EnglishНа русском

Економіка та держава № 1, 2012

Завантажити журнал №1, 2012

О. О. Романовський

доктор педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні», м. Київ

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ВНЗ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, ІПК ДСЗУ

О. М. Діденко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, ІПК ДСЗУ

Ю. Б. Пінчук

к. е. н., доцент, Кременчуцький національний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Л. О. Абсава

к. е. н., доцент, Херсонський економічно-правовий інститут

В. І. Покотилова

д. е. н., професор, Херсонський економічно-правовий інститут

БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ФАКТОРИ, ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

С. В. Козловський

д. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА СТІЙКІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. С. Пархоменко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємницької та освітньої діяльності, Українська інженерно-педагогічна академія

АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

Н. О. Гура

д. е. н., професор

О. С. Кірей

аспірант Київський національний університет ім. Т. Шевченка

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Н. В. Харченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

Т. В. Черничко

к. е. н., доцент, декан економічного факультету, Мукачівський державний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

Н. П. Карачина

к. е. н., доцент, Вінницький національний технічний університет

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧООРІЄНТОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ СИНТЕЗУ ТЕОРІЙ КОНТРАКТІВ І ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

І. Л. Федун

к. е. н., доцент кафедри податків і фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

Т. Б. Васіна

старший викладач кафедри податкової та бюджетної політики, Херсонський національний технічний університет

ФІСКАЛЬНА РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

В. В. Баранов

к. е. н., доцент, Кіровоградський національний технічний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕМІЮВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Р. Г. Дубас

к. е. н., доцент, декан обліково-економічного факультету, Державна академія житлово-комунального господарства

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІСОВІДТВОРЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

О. С. Пилипенко

к. е. н., доцент, Слов’янський державний педагогічний університет

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. В. Трохимчук

асистент кафедри політичної економії, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

М. С. Татар

аспірант, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

О. В. Антонюк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ КРАЇНИ

Г. С. Майдуда

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ

Т. Л. Вишинська

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ІЛЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ: СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СТРУКТУРА

М. В. Литовченко

аспірант кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ

К. Е. Шумовська

докторант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ І СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ

М. М. Вуйців

аспірант кафедри обліку та аудиту, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ З ПОЗИЦІЇ ПРОЦЕСНОГО ОБЛІКУ

О. В. Ястребова

аспірант, Класичний приватний університет

ВІДМІННІ ОЗНАКИ СИСТЕМ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

О. В. Піменова

аспірант кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ

Т. В. Бутенко

здобувач, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЧЕРЕЗ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Кущ

аспірант кафедри банківської справи, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, НАДУ при Президентові України

О. В. Поживілова

кандидат педагогічних наук, начальник відділу здобувачів наукових ступенів з природничих, медичних та аграрних наук, Департамент атестації кадрів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Н. О. Васюк

аспірант, НАДУ при Президентові України

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ

Г. В. Дмитренко

доктор наук з державного управління

А. П. Федорук

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління При Президентові України

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ НА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІСТА

О. Я. Прохоренко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

О. О. Гринчак

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ПАТРІОТИЗМ — РЕАЛЬНА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ В УКРАЇНІ

О. В. Надоша

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ВПЛИВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА СИСТЕМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

М. П. Сорока

к. е. н., докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

УТОЧНЕННЯ ПЕРЕЛІКІВ СУБ’ЄКТІВ І ОБ’ЄКТІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

А. Б. Віленський

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

Л. Д. Козубенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТОВАРІВ

О. М. Кормілецький

аспірант, Академія муніципального управління

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця