EnglishНа русском

Економіка та держава № 1, 2014

Завантажити журнал №1, 2014

О. В. Зибарева

к. е. н., доцент, докторант, Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

ДЕЗІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМ

O. Zybareva

Ph.D., associate professor, The Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine, Lviv

DISINFORMATION REGARDING EMERGENCY SITUATION AS A DESTRUCTIVE FACTOR OF REGIONAL SOCIAL SYSTEMS DEVELOPMENT

О. В. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і менеджменту, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет"

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ

O. Tkachenko

k. e. s., assistant professor accounting and management, Krivorіzky faculty DVNZ "Zaporіzky natsіonalny unіversitet"

THE FORMATION'S PECULIARITIES OF ENTREPRENEUR MANAGEMENT STYLE

Г. О. Чорноус

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

G. Chornous

PhD, Associate Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

POSITION AND PROSPECTS OF THE LATEST IT IN UKRAINE

Б. О. Тустанівський

к. е. н., викладач кафедри філософії та економічної теорії, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

ТРАНСАТЛАНТИЧНА ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ: ПОТЕНЦІАЛ ТА ОЧІКУВАНІ ЕФЕКТИ

B. Тustanivskyy

Ph.D., lecturer of the Department of Philosophy and economics, Ternopil National Pedagogical University named after V. Hnatiuk

TRANSATLANTIC FREE TRADE AREA: POTENTIAL AND EXPECTED EFFECTS

О. В. Димченко

д. е. н., доцент, професор кафедри міської і регіональної економіки, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

І. О. Свиридова

к. т. н., провiдний соцiолог, Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут", Науково-дослідницький центр прикладної соціології "СоціоПлюс"

М. М. Пересипкін

магістрант, кафедра економічної безпеки, обліку та аудиту, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

ГОТОВНІСТЬ ДО ІННОВАЦІЙ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Dymchenko

Doctor of Sciences (Economic), Associate professor, professor of Municipal and Regional Economy Department, О.М.Веketov Kharkiv National University of Municipal Economy

I. Svyrydova

PhD, Techn. Sci., leading sociologist, Technical University 'Kyiv Polytechnic Institute', Sociological Center of Science and Research"SocioPlus"

М. Peresypkin

Master of Economic Security, Account and Audit Department, О.М.Веketov Kharkiv National University of Municipal Economy

READINESS FOR INNOVATIONS AS IMPORTANT ELEMENT OF ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF MUNICIPAL ENTERPRISES

А. В. Череп

д. е. н., професор, Академік академії економічних наук України, декан економічного факультету, Запорізький національний університет

О. О. Коробов

студент 4 курсу Запорізького національного уніерситету, спецальність "фінанси і кредит"

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

A. Cherep

Ph.D., Professor, Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Dean of the Faculty of Economics, Zaporizhzhahuan National University

A. Korobov

4th year student of Zaporizhzhahuan National University, specialty "Finance and Credit", Zaporozhya

OPTIMIZATION OF CURRENCY RISK MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANK

Д. О. Власенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки і управління, Конотопський інститут Сумського державного університету

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

D. Vlasenko

Ph.D. in Economics, Associate professor, Head of the Department of Economics and Management Konotop Institute of Sumy State University

FEATURES STRATEGIC PLANNING OF TRANSPORT COMPANIES

О. М. Галицький

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет

РОЛЬ І МІСЦЕ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Galutsky

Ph.D., assistant professor of accounting and auditing, Odessa State Agrarian University

THE ROLE AND PLACE OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN IMPROVING THE USE OF THE MATERIAL-TECHNICAL BASE OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. М. Гура

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПРИ ЗБУТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

A. Gura

Cand. Econ. Sci., associate Professor of management, Bila Tserkva national agrarian University

ORGANIZATIONAL BASIS FOR THE FORMATION OF PARTNERSHIPS WITH THE SALE OF AGRICULTURAL PRODUCTS

О. Ю. Могилевская

к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Киевский Международный Университет

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ

О. Mohylevska

Ph.D in Economics, Associate Professor of the Department of economy and management, Kyiv International University

THE SYSTEM OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS FACTOR OF STEADY ECONOMIC DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL COMPANY

І. З. Криховецький

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

I. Kryhovetskyy

PhD, lecturer of the economic theory department of the Ivano-Frankivsk University of Law named after the King Danylo Halitsky

THE USAGE OF THE MARKETING IN THE TOURIST BRUNCH COMPANIES

К. Л. Юрченко

аспірант кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВИКОРИСТАННЯ АНСАМБЛЮ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ КАТЕГОРІАЛЬНИХ ДАНИХ

K. Yurchenko

post-graduate student, Department of Economic Cybernetics, Taras Shevchenko Kyiv National University

USING OF ENSEMBLE OF ALGORITHMS FOR CLUSTERIZATION OF CATEGORICAL DATA

О. Ю. Кочергіна

аспірант, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

ТОРГОВЕЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ІЗ МАКРОІНТЕГРАЦІЙНИМИ УГРУПОВАННЯМИ

O. Kocherhina

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

TRADE PRIORITIES OF INTERNATIONAL COOPERATION OF UKRAINE WITH MAKROINTEGRAL ORGANIZATIONS

Т. Л. Шестаковська

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

T. Shestakovskа

graduate student, Chernihiv State Institute of Economics and Management

GENERAL SECONDARY EDUCATION AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT

А. С. Свищук

здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ОПОДАТКУВАННЯ У ФІНАНСОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ

A. Svyschuk

Researcher degree of Candidate of Economics Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics University, Kyiv

THE ROLE AND THE PLACE OF TAXATION OF THE FINANCIAL REGULATION OF THE ECONOMY

Н. О. Серветник

аспірант кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЦИКЛІЧНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

N. Servetnyk

post-graduate student, Department of Economic Cybernetics, Taras Shevchenko Kyiv National University

CYCLICITY OF ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE

І. В. Мартинюк

викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЗА РОЗМІЩЕННЯ ВІДХОДІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

I. Martinyik

Lecturer, Department of Finance, Odessa national economic university

ENVIRONMENTAL TAX FOR WASTE DISPOSAL AS AN INSTRUMENT OF THE ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

О. Є. Галан

здобувач кафедри економіки підприємства, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Galan

Graduate student, Dnipropetrovs'k Alfred Nobel University, c. Dnipropetrovs'k

METHOD OF ENTERPRISES LABOR POTENTIAL ASSESSMENT

А. Е. Сабірова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВИКОРИСТАННЯ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРИ РОЗРОБЦІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВИКА

A. Sabirova

graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PORTFOLIO ANALYSIS APPLICATION IN DEVELOPMENT OF MARKETING STRATEGY OF THE INSURANCE COMPANY

І. О. Шаповал

аспірант кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РОЛЬ ВЛАСНИХ ТНК КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, У ЗАХИСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

I. Shapoval

Postgraduate Student of the International Economy Department, SHEI "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

THE ROLE OF OWN TNCS OF DEVELOPING COUNTRIES IN NATIONAL INTERESTS' SECURING

Н. С. Опешко

аспірант кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЗА РАХУНОК СУБОРДИНОВАНОГО БОРГУ

N. Opeshko

post-graduate student of department of finance and credit, Kharkov national university of building and architecture

FINANCIAL PROVISION OF CAPITAL ADEQUACY OF INSURANCE COMPANY DUE TO SUBORDINATED DEBT

Т. В. Войтун

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ"

ІННОВАЦІЙНА АДАПТИВНІСТЬ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ, ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ

Т. В.T. Voitun

PhD Student, NTUU "KPI", Kiev

INNOVATIVE ADAPTABILITY: THE ECONOMIC SENSE, THE MAIN APPROACHES TO THE IT INTERPRETATION

Т. В. Данилова

к. філос. н., ст. викладач кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДЕРЖАВНІ ІНСТИТУЦІЇ ТА РІВНОПРАВНІСТЬ СТАТЕЙ: БОРОТЬБА ТРИВАЄ

T. Danylova

PhD in Philosophy, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

STATE INSTITUTIONS AND EQUAL RIGHTS: THE FIGHT CONTINUES

О. А. Дєгтяр

кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри обліку і аудиту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

O. Diegtiar

PhD in Public Administration, senior teacher of department of account and audit , Kharkiv national motor-car-road to the university

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN CIVIL SOCIETY

Л. В. Батченко

д. э. н., профессор, зав. кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности, Донецкий государственный университет управления

С. Ф. Марова

д. держ. упр., профессор, зав. кафедры экологического менеджмента, Донецкий государственный университет управления

С. А. Чернов

к. держ. упр., доцент, декан факультета менеджмента, Донецкий государственный университет управления

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

L. Batchenko

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of International Management, Donetsk State University of Management

S. Marova

Doctor of Public Administration, Professor, Head. Department of Environmental Management, Donetsk State University of Management

S. Chernov

Candidate of Public Administration, Associate Professor, Dean of the Faculty of Management, Donetsk State University of Management

INDUSTRIAL, EXTERNAL ECONOMICAL AND ECOLOGICAL ASPECTS OF REGIONAL MANAGEMENT

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ ЗА СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

M. Sitsinskay

doctoral student in public administration and management, National academy of public administration the President of Ukraine

PRESIDENTIAL CONTROL: THE PECULIARITIES OF ITS IMPLEMENTATION OF THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE

О. В. Банчук-Петросова

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський університет управління та підприємництва

АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ КОЛИШНЬОГО СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК

E. Banchuk-Petrosova

associate professor ofinternational economicsand marketing Kyiv universityof management and entrepreneurship

ANALYSIS OF STRATEGIC PRIORITIES OF PERSONNEL POLICY MILITARY FORMATIONS OF THE FORMER UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS

О. П. Баранов

полковник, заступник Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

О. В. Устименко

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України, м. Київ

УТОЧНЕННЯ ПОНЯТЬ ВОЄННА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ ТА СЕКТОР БЕЗПЕКИ

A. Baranov

colnel, vice-chairman Administration of Government special service of transport, graduate student of National academy of state administration, at President of Ukraine, city Kyiv

A. Ustimenko

candidate of Sciences in public administration, senior researcher of the Center for military-strategic studies, National defence University of Ukraine, city Kyiv

CLARIFICATION OF DEFINITION OF A MILITARY ORGANIZATION OF THE STATE AND THE SECURITY SECTOR

О. О. Сиченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

O. Sychenko

Ph.D., assistant professor of marketing Dnepropetrovsk State Agrarian University, Dnepropetrovsk

GOVERNMENT SOCIAL POLICY IN THE EUROPEAN UNION

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, Університет економіки та управління

ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ ЯК ПЕРЕДУМОВА РІВНОПРАВНОГО ПАРТНЕРСТВА МІЖ ДЕРЖАВОЮ І БІЗНЕСОМ

F. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

INCREASING SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS AS A PRECONDITION OF EQUAL PARTNERSHIP BETWEEN THE STATE AND BUSINESS

В. В. Євдокимова

к. соц. н., управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, головний спеціаліст

ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ПОКРАЩЕННІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН

V. Ievdokymova

candidate of Sociology sciences, Department of Labor and Social Protection population Pechersk District in Kyiv administration, chief Specialist

WATER CONSERVATION UKRAINE AS PART OF THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC POLICIES TO IMPROVE QUALITY OF LIFE

І. Л. Гасюк

к. фіз. вих., доцент, завідувач кафедри фізичної культури та спорту, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗІ "ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ" В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

I. Gasuyk

managing chair physical training and valueology, PhD in philosophies, docent

THEORETICAL ASPECTS OF THE ESTIMATION OF ACTIVITY OF BRANCH "PHYSICAL TRAINING AND SPORTS" IN SYSTEM OF MAINTENANCE OF SOCIAL SAFETY OF UKRAINE

О. І. Строкаченко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ БАЗИ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА ОКРЕМИХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

O. Strokachenko

PhD-student, Taras Shevchenko Kyiv National University

DATA BASE GENERATION METHODOLOGY BY POWER GENERATION AND SOME ENGINEERING-AND-ECONOMICAL PERFORMANCE OF POWER PLANT RUN

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця