EnglishНа русском

Економіка та держава № 1, 2017

Завантажити журнал №1, 2017

С. В. Козловський

д. е. н., професор, професор кафедри управління персоналом і економіки праці, Донецький національний університет ім. В. Стуса

В. О. Козловський

к. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет

А. В. Козловський

к. т. н., доцент, доцент кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, Вінницький навчально-науковий інститут економіки, Тернопільський національний економічний університет

УПРАВЛІНСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПРОВІДНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ (ПІДПРИЄМСТВА)

S. Kozlovskyi

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Personnel Management and Labour Economics Donetsk National University named after Vasiliy Stus

V. Kozlovskyi

Ph.D., Professor, Professor of the Department of Economics of Enterprise and Production Management Vinnytsia National Technical University

A. Kozlovskiy

Ph.D., Associate Professor, Assistant Professor of Humanities and Basic Sciences Vinnitsa research institute of economy Ternopil National Economic University

MANAGERIAL CAPACITY AS A LEADING COMPONENTSTRATEGIC ECONOMIC POTENTIAL MICROECONOMIC SYSTEM (ENTERPRISE)

М. М. Ігнатенко

д. е. н., доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

Н. В. Рунчева

к. е. н., доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

ПРОЦЕСИ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В КОРПОРАТИВНИХ АГРОФОРМУВАННЯХ

M. Ignatenko

doctor of economic sciences, associate professor, Berdyansk University of management and business

N. Runcheva

candidate of economic sciences, associate professor, Berdyansk University of management and business

THE PROCESSES OF RESOURCING OF SPECIALIZATION AND CONCENTRATION OF PRODUCTION IN CORPORATE AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

А. В. Нікулін

магістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ОЦІНКА РЕФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ В УКРАЇНІ

A. Makarenko

Doctor of Economics, professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

A. Nikulin

master of Zaporizhzhia State Engineering Academy

DETERMINE OF THE REFORM OF THE UNIFIED SOCIAL TAX IN UKRAINE

М. В. Тарасюк

д. е. н., професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

О. В. Малярчук

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

M. Tarasyuk

Professor of the Department of Finance of Kyiv National University of Trade and Economics

O. Maliarchuk

graduate student of the Department of Finance, of Kyiv National University of Trade and Economics

MODERN INNOVATION POLICY IN UKRAINE: IMPLEMENTATION AND FINANCING

І. А. Колесник

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ

I. Kolesnyk

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Personnel Management and Labor Economics, State Employment Service Training Institute, Kyiv

EFFICIENCY OF POLICIES IN LABOR MIGRATION IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S EUROPEAN ASPIRATIONS

З. М. Побережна

к. е. н., доцент кафедри економіки, Національного авіаційного університету, м. Київ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ

Z. Poberezhna

Ph.D. in Economical Science, Associate Professor National Aviation University, Kyiv

METHODICAL PROVIDING EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MEASURES TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF AIRLINES

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ ім. І. Сікорського"

Л. С. Борданова

к. е. н., Національний технічний університет України "КПІ ім. І. Сікорського"

ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

N. Roshchina

PhD in Economics, associate professor of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

L. Bordanova

PhD in Economics of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

FEATURES MIGRATION PROCESSES IN TODAY'S ECONOMY

О. Г. Волкова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ БОРГОВОЇ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВИ

O. Volkova

Candidate of economic Sciences, associate Professor of Finance, Odessa national economic University, Odessa

THEORETICAL ISSUES OF DEBT SUSTAINABILITY OF THE STATE

І. П. Гайдуцький

к. е. н., науковий співробітник, науково-дослідна лабораторія менеджменту ФММ НТУУ "КПІ"

ГЛОБАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНВЕСТУВАННЯ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. Gaidutskiy

PhD in Economics, researcher at management and marketing faculty research laboratory of national technical university of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

GLOBAL SOLUTIONS OF INVESTMENT PROBLEMS OF SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT

Азад Мусаев

диссертант, Институт экономики Национальной академии наук Азербайджана, Баку, Азербайджан

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕФОРМ, ПРОВЕДЕННЫХ В СФЕРЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Azad Musayev

Dissertator Economics Institute National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan

INSTITUTIONAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF THE REFORMS CARRIED OUT IN THE FIELD OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

Н. С. Ніколаєнко

магістр ОА-15, Запорізька державна інженерна академія

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

N. Nikolaenko

master AA-15. of Zaporizhzhia State Engineering Academy

THE DEVELOPMENT OF AUDIT IN INVENTORY FOR IMPROVING FINANCIAL SECURITY AT THE ENTERPRISE

С. В. Федоренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва і архітектури

В. П. Тишковець

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

S. Fedorenko

Associate Professor ar the Department of labour and environmental protection of Kyiv National University of Construction and Architecture, PhD in Engineering sciences, docent

V. Tishkovets

Posrgraduate of the Kyiv National University of Construction and Architecture

FEATURES OF LABOR IN THE COMPANY: ECONOMIC ASPECTS OF DEVELOPMENT

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

І. А. Козачок

ст. викладач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

К. Г. Вініченко

магістр, Запорізька державна інженерна академія

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor,associate professor of accounting, analysis, audit and taxation, Zaporizhya State Engineering Academy, Zaporizhzhya

I. Kozachok

Sr. lecturer in accounting, analysis, audit and taxation, Zaporizhya State Engineering Academy, Zaporizhzhya

K. Vinichenko

Zaporizhya State Engineering Academy, Zaporizhzhya

FEATURES RECOGNITION OF ACCOUNTING AND CONTROL RECEIVABLES BUDGET INSTITUTION

І. М. Дашко

к. е. н., доцент кафедри обліку та менеджменту, Криворізький факультет Запорізького національного університету, м. Кривий Ріг

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ: СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ЙОГО РОЗВИТКУ

I. Dashko

c. e. s., associate Professor of the Department of accounting and management Zaporizhzhya National University, faculty of ZNU in Kryvyi Rih

HUMAN RESOURCES: THE ESSENCE AND FACTORS OF ITS DEVELOPMENT

О. М. Грибіненко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", м. Дніпро

ПРИНЦИПИ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

O. Gribinenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic of Enterprises, State Higher Educational Establishment "National Mining University", Dnipro

PRINCIPLES OF PASSPORT OF COAL MINES

В. М. Швайдак

аспірант, ВНЗ "Національна академія управління", м. Київ

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ

V. Shvaidak

PhD student, Kyiv higher educational establishment "National Academy of Management"

MACROECONOMIC REGULATION OF BANK INVESTMENT LENDING

О. В. Клименко

магістр, головний спеціаліст аналітично-організаційного відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, м. Київ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

O. Klymenko

master's degree, general specialist of analytical and organizational department of National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets

TOPICAL ISSUES OF PERSONNEL POLICY IN UKRAINE

Л. В. Жайворонок

старший викладач, Європейський Університет

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА РИНКУ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ УКРАЇНИ

L. Ghayvoronok

senior lecturer, European University

STRUCTURAL FEATURES OF THE PRODUCTION AND MARKET OF BAKERY UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця