Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 1, 2017

Завантажити журнал №1, 2017

С. В. Козловський

д. е. н., професор, професор кафедри управління персоналом і економіки праці, Донецький національний університет ім. В. Стуса

В. О. Козловський

к. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет

А. В. Козловський

к. т. н., доцент, доцент кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, Вінницький навчально-науковий інститут економіки, Тернопільський національний економічний університет

УПРАВЛІНСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПРОВІДНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ (ПІДПРИЄМСТВА)

S. Kozlovskyi

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Personnel Management and Labour Economics Donetsk National University named after Vasiliy Stus

V. Kozlovskyi

Ph.D., Professor, Professor of the Department of Economics of Enterprise and Production Management Vinnytsia National Technical University

A. Kozlovskiy

Ph.D., Associate Professor, Assistant Professor of Humanities and Basic Sciences Vinnitsa research institute of economy Ternopil National Economic University

MANAGERIAL CAPACITY AS A LEADING COMPONENTSTRATEGIC ECONOMIC POTENTIAL MICROECONOMIC SYSTEM (ENTERPRISE)

М. М. Ігнатенко

д. е. н., доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

Н. В. Рунчева

к. е. н., доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

ПРОЦЕСИ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В КОРПОРАТИВНИХ АГРОФОРМУВАННЯХ

M. Ignatenko

doctor of economic sciences, associate professor, Berdyansk University of management and business

N. Runcheva

candidate of economic sciences, associate professor, Berdyansk University of management and business

THE PROCESSES OF RESOURCING OF SPECIALIZATION AND CONCENTRATION OF PRODUCTION IN CORPORATE AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

А. В. Нікулін

магістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ОЦІНКА РЕФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ В УКРАЇНІ

A. Makarenko

Doctor of Economics, professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

A. Nikulin

master of Zaporizhzhia State Engineering Academy

DETERMINE OF THE REFORM OF THE UNIFIED SOCIAL TAX IN UKRAINE

М. В. Тарасюк

д. е. н., професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

О. В. Малярчук

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

M. Tarasyuk

Professor of the Department of Finance of Kyiv National University of Trade and Economics

O. Maliarchuk

graduate student of the Department of Finance, of Kyiv National University of Trade and Economics

MODERN INNOVATION POLICY IN UKRAINE: IMPLEMENTATION AND FINANCING

І. А. Колесник

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ

I. Kolesnyk

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Personnel Management and Labor Economics, State Employment Service Training Institute, Kyiv

EFFICIENCY OF POLICIES IN LABOR MIGRATION IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S EUROPEAN ASPIRATIONS

З. М. Побережна

к. е. н., доцент кафедри економіки, Національного авіаційного університету, м. Київ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ

Z. Poberezhna

Ph.D. in Economical Science, Associate Professor National Aviation University, Kyiv

METHODICAL PROVIDING EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MEASURES TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF AIRLINES

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ ім. І. Сікорського"

Л. С. Борданова

к. е. н., Національний технічний університет України "КПІ ім. І. Сікорського"

ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

N. Roshchina

PhD in Economics, associate professor of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

L. Bordanova

PhD in Economics of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

FEATURES MIGRATION PROCESSES IN TODAY'S ECONOMY

О. Г. Волкова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ БОРГОВОЇ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВИ

O. Volkova

Candidate of economic Sciences, associate Professor of Finance, Odessa national economic University, Odessa

THEORETICAL ISSUES OF DEBT SUSTAINABILITY OF THE STATE

І. П. Гайдуцький

к. е. н., науковий співробітник, науково-дослідна лабораторія менеджменту ФММ НТУУ "КПІ"

ГЛОБАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНВЕСТУВАННЯ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. Gaidutskiy

PhD in Economics, researcher at management and marketing faculty research laboratory of national technical university of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

GLOBAL SOLUTIONS OF INVESTMENT PROBLEMS OF SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT

Азад Мусаев

диссертант, Институт экономики Национальной академии наук Азербайджана, Баку, Азербайджан

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕФОРМ, ПРОВЕДЕННЫХ В СФЕРЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Azad Musayev

Dissertator Economics Institute National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan

INSTITUTIONAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF THE REFORMS CARRIED OUT IN THE FIELD OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

Н. С. Ніколаєнко

магістр ОА-15, Запорізька державна інженерна академія

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

N. Nikolaenko

master AA-15. of Zaporizhzhia State Engineering Academy

THE DEVELOPMENT OF AUDIT IN INVENTORY FOR IMPROVING FINANCIAL SECURITY AT THE ENTERPRISE

С. В. Федоренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва і архітектури

В. П. Тишковець

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

S. Fedorenko

Associate Professor ar the Department of labour and environmental protection of Kyiv National University of Construction and Architecture, PhD in Engineering sciences, docent

V. Tishkovets

Posrgraduate of the Kyiv National University of Construction and Architecture

FEATURES OF LABOR IN THE COMPANY: ECONOMIC ASPECTS OF DEVELOPMENT

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

І. А. Козачок

ст. викладач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

К. Г. Вініченко

магістр, Запорізька державна інженерна академія

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor,associate professor of accounting, analysis, audit and taxation, Zaporizhya State Engineering Academy, Zaporizhzhya

I. Kozachok

Sr. lecturer in accounting, analysis, audit and taxation, Zaporizhya State Engineering Academy, Zaporizhzhya

K. Vinichenko

Zaporizhya State Engineering Academy, Zaporizhzhya

FEATURES RECOGNITION OF ACCOUNTING AND CONTROL RECEIVABLES BUDGET INSTITUTION

І. М. Дашко

к. е. н., доцент кафедри обліку та менеджменту, Криворізький факультет Запорізького національного університету, м. Кривий Ріг

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ: СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ЙОГО РОЗВИТКУ

I. Dashko

c. e. s., associate Professor of the Department of accounting and management Zaporizhzhya National University, faculty of ZNU in Kryvyi Rih

HUMAN RESOURCES: THE ESSENCE AND FACTORS OF ITS DEVELOPMENT

О. М. Грибіненко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", м. Дніпро

ПРИНЦИПИ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

O. Gribinenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic of Enterprises, State Higher Educational Establishment "National Mining University", Dnipro

PRINCIPLES OF PASSPORT OF COAL MINES

В. М. Швайдак

аспірант, ВНЗ "Національна академія управління", м. Київ

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ

V. Shvaidak

PhD student, Kyiv higher educational establishment "National Academy of Management"

MACROECONOMIC REGULATION OF BANK INVESTMENT LENDING

О. В. Клименко

магістр, головний спеціаліст аналітично-організаційного відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, м. Київ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

O. Klymenko

master's degree, general specialist of analytical and organizational department of National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets

TOPICAL ISSUES OF PERSONNEL POLICY IN UKRAINE

Л. В. Жайворонок

старший викладач, Європейський Університет

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА РИНКУ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ УКРАЇНИ

L. Ghayvoronok

senior lecturer, European University

STRUCTURAL FEATURES OF THE PRODUCTION AND MARKET OF BAKERY UKRAINE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"