Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 1, 2012

Завантажити журнал №1, 2012

О. О. Романовський

доктор педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні», м. Київ

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ВНЗ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, ІПК ДСЗУ

О. М. Діденко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, ІПК ДСЗУ

Ю. Б. Пінчук

к. е. н., доцент, Кременчуцький національний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Л. О. Абсава

к. е. н., доцент, Херсонський економічно-правовий інститут

В. І. Покотилова

д. е. н., професор, Херсонський економічно-правовий інститут

БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ФАКТОРИ, ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

С. В. Козловський

д. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА СТІЙКІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. С. Пархоменко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємницької та освітньої діяльності, Українська інженерно-педагогічна академія

АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

Н. О. Гура

д. е. н., професор

О. С. Кірей

аспірант Київський національний університет ім. Т. Шевченка

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Н. В. Харченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

Т. В. Черничко

к. е. н., доцент, декан економічного факультету, Мукачівський державний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

Н. П. Карачина

к. е. н., доцент, Вінницький національний технічний університет

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧООРІЄНТОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ СИНТЕЗУ ТЕОРІЙ КОНТРАКТІВ І ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

І. Л. Федун

к. е. н., доцент кафедри податків і фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

Т. Б. Васіна

старший викладач кафедри податкової та бюджетної політики, Херсонський національний технічний університет

ФІСКАЛЬНА РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

В. В. Баранов

к. е. н., доцент, Кіровоградський національний технічний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕМІЮВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Р. Г. Дубас

к. е. н., доцент, декан обліково-економічного факультету, Державна академія житлово-комунального господарства

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІСОВІДТВОРЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

О. С. Пилипенко

к. е. н., доцент, Слов’янський державний педагогічний університет

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. В. Трохимчук

асистент кафедри політичної економії, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

М. С. Татар

аспірант, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

О. В. Антонюк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ КРАЇНИ

Г. С. Майдуда

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ

Т. Л. Вишинська

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ІЛЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ: СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СТРУКТУРА

М. В. Литовченко

аспірант кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ

К. Е. Шумовська

докторант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ І СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ

М. М. Вуйців

аспірант кафедри обліку та аудиту, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ З ПОЗИЦІЇ ПРОЦЕСНОГО ОБЛІКУ

О. В. Ястребова

аспірант, Класичний приватний університет

ВІДМІННІ ОЗНАКИ СИСТЕМ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

О. В. Піменова

аспірант кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ

Т. В. Бутенко

здобувач, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЧЕРЕЗ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Кущ

аспірант кафедри банківської справи, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, НАДУ при Президентові України

О. В. Поживілова

кандидат педагогічних наук, начальник відділу здобувачів наукових ступенів з природничих, медичних та аграрних наук, Департамент атестації кадрів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Н. О. Васюк

аспірант, НАДУ при Президентові України

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ

Г. В. Дмитренко

доктор наук з державного управління

А. П. Федорук

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління При Президентові України

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ НА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІСТА

О. Я. Прохоренко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

О. О. Гринчак

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ПАТРІОТИЗМ — РЕАЛЬНА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ В УКРАЇНІ

О. В. Надоша

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ВПЛИВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА СИСТЕМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

М. П. Сорока

к. е. н., докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

УТОЧНЕННЯ ПЕРЕЛІКІВ СУБ’ЄКТІВ І ОБ’ЄКТІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

А. Б. Віленський

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

Л. Д. Козубенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТОВАРІВ

О. М. Кормілецький

аспірант, Академія муніципального управління

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"