EnglishНа русском

Економіка та держава № 1, 2010

В. В. Третяк

д. е. н., заступник декана економічного факультету, Східноукраїнський національний університет ім. Даля, м. Луганськ

Т. М. Гордієнко

к. е. н., доцент каф. економіки та управління трудовими ресурсами, Луганський національний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: СУТНІСТЬ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ

О. Б. Саліхова

к.е.н., докторант ЦДПІН ім. Доброва НАН України

О. В. Крехівський

к.ф-м.н. , директор ДП ДІКТЕД Мінпромполітики України

П’ЯТЬ КРОКІВ ДО СТВОРЕННЯ ТА УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ. ДОСВІД ЄВРОПИ

І. В. Драган

к. е. н., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ГАРАНТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПРОЦЕСІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, головний науковий консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

О. І. Харченко

член ради директорів, Українська будівельна асоціація

В. Д. Кудрицький

аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРЄМСТВ

А. А. Олешко

кандидат економічних наук, докторант, Національний університет ДПС України

АНТИКРИЗОВІ ПРОГРАМИ І ПЛАНИ НАЦІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ

В. І. Приймак

д. е. н., професор кафедри інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний університет імені Івана Франка

Н. М. Ковалевич

аспірант кафедри інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний університет імені Івана Франка

ЗМІЩЕННЯ РІВНОВАЖНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І ГНУЧКІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Л. С. Селіверстова

к. е. н., докторант, Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового управління МФУ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

М. В. Тарасюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

ВИДИ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ

О. В. Вертелєва

к. ф.-м. н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

ЕЛЕКТРОННИЙ МАРКЕТИНГ ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Н. П. Карачина

к. е. н., доцент, Вінницький національний технічний університет

КОМПОЗИЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ В МАШИНОБУДУВАННІ

Т. О. Меліхова

здобувач кафедри фінансів та кредиту, КПУ

РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПОДАТКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

М. І. Хромов

к. е. н., Інститут економіки промисловості НАН України

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК В ЄДНОСТІ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

О. М. Шубалий

доцент кафедри прикладної статистики та економіки праці, Луцький національний технічний університет

О. І. Горохівський

аспірант кафедри державного управління, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

О. Ю. Наєнко

аспірант, Академія муніципального управління

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИДАТКИ СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАХОДИ З ЇХ ВИРІШЕННЯ

Ю. В. Слободчикова

аспірант, Класичний Приватний Університет

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА УКРАЇНИ У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ: ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ

О. В. Тимошенко

аспірант, Полтавський університет споживчої кооперації України

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

В. Л. Міненко

к. держ. упр., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

О. В. Бражко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Класичний Приватний Університет

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

А. М. Балашов

к. держ. упр., докторант, НАДУ при Президентові України

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник Голови Головного контрольно-ревізійного управління України

ПРОБЛЕМИ ТЕНДЕРНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ, В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ю. М. Васюк

заступник начальника відділу контролю з розрахунковими операціями управління податкового контролю юридичних осіб, ДПА в Київській області

ПРО ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

О. Ю. Оболенський

професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

І. І. Солоненко

магістр міжнародних відносин та європейських досліджень, здобувач НАДУ при Президентові України, директор європейської програми Міжнародного фонду "Відродження"

ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВНОТВОРЕННЯ ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

О. Ф. Філонюк

здобувач кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України

ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВНИМИ Й РИНКОВИМИ СУБ’ЄКТАМИ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

О. В. Голинська

старший викладач кафедри економічної та фівнансової політиики, Одеський регіональний інститут НАДУ при Президентові України

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТАМИ: ОСНОВНІ ПОЗИЦІЇ ТА КОМПОНЕНТИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця