Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 1, 2015

Завантажити журнал №1, 2015

С. Ж. Лазаренко

д. ю. н., професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської, професійної освіти та права, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

К. А. Бабенко

д. ю. н., професор кафедри ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ КОМПЛЕКС ДЕФОРМАЦІЇ АПАРАТУ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

S. Lazarenko

Doctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Department chairman, "University of Educational Management" of NAPS of Ukraine

K. Babenko

Doctor of Laws, Professor "University of Educational Management" of NAPS of Ukraine

CAUSAL COMPLEX DEFORMATION APPARATUS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Н. В. Томчук-Пономаренко

к. е. н., асистент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАРГІНАЛЬНОСТІ ЯК ВАЖЛИВОГО ФЕНОМЕНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

N. Тomchuk-Ponomarenko

Candidate of Economic Sciences, assistant of the Department of Economic Theory, macro- and microeconomics, Kyiv National University of Taras Shevchenko, Ukraine

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE PHENOMENON OF MARGINALITY AS AN IMPORTANT SOCIAL AND ECONOMIC ANALYSIS

М. І. Стегней

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та фінансів, Мукачівський державний університет

ЕКОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

M. Stehnei

Candidate of Economic Sciences, Associated Professor of Accounting and Finances, Mukachevo State University

ECOLOGICAL PRIORITIES OF THE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES

В. М. Бондаренко

к. е. н., старший науковий співробітник, доцент кафедри міжнародного бізнесу, логістики та менеджменту, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", старший науковий співробітник Закарпатського регіонального центру соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, м. Ужгород

М. І. Рябак

молодший науковий співробітник, Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, м. Ужгород

П. П. Гаврилко

к. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V. Bondarenko

Ph.D., Senior Research Fellow, Associate Professor of International Business and Management State University "Uzhhorod National University", a senior fellow of the Transcarpathian Regional Center for Socio-Economic and Humanities Research NAS of Ukraine, Uzhgorod

M. Ryabak

Junior Research Fellow of the Transcarpathian Regional Center for Socio-Economic and Humanities Research NAS of Ukraine, Uzhgorod

P. Gavrilko

Ph.D., Professor, Head of Finance of Uzhgorod Trade and Economics Institute Kyiv National University of Trade and Economics, Uzhgorod

TENDENCIES OF INDUSTRIAL ACTIVITIES IN TRANSCARPATHIAN REGION

В. Ю. Марчук

к. е. н., старший викладач кафедри фінансові ринки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

V. Marchuk

Ph.D. in Economics, teacher of the department of financial markets in the SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

THE SYSTEM OF GUARANTEEING DEPOSITS OF PHYSICAL PERSONS: DIRECTIONS OF IMPROVEMENT

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

В. С. Адамовська

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ІНВЕСТОРІВ

Е. Mіschuk

cand. sci. (econ.), assistant professor of accounting, analysis, audit and administration of the mining and metallurgical complex, Krivoy Rog Economic Institute SHEE "National University of Krivoy Rog"

V. Adamovskaya

cand. sci. (econ.), assistant professor of accounting, analysis, audit and administration of the mining and metallurgical complex, Krivoy Rog Economic Institute SHEE "National University of Krivoy Rog"

ANALYSIS OF ENTERPRISE SECURITY THREATS INVESTMENT AND INVESTORS

І. М. Крейдич

д. е. н., професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Национальний технічний університет України "КПІ"

В. Р. Товмасян

здобувач, ПВНЗ "Європейський університет"

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

I. Kreidych

Doctor of Economics., Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

V. Tovmasyan

Researcher, "European University"

APPROACHES TO THE INNOVATION AND INVESTMENT PROCESSES MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES

Ж. В. Семчук

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та підприємництва, доцент кафедри фінансів та кредиту, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ І ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Z. Semchuk

Ph.D in Economics, Dean of the Faculty of Economics and Business, Аssociate Professor of Department of finances and credit, Lviv University of Business and Law, Lviv

METHODS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT RESOURCES AND SOCIAL PROJECTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Д. В. Грибова

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, м. Мелітополь

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

D. Gribova

teacher of faculty of economy, Melitopol state pedagogical university of Bogdan Khmelnitskiy, Melitopol

THE PERSPECTIVE DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF SOCIAL DEVELOPMENT OF AGRARIAN SPHERE

О. В. Золотарьова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

О. І. Чічкань

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

О. Zolotaryova

Ph.D., associate Professor, associate Professor of Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

A. Chichkan

Ph.D., associate Professor of Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

ORGANIZATIONAL MODERNIZATION OF SYSTEM FINANCIAL KONTROLINGU IS ON ENTERPRISE

Ю. Р. Мішин

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, Криворізький економічний інститут, Криворізький національний університет

ДОВІРА В СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Yu. Mishyn

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Entrepreneurship, Kryviy Rih Economic Institute, Kryviy Rih National University

TRUST IN THE STRUCTURE OF SOCIAL INTERACTION

Ю. Д. Радіонов

к. е. н., начальник відділу адаптації та імплементації міжнародних стандартів, моніторингу і аналізу у сфері державного фінансового контролю, Рахункова палата України

КЛЮЧОВІ БЮДЖЕТНІ ПОРУШЕННЯ ТА НАПРЯМИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

Yu. Radionov

Cand. of Econ. Sci., The Head of the International Standards Adaptation and Іmplementation, Monitoring and Analysis in Area of State Financial Control Department, The Accounting Chamber of Ukraine

KEY BUDGET VIOLATIONS AND DIRECTIONS TO MINIMIZE THEM

К. Б. Харук

к. е. н., доцент кафедри демографії, трудових відносин і соціальної політики, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

Н. M. Крукевич

аспірант кафедри інформаційних технологій у менеджменті, Львівська комерційна академія, м. Львів

ДІАГНОСТИКА ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ БІЗНЕС-ІНДИКАТОРІВ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ

K. Kharuk

PhD in Economics, Associated Professor of the Department of Demography, Labor Relations and Social Policy, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

R. Skrynkovskyy

PhD in Economics, Associated Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

N. Krukevych

PhD student of the Department of Information Technology in Management, Lviv Academy of Commerce, Ukraine, Lviv

DIAGNOSTICS OF TIME-MANAGEMENT OF ENTERPRISES ON THE BASIS OF BUSINESS INDICATORS: EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY

В. В. Биба

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Ю. І. Матюшіна

старший викладач кафедри обліку і аудиту, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ ТА ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ

V. Byba

Ph.D., assistant professor of business economics and human resources department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Y. Matyushina

senior lecturer department of accounting and auditing, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM: THE NATURE, OBJECTIVES, AND IMPLEMENTATION STAGES

Б. П. Дмитрук

к. е. н., професор кафедри економіки і бухгалтерського обліку, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

О. Ю. Мельник

студент, Національний університет доходів і зборів

АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ УКРАЇНИ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ

B. Dmytruk

Ph.D., Professor of Economics and Accounting Department, East European University of Economics and Management

O. Melnyk

a student of National University of Income and Tax

ANTI-CORRUPTION ACTIVITY OF THE GOVERNMENT OF UKRAINE AS A KEY ASSUMPTION OF ECONOMIC REFORMS

О. В. Корнух

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Криворізький національний університет", Кривий Ріг

С. А. Британ

магістрант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", Кривий Ріг

Н. О. Булда

магістрант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", Кривий Ріг

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Kornuch

Ph. D. in economics, associate professor, Kryvyi Rih National University

S. Britan

Master student, Kryvyi Rih National University

N. Bulda

Master student, Kryvyi Rih National University

THE PROBLEMS OF FORMING THE INNOVATIVE ENTERPRISE POTENTIAL

О. М. Волковицька

к. е. н., старший викладач кафедри облік та економічний аналіз, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

С. Ю. Болтач

магістр, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ

Ю. Є. Петруня

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

В. Ю. Єдинак

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Я. В. Бугай

магістрант Академії митної служби України, м. Дніпропетровськ

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЗА ДОПОМОГОЮ МИТНОГО ТАРИФУ

Y. Petrunya

Dr. Sc. (Eng.), Professor, Head of the Foreign Economic Activities Management, Customs Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukrainе

V. Iedynak

Ph.D., Associate Prof., associate professor, assistant professor of the Foreign Economic Activities Management, Customs Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukrainе

Y. Buhai

MA student, Customs Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukrainе

FEATURES OF ADJUSTMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY WITH THE HELP OF CUSTOM TARIFF IN UKRAINE

О. В. Брежнєва-Єрмоленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

Г. В. Васильченко

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ВИДАТКИ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

O. Brezhnyeva-Yermolenko

Ph.D., associate Professor , associate Professor of Department of finances and credit, Dnіeprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

H. Vasylchenko

Master's degree, Dnieprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

EXPENDITURES IN THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF SOCIAL RELATIONS: THEORETICAL ASPECT

В. О. Тьорло

к. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, м. Київ

Р. О. Іщенко

магістрант, Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

V. Tjorlo

Ph.D., associate professor, professor of foreign economic activity Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

R. Ishchenko

Undergraduate Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

PROBLEMS OF THE COMMERCIAL BANKS IN UKRAINE IN MODERN CONDITIONS AND SOLUTIONS

С. С. Пахода

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

S. Pakhoda

Postgraduate student "European University"

THE APPROACHES TO THE NON-STATE PENSION PROVISION SYSTEM FORMATION IN UKRAINE

Ю. В. Майборода

аспірант, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА РИНКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Yu. Mayboroda

graduate student, Kharkiv National Automobile and Highway University

PROGNOSTICATION OF VOLUMES OF PASSENGER TRANSPORTATIONS IN THE MARKET OF MOTOR TRANSPORT SERVICES

Д. В. Яковенко

аспірант, ІПРЕЕД НАН України, м. Одеса

УТОЧНЕННЯ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ЇХ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ

D. Yakovenko

aspirant of IMPEER NAS of Ukraine, Odessa

CLARIFICATION OF THE TERM 'INNOVATION' IN THE CONTEXT OF ITS COMMERCIALIZATION

Є. С. Лазеба

аспірант, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

E. Lazeba

PhD candidate, Poltava State Agrarian Academy, Poltava city

STATE CONTROL IN THE SPHERE USE OF LAND IN UKRAINE

В. І. Вороненко

асистент кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ

V. Voronenko

Assistant of Economics and Business Administration Department, Sumy State University

THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF DEVELOPMENT STRATEGY OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES IN THE REGION

О. В. Полтавська

асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

O. Poltavska

the assistant of Kiev National University of Trade and Economics

PRODUCTIVITY OF PEOPLE WORKING IN THE HOTEL INDUSTRY UKRAINE

В. О. Борисова

аспірант кафедри економіки та підприємництва, Хмельницький національний університет

ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК УКРАЇНИ

V. Borisova

Postgraduate student of the Department of Economics and business, Khmelnitsky national University

PREREQUISITES IMPROVE MANAGEMENT EFFECTIVENESS THE AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

Я. О. Оглобля

аспірант, кафедра міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЛЬНОСТІ В КРАЇНАХ СВІТУ

Y. Ogloblia

post graduate student, department of international finances, Vadym Hetman Kiev National Economic University, Kiev, Ukraine

THEORETICAL APPROACHES TO REGULATION OF THE BANKING ACTIVITY IN THE COUNTRIES OF THE WORLD

А. С. Наіста

аспірант кафедри вищої математики, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ ЧУТЛИВОСТІ ПОТОКУ БАНКІВСЬКИХ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТЕЖІВ

A. Naista

Postgraduate student, chair of higher mathematics FUPtaM SHEI "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kyiv

RESEARCH ON ELASTICITY OF SENSITIVITY PECULIAR TO INTERNATIONAL BANKING PAYMENTS

В. В. Стасюк

аспірант кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У КОМУНАЛЬНОМУ ВОДОПОСТАЧАННІ: ВІДПОВІДНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ

V. Stasiuk

Postgraduate student of the Department of Economic Theory and International Economics, Lutsk National Technical University, Lutsk

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN MUNICIPAL WATER SUPPLY: CORRESPONDENCE OF THE NATIONAL NORMATIVE-LEGAL BASIS TO EUROPEAN LEGISLATION

Л. Є. Фурдичко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ УКРАЇНИ: ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ

L. Furdychko

C. E. N., associate Professor of Finance National University "Lviv Polytechnic"

LOCAL BUDGETS OF UKRAINE: THEIR FUNCTIONING, PROBLEMS BUT WAYS OF REFORMATION

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"