Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 1, 2011

П. І. Гайдуцький

д. е. н., професор, академік НААНУ, директор ІСО

ФОНД Л.Д. КУЧМИ ЗАЛУЧИВ МОЛОДЬ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГООЩАДНОСТІ

В. Г. Мельничук

Народний депутат України першого скликання, віце-президент Компанії КІНТО

СУЧАСНА ЕКОНОМІКА ТА НОВІТНЯ ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ОЧИМА ЛЕОНІДА КУЧМИ

В. І. Тарасов

ректор, Кримський інститут бізнесу

В. В. Трофимова

завідувач кафедри міжнародної економіки, Кримський інститут бізнесу

УПРАВЛІНСЬКА ПАРАДИГМА ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН

І. Г. Брітченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри грошового обігу і кредиту, ВНЗ Укопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

ВПЛИВ МАЛОГО БІЗНЕСУ НА РОЗВИТОК РЕГІОНУ

А. О. Нікітішин

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький торговельно-економічний інституту КНТЕУ

ЗАРУБІЖНА ТА ВІТЧИЗНЯНА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА ПРО ВИНИКНЕННЯ І СУТНІСТЬ ПОДАТКІВ

В. В. Іванова

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ, ЗАСНОВАНОЇ НА ЗНАННЯХ

І. П. Гайдуцький

Радник представництва ТНК "Теленор Груп" в Україні

ВПЛИВ РИНКОВИХ РЕФОРМ НА ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У КРАЇНАХ СНД

О. І. Крутилко

старший науковий співробітник, Інститут Стратегічних Оцінок (ІСО)

ОСОБЛИВОСТІ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ В СИСТЕМІ ЄС

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ

Н. С. Орлова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

Е. В. Дранник

здобувач, Донецький державний університет управління

ДОДАТКОВА ЕМІСІЯ АКЦІЙ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Н. М. Проскуріна

к. е. н, доцент, ЗНУ, Запоріжжя

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР У СИСТЕМІ НЕЗАЛЕЖНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

Ф. М. Уляненко

аспірант, Чернігівський державний технологічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

В. А. Белошапка

д. э. н., профессор кафедры международного менеджмента, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, профессор МИБ

Ю. Е. Кулик

ассистент кафедры международного менеджмента, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

КОМПЕТЕНЦИИ ЛИДЕРСКОГО СТИЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КОМПАНИИ

Л. О. Сурженко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ

О. Ю. Бєлєнкова

к. е. н., доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури

Н. Б. Сердюченко

к. е. н., доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури

Ю. В. Антропов

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МАЛИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В 2000—2008 РОКАХ

Т. Б. Ігнашкіна

к. е. н., доцент, Національна металургійна академія України

Н. О. Шура

старший викладач, аспірант, Національна металургійна академія України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ

Ю. М. Сафонов

докторант, Херсонський національний технічний університет

ЕКОНОМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕКСИЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Г. М. Рижакова

к. е. н., професор, Київський національний університет будівництва і архітектури

ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ОБСЯГ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У ОСВІТІ

А. М. Костюченко

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Л. М. Мартиненко

аспірант, Академії муніципального управління

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ

Н. О. Долгошея

аспірант, Миколаївський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАКТУВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

С. А. Львіцина

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

О. М. Рикова

Київський національний економічний університет імена Вадима Гетьмана

ЩОДО ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ

В. А. Ребкало

доктор філософських наук , професор, завідувач кафедри державної політики та управління політичними процессами, Національна академія державного управління при Президентові України

В. М. Козаков

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ І АДМІНІСТРАТИВНИХ ФУНКЦІЙ У ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор,професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

О. В. Поживілова

кандидат педагогічних наук, заступник начальника відділу медичних і аграрних наук ВАК України

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ

Н. В. Авраменко

к. мед. н., доцент, доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини, Запорізький медичний університет

ВИНИКНЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

О. Д. Фірсова

слухач, Національна академія державного управління при Президентові України

СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НОРВЕГІЇ, ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Н. Г. Дутко

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ГАЛУЗЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови обласної державної Адміністрації у Львівській області

МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ (НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ФОНДОМ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ЗА 2008—2009 РОКИ ТА І КВАРТАЛ 2010 РОКУ)

В. В. Маліков

к. держ. упр., здобувач, КПУ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

С. П. Чорнуцький

аспірант кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України, директор Департаменту організаційної роботи Головного контрольно-ревізійного управління України

ЄВРОПЕЙСЬКІ ІДЕЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСВОГО КОНТРОЛЮ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Р. Ю. Бортейчук

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Д. О. Бугайко

провідний науковий співробітник, к.е.н., доцент, Національний авіаційний університет

М. В. Кравченко

аспірант кафедри права і законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ З НОРМАМИ МІЖНАРОДНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

С. Я. Захарія

аспірант кафедри права та законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ

В. С. Бучик

аспірант кафедри європейської інтеграції, Національна академія державного управління при Президентові України

ЄВРАЗІЙСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ: ВИНИКНЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПЕРCПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ З УКРАЇНОЮ

Т. А. Соколова

здобувач, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

С. В. Аніщенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, начальник відділу Департаменту фінансово-економічних питань Міністерства вугільної промисловості України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ВУГІЛЬНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

Т. О. Булковський

аспірант, Інститут проблем державного управління та місцевого самовядування Національної академії державного управління при Президентові України

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

В. І. Горбатюк

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ

Х. М. Дейнега

аспірант кафедри державного управлінння і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Д. Й. Андрієвський

здобувач, Академія муніципального управління

СИСТЕМА ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Н. М. Левченко

к. е. н., доцент, докторант, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного Управління при Президентові України

ОЦІНКА ДІЮЧОГО МЕХАНІЗМУ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВОЮ ІМПОРТУ М’ЯСОПРОДУКТІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"