Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 1, 2009

В. Г. Федоренко

головний редактор

РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, кафедра економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

ГЛОБАЛЬНА ВЕЛИКА ДЕПРЕСІЯ — КРИЗА НЕОЛІБЕРАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

З. І. Галушка

к. е. н., доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

НОВА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ: СОЦІОСИНЕРГЕТИЧНИЙ ПОГЛЯД

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, завідуючий кафедрою інвестиційного бізнесу, Університет економіки та права "КРОК"

Ю. Г. Кім

фінансовий директор, дочірнє підприємство фірма "ІСТ"

ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА

А. В. Ігнатенко

д. е. н., професор, академік Української технологічної академії, директор ПНВП "Київекономцентр"

В. Г. Кабанов

к. е. н., доцент, Університет економіки та права "КРОК"

О. І. Харченко

д. е. н., професор, академік Української технологічної академії, Президент інвестиційної компанії "Центробудінвест"

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ХОЛДИНГІВ

Ю. І. Скулиш

Університет економіки і права "КРОК"

БЮДЖЕТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПІДХОДИ ДО ОБГРУНТУВАННЯ

О. І. Костюкевич

старший викладач кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет ДПС України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ

О. В. Тригуб

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СЕК'ЮРИТИЗАЦІЯ ІПОТЕЧНИХ АКТИВІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Т. Г. Детюк

аспірант, Національний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ

М. Я. Винницька

аспірант 3-го курсу економічного факультету кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНІ ФЛУКТУАЦІЇ В ЕНДОГЕННИХ МОДЕЛЯХ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

МІСЦЕ СИСТЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Т. Р. Антошко

аспірант, факультет менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ"

АУТСАЙДЕРСЬКА СКЛАДОВІ СУЧАСНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

І. О. Жалніна

аспірант, НДЕІ

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТУ "ЗОЛОТОЇ АКЦІЇ" ПРИ ПРИВАТИЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. В. Панасюк

старший викладач кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет ДПС України

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ З УРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

М. В. Шашина

Національний технічний університет України "КПІ"

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В. А. Редькіна

аспірант, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

ЗОВНІШНЬО-ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

В. І. Чорнодон

к. е. н., Тернопільський національний економічний університет

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ У РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА

Н. В. Пащенко

магістр, МАУП

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

О. В. Ядранська

аспірант, Класичний приватний університет

ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Я. Ф. Радиш

д. н. з держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Ропар

Рожнівський сільський голова, слухач заочно-дистанційної форми навчання Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ДО ІСТОРІЇ СИМВОЛІКИ СЕЛА РОЖНІВ1 (ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ГУЦУЛЬЩИНІ)

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: СУЧАСНА ПРАКТИКА І РЕАЛІЇ УКРАЇНИ

П. І. Гаман

к. держ. упр., доцент, докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ

ІНСТРУМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

О. В. Клюй

Сакський міський голова

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПИТНОЮ ВОДОЮ ПОТРЕБАМ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ РИНКІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ І НАПРЯМАМИ РОЗВИТКУ ЇХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

А. В. Білюк

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

К. А. Алексеєва

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ

ОЦІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

О. С. Коврига

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІНСТИТУТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНАХ

А. М. Кошева

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ РОЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРОБЛЕМ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Д. О. Плеханов

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ЗАДОВОЛЕННЯ ЖИТТЄВИХ ПОТРЕБ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ПО ПІДВИЩЕННЮ ДОХОДІВ, РІВНЯ ЖИТТЯ ТА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ПО ПІДВИЩЕННЮ ДОХОДІВ, РІВНЯ ЖИТТЯ ТА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Я. М. Казюк

здобувач кафедри економічної теорії та фінансів Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ МІЖБЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Л. М. Бухаріна

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

О. В. Бріт

здобувач, НДЕІ, м. Київ

СУЧАСНИЙ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ РИНОК ПРАЦІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТОЮ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"