EnglishНа русском

Економіка та держава № 1, 2011

П. І. Гайдуцький

д. е. н., професор, академік НААНУ, директор ІСО

ФОНД Л.Д. КУЧМИ ЗАЛУЧИВ МОЛОДЬ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГООЩАДНОСТІ

В. Г. Мельничук

Народний депутат України першого скликання, віце-президент Компанії КІНТО

СУЧАСНА ЕКОНОМІКА ТА НОВІТНЯ ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ОЧИМА ЛЕОНІДА КУЧМИ

В. І. Тарасов

ректор, Кримський інститут бізнесу

В. В. Трофимова

завідувач кафедри міжнародної економіки, Кримський інститут бізнесу

УПРАВЛІНСЬКА ПАРАДИГМА ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН

І. Г. Брітченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри грошового обігу і кредиту, ВНЗ Укопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

ВПЛИВ МАЛОГО БІЗНЕСУ НА РОЗВИТОК РЕГІОНУ

А. О. Нікітішин

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький торговельно-економічний інституту КНТЕУ

ЗАРУБІЖНА ТА ВІТЧИЗНЯНА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА ПРО ВИНИКНЕННЯ І СУТНІСТЬ ПОДАТКІВ

В. В. Іванова

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ, ЗАСНОВАНОЇ НА ЗНАННЯХ

І. П. Гайдуцький

Радник представництва ТНК "Теленор Груп" в Україні

ВПЛИВ РИНКОВИХ РЕФОРМ НА ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У КРАЇНАХ СНД

О. І. Крутилко

старший науковий співробітник, Інститут Стратегічних Оцінок (ІСО)

ОСОБЛИВОСТІ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ В СИСТЕМІ ЄС

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ

Н. С. Орлова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

Е. В. Дранник

здобувач, Донецький державний університет управління

ДОДАТКОВА ЕМІСІЯ АКЦІЙ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Н. М. Проскуріна

к. е. н, доцент, ЗНУ, Запоріжжя

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР У СИСТЕМІ НЕЗАЛЕЖНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

Ф. М. Уляненко

аспірант, Чернігівський державний технологічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

В. А. Белошапка

д. э. н., профессор кафедры международного менеджмента, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, профессор МИБ

Ю. Е. Кулик

ассистент кафедры международного менеджмента, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

КОМПЕТЕНЦИИ ЛИДЕРСКОГО СТИЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КОМПАНИИ

Л. О. Сурженко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ

О. Ю. Бєлєнкова

к. е. н., доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури

Н. Б. Сердюченко

к. е. н., доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури

Ю. В. Антропов

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МАЛИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В 2000—2008 РОКАХ

Т. Б. Ігнашкіна

к. е. н., доцент, Національна металургійна академія України

Н. О. Шура

старший викладач, аспірант, Національна металургійна академія України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ

Ю. М. Сафонов

докторант, Херсонський національний технічний університет

ЕКОНОМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕКСИЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Г. М. Рижакова

к. е. н., професор, Київський національний університет будівництва і архітектури

ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ОБСЯГ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У ОСВІТІ

А. М. Костюченко

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Л. М. Мартиненко

аспірант, Академії муніципального управління

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ

Н. О. Долгошея

аспірант, Миколаївський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАКТУВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

С. А. Львіцина

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

О. М. Рикова

Київський національний економічний університет імена Вадима Гетьмана

ЩОДО ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ

В. А. Ребкало

доктор філософських наук , професор, завідувач кафедри державної політики та управління політичними процессами, Національна академія державного управління при Президентові України

В. М. Козаков

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ І АДМІНІСТРАТИВНИХ ФУНКЦІЙ У ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор,професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

О. В. Поживілова

кандидат педагогічних наук, заступник начальника відділу медичних і аграрних наук ВАК України

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ

Н. В. Авраменко

к. мед. н., доцент, доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини, Запорізький медичний університет

ВИНИКНЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

О. Д. Фірсова

слухач, Національна академія державного управління при Президентові України

СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НОРВЕГІЇ, ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Н. Г. Дутко

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ГАЛУЗЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови обласної державної Адміністрації у Львівській області

МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ (НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ФОНДОМ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ЗА 2008—2009 РОКИ ТА І КВАРТАЛ 2010 РОКУ)

В. В. Маліков

к. держ. упр., здобувач, КПУ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

С. П. Чорнуцький

аспірант кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України, директор Департаменту організаційної роботи Головного контрольно-ревізійного управління України

ЄВРОПЕЙСЬКІ ІДЕЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСВОГО КОНТРОЛЮ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Р. Ю. Бортейчук

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Д. О. Бугайко

провідний науковий співробітник, к.е.н., доцент, Національний авіаційний університет

М. В. Кравченко

аспірант кафедри права і законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ З НОРМАМИ МІЖНАРОДНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

С. Я. Захарія

аспірант кафедри права та законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ

В. С. Бучик

аспірант кафедри європейської інтеграції, Національна академія державного управління при Президентові України

ЄВРАЗІЙСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ: ВИНИКНЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПЕРCПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ З УКРАЇНОЮ

Т. А. Соколова

здобувач, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

С. В. Аніщенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, начальник відділу Департаменту фінансово-економічних питань Міністерства вугільної промисловості України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ВУГІЛЬНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

Т. О. Булковський

аспірант, Інститут проблем державного управління та місцевого самовядування Національної академії державного управління при Президентові України

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

В. І. Горбатюк

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ

Х. М. Дейнега

аспірант кафедри державного управлінння і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Д. Й. Андрієвський

здобувач, Академія муніципального управління

СИСТЕМА ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Н. М. Левченко

к. е. н., доцент, докторант, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного Управління при Президентові України

ОЦІНКА ДІЮЧОГО МЕХАНІЗМУ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВОЮ ІМПОРТУ М’ЯСОПРОДУКТІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця