EnglishНа русском

Зміст журналу № 1, 2013

Завантажити журнал №1, 2013

О. Є. Кузьмін

д. е. н, професор, директор інституту економіки і менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

А. А. Теребух

к. е. н, доцент, завідувач кафедри туризму, Національний університет "Львівська політехніка"

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

С. В. Онікієнко

к. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, ЕКОНОМІЧНИЙ КАПІТАЛ І РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ

А. М. Соколова

к. е. н., доцент кафедри фінансової політики, грошового обігу і кредиту, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

ФАНДРАЙЗИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

О. О. Демешок

к. е. н., м. Київ

ПОБУДОВА АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ У ЇЇ МЕЖАХ

Ю. М. Лелюк

к. е. н., Полтавська державна аграрна академія

ІНТЕГРАЦІЯ ІНТЕРНАЛЬНИХ ТА ЕКСТЕРНАЛЬНИХ ТЕОРІЙ ЦИКЛУ В КОНТЕКСТІ ІМПУЛЬСНО-РОЗПОВСЮДЖУВАЛЬНОГО ПІДХОДУ

В. С. Рейкін

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Луцький інститут розвитку людини ВМУРоЛ "Україна"

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

О. А. Шевчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансового аналізу і контролю, Київський національний торговельно-економічний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

В. П. Гудкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ІДЕОЛОГІЯ КВАЗІСЕРВІСНОГО ВРІВНОВАЖЕННЯ В СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

О. Д. Гнаткович

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та комерційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Р. С. Квасницька

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Хмельницький національний університет

О. М. Дерикот

аспірант, викладач кафедри фінансів та банківської справи, Хмельницький національний університет

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

В. В. Кобржицький

доктор філософії, доцент М. І. Григор´єва, докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ІННОВАЦІЙНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ПРОЕКТ

Н. Д. Шульга

кандидат технічних наук, директор, Київський транспортно-економічний коледж

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ — СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

О. І. Попов

к. е. н., Університет економіки і права "КРОК", м. Київ

ВПЛИВ ЛОГІСТИКИ НА СКОРОЧЕННЯ ОБ'ЄМІВ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

П. С. Клепка

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

СТВОРЕННЯ НОВОГО СПІЛЬНОГО ФОНДОВОГО ІНДЕКСУ ДЛЯ КРАЇН БРІКС ЯК ЛОГІЧНИЙ КРОК БІРЖОВОГО АЛЬЯНСУ ЦИХ КРАЇН

В. С. Новик

аспірант, Національний авіаційний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПОБУДОВИ МІЖНАРОДНИХ УГОД

К. Ю. Комолова

аспірант, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ КРАЇН СНД: АСПЕКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

О. С. Головачова

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДУКЦІЄЮ АПК

С. В. Буснюк

аспірант кафедри фінансів, Луцький національний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР КЛАСТЕРНОГО ТИПУ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ

О. О. Малецька

аспірант кафедри фінансів, КНТЕУ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

І. Ю. Мельников

здобувач кафедри "Фінансові ринки", Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

М. Ю. Трофименко

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

В. Ф. Світлоока

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ КРАЇНИ ТА РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ЇХ ЗМЕНШЕННІ

Н. О. Образцова

аспірант, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет ім. акад. Ю. Бугая"

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ З УРАХУВАННЯМ ДОМІНУЮЧИХ КОМПОНЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ

О. Г. Гіндес

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ В СИСТЕМІ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

С. А. Матійко

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

В. Л. Рибачук

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

СОЦІАЛЬНІ І КОМЕРЦІЙНІ ЧИННИКИ РЕФОРМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ СПОЖИВАЧАМ

Д. І. Єрмолаєв

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

Т. А. Стовбира

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

СУЧАСНИЙ СТАН РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

А. П. Пінчук

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, Народний депутат України

Н. В. Міокова

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМЕН ЯК НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Л. В. Рудалєва

аспірант кафедри управління Національним господарством, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Є. А. Вилгін

аспірант, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

С. В. Тоцький

здобувач, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

О. Р. Онищенко

аспірант Академії муніципального управління

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ПРОВЕДЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Н. Б. Зубрицька

аспірант, Академія муніципального управління

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

О. А. Романець

здобувач, Академія муніципального управління

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12