associate Professor, Yuriy Fed'kovych Chernivtsi National University

T. Kostash

PhD in Economics, Department of Accounting, Analysis and Audit, Ekonomichnyy Fakul'tet, Associate Professor, Yuriy Fed'kovych Chernivtsi National University

INTERNAL CONTROL PROCESS MANAGEMENT: PROBLEMS THE ORGANIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.66

С. А. Харчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

S. Kharchuk

PhD in Economics, associate professor, associate professor, department of economics, accounting and taxation, Vinnytsia educational and scientific institute of economics of Ternopil national economic university

STATE OF INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES OF UKRAINE IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.73

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

О. А. Хмелик

магістр спеціальності "Менеджмент", Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО СТАНУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies,Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

O. Khmelyk

Master's Degree in Management,Nikolaev Interregional Institute for Human Development, University of Ukraine

RESEARCH AND TRENDS OF CURRENT STATE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.78

Є. В. Остропольська

к. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Донбаський інститут техніки та менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

Я. В. Ашиткова

старший викладач кафедри загальноекономічних дисциплін, Донбаський інститут техніки та менеджменту ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

В. Е. Черенкова

старший викладач кафедри загальноекономічних дисциплін, Донбаський інститут техніки та менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

Я. П. Гоптар

старший викладач кафедри загальноекономічних дисциплін, Донбаський інститут техніки та менеджменту ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

РОЗРОБКА ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

Y. Ostropolska

PhD in Economics, associate professor, Vice-rector for scientific work, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

Y. Ashytkova

senior lecturer of General Economic Disciplines Department, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

V. Cherenkova

senior lecturer of General Economic Disciplines Department, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

Y. Hoptar

senior lecturer of General Economic Disciplines Department, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

DEVELOPMENT OF NATIONAL STRATEGY FOR THE FORMATION OF INTELLECTUAL CAPITAL IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.82

В. Р. Товмасян

к. е. н., докторант, ПВНЗ "Європейський університет", Україна

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НАПРЯМІВ ФІНАНСУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

V. Tovmasyan

PhD in Economics, Doctoral сandidate, European University, Ukraine

ANALYSIS OF SOURCES AND AREAS OF FINANCING THE UKRAINIAN AVIATION INDUSTRY MODERNIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.87

Ганиев Ханлар Ильгар оглы

докторант, Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительства

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Ganiyev Hanlar Ilgar

Doctoral candidate, Azerbaijan University of Architecture and Construction

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF INFRASTRUCTURE IN THE CONDITIONS OF DIVERSIFICATION OF THE NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.92

О. М. Саковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Уманський національний університет садівництва

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

О. Sakovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

ECONOMIC AND LEGAL BASES OF THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.97

А. С. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

O. Г. Піхуля

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава[||]higher Education Degree in Management, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

O. В. Романова

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава[||]higher Education Degree in Management, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

А. М. Лопан

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава[||]higher Education Degree in Management, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А. Oliinyk

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Management, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

O. Г. Піхуля

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава[||]higher Education Degree in Management, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

O. В. Романова

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава[||]higher Education Degree in Management, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

А. М. Лопан

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава[||]higher Education Degree in Management, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

COMPETITIVENESS OF PERSONNEL AS A COMPONENT OF EFFICIENT ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.102

С. М. Смирнова

к. геол. н., доцент (бвз) кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

В. М. Смирнов

к. геол. н., керівник екологічної лабораторії ТОВ "СЗ "Океан"

A. I. Козак

магістрант кафедри управління земельними ресурсамиЧорноморський національний університет імені Петра Могили

НАУКОВІ АСПЕКТИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

S. Smyrnova

PhD іn Geology, Associate Professor, Department of Land Management,Petro Mohyla Black Sea National University

V. Smyrnov

PhD іn Geology, head of the environmental laboratoryLimited Liability Company "Ocean Shipyard"

A. Kozak

Master of the Department of Land ManagementPetro Mohyla Black Sea National University

SCIENTIFIC ASPECTS OF URBAN TERRITORIES USE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.107

О. І. Решетняк

к. е. н., доцент, докторант Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СВІТІ

O. Reshetnyak

PhD in Economics, Аssociate Рrofessor, Research Centre for Industrial Problems of Development of the National Academy of Sciences of Ukraine

PROSPECTIVE AREAS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE WORLD

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.115

В. П. Бойко

аспірант кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університеті імені Вадима Гетьмана", м. Київ

АСИМЕТРІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ПОШИРЕННЯ КРИПТОВАЛЮТ

V. Boiko

postgraduate student at the Department of International Finance of the "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

THE GLOBAL FINANCIAL MARKET ASYMETRIES AND CRYPTOCURRENCIES EXPANSION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.121

С. М. Василига

аспірант кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Державний університет інфраструктури та технологій

ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

S. Vasylyha

postgraduate student, department of management, public administration and administration, State university of infrastructure and technology

CONCEPTS OF ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.126

Ю. В. Довгань

старший викладач кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РОСЛИННИХ ХАРЧОВИХ ОЛІЙ

Yu. Dovhan

Senior Lecturer of Marketing and Advertising Department,Vinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE, Vinnytsia

FORMATION OF MARKETING STRATEGY FOR THE PROMOTION OF INNOVATIVE VEGETABLE EDIBLE OILS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.132

А. В. Ворона

аспірант кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ

A. Vorona

postgraduate student of the Management and Economic Security Department of the Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi, Cherkasy

WORLD EXPERIENCE IN MANAGING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"