EnglishНа русском

Зміст журналу № 1, 2009

В. Г. Федоренко

головний редактор

РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, кафедра економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

ГЛОБАЛЬНА ВЕЛИКА ДЕПРЕСІЯ — КРИЗА НЕОЛІБЕРАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

З. І. Галушка

к. е. н., доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

НОВА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ: СОЦІОСИНЕРГЕТИЧНИЙ ПОГЛЯД

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, завідуючий кафедрою інвестиційного бізнесу, Університет економіки та права "КРОК"

Ю. Г. Кім

фінансовий директор, дочірнє підприємство фірма "ІСТ"

ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА

А. В. Ігнатенко

д. е. н., професор, академік Української технологічної академії, директор ПНВП "Київекономцентр"

В. Г. Кабанов

к. е. н., доцент, Університет економіки та права "КРОК"

О. І. Харченко

д. е. н., професор, академік Української технологічної академії, Президент інвестиційної компанії "Центробудінвест"

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ХОЛДИНГІВ

Ю. І. Скулиш

Університет економіки і права "КРОК"

БЮДЖЕТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПІДХОДИ ДО ОБГРУНТУВАННЯ

О. І. Костюкевич

старший викладач кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет ДПС України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ

О. В. Тригуб

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СЕК'ЮРИТИЗАЦІЯ ІПОТЕЧНИХ АКТИВІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Т. Г. Детюк

аспірант, Національний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ

М. Я. Винницька

аспірант 3-го курсу економічного факультету кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНІ ФЛУКТУАЦІЇ В ЕНДОГЕННИХ МОДЕЛЯХ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

МІСЦЕ СИСТЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Т. Р. Антошко

аспірант, факультет менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ"

АУТСАЙДЕРСЬКА СКЛАДОВІ СУЧАСНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

І. О. Жалніна

аспірант, НДЕІ

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТУ "ЗОЛОТОЇ АКЦІЇ" ПРИ ПРИВАТИЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. В. Панасюк

старший викладач кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет ДПС України

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ З УРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

М. В. Шашина

Національний технічний університет України "КПІ"

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В. А. Редькіна

аспірант, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

ЗОВНІШНЬО-ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

В. І. Чорнодон

к. е. н., Тернопільський національний економічний університет

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ У РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА

Н. В. Пащенко

магістр, МАУП

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

О. В. Ядранська

аспірант, Класичний приватний університет

ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Я. Ф. Радиш

д. н. з держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Ропар

Рожнівський сільський голова, слухач заочно-дистанційної форми навчання Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ДО ІСТОРІЇ СИМВОЛІКИ СЕЛА РОЖНІВ1 (ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ГУЦУЛЬЩИНІ)

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: СУЧАСНА ПРАКТИКА І РЕАЛІЇ УКРАЇНИ

П. І. Гаман

к. держ. упр., доцент, докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ

ІНСТРУМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

О. В. Клюй

Сакський міський голова

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПИТНОЮ ВОДОЮ ПОТРЕБАМ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ РИНКІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ І НАПРЯМАМИ РОЗВИТКУ ЇХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

А. В. Білюк

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

К. А. Алексеєва

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ

ОЦІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

О. С. Коврига

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІНСТИТУТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНАХ

А. М. Кошева

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ РОЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРОБЛЕМ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Д. О. Плеханов

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ЗАДОВОЛЕННЯ ЖИТТЄВИХ ПОТРЕБ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ПО ПІДВИЩЕННЮ ДОХОДІВ, РІВНЯ ЖИТТЯ ТА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ПО ПІДВИЩЕННЮ ДОХОДІВ, РІВНЯ ЖИТТЯ ТА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Я. М. Казюк

здобувач кафедри економічної теорії та фінансів Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ МІЖБЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Л. М. Бухаріна

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

О. В. Бріт

здобувач, НДЕІ, м. Київ

СУЧАСНИЙ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ РИНОК ПРАЦІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТОЮ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12