Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 1, 2010

В. В. Третяк

д. е. н., заступник декана економічного факультету, Східноукраїнський національний університет ім. Даля, м. Луганськ

Т. М. Гордієнко

к. е. н., доцент каф. економіки та управління трудовими ресурсами, Луганський національний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: СУТНІСТЬ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ

О. Б. Саліхова

к.е.н., докторант ЦДПІН ім. Доброва НАН України

О. В. Крехівський

к.ф-м.н. , директор ДП ДІКТЕД Мінпромполітики України

П’ЯТЬ КРОКІВ ДО СТВОРЕННЯ ТА УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ. ДОСВІД ЄВРОПИ

І. В. Драган

к. е. н., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ГАРАНТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПРОЦЕСІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, головний науковий консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

О. І. Харченко

член ради директорів, Українська будівельна асоціація

В. Д. Кудрицький

аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРЄМСТВ

А. А. Олешко

кандидат економічних наук, докторант, Національний університет ДПС України

АНТИКРИЗОВІ ПРОГРАМИ І ПЛАНИ НАЦІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ

В. І. Приймак

д. е. н., професор кафедри інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний університет імені Івана Франка

Н. М. Ковалевич

аспірант кафедри інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний університет імені Івана Франка

ЗМІЩЕННЯ РІВНОВАЖНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І ГНУЧКІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Л. С. Селіверстова

к. е. н., докторант, Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового управління МФУ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

М. В. Тарасюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

ВИДИ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ

О. В. Вертелєва

к. ф.-м. н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

ЕЛЕКТРОННИЙ МАРКЕТИНГ ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Н. П. Карачина

к. е. н., доцент, Вінницький національний технічний університет

КОМПОЗИЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ В МАШИНОБУДУВАННІ

Т. О. Меліхова

здобувач кафедри фінансів та кредиту, КПУ

РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПОДАТКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

М. І. Хромов

к. е. н., Інститут економіки промисловості НАН України

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК В ЄДНОСТІ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

О. М. Шубалий

доцент кафедри прикладної статистики та економіки праці, Луцький національний технічний університет

О. І. Горохівський

аспірант кафедри державного управління, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

О. Ю. Наєнко

аспірант, Академія муніципального управління

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИДАТКИ СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАХОДИ З ЇХ ВИРІШЕННЯ

Ю. В. Слободчикова

аспірант, Класичний Приватний Університет

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА УКРАЇНИ У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ: ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ

О. В. Тимошенко

аспірант, Полтавський університет споживчої кооперації України

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

В. Л. Міненко

к. держ. упр., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

О. В. Бражко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Класичний Приватний Університет

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

А. М. Балашов

к. держ. упр., докторант, НАДУ при Президентові України

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник Голови Головного контрольно-ревізійного управління України

ПРОБЛЕМИ ТЕНДЕРНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ, В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ю. М. Васюк

заступник начальника відділу контролю з розрахунковими операціями управління податкового контролю юридичних осіб, ДПА в Київській області

ПРО ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

О. Ю. Оболенський

професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

І. І. Солоненко

магістр міжнародних відносин та європейських досліджень, здобувач НАДУ при Президентові України, директор європейської програми Міжнародного фонду "Відродження"

ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВНОТВОРЕННЯ ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

О. Ф. Філонюк

здобувач кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України

ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВНИМИ Й РИНКОВИМИ СУБ’ЄКТАМИ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

О. В. Голинська

старший викладач кафедри економічної та фівнансової політиики, Одеський регіональний інститут НАДУ при Президентові України

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТАМИ: ОСНОВНІ ПОЗИЦІЇ ТА КОМПОНЕНТИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"