Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 1, 2013

Завантажити журнал №1, 2013

О. Є. Кузьмін

д. е. н, професор, директор інституту економіки і менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

А. А. Теребух

к. е. н, доцент, завідувач кафедри туризму, Національний університет "Львівська політехніка"

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

С. В. Онікієнко

к. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, ЕКОНОМІЧНИЙ КАПІТАЛ І РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ

А. М. Соколова

к. е. н., доцент кафедри фінансової політики, грошового обігу і кредиту, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

ФАНДРАЙЗИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

О. О. Демешок

к. е. н., м. Київ

ПОБУДОВА АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ У ЇЇ МЕЖАХ

Ю. М. Лелюк

к. е. н., Полтавська державна аграрна академія

ІНТЕГРАЦІЯ ІНТЕРНАЛЬНИХ ТА ЕКСТЕРНАЛЬНИХ ТЕОРІЙ ЦИКЛУ В КОНТЕКСТІ ІМПУЛЬСНО-РОЗПОВСЮДЖУВАЛЬНОГО ПІДХОДУ

В. С. Рейкін

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Луцький інститут розвитку людини ВМУРоЛ "Україна"

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

О. А. Шевчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансового аналізу і контролю, Київський національний торговельно-економічний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

В. П. Гудкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ІДЕОЛОГІЯ КВАЗІСЕРВІСНОГО ВРІВНОВАЖЕННЯ В СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

О. Д. Гнаткович

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та комерційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Р. С. Квасницька

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Хмельницький національний університет

О. М. Дерикот

аспірант, викладач кафедри фінансів та банківської справи, Хмельницький національний університет

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

В. В. Кобржицький

доктор філософії, доцент М. І. Григор´єва, докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ІННОВАЦІЙНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ПРОЕКТ

Н. Д. Шульга

кандидат технічних наук, директор, Київський транспортно-економічний коледж

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ — СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

О. І. Попов

к. е. н., Університет економіки і права "КРОК", м. Київ

ВПЛИВ ЛОГІСТИКИ НА СКОРОЧЕННЯ ОБ'ЄМІВ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

П. С. Клепка

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

СТВОРЕННЯ НОВОГО СПІЛЬНОГО ФОНДОВОГО ІНДЕКСУ ДЛЯ КРАЇН БРІКС ЯК ЛОГІЧНИЙ КРОК БІРЖОВОГО АЛЬЯНСУ ЦИХ КРАЇН

В. С. Новик

аспірант, Національний авіаційний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПОБУДОВИ МІЖНАРОДНИХ УГОД

К. Ю. Комолова

аспірант, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ КРАЇН СНД: АСПЕКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

О. С. Головачова

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДУКЦІЄЮ АПК

С. В. Буснюк

аспірант кафедри фінансів, Луцький національний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР КЛАСТЕРНОГО ТИПУ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ

О. О. Малецька

аспірант кафедри фінансів, КНТЕУ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

І. Ю. Мельников

здобувач кафедри "Фінансові ринки", Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

М. Ю. Трофименко

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

В. Ф. Світлоока

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ КРАЇНИ ТА РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ЇХ ЗМЕНШЕННІ

Н. О. Образцова

аспірант, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет ім. акад. Ю. Бугая"

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ З УРАХУВАННЯМ ДОМІНУЮЧИХ КОМПОНЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ

О. Г. Гіндес

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ В СИСТЕМІ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

С. А. Матійко

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

В. Л. Рибачук

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

СОЦІАЛЬНІ І КОМЕРЦІЙНІ ЧИННИКИ РЕФОРМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ СПОЖИВАЧАМ

Д. І. Єрмолаєв

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

Т. А. Стовбира

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

СУЧАСНИЙ СТАН РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

А. П. Пінчук

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, Народний депутат України

Н. В. Міокова

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМЕН ЯК НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Л. В. Рудалєва

аспірант кафедри управління Національним господарством, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Є. А. Вилгін

аспірант, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

С. В. Тоцький

здобувач, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

О. Р. Онищенко

аспірант Академії муніципального управління

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ПРОВЕДЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Н. Б. Зубрицька

аспірант, Академія муніципального управління

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

О. А. Романець

здобувач, Академія муніципального управління

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"