EnglishНа русском

Економіка та держава № 1, 2013

Завантажити журнал №1, 2013

О. Є. Кузьмін

д. е. н, професор, директор інституту економіки і менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

А. А. Теребух

к. е. н, доцент, завідувач кафедри туризму, Національний університет "Львівська політехніка"

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

С. В. Онікієнко

к. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, ЕКОНОМІЧНИЙ КАПІТАЛ І РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ

А. М. Соколова

к. е. н., доцент кафедри фінансової політики, грошового обігу і кредиту, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

ФАНДРАЙЗИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

О. О. Демешок

к. е. н., м. Київ

ПОБУДОВА АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ У ЇЇ МЕЖАХ

Ю. М. Лелюк

к. е. н., Полтавська державна аграрна академія

ІНТЕГРАЦІЯ ІНТЕРНАЛЬНИХ ТА ЕКСТЕРНАЛЬНИХ ТЕОРІЙ ЦИКЛУ В КОНТЕКСТІ ІМПУЛЬСНО-РОЗПОВСЮДЖУВАЛЬНОГО ПІДХОДУ

В. С. Рейкін

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Луцький інститут розвитку людини ВМУРоЛ "Україна"

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

О. А. Шевчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансового аналізу і контролю, Київський національний торговельно-економічний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

В. П. Гудкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ІДЕОЛОГІЯ КВАЗІСЕРВІСНОГО ВРІВНОВАЖЕННЯ В СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

О. Д. Гнаткович

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та комерційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Р. С. Квасницька

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Хмельницький національний університет

О. М. Дерикот

аспірант, викладач кафедри фінансів та банківської справи, Хмельницький національний університет

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

В. В. Кобржицький

доктор філософії, доцент М. І. Григор´єва, докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ІННОВАЦІЙНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ПРОЕКТ

Н. Д. Шульга

кандидат технічних наук, директор, Київський транспортно-економічний коледж

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ — СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

О. І. Попов

к. е. н., Університет економіки і права "КРОК", м. Київ

ВПЛИВ ЛОГІСТИКИ НА СКОРОЧЕННЯ ОБ'ЄМІВ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

П. С. Клепка

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

СТВОРЕННЯ НОВОГО СПІЛЬНОГО ФОНДОВОГО ІНДЕКСУ ДЛЯ КРАЇН БРІКС ЯК ЛОГІЧНИЙ КРОК БІРЖОВОГО АЛЬЯНСУ ЦИХ КРАЇН

В. С. Новик

аспірант, Національний авіаційний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПОБУДОВИ МІЖНАРОДНИХ УГОД

К. Ю. Комолова

аспірант, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ КРАЇН СНД: АСПЕКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

О. С. Головачова

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДУКЦІЄЮ АПК

С. В. Буснюк

аспірант кафедри фінансів, Луцький національний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР КЛАСТЕРНОГО ТИПУ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ

О. О. Малецька

аспірант кафедри фінансів, КНТЕУ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

І. Ю. Мельников

здобувач кафедри "Фінансові ринки", Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

М. Ю. Трофименко

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

В. Ф. Світлоока

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ КРАЇНИ ТА РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ЇХ ЗМЕНШЕННІ

Н. О. Образцова

аспірант, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет ім. акад. Ю. Бугая"

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ З УРАХУВАННЯМ ДОМІНУЮЧИХ КОМПОНЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ

О. Г. Гіндес

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ В СИСТЕМІ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

С. А. Матійко

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

В. Л. Рибачук

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

СОЦІАЛЬНІ І КОМЕРЦІЙНІ ЧИННИКИ РЕФОРМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ СПОЖИВАЧАМ

Д. І. Єрмолаєв

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

Т. А. Стовбира

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

СУЧАСНИЙ СТАН РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

А. П. Пінчук

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, Народний депутат України

Н. В. Міокова

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМЕН ЯК НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Л. В. Рудалєва

аспірант кафедри управління Національним господарством, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Є. А. Вилгін

аспірант, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

С. В. Тоцький

здобувач, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

О. Р. Онищенко

аспірант Академії муніципального управління

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ПРОВЕДЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Н. Б. Зубрицька

аспірант, Академія муніципального управління

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

О. А. Романець

здобувач, Академія муніципального управління

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця