Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 1, 2014

Завантажити журнал №1, 2014

О. В. Зибарева

к. е. н., доцент, докторант, Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

ДЕЗІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМ

O. Zybareva

Ph.D., associate professor, The Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine, Lviv

DISINFORMATION REGARDING EMERGENCY SITUATION AS A DESTRUCTIVE FACTOR OF REGIONAL SOCIAL SYSTEMS DEVELOPMENT

О. В. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і менеджменту, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет"

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ

O. Tkachenko

k. e. s., assistant professor accounting and management, Krivorіzky faculty DVNZ "Zaporіzky natsіonalny unіversitet"

THE FORMATION'S PECULIARITIES OF ENTREPRENEUR MANAGEMENT STYLE

Г. О. Чорноус

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

G. Chornous

PhD, Associate Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

POSITION AND PROSPECTS OF THE LATEST IT IN UKRAINE

Б. О. Тустанівський

к. е. н., викладач кафедри філософії та економічної теорії, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

ТРАНСАТЛАНТИЧНА ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ: ПОТЕНЦІАЛ ТА ОЧІКУВАНІ ЕФЕКТИ

B. Тustanivskyy

Ph.D., lecturer of the Department of Philosophy and economics, Ternopil National Pedagogical University named after V. Hnatiuk

TRANSATLANTIC FREE TRADE AREA: POTENTIAL AND EXPECTED EFFECTS

О. В. Димченко

д. е. н., доцент, професор кафедри міської і регіональної економіки, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

І. О. Свиридова

к. т. н., провiдний соцiолог, Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут", Науково-дослідницький центр прикладної соціології "СоціоПлюс"

М. М. Пересипкін

магістрант, кафедра економічної безпеки, обліку та аудиту, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

ГОТОВНІСТЬ ДО ІННОВАЦІЙ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Dymchenko

Doctor of Sciences (Economic), Associate professor, professor of Municipal and Regional Economy Department, О.М.Веketov Kharkiv National University of Municipal Economy

I. Svyrydova

PhD, Techn. Sci., leading sociologist, Technical University 'Kyiv Polytechnic Institute', Sociological Center of Science and Research"SocioPlus"

М. Peresypkin

Master of Economic Security, Account and Audit Department, О.М.Веketov Kharkiv National University of Municipal Economy

READINESS FOR INNOVATIONS AS IMPORTANT ELEMENT OF ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF MUNICIPAL ENTERPRISES

А. В. Череп

д. е. н., професор, Академік академії економічних наук України, декан економічного факультету, Запорізький національний університет

О. О. Коробов

студент 4 курсу Запорізького національного уніерситету, спецальність "фінанси і кредит"

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

A. Cherep

Ph.D., Professor, Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Dean of the Faculty of Economics, Zaporizhzhahuan National University

A. Korobov

4th year student of Zaporizhzhahuan National University, specialty "Finance and Credit", Zaporozhya

OPTIMIZATION OF CURRENCY RISK MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANK

Д. О. Власенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки і управління, Конотопський інститут Сумського державного університету

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

D. Vlasenko

Ph.D. in Economics, Associate professor, Head of the Department of Economics and Management Konotop Institute of Sumy State University

FEATURES STRATEGIC PLANNING OF TRANSPORT COMPANIES

О. М. Галицький

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет

РОЛЬ І МІСЦЕ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Galutsky

Ph.D., assistant professor of accounting and auditing, Odessa State Agrarian University

THE ROLE AND PLACE OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN IMPROVING THE USE OF THE MATERIAL-TECHNICAL BASE OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. М. Гура

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПРИ ЗБУТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

A. Gura

Cand. Econ. Sci., associate Professor of management, Bila Tserkva national agrarian University

ORGANIZATIONAL BASIS FOR THE FORMATION OF PARTNERSHIPS WITH THE SALE OF AGRICULTURAL PRODUCTS

О. Ю. Могилевская

к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Киевский Международный Университет

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ

О. Mohylevska

Ph.D in Economics, Associate Professor of the Department of economy and management, Kyiv International University

THE SYSTEM OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS FACTOR OF STEADY ECONOMIC DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL COMPANY

І. З. Криховецький

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

I. Kryhovetskyy

PhD, lecturer of the economic theory department of the Ivano-Frankivsk University of Law named after the King Danylo Halitsky

THE USAGE OF THE MARKETING IN THE TOURIST BRUNCH COMPANIES

К. Л. Юрченко

аспірант кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВИКОРИСТАННЯ АНСАМБЛЮ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ КАТЕГОРІАЛЬНИХ ДАНИХ

K. Yurchenko

post-graduate student, Department of Economic Cybernetics, Taras Shevchenko Kyiv National University

USING OF ENSEMBLE OF ALGORITHMS FOR CLUSTERIZATION OF CATEGORICAL DATA

О. Ю. Кочергіна

аспірант, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

ТОРГОВЕЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ІЗ МАКРОІНТЕГРАЦІЙНИМИ УГРУПОВАННЯМИ

O. Kocherhina

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

TRADE PRIORITIES OF INTERNATIONAL COOPERATION OF UKRAINE WITH MAKROINTEGRAL ORGANIZATIONS

Т. Л. Шестаковська

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

T. Shestakovskа

graduate student, Chernihiv State Institute of Economics and Management

GENERAL SECONDARY EDUCATION AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT

А. С. Свищук

здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ОПОДАТКУВАННЯ У ФІНАНСОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ

A. Svyschuk

Researcher degree of Candidate of Economics Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics University, Kyiv

THE ROLE AND THE PLACE OF TAXATION OF THE FINANCIAL REGULATION OF THE ECONOMY

Н. О. Серветник

аспірант кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЦИКЛІЧНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

N. Servetnyk

post-graduate student, Department of Economic Cybernetics, Taras Shevchenko Kyiv National University

CYCLICITY OF ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE

І. В. Мартинюк

викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЗА РОЗМІЩЕННЯ ВІДХОДІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

I. Martinyik

Lecturer, Department of Finance, Odessa national economic university

ENVIRONMENTAL TAX FOR WASTE DISPOSAL AS AN INSTRUMENT OF THE ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

О. Є. Галан

здобувач кафедри економіки підприємства, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Galan

Graduate student, Dnipropetrovs'k Alfred Nobel University, c. Dnipropetrovs'k

METHOD OF ENTERPRISES LABOR POTENTIAL ASSESSMENT

А. Е. Сабірова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВИКОРИСТАННЯ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРИ РОЗРОБЦІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВИКА

A. Sabirova

graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PORTFOLIO ANALYSIS APPLICATION IN DEVELOPMENT OF MARKETING STRATEGY OF THE INSURANCE COMPANY

І. О. Шаповал

аспірант кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РОЛЬ ВЛАСНИХ ТНК КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, У ЗАХИСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

I. Shapoval

Postgraduate Student of the International Economy Department, SHEI "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

THE ROLE OF OWN TNCS OF DEVELOPING COUNTRIES IN NATIONAL INTERESTS' SECURING

Н. С. Опешко

аспірант кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЗА РАХУНОК СУБОРДИНОВАНОГО БОРГУ

N. Opeshko

post-graduate student of department of finance and credit, Kharkov national university of building and architecture

FINANCIAL PROVISION OF CAPITAL ADEQUACY OF INSURANCE COMPANY DUE TO SUBORDINATED DEBT

Т. В. Войтун

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ"

ІННОВАЦІЙНА АДАПТИВНІСТЬ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ, ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ

Т. В.T. Voitun

PhD Student, NTUU "KPI", Kiev

INNOVATIVE ADAPTABILITY: THE ECONOMIC SENSE, THE MAIN APPROACHES TO THE IT INTERPRETATION

Т. В. Данилова

к. філос. н., ст. викладач кафедри філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДЕРЖАВНІ ІНСТИТУЦІЇ ТА РІВНОПРАВНІСТЬ СТАТЕЙ: БОРОТЬБА ТРИВАЄ

T. Danylova

PhD in Philosophy, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

STATE INSTITUTIONS AND EQUAL RIGHTS: THE FIGHT CONTINUES

О. А. Дєгтяр

кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри обліку і аудиту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

O. Diegtiar

PhD in Public Administration, senior teacher of department of account and audit , Kharkiv national motor-car-road to the university

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN CIVIL SOCIETY

Л. В. Батченко

д. э. н., профессор, зав. кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности, Донецкий государственный университет управления

С. Ф. Марова

д. держ. упр., профессор, зав. кафедры экологического менеджмента, Донецкий государственный университет управления

С. А. Чернов

к. держ. упр., доцент, декан факультета менеджмента, Донецкий государственный университет управления

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

L. Batchenko

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of International Management, Donetsk State University of Management

S. Marova

Doctor of Public Administration, Professor, Head. Department of Environmental Management, Donetsk State University of Management

S. Chernov

Candidate of Public Administration, Associate Professor, Dean of the Faculty of Management, Donetsk State University of Management

INDUSTRIAL, EXTERNAL ECONOMICAL AND ECOLOGICAL ASPECTS OF REGIONAL MANAGEMENT

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ ЗА СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

M. Sitsinskay

doctoral student in public administration and management, National academy of public administration the President of Ukraine

PRESIDENTIAL CONTROL: THE PECULIARITIES OF ITS IMPLEMENTATION OF THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE

О. В. Банчук-Петросова

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський університет управління та підприємництва

АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ КОЛИШНЬОГО СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК

E. Banchuk-Petrosova

associate professor ofinternational economicsand marketing Kyiv universityof management and entrepreneurship

ANALYSIS OF STRATEGIC PRIORITIES OF PERSONNEL POLICY MILITARY FORMATIONS OF THE FORMER UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS

О. П. Баранов

полковник, заступник Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

О. В. Устименко

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України, м. Київ

УТОЧНЕННЯ ПОНЯТЬ ВОЄННА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ ТА СЕКТОР БЕЗПЕКИ

A. Baranov

colnel, vice-chairman Administration of Government special service of transport, graduate student of National academy of state administration, at President of Ukraine, city Kyiv

A. Ustimenko

candidate of Sciences in public administration, senior researcher of the Center for military-strategic studies, National defence University of Ukraine, city Kyiv

CLARIFICATION OF DEFINITION OF A MILITARY ORGANIZATION OF THE STATE AND THE SECURITY SECTOR

О. О. Сиченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

O. Sychenko

Ph.D., assistant professor of marketing Dnepropetrovsk State Agrarian University, Dnepropetrovsk

GOVERNMENT SOCIAL POLICY IN THE EUROPEAN UNION

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, Університет економіки та управління

ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ ЯК ПЕРЕДУМОВА РІВНОПРАВНОГО ПАРТНЕРСТВА МІЖ ДЕРЖАВОЮ І БІЗНЕСОМ

F. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

INCREASING SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS AS A PRECONDITION OF EQUAL PARTNERSHIP BETWEEN THE STATE AND BUSINESS

В. В. Євдокимова

к. соц. н., управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, головний спеціаліст

ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ПОКРАЩЕННІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН

V. Ievdokymova

candidate of Sociology sciences, Department of Labor and Social Protection population Pechersk District in Kyiv administration, chief Specialist

WATER CONSERVATION UKRAINE AS PART OF THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC POLICIES TO IMPROVE QUALITY OF LIFE

І. Л. Гасюк

к. фіз. вих., доцент, завідувач кафедри фізичної культури та спорту, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗІ "ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ" В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

I. Gasuyk

managing chair physical training and valueology, PhD in philosophies, docent

THEORETICAL ASPECTS OF THE ESTIMATION OF ACTIVITY OF BRANCH "PHYSICAL TRAINING AND SPORTS" IN SYSTEM OF MAINTENANCE OF SOCIAL SAFETY OF UKRAINE

О. І. Строкаченко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ БАЗИ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА ОКРЕМИХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

O. Strokachenko

PhD-student, Taras Shevchenko Kyiv National University

DATA BASE GENERATION METHODOLOGY BY POWER GENERATION AND SOME ENGINEERING-AND-ECONOMICAL PERFORMANCE OF POWER PLANT RUN

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"