EnglishНа русском

Зміст журналу № 1, 2010

В. В. Третяк

д. е. н., заступник декана економічного факультету, Східноукраїнський національний університет ім. Даля, м. Луганськ

Т. М. Гордієнко

к. е. н., доцент каф. економіки та управління трудовими ресурсами, Луганський національний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: СУТНІСТЬ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ

О. Б. Саліхова

к.е.н., докторант ЦДПІН ім. Доброва НАН України

О. В. Крехівський

к.ф-м.н. , директор ДП ДІКТЕД Мінпромполітики України

П’ЯТЬ КРОКІВ ДО СТВОРЕННЯ ТА УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ. ДОСВІД ЄВРОПИ

І. В. Драган

к. е. н., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ГАРАНТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПРОЦЕСІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, головний науковий консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

О. І. Харченко

член ради директорів, Українська будівельна асоціація

В. Д. Кудрицький

аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРЄМСТВ

А. А. Олешко

кандидат економічних наук, докторант, Національний університет ДПС України

АНТИКРИЗОВІ ПРОГРАМИ І ПЛАНИ НАЦІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ

В. І. Приймак

д. е. н., професор кафедри інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний університет імені Івана Франка

Н. М. Ковалевич

аспірант кафедри інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний університет імені Івана Франка

ЗМІЩЕННЯ РІВНОВАЖНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І ГНУЧКІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Л. С. Селіверстова

к. е. н., докторант, Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового управління МФУ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

М. В. Тарасюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

ВИДИ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ

О. В. Вертелєва

к. ф.-м. н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

ЕЛЕКТРОННИЙ МАРКЕТИНГ ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Н. П. Карачина

к. е. н., доцент, Вінницький національний технічний університет

КОМПОЗИЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ В МАШИНОБУДУВАННІ

Т. О. Меліхова

здобувач кафедри фінансів та кредиту, КПУ

РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПОДАТКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

М. І. Хромов

к. е. н., Інститут економіки промисловості НАН України

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК В ЄДНОСТІ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

О. М. Шубалий

доцент кафедри прикладної статистики та економіки праці, Луцький національний технічний університет

О. І. Горохівський

аспірант кафедри державного управління, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

О. Ю. Наєнко

аспірант, Академія муніципального управління

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИДАТКИ СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАХОДИ З ЇХ ВИРІШЕННЯ

Ю. В. Слободчикова

аспірант, Класичний Приватний Університет

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА УКРАЇНИ У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ: ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ

О. В. Тимошенко

аспірант, Полтавський університет споживчої кооперації України

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

В. Л. Міненко

к. держ. упр., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

О. В. Бражко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Класичний Приватний Університет

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

А. М. Балашов

к. держ. упр., докторант, НАДУ при Президентові України

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник Голови Головного контрольно-ревізійного управління України

ПРОБЛЕМИ ТЕНДЕРНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ, В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ю. М. Васюк

заступник начальника відділу контролю з розрахунковими операціями управління податкового контролю юридичних осіб, ДПА в Київській області

ПРО ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

О. Ю. Оболенський

професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

І. І. Солоненко

магістр міжнародних відносин та європейських досліджень, здобувач НАДУ при Президентові України, директор європейської програми Міжнародного фонду "Відродження"

ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВНОТВОРЕННЯ ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

О. Ф. Філонюк

здобувач кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України

ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВНИМИ Й РИНКОВИМИ СУБ’ЄКТАМИ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

О. В. Голинська

старший викладач кафедри економічної та фівнансової політиики, Одеський регіональний інститут НАДУ при Президентові України

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТАМИ: ОСНОВНІ ПОЗИЦІЇ ТА КОМПОНЕНТИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12