EnglishНа русском

Економіка та держава № 1, 2009

В. Г. Федоренко

головний редактор

РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, кафедра економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

ГЛОБАЛЬНА ВЕЛИКА ДЕПРЕСІЯ — КРИЗА НЕОЛІБЕРАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

З. І. Галушка

к. е. н., доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

НОВА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ: СОЦІОСИНЕРГЕТИЧНИЙ ПОГЛЯД

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, завідуючий кафедрою інвестиційного бізнесу, Університет економіки та права "КРОК"

Ю. Г. Кім

фінансовий директор, дочірнє підприємство фірма "ІСТ"

ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА

А. В. Ігнатенко

д. е. н., професор, академік Української технологічної академії, директор ПНВП "Київекономцентр"

В. Г. Кабанов

к. е. н., доцент, Університет економіки та права "КРОК"

О. І. Харченко

д. е. н., професор, академік Української технологічної академії, Президент інвестиційної компанії "Центробудінвест"

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ХОЛДИНГІВ

Ю. І. Скулиш

Університет економіки і права "КРОК"

БЮДЖЕТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПІДХОДИ ДО ОБГРУНТУВАННЯ

О. І. Костюкевич

старший викладач кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет ДПС України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ

О. В. Тригуб

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СЕК'ЮРИТИЗАЦІЯ ІПОТЕЧНИХ АКТИВІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Т. Г. Детюк

аспірант, Національний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ

М. Я. Винницька

аспірант 3-го курсу економічного факультету кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНІ ФЛУКТУАЦІЇ В ЕНДОГЕННИХ МОДЕЛЯХ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

МІСЦЕ СИСТЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Т. Р. Антошко

аспірант, факультет менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ"

АУТСАЙДЕРСЬКА СКЛАДОВІ СУЧАСНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

І. О. Жалніна

аспірант, НДЕІ

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТУ "ЗОЛОТОЇ АКЦІЇ" ПРИ ПРИВАТИЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. В. Панасюк

старший викладач кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет ДПС України

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ З УРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

М. В. Шашина

Національний технічний університет України "КПІ"

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В. А. Редькіна

аспірант, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

ЗОВНІШНЬО-ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

В. І. Чорнодон

к. е. н., Тернопільський національний економічний університет

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ У РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА

Н. В. Пащенко

магістр, МАУП

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

О. В. Ядранська

аспірант, Класичний приватний університет

ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Я. Ф. Радиш

д. н. з держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Ропар

Рожнівський сільський голова, слухач заочно-дистанційної форми навчання Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ДО ІСТОРІЇ СИМВОЛІКИ СЕЛА РОЖНІВ1 (ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ГУЦУЛЬЩИНІ)

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: СУЧАСНА ПРАКТИКА І РЕАЛІЇ УКРАЇНИ

П. І. Гаман

к. держ. упр., доцент, докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ

ІНСТРУМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

О. В. Клюй

Сакський міський голова

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПИТНОЮ ВОДОЮ ПОТРЕБАМ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ РИНКІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ І НАПРЯМАМИ РОЗВИТКУ ЇХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

А. В. Білюк

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

К. А. Алексеєва

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ

ОЦІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

О. С. Коврига

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІНСТИТУТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНАХ

А. М. Кошева

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ РОЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРОБЛЕМ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Д. О. Плеханов

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ЗАДОВОЛЕННЯ ЖИТТЄВИХ ПОТРЕБ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ПО ПІДВИЩЕННЮ ДОХОДІВ, РІВНЯ ЖИТТЯ ТА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ПО ПІДВИЩЕННЮ ДОХОДІВ, РІВНЯ ЖИТТЯ ТА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Я. М. Казюк

здобувач кафедри економічної теорії та фінансів Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ МІЖБЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Л. М. Бухаріна

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

О. В. Бріт

здобувач, НДЕІ, м. Київ

СУЧАСНИЙ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ РИНОК ПРАЦІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТОЮ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця