Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 1, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1

Завантажити журнал №1, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.4

Т. І. Лозова

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та гуманітарних наукОдеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова, м. Київ

Г. Ю. Олійник

д. е. н. доцент, завідувач кафедри маркетингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", м. Київ

О. А. Олійник

старший викладач кафедри залізничної колії Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА: ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, РОЗТАШОВАНИХ НА НИХ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД ТА ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

T. Lozova

doctor of economic sciences, professor, professor department of economy and humanities Odessa National Academy of Telecommunications O.S. Popova, Kyiv

H. Oliinyk

doctor of economic sciences, docent, head of the department of marketing Open International University of Human Development "Ukraine", Kyiv

O. Oliinyk

senior lecturer of the department "Railway and track facilities" State University of infrastructure and technologogy, Kyiv

DIGITALIZATION OF THE TECHNICAL INVENTORY OF REAL ESTATE OBJECTS: LAND PLOTS AND BUILDINGS, STRUCTURES AND TRANSMITTERS LOCATED ON THEM

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.10

З. П. Двуліт

д. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

Х. С. Передало

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

Р. Б. Тиліпська

студент, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

Р. М. Терно

студент, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

Р. І. Стибель

студент, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

КРИПТОВАЛЮТА: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Z. Dvulit

Doctor of Economics Associate Professor, Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National

Kh. Peredalo

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University, Lviv

R. Tylipska

student of the Lviv Polytechnic National University, Lviv

R. Terno

student of the Lviv Polytechnic National University, Lviv

R. Stubel

student of the Lviv Polytechnic National University, Lviv

CRYPTOCURRENCY: STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.15

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

Ю. М. Лучечко

аспірант, Луцький національний технічний університет

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ: СТИМУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СФЕРУ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ

V. Golyan

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

Yu. Luchechko

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

CAPITAL INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF UKRAINE: STIMULATION OF ATTRACTION OF INVESTMENT FLOWS IN THE SPHERE OF PROCESSING OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.23

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

А. С. Саленко

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. Sazonets

Doctors of Economics, Head of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activities, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

A. Salenko

Postgraduate Student at the National University, water management and nature management, Rivne

THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR STATE SUPPORT FOR THE LIBERALIZATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.27

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

О. В. Тєлєвінова

магістрант кафедри обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"

A. Makarenko

doctor of sciences (Econ.), professor, Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya State Engineering Academy

O. Tielievinova

Master of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit,Zaporizhzhya State Engineering Academy

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND AUDIT OF MANUFACTURING RESERVES IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF PJSC "ZAPORIZHSTAL"

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.35

В. В. Пухальський

к. е. н. доцент кафедри міжнародних економічних відносин,Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

ОЦІНКА СТАНУ, ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

V. Puhalsky

Ph.D. (in Economics), Associate Professor of International Economic RelationsDepartment of International Economic Relations, Khmelnytsky National University, Khmelnitsky, Ukraine

ASSESSMENT OF THE STATE, EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF TAX CONTROL IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.43

Я. Р. Корнійко

к. е. н., доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

Н. О. Валявська

к. е. н., доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІСТИКИ

Ya. Korniyko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Business Logistics and Transport Technologies, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

N. Valiavskaya

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Business Logistics and Transport Technologies, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

THE CONCEPTUAL APPARATUS AND STAGES OF ECOLOGICAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.47

О. В. Клювак

к. е. н., в. о. доцента кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів

ДІАГНОСТИКА ПУБЛІЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ГОТЕЛЬНИХ ТА РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ РИЗИК-ПІДХОДУ

O. Kliuvak

Candidate of Economic Sciences, associate professor of the Lviv Institute of Economy and Tourism

DIAGNOSTICS OF PUBLIC E-PROCUREMENTS OF HOTEL AND RESTAURANT SERVICES IN THE CONTEXT OF A RISK-BASED APPROACH

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.55

Гулиев Руслан Г.

докторант, Азербайджанский Университет Туризма и Менеджмента, г. Баку, Азербайджан

Аширов Джейхун Г.

диссертант, Институт экономики НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан

О СТИМУЛИРОВАНИИ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ КАК ВАЖНОГО ВИДА РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Guliyev Ruslan G.

PhD student, Azerbaijan Tourism and Management University, Baku, Azerbaijan

Ashirov Jeyhun G.

PhD student, Institute of Economics, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan

ON THE STIMULATION OF MEDICAL AND HEALTH TOURISM IN AZERBAIJAN, AS AN IMPORTANT TYPE OF RECREATIONAL ACTIVITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.62

Є. Б. Хаустова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ye. Khaustova

Ph.D (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Kyiv National University of Technologies and Design

STRATEGIC ALTERNATIVES AND CONCEPTUAL MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.68

Ю. О. Раделицький

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Львівський національний університет імені І. Франка

Р. Я. Галамай

аспірант, Львівський національний університет імені І. Франка

Н. Б. Симанич

аспірант, Львівський національний університет імені І. Франка

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ЕФЕКТИВНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ МАЙНОВИХ ПОДАТКІВ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ

Yu. Radelytskyy

Ph.D., Associate Professor, Ivan Franko National University of Lviv

R. Halamay

postgraduate, Ivan Franko National University of Lviv

N. Symanych

postgraduate, Ivan Franko National University of Lviv

IMPLEMENTATION OF EXPERIENCE OF EFFICIENT ADMINISTRATION OF LOAN TAXES IN DEVELOPED COUNTRIES IN DOMESTIC PRACTICE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.73

В. С. Бєлозерцев

к. е. н., доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

О. C. Худякова

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

V. Belozertsev

PhD Econ., associate professor of statistics, account and economic informatics, Dnieper national university of Oles Gonchar., с. Dnep

E. Khudyakova

Dnieper national university of Oles Gonchar., с. Dnep

METHODS OF ACCOUNTING AND AUDITING OF SETTLEMENTS WITH COUNTERAGENTS AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.78

І. М. Тесленок

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. В. Коротунова

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Ю. В. Косенко

магістрант кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФУНКЦІОНУВАННЯ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. Teslenok

Php, associate professor, Zaporozhye national technical university, Zaporozhye

O. Korotunova

Php, associate professor, Zaporozhye national technical university, Zaporozhye

Yu. Kosenko

master student, Zaporozhye national technical university, Zaporozhye

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE FUNCTIONING OF THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.83

Л. О. Івченко

к. фіз.-мат. н., доцент, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

С. В. Кужиль

засновник ТОВ "Перше Дитяче Турбюро"

М. В. Петренко

магістрант кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

L. Ivchenko

Сandidate of physical and mathematical sciences, associate professor of department of tourism and hotel business, National University of Food Technologies

S. Kuzhyl

Founder of PLC "The First Children's Tourist Bureau"

M. Petrenko

Master's degree of department of tourism and hotel business, National University of Food Technologies

FEATURES OF CHILDREN'S TOURISM ORGANIZATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.89

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

І. В. Феофанова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізької державної інженерної академії

Г. В. Магда

магістрант ОА-17-1мз, Запорізької державної інженерної академії

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА НАРАХУВАНЬ НА ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ

T. Melikhova

Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Zaporizhzhia State Engineering Academy Cand. Sci. (Econ.), associate professo

I. Feofanova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

G. Magda

Group of studing the theory of taxation — 17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVEMENT OF INTERNAL CONTROL METHOD OF DEDUCTIONS FROM WAGE AND ACCRUALS TO PAYROLL

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.95

Н. В. Погуда

к. е. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу,Національний університет харчових технологій, м. Київ

О. В. Чухіна

магістр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У ЧЕРНІГОВІ

N. Pohuda

candidate of economic sciences, associate professor of department tourism and hotel business, National University of Food Technologies, Kiev

О. Chuhina

Master, National University of Food Technologies, Kiev

STRATEGIC DIRECTIONS OF TOURISM DEVELOPMENT IN CHERNIHIV

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.100

В. І. Кифяк

к. е. н., в. о. доцента кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Н. В. Лесько

студентка, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

V. Kyfyak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor , Associate Professorof Business Economics and Human Resource Management Department ,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

N. Lesko

Student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.104

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

Л. К. Феофанов

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

І. А. Козачок

старший викладач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

І. О. Копитіна

магістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

L. Feofanov

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

І. Kopytina

Group of studing the theory of taxation -17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

FEATURES OF ACCOUNTING AND IMPROVEMENT OF AUDIT OF SALARY ACCRUAL IN BUDGET-FUNDED ENTITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.114

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

О. В. Троян

асистент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

М. Д. Ковалик

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ У КАСІ ПІДПРИЄМСТВ

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

O. Troyan

Assistant of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

M. Kovalyk

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF AUDIT OF OPERATIONS WITH CASH ASSETS AT THE REGISTER OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.122

Гаджибекова Севда Джафар кызы

диссертант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет (UNEC)

ЗАТРАТЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

Gadzhibekova Sevda Jafa

author of dissertation, Azerbaijan State Economic University (UNEC)

EXPENSES AND THEIR CLASSIFICATION IN A FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM AND REPORTING

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.126

Л. П. Куліш

аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

L. Kulish

Ph.D. student, Kyiv National University Of Trade And Economics

COMPETITIVE POLICY IN THE SYSTEM OF GOVERNMENT REGULATION OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.1.132

А. В. Ліщенко

головний фахівець відділення організації освітнього процесу денної форми навчання, Міжрегіональної академії управління персоналом

АНАЛІЗ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Lischenko

chief specialist department of the organization educational process full-time education Interregional Academy of Personnel Management

ANALYSIS OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF MILLS REFRACTORY ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"