Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 1, 2018

Завантажити журнал №1, 2018

Б. П. Дмитрук

к. е. н., професор, професор кафедри економіки, Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

І. Б. Чудаєва

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій, Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

ЕМІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: МОТИВАЦІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ КРАЇНИ

B. Dmytruk

Candidate of Economic Sciences (Ph.D. in Economics), Professor, Professor at the Department of Economics East European University of Economics and Management

I. Chudaieva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Organizational Management East European University of Economics and Management

EMIGRATION PROCESSES IN UKRAINE: MOTIVES, TENDENCIES AND EFFECTS ON THE COUNTRY

О. С. Бондаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ1

O. Bondarenko

Ph. D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

MODERN TENDENCIES IN MANAGEMENT OF FINANCIAL ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES

Л. С. Селіверстова

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

І. П. Адаменко

к. е. н., с. н. с. Науково-дослідного фінансового інституту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

L. Seliverstova

Ph. D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

I. Adamenko

Candidate of Economics, Senior Research coworker of Research Financial Institute, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

FINANCIAL POLICY IN THE CONDITIONS OF INSTITUTIONAL ECONOMY

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту Запорізької державної інженерної академії, м. Запоріжжя

С. А. Рамазанова

магістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

A. Makarenko

Doctor of Economics, professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

S. Ramazanova

master of Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVING OF AUDIT METHODS PRODUCTION COSTS AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант Маріупольського державного університету

ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ НОВОГО ПРАГМАТИЗМУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

NEO-PROTECTIONIST POTENTIALS OF MONETARY POLICY

О. В. Вертелєва

к. ф.-м. н., доцент, кафедра економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету

НАЦІОНАЛЬНА ОБОРОНА ЯК СУСПІЛЬНЕ БЛАГО ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

O. Vertelyeva

Ph.D., Associate Professor in the economic theory and competition policy department, Kiev National Trade and Economics University

NATIONAL DEFENCE AS PUBLIC GOODS AND SPECIFICS OF ITS REPRODUCTION IN UKRAINE

Л. О. Кустріч

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Kustrich

PhD (Economics), Associate Professor department of management Uman National University of Horticulture, Uman

CONTEMPORARY STATUS OF SYSTEM MANAGEMENT OF RESOURCE AT THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. І. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

К. Ф. Юсупова

магістрант програми "Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу", ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОЇ КОМПАНІЇ

A. Ivashchenko

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor, Corporate Finance and Controlling Department, State University "Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman"

K. Yusupova

Student of Master's program "Financial Management in Business", State University "Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman"

THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ENTERPRISE: DEVELOPMENT AND REALIZATION IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT COMPANY

Л. М. Очеретько

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет

А. С. Другакова

магістр, Запорізький національний технічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Ocheretko

сand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University

A. Drugakova

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF ECONOMIC ACTIVITY EXPENDITURE

Є. О. Музичка

к. е. н., старший викладач кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

В. А. Петренко

магістрант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Ye. Muzychka

Candidate of Economic Sciences (Ph. D.), Senior Lecturer at the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies, Kyiv

V. Petrenko

Master, National University of Food Technologies, Kyiv

STATE AND TRENDS OF BUSINESS TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE

Л. П. Шендерівська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

М. В. Ужвій

магістрантка кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ СУЧАСНОГО ВИДАВНИЦТВА

L. Shenderivska

Ph.D. in economics, Associate Professor at the Department of Printing and Publishing Business Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

M. Uzhvii

Magistrand at the Department of Printing and Publishing Business Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

MARKETIG COMPLEX FOR THE MODERN PUBLISHING HOUSE

П. І. Безус

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

К. С. Білодід

магістр кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКИХ НАВИЧОК КЕРІВНИКА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

P. Bezus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kiev National University of Technology and Design

K. Bilodid

Master of Management, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

MANAGEMENT DEVELOPMENT OF THE MANAGER WITH THE AIM OF INCREASING COMPETITIVENESS OF ORGANIZATION

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

В. В. Височина

магістр ОА-16, Запорізька державна інженерна академія

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

V. Vysochyna

master AA-16 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

THE DEVELOPMENT OF PROGRAM OF AUDITING PRODUCTION COSTS TO INCREASE THE FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE

О. В. Долженкова

к. т. н., доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

А. Г. Кисленко

студентка 1-ого курсу магістратури, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Г. С. Григоренко

студентка 1-ого курсу магістратури Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

E. Dolzhenkova

candidate of technical Sciences, associate Professor, Oles Gonchar Dnipro National University

A. Kyslenko

master's student, Oles Gonchar Dnipro National University

G. Grygorenko

master's student, Oles Gonchar Dnipro National University

FORECASTING OF DAMAGE FROM EMERGENCY SITUATIONS OF TECHNOGENIC CHARACTER

Ю. В. Вдовиченко

к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ТА РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Yu. Vdovychenko

Phd. Cherkasy State Technological University

DIGITAL TECHNOLOGIES AS THE BASIS AND DRIVING FORCE OF THE MODERN GLOBAL ECONOMY DEVELOPMENT

М. О. Проскуріна

к. е. н., доцент, доцент кафедри мистецтв, Київський університет культури

МІЖРЕГІОНАЛЬНА КОНВЕРГЕНЦІЯ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

M. Proskurina

PhD in Economics, Associated Professor, Associated Professor of Arts, Kyiv University of Culture

INTER-REGIONAL CONVERGENCE AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT

В. І. Кифяк

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

А. М. Бабчук

студентка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

К. І. Рудько

студентка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ІНФЛЯЦІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

V. Kyfiak

Ph.D. in Economics, assistant of the Department of business economics and human resource management, Chernivtsi Yurii Fedkovych National University

A. Babchuk

student of the Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

K. Rudko

student of the Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

INFLATION AS THE MAIN DETERMINANT OF THE IMPACT ON THE WELFARE OF THE UKRAINIAN POPULATION

А. В. Хомутенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ

А. Khomutenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Finance Department, Odessa National Economic University, Odessa

THE ESSENCE AND PREREQUISITES OF INSTITUTIONALIZED MODERNIZATION OF STATE FINANCE MANAGEMENT IN UKRAINE

І. І. Чавичалов

аспірант, Український державний хіміко-технологічний університет

РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

I. Chavychalov

PhD student, Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro, Ukraine

DEVELOPMENT OF THE MANAGERIAL PERSONNEL OF THE ENTERPRISE: PROBLEMS OF DEFINITION

Ю. В. Шевчук

старший викладач кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України

ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ ЯК ЗАСІБ ФІНАНСОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

Y. Shevchuk

Senior Lecturer at the Department of Financial Markets at the University of the State Fiscal Service of Ukraine

STATE PROGRAMS AS A MEANS OF FINANCIAL INCENTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF THE HEALTH INSURANCE SYSTEM

Ш. И. Ализаде

ассистент, Азербайджанский Архитектурно-строительный Университет, Азербайджанская Республика, г. Баку

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Sh. Alizadeh

Assistant, Azerbaijan Architectural and Construction University, Republic of Azerbaijan, Baku

DEVELOPMENT OF INVESTMENT POTENTIAL OF CONSTRUCTION ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

І. В. Федькович

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

I. Fedkovich

Uzhhorod National University

IMPROVEMENT OF LOGISTICS ACTIVITY AT THE ENTERPRICE

Ю. В. Іриневич

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Yu. Irynevych

PhD student, Kiev National Economic University named after Vadim Getman, Kiev

DETERMINATION OF THE MAIN TENDENCIES OF FUNCTIONING OF THE YOUTH LABOR MARKET

Ю. В. Кикош

аспірант, Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

СИСТЕМА СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ВСІХ РІВНІВ ОСВІТИ

Yu. Kykosh

PhD student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE SYSTEM OF STATISTICAL INDICATORS OF THE INTENSITY OF ECONOMIC ACTIVITY OF THE POPULATION WITH DIFFERENT LEVELS OF EDUCATION

М. В. Рябоконь

аспірант, Черкаський державний технологічний університет

РОЛЬ ІНЖИНІРИНГОВИХ ШКІЛ У ФУНКЦІОНУВАННІ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

M. Ryabokon

Graduate student, Cherkasy State Technological University

THE ROLE OF ENGINEERING SCHOOLS IN THE FUNCTIONING OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INTERNATIONAL BUSINESS

Л. В. Цюкало

ад'юнкт, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

L. Tsiukalo

Postgraduate student of the Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv

PENSION PROVISION OF PERSONS RELEASED FROM MILITARY SERVICE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"